Balʉa na bhisi
gba Polo pɨ
Timoté
Eli na kalanʉ
Bhʉ́ balʉa na bhisi gba Polo pɨ Timoté-e, anɨ aha lɨ́lɨ pɨ Timoté maka kilí e na kulu ɨnde la di ngateteke anɨ. Engʉ́ na ngbéngbé a ko bua nakibila ’ngʉ́. Polo aha lɨ́lɨ pɨ Timoté ne nato masi bhʉ́ anɨ ngʉbula nakpokpo ’ngʉ́ gba Yesu Kilisito ngbingbili ne nasuno Bádha Ngali na Gandja na Didili di ne bhe na Mbɨa ndjɨndjɨ. Pɨ́ bhobhomʉ-o, a ayo di me anɨ suno eli gba Ebhe-e ndjɨndjɨ abana lɨkabhu anɨ ngazʉ e di ne lɨ okpála ngagʉ anɨ lɨe-o.
Polo atsia agbele ’dje Timoté pɨndjɨ okpekpeke da ’ngʉ́ ɨnde ɨ tɨ da nakolo lɨ anɨ ka nalɨ bhʉ́ okpekebhɵ na ngingi ɨnde lɨ tata nde lɨe ade (2:23) ɨ zu la di ngua ade, a la ngaꞌe okpála ɨnde ngadjedje lɨ ngbili kpadjɨ.
Bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ bhomʉ-o hana-a, Polo ngayo ka Timoté me anɨ kpata nganda nɨ di ne namene ongʉ́ ɨnde lɨ Polo ngamene e maka nabhuka gba Polo, ne ndja bua gba anɨ, ne mʉkʉnda gba anɨ, ne nakibila ’ngʉ́ gba anɨ la di ne lɨkabhu anɨ ngasia bhʉ́ mbolo u ngato e lɨ anɨ-o.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-2
Natoko ne ’he ɨnde a ayo me u mene e 1:3 – 2:13
Lɨ́lɨ ne nagbele ’dje ngʉ́ nalila lɨ e 2:14 – 4:5
Ongʉ́ ɨnde atsia bha Polo kpi e kpi 4:6-18
Eli na soso 4:19-22
1
Polo yi Timoté mayi
1-2 Timoté ndɨka ma na mʉkʉnda, ma aye balʉa ɨnde-e pɨ mʉ ngama Polo. Ebhe abhʉ nanɨ ma me ma dʉ ne bhʉlʉ titima gba YesuKilisito ngʉ́ nakpokpo engʉ́ na mʉkobho na dʉdʉma. Anɨ apa nanɨ me nɨ ahá mʉkobho ango-o pɨ nɨ́ lɨ kpadjɨ gba Yesu Kilisito ko. A ayo me ’Dyɨ nɨ́ Ebhe ne Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito suno bádha bhʉ́ ’bu gba o-o pɨ mʉ, u dje ndjinga mʉ, amba u ha di guo ’ngʉ́ pɨ mʉ.
Polo agie heni pɨ Ebhe, anɨ atsia ato di masi bhʉ́ Timoté
Ma ngagie heni pɨ Ebhe lɨ ’ngʉ́ gba mʉ-o. Ma ngamene kulu lɨma pɨ anɨ maka onguo ogbi ma adʉ nanɨ amemene lɨe-o. Ma ngamemene ne bua nakpokpo kú ’ngʉ́ ndjɨndjɨ. Ma ngaꞌo mʉ kala Ebhe ndʉ ’kpɨ́ hana. Ngbɨkpɨ ne sukpe, nedhɨnga ma ngayo Ebhe lɨe, ma ngaꞌo mʉ kala anɨ. Ma bhundja egbá* 1:4 Egbá: Polo aꞌo nanɨ ká Timoté bhʉ́ gʉdhʉ na Efeso, anɨ atsia atapa bhʉ́ ndu doto na Makedonia. Ekpɨ́ ango-o, Timoté aku nanɨ egbá naali. Tsia bhʉ́ 1 Tim. 1:3. nanɨ mo oku e, gʉmʉ nau mʉ má gala bédhe ma bedhe, amba ma bedhe ne djalɨ bedhe. ’To ma ꞌɨlɨ ’to nabhuka na kʉkʉlʉ ɨnde bhʉ́ mʉ-o de. ’Hi mʉ Enise ne bhe azu anɨ na ɵɵlɵ, Loisi abhuka ngaɨza nanɨ pɨ mʉ kalanʉ. Ma abhuka na paká me ngamʉ di-e, mʉ ne nabhuka ango-o.
Kaka-a, ma matá ngapa engʉ́ ɨnde-e pɨ mʉ ne toto: kpo djua bhʉ́ angu ɨnde lɨ Ebhe aha e pɨ mʉ-o bhʉ́ bádha bhʉ́ ’bu gba e-e ne kalanʉ. Ebhe aha nanɨ angu ango-o pɨ mʉ nedhɨnga ma aꞌo ’kpa ma pɨ́ ’ndjɨ mʉ lɨe ko. Padhá de, anga Bua lɨ Ebhe aha e pɨ nɨ́-e, a ko bua na tsʉlʉ de. Engʉ́ bini, Bua ango-o ngabedhe mangbo nɨ́ ne angu, ne mʉkʉnda di ne namene ’ngʉ́ lɨ lelele.
