Balʉa gba Polo
pɨ omabhuka na gʉdhʉ na
Kolosai
Eli na kalanʉ
Polo aye nanɨ balʉa ɨnde pɨ okpála na Dadjua na Kolosai, gʉdhʉ na Adji Minele ne Efeso. Dadjua ango-o, Polo ꞌo nanɨ ngae de, la-a, adʉ nanɨ bhʉ́ ndu doto ɨnde lɨ Polo adʉ atsia ’kpɨ́ lɨe ngae. Abhomʉ-o, anɨ atsia atima okpála na kulu nayie bhʉ́ Efeso, ’ngbé gʉdhʉ na ndu doto na ngámá gba okpála na Loma ɨnde bhʉ́ Adji-o. Padhá de, anga Polo adje nanɨ me omʉsuno na eu abhʉ́ Dadjua na Kolosai. Ta ngʉ́ nasuno ango-o adʉ me ngʉbula nambɨla Ebhe ne nadʉ ne mʉkobho na kʉkʉlʉ-o, a ayo nadhɵgɵ obhelesɨ okpála koko di ne ongámásɨ na Ebhe. La-a, omʉsuno bhomʉ-o apa me, a ayo nazɨba namene ongʉ́ koko maka nakodho gandja, amba u kpata lɨ lelele ongʉ́ pɨndjɨ oehe nazʉ mazʉ, ne pɨndjɨ ongʉ́ koko.
Polo aye balʉa pɨndjɨ nasuno na kʉkʉlʉ gba makilisito ngʉbula naboyo onasuno na eu ango-o ko. Engʉ́ na ngbéngbé anɨ agie e, a ko me Yesu Kilisito ne angu ngʉ́ naha mʉkobho na kʉkʉlʉ. La-a, omabhuka koko ne ndʉ ongʉ́ u ngamene e ngato bha kpála bhʉ́ ngɨta. Lɨ pápá gba Kilisito, Ebhe abho doto. La di lɨ pápá gba anɨ-e, Ebhe atsia agie ndʉ oehe na doto hana pɨ anɨ. Yi dʉ bhʉ́ makpɵtsɵ ne Kilisito de-e, mʉkobho dʉ́ pɨ okpála na doto de. Pɨpɨta-a, Polo ngapana mbámbá nasuno ɨnde ngbéngbé ɨnde pɨ omabhuka ngʉbula mʉkobho gba o-o.
Tisike ɨnde anʉ ne balʉa gba Polo abhʉ́ Kolosai-e, adholo bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Onezime ɨnde bali lɨ Polo aye balʉa lɨ ’ngʉ́ gba e pɨ Filemo-o.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-8
Mʉkobho gba Kilisito ne kulu gba e-o 1:9 – 2:19
Mʉkobho na mbɨa bhʉ́ Kilisito 2:20 – 4:6
Eli na soso 4:7-18
1
Polo yi omabhuka na gʉdhʉ na Kolosai mayi
Ngama Polo, ma ne bhʉlʉ titima gba YesuKilisito . Padhá de, anga Ebhe akʉnda ngae, a la die-e Timoté, ndai nɨ́. Ya aye balʉa ɨnde-e pɨ okpála na bububu di na ngbingbili gba Ebhe ɨnde bhʉ́ gʉdhʉ na Kolosai, ondaise nɨ́ na mʉkʉnda ɨnde abhuka Kilisito. A ayo me Ebhe ’Dyɨ nɨ́ tuko bisagu pɨ́ yi, amba anɨ ha di guo ’ngʉ́ pɨ yi.
Polo agie heni pɨ Ebhe
Ya ngagie heni pɨ Ebhe, ’Dyɨ Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito ndʉ nedhɨnga hana ya ngayo Ebhe pɨ yi lɨe-o. Padhá de, anga ya adje engʉ́ pɨndjɨ nabhuka gba yi bhʉ́ Yesu Kilisito, di ne mʉkʉnda yi nde ne e pɨ ndʉ obubu okpála gba Ebhe-e hana-o. Lɨ ngali na kʉkʉlʉ ’ngʉ́, ɨnde Bádha Ngali akolo lɨe bhʉtsibhʉtsi na kalanʉ agba yi-e, yi atsia ambɨla ’ngʉ́ lɨ engʉ́ ɨnde lɨ Ebhe awo e pɨ yi abhʉ́lá-o. Abhomʉ-o, nabhuka gba yi ne mʉkʉnda gba yi-e atsia alʉ pɨ́ engʉ́ ɨnde yi ngaꞌo ’to yi ’to e ango-o. Bádha Ngali ango-o ngayangba, a la di ngazu nguwa pɨ́la doto libhomu. A amene bhadi pɨ yi moko lɨ ’kpɨ́ ɨnde yi adje engʉ́ lɨe pɨndjɨ bádha bhʉ́ ’bu gba Ebhe-e lɨe-o, di ne yi ambɨla lɨe me bádha bhʉ́ ’bu ango-o kʉkʉlʉ-o. Epafaladje, ndai nɨ́ na mʉkʉnda bhʉ́ kulu apa engʉ́ ango-o pɨ yi ngae. Anɨ ngamene kulu pɨ yi maka kpála na kulu na kʉkʉlʉ gba Kilisito. Anɨ akpokpo ’ngʉ́ pɨ ya pɨndjɨ mʉkʉnda ɨnde lɨ Bu Bhobua aha e pɨ yi-o.
