Balʉa gba Polo
pɨ omabhuka na gʉdhʉ na
Galate
Eli na kalanʉ
Lɨ okpála ɨnde ne omaYuda ade aholo azɨba Bádha Ngali lɨe-e, abhomʉ-o, u atsia ayi ngʉ́ nambɨla me: ngʉ́ nakolo makilisito na kʉkʉlʉ-o, a ayo bha me kpála mene lɨ́lɨ gba Moidje-e ? Polo atsia apa me a mo-o ade. Padhá de, anga engʉ́ na ngbéngbé ɨnde bhʉ́ mʉkobho gba makilisito, a ko nabhuka ɨnde lɨ ndʉ okpála hana akolo ngbingbili kala Ebhe ka e-o. La-a, okpála koko adʉ agʉ Polo, u atsia adʉ apa me, a ayo me u mene di lɨ́lɨ gba Moidje ngʉbula me u kolo ngbingbili kala Ebhe. Balʉa ɨnde lɨ Polo aye e pɨ okpála na Galate-e, anɨ aye nanɨ ngʉbula me okpála ɨnde ambu lɨ kpadjɨ ka omʉsuno na eu bhomʉ-o, u sia nabhuka na kʉkʉlʉ, amba u kolo la di lɨ bádha kpadjɨ. Polo aholo nakpokpo lele maka a ayo lɨe me u ꞌɨ anɨ me bhʉlʉ titima gba YesuKilisito . Anɨ atsia agama ’ngʉ́ pɨndjɨ ngʉ́ napa me eꞌɨ ango-o ngʉ́ napa me nɨ kolo bhʉlʉ titima gba Yesu-o, ayie ka Ebhe, ayie ka angu gba kpála na doto belegʉ de bini. Anɨ atsia apa me kulu gba nɨ-e atsia naali okpála ɨnde ne omaYuda ade-o. Bhʉ́ oalo na soso-o, Polo ngasuno me nabhuka bhʉ́ Kilisito ngaha mʉkʉnda, mʉkʉnda ngaha la di nadholo ndjɨndjɨ bhʉ́ mʉkobho gba makilisito.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-10
Angu gba Polo maka bhʉlʉ titima gba Yesu 1:11 – 2:21
Bádha Ngali na bádha bhʉ́ ’bu gba Ebhe 3:1 – 4:31
Nadʉ bhʉ́ ngʉ e gba makilisito a la di-e kulu gba anɨ 5:1 – 6:10
Eli na soso 6:11-18
1
Polo yi omabhuka na ndu doto na Galatia mayi
Ma aye balʉa ɨnde-e ngama Polo, ma ne bhʉlʉ titima gba YesuKilisito . Ma ne bhʉlʉ titima gba kpála koko ade. Yesu Kilisito atima ma ngae, a la di-e ’Dyɨ anɨ ɨnde azuku anɨ bhʉ́ ká okpála ɨnde amu-o. Ngama bhʉ́ dabɨlɨ bini ne ndʉ ondaise nɨ́ hana ɨnde ei-e, ya aye balʉa ɨnde-e pɨ omabhuka na oDadjua gba Ebhe ɨnde bhʉ́ ndu doto na Galatia. A ayo me ’Dyɨ nɨ́ Ebhe bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito suno bádha bhʉ́ ’bu gba o-o pɨ yi, amba u ha di guo ’ngʉ́ pɨ yi. Yesu Kilisito andala ’kpa lɨe ngae makpe, ngʉbula nagbegbe nɨ́ bhʉ́ siti ’ngʉ́ gba nɨ́, amba osisiti ’ngʉ́ na doto améne matá ehe bini ngʉ́ nɨ́ de. Anɨ amene mo-o nakpata lele maka lɨ Ebhe ’Dyɨ nɨ́ akʉnda lɨe-o. A ayo me okpála dhɵgɵ Ebhe dʉdʉma ne dʉdʉma. A adʉ moko!