Kaka-a, mo odjé nʉmʉ lɨ nakpokpo ’ngʉ́ gba Ngámá gba nɨ́-e de. Abana ma nde lɨe bhʉ́ tɨkpʉ lɨ ’ngʉ́ gba anɨ-e, mo odjé di nʉmʉ ka bhobhomʉ-o de. Engʉ́ bini, zɨba mangbo nazʉ lɨkabhu ne ma bhʉ́ dabɨlɨ bini ngʉbula Bádha Ngali nɨ́ ngakpokpo e-o. Zʉ lɨkabhu ango-o me mʉ nde alʉ ne angu ɨnde lɨ Ebhe ahaha e ko. Ebhe akobho nɨ́ ngae, anɨ atsia aꞌɨ nɨ́ me nɨ́ dʉ ne piga gba nɨ-o. Anɨ kobho nɨ́ ka bádha ’ngʉ́ gba nɨ́-e de, engʉ́ bini, anɨ akobho nɨ́ ka bádha bhʉ́ ’bu gba e di ne ka anga anɨ akʉnda nanɨ me a adʉ moko. Kala me anɨ bho kokpɨ́ ne doto-o, anɨ atima Yesu Kilisito pɨ nɨ́ maka anɨ abhundja lɨe, amba nɨ́ sia bádha bhʉ́ ’bu ango-o. 10 Bádha bhʉ́ ’bu bhomʉ-o akoto mbɨa ɨnde-e bhʉ́ mbasʉ, anga Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito ago. Anɨ andjia angu kuo ngae. Anɨ asuno pɨ nɨ́ bhʉ́ Bádha Ngali-e me nɨ́ asía mʉkobho na dʉdʉma masia.
11 Ngama-a, Ebhe abhʉ ma me ma dʉ bhʉlʉ titima, ma dʉ di ne bhʉlʉ nakpokpo Bádha Ngali ango-o pɨ okpála, amba ma suno di pɨ uo. 12 Ma bhadi ngazʉ lɨkabhu ɨnde-e kabula nakpokpo Bádha Ngali ango-o. Engʉ́ bini, ma tété ne nʉmʉ ade, anga ma mbɨla kpála ɨnde ma aꞌo ’to ma ’to e hana. Ma abhuka la bhadi na paká me anɨ ne angu ngʉ́ nalila kulu ɨnde anɨ aha e mʉma-a nakolo lɨ ’kpɨ́ anɨ agó lɨe-o. 13 Ongʉ́ ɨnde mo odje me ma nde ngasuno e-e, a ko ongʉ́ na kʉkʉlʉ ɨnde a ayo me mʉ kpata e-o. Lʉ kpekpeke bhʉ́ nabhuka, ne bhʉ́ mʉkʉnda ɨnde nɨ́ nde ne e bhʉ́ nakpɵtsɵ lɨnɨ́ ne Yesu Kilisito-o. 14 Lila bádha nasuno ɨnde lɨ Ebhe aha e pɨ mʉ-o ndjɨndjɨ. Lila nasuno ango-o ne angu gba Bu Bhobua ɨnde ngadʉ bhʉ́ nɨ́-o.
15 Mʉ mbɨla hana me omabhuka bhelé na ndu doto na Adjia hana aꞌo ka ma aꞌo. Fidjele ne Elemodjene di bhʉ́ ká uo. 16 A ayo me Ngámá dje ndjinga piga gba Onesifole-o, anga anɨ ateteke ma bhʉtsibhʉtsi, anɨ dje di nʉmʉ lɨ naama ’ngʉ́ ka ma nde lɨe bhʉ́ tɨkpʉ-o de. 17 Engʉ́ bini, nedhɨnga anɨ akolo lɨe bhʉ́ gʉdhʉ na Loma-a , anɨ agɨlɨ ma ne kekele hana nakolo bha bini lɨ nedhɨnga anɨ au ma lɨe-o. 18 Mʉ mbɨla ndjɨndjɨ me nedhɨnga ma adʉ lɨe bhʉ́ Efeso-o, anɨ ateteke ma naali. A ayo me, Ngámá gba nɨ́-e gie bádha ’ngʉ́ pɨ anɨ lɨ ’kpɨ́ ɨnde anɨ akódho ’ngʉ́ gba okpála lɨe-o.

*1:4 1:4 Egbá: Polo aꞌo nanɨ ká Timoté bhʉ́ gʉdhʉ na Efeso, anɨ atsia atapa bhʉ́ ndu doto na Makedonia. Ekpɨ́ ango-o, Timoté aku nanɨ egbá naali. Tsia bhʉ́ 1 Tim. 1:3.