Kaka-a, nayie lɨ ekpɨ́ ya adje engʉ́ gba yi-e lɨe-e, ya ndala lɨ nayo Ebhe pɨ yi de. Ya la di ngayo ka Ebhe me anɨ ha ɨmbɨlangʉ na kpokpo kú ’ngʉ́ ɨnde ngayie ka Bu Bhobua gba anɨ-e pɨ yi. Abhomʉ-o, yi tsia mbɨ́la ’ngʉ́ ɨnde anɨ akʉnda me yi mene e-o. 10 Yi tsia kóbho maka lɨ Ngámá akʉnda lɨe-o. Yi tsia méne di ndʉ ’ngʉ́ hana ɨnde anɨ akʉnda e-o. Yi méne ndʉ ’ngʉ́ na babadha hana, yi tsia mbɨ́la Ebhe ndjɨndjɨ. 11 Ya ngayo ka Ebhe me anɨ bedhe yi ne angu na asasaua gba e bhʉ́ ndʉ ’ngʉ́ hana, ngʉbula me yi kibila ndʉ ’ngʉ́ hana ne ’ndjá bua. 12 Yi gie heni pɨ ’Dyɨ nɨ́ Ebhe ne djalɨ hana. Padhá de, anga anɨ aha angu pɨ yi ngʉ́ nasia tɨa ɨnde anɨ awo e pɨ okpála gba e bhʉ́ kʉtɨ na mʉndeyi na zɨ ’ke-o. 13 Anɨ agbegbe nɨ́ bhʉ́ angu na biti, anɨ atsia aꞌo nɨ́ bhʉ́ kʉtɨ gba e na mʉndeyi gba Ndɨlɨ gba e na mʉkʉnda-o. 14 Lɨ pápá gba anɨ-e, Ebhe agbegbe nɨ́ bhʉ́ bali. Anɨ atsia ambu di lɨ siti ’ngʉ́ gba nɨ́-o.
Lele maka lɨ Yesu Kilisito nde lɨe, la di ne kulu gba e-o
15 Ebhe ɨnde u tɨ da nau e de-e ngau lɨe bhʉ́ Kilisito.
A ko Ndɨlɨ na kalanʉ,* 1:15 Ndɨlɨ na kalanʉ: A akʉnda napa me: anɨ adʉ nanɨ bhʉ́ mʉkobho kala ndʉ ’he hana ɨnde lɨ Ebhe abho e-o.
ɨnde di pɨ́ ’ndjɨ ndʉ ’he hana lɨ Ebhe abho e-o.
16 Padhá de, anga Ebhe abho ndʉ ’he ɨnde abhʉ́lá ne bhende
akuto-o hana lɨ pápá gba anɨ:
oehe ɨnde u ngau e,
ne bhende u uu e de,
osisiti bua ɨnde ngaʉ abhʉ́lá, ne pɨ́la doto, ɨnde la di ne angu.
Ebhe abho ndʉ ’he hana lɨ pápá gba anɨ.
Anɨ abho la di ndʉ ’he ango-o hana pɨ anɨ.
17 Kilisito bhʉ́ mʉkobho kala ndʉ ’he hana.
La di-e, ndʉ ’he hana ɨnde bhʉ́ mʉkobho-o alʉ lɨ kʉte anɨ.
18 Ngaanɨ-e, a ko ’ndjɨ kʉte, ɨnde Piga gba Ebhe-o.
Mʉkobho na mbɨa-a akpo lita e bhʉ́ anɨ, anɨ ne Ndɨlɨ na kalanʉ-o ngae.