Koli Bádha Ngali gba Yesu Kilisito-o bha bini
Ma ngangamba ka yi naali! Ebhe abhʉ yi me yi dʉ ne okpála gba nɨ-e lɨ kpadjɨ gba Yesu Kilisito, anɨ atsia asuno bádha bhʉ́ ’bu gba e pɨ yi. La-a, belegʉ mo-o, yi akolo adji ’ngbʉ yi lɨ anɨ má gala, yi atsia aholo nadje Bádha Ngali koko. A la na paká me Bádha Ngali koko matá ade. Engʉ́ bini, okpála koko ngangbɨngɨ ’ndjɨ yi. U ngakʉnda nasiti Bádha Ngali gba Kilisito-o. Ɨ dʉ me kpála koko, ɨ dʉ di-e ya, ɨ dʉ di-e sʉka andjelu bini ayie abhʉ́lá nde akpokpo Bádha Ngali koko kpí ne bhende ya akpokpo e pɨ yi-e, Ebhe de tʉ pɵdjɵ lɨ anɨ. Ya apa, ma la matá mbɨa ɨnde-e ngapapa me, ɨ dʉ me kpála koko nde akpokpo Bádha Ngali kpí ne bhende yi asia e-e, Ebhe de tʉ pɵdjɵ lɨ anɨ.
10 La-a, yi abhundja naayi me ma ngagɨlɨ me okpála zɨba ma? A mo-o ade, ma akʉnda mangbo me Ebhe zɨba ma ngae. Yi abhundja naayi me ma akʉnda nanga lɨ okpála? A mo-o ade. Ɨ dʉ́ me ma kʉnda matá nanga lɨ okpála-a, ma de ne bali gba Kilisito ade.
Polo akpokpo lele maka anɨ akolo lɨe bhʉlʉ titima gba Kilisito-o
11 Ondaise ma, ma akʉnda me yi mbɨla me Bádha Ngali ɨnde ma ngakpokpo e, yie ka kpála-kʉtɨ de. 12 Ma sia ka kpála-kʉtɨ de, kpála bini suno la di mʉma ngae de. Engʉ́ bini, Yesu Kilisito ambamba ta ’ngʉ́ ɨnde awo lɨe mawo-o mʉma ngae. 13 Yi mbɨla lele nadholo gba ma nanɨ na kalanʉ-o, nedhɨnga ma adʉ nakpata dasʉndʉ na Ebhe gba omaYuda lɨe hana. Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, ma adʉ nato mbolo lɨ omabhuka na Dadjua gba Ebhe-e nane dada mane. Ma adʉ nakʉnda nabhɵbhɵlɵ mabhɵlɵ. 14 Ma ane nanɨ omaYuda bhelé, ɨnde adʉ ne kalanga maka ma bhʉ́ lele nakpata dasʉndʉ gba omaYuda-o. Ma aha nanɨ lɨma libhomu ngʉbula dasʉndʉ gba onguo ogbi nɨ́-o.
15-16 Belegʉ ɨnde lɨe mo-o, Ebhe abhʉ nanɨ ma. Anɨ abhʉ nanɨ ma me ma nde ngabha bhʉ́ ’bu ’hi ma. Anɨ asuno nanɨ bádha bhʉ́ ’bu gba e mʉma, anɨ atsia aꞌɨ ma me ma mene kulu gba nɨ-o. Lɨ nedhɨnga anɨ aꞌo nanɨ e akolo lɨe, anɨ atsia amene me ma mbɨla Ndɨlɨ gba nɨ-e, ngʉbula me ma kpokpo Bádha Ngali gba anɨ-e pɨ okpála ɨnde ne omaYuda ade-o. Lɨ nedhɨnga bhomʉ-o, ma nʉ bhaka kpála bini de. 17 Ma nʉ la di bhʉ́ Yelusalema ngʉ́ nabhaka okpála ɨnde adʉ nanɨ obhʉlʉ titima gba Yesu Kilisito mʉma kalanʉ