Balʉa na bata
gba
Djaa
Eli na kalanʉ
Bhele kpála Djaa , aye balʉa ɨnde-e pɨ bhele kpála natsia ’kpɨ́ lɨ Dadjua gba Ebhe ɨnde ’lɨ e me Gaiusɨ. Djaa adʉ agama ’ngʉ́ gba anɨ-e ndjɨndjɨ, anga anɨ adʉ asia omakilisito ɨnde adʉ ago agba anɨ-e ndjɨndjɨ-e naali. Anɨ atsia a ayo ka anɨ me, anɨ lila lɨ e ka bhoko bini ɨnde a dʉ ’lɨ e me Diotelefe malila.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1-4
Nakpo ’ngʉ́ ndjɨndjɨ lɨ kʉte Gaiusɨ 5-8
Naꞌo ’ngʉ́ pɨndjɨ Diotelefe 9-10
Naꞌo ’ngʉ́ pɨndjɨ Demetiliusɨ 11-12
Eli na soso 13-15
1
Djaa yi Gaiusɨ mayi
Ngama, Bhele Kpála , ma ngaye balʉa ɨnde-e pɨ mʉ Gaiusɨ, ngamʉ ndai ma na mʉkʉnda, ɨnde ma kʉnda e kʉkʉlʉ-o.
Ndai ma na mʉkʉnda, gʉmʉ gba ma me ndʉ ’ngʉ́ gba mʉ-o hana dholo ndjɨndjɨ, mʉ dʉ ne kʉte na angu, maka mʉ nde lɨe ne angu lɨ bua mʉ ko.
Gaiusɨ ngadholo bhʉ́ engʉ́ na kʉkʉlʉ
Ma akpi nako djalɨ naali, anga lɨ nedhɨnga ɨnde lɨ ondaise nɨ́ ago lɨe, u akpokpo mʉma me mʉ ngamene engʉ́ na kʉkʉlʉ. A moko, mʉ ngadholo bhʉ́ engʉ́ na kʉkʉlʉ. Ehe ɨnde la ngaha djalɨ mʉma ane ndʉ ongʉ́ koko hana-a, a ko nadje me ongɨsɨ gba ma-a ngadholo bhʉ́ engʉ́ na kʉkʉlʉ.
Ndai ma na mʉkʉnda, mʉ ngamene engʉ́ ɨnde na babadha pɨ ondaise nɨ́, belegʉ di ne pɨ obhende mʉ mbɨla o de-o. U akpokpo engʉ́ na mʉkʉnda gba mʉ-o kala okpála na Piga gba Ebhe. Mene ’he ɨnde ndjɨndjɨ bhʉ́ djila Ebhe, ne naha ehe ɨnde atéteke uo lɨ kpadjɨ-e pɨ uo. Padhá de, anga u ngadholo ngʉbula ’lɨ Kilisito . La di-e, u tɨ da nasia ’he ka omʉpagano belegʉ de bini. Kaka-a, a ayo me nganɨ́ makpe-e, nɨ́ teteke ngua okpála bhomʉ-o nganɨ́, amba nɨ́ kpɵtsɵ di lɨnɨ́ ne uo ngʉ́ nakpokpo ’ngʉ́ na kʉkʉlʉ.
Engʉ́ pɨndjɨ Diotelefe ngauo ne Demetiliusɨ
Ma aye nako mboye balʉa pɨ okpála na Dadjua gba Ebhe. Engʉ́ bini, Diotelefe, kpála ɨnde akʉnda naae me bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ hana u dje bha nɨ-e, atsia au engʉ́ ango-o bhʉ́ djila e padhá. 10 Kaka-a, ma agó lɨe, ma ambámba ta engʉ́ na sisiti ɨnde anɨ ngamene e-o. Anɨ ngapa ongʉ́ na sisiti di ne eu lɨ kʉte ya. Engʉ́ bini, anɨ pise bha bini lɨ bhende bhomʉ-o de, anɨ ngayala nasia ondaise nɨ́. Anɨ ngapa la di pɨ obhende ngakʉnda nasia uo me u mene mo-o, nɨ pándja uo bhʉ́ Piga gba Ebhe-o.
11 Ndai ma na mʉkʉnda, mo oméne ’ngʉ́ maka okpála na sisiti de. Engʉ́ bini, mene mangbo engʉ́ maka okpála na babadha. Kpála bhende ngamene bádha ’ngʉ́-o, a ko kpála gba Ebhe. Kpála bhende ngamene siti ’ngʉ́-o, kpála bhomʉ-o mbɨla Ebhe de.
12 Ndʉ okpála hana ngakpo ’ngʉ́ pɨndjɨ Demetiliusɨ ndjɨndjɨ. La di-e, engʉ́ na kʉkʉlʉ ngae makpe ngakpokpo ’ngʉ́ gba anɨ-o. Nganɨ́ di-e, nɨ́ bhadi ngakpokpo ’ngʉ́ gba anɨ-e moko. Mʉ ngambɨla la di me engʉ́ ɨnde nɨ́ ngakpokpo e, a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́.
13 Ma ne ongʉ́ bhelé napapa pɨ mʉ. La-a, ma kʉnda nayeye maye de, 14 anga ma akʉnda nau mʉ má gala, amba nɨ́ gama ’ngʉ́ me nɨ́ nde ngau lɨnɨ́ mau.
15 A ayo me guo ’ngʉ́ dʉ bhʉ́ dabɨlɨ bini ne mʉ! Ondaise nɨ́ ɨnde ei-e apa me, o yi mʉ mayi. Pa la di pɨ ondaise nɨ́ ɨnde oo me, ya yi kpála bini ne bini mayi.