A ko kpála na kalanʉ ɨnde u azuku e bhʉ́ ká okpála ɨnde amu,
ngʉbula me anɨ dʉ kpála na kalanʉ bhʉ́ ndʉ ’he hana ngae.
19 Padhá de, anga Ebhe apa me nɨ adʉ́ ndʉ ’kpɨ́ hana bedhe má kpaka bhʉ́
Ndɨlɨ gba nɨ-o.
20 La di-e, anɨ agie nadje lɨo ne ndʉ ’he hana lɨ pápá gba Ndɨlɨ gba e-o.
A na paká me lɨ Kilisito atuko ngʉte e lɨe lɨ kulusi-e,
anɨ agie nadje lɨo ka Ebhe ne ndʉ ’he hana inde abhʉ́lá,
di ne bhende pɨ́la doto-o.
21 La ngayi-e, yi adʉ nanɨ de Ebhe tsutsu. Yi adʉ obhʉlʉ yala gba anɨ ka ndʉ sisiti ’ngʉ́ hana ɨnde yi adʉ abhundja e, di ne bhe yi adʉ amene e-o. 22 Engʉ́ bini, kabula nakpi ɨnde lɨ Ndɨlɨ gba anɨ akpi e lɨ kʉte e-e, Ebhe aholo matá nadje lɨe ne yi. Anɨ amene mo-o ngʉbula me yi kolo kala nɨ bubu, amba yi adʉ́ bhʉ́ zɨbotʉ de, yi adʉ́ la di bhʉ́ siti ’ngʉ́ de. 23 Kaka-a, a ayo me yi lʉ kpekpeke bhʉ́ nabhuka. Yi ayíe lɨ kpadjɨ na Bádha Ngali-e de, anga a ko ehe ɨnde nɨ́ nga ꞌo ’to nɨ́ ’to e ko. Yi adje Ngali ango-o, u atsia akpokpo di pɨ ndʉ okpála hana. Ngama Polo, ma akolo kpála na kulu na Bádha Ngali ango-o.
Polo ngadje lɨkabhu, anɨ di ngagʉ gbele ngʉ́ omabhuka
24 Mbɨa ɨnde-e, ma ngakpi djalɨ ngʉ́ lɨkabhu ɨnde ma ngazʉ e ngʉbula yi ko. Padhá de, anga bhʉ́ kʉte ma-a, ma ngabedhe bhomʉ-o bhɵ lɨkabhu ɨnde lɨ Kilisito a neke e ngʉbula kʉte e, ɨnde Piga gba Ebhe-o. 25 Ma akolo kpála na kulu na Piga gba Ebhe, nakpata lele kulu ɨnde lɨ Ebhe aha e mʉma ngʉbula yi-o. Anɨ aha mʉma kulu nakpokpo ngali gba e hana. 26 Ngali ango-o, a ko engʉ́ gba anɨ ɨnde anɨ awo nanɨ e bhʉtode pɨ ndʉ okpála hana. Engʉ́ bini, mbɨa ɨnde-e, anɨ ambamba tata pɨ omabhuka gba e-o.
27 Padhá de, anga Ebhe akʉnda nambamba ta engʉ́ gba e ɨnde anɨ awo nanɨ e mawo-o pɨ uo. A ko engʉ́ ɨnde ndjɨndjɨ naali, ne asasaua, ɨnde anɨ aleke e pɨ ndʉ okpála hana. Engʉ́ ango-o ngae ɨnde: Kilisito bhʉ́ yi, anɨ atsia apa pɨ yi ndjɨndjɨ me yi alɨ́ bhʉ́ Asasaua gba Ebhe ɨnde yi ngaꞌo ’to yi ’to e-o. 28 Kaka-a, ya ngakpokpo ngali gba Kilisito pɨ ndʉ okpála hana. Ya ngagbele ’dje okpála ne naha lɨ́lɨ pɨ uo ne ɨmbɨlangʉ hana, amba kpála ne kpála bhele bhʉ́ nabhuka bhʉ́ nakpɵtsɵ lɨo ne Kilisito. 29 Kaka-a, ma ngamene kulu, ma la di ngagʉ gbele ne angu ɨnde ayie ka Kilisito, ɨnde la di ngamene kulu bhʉ́ ma ne angu hana-o.
 

*1:15 1:15 Ndɨlɨ na kalanʉ: A akʉnda napa me: anɨ adʉ nanɨ bhʉ́ mʉkobho kala ndʉ ’he hana ɨnde lɨ Ebhe abho e-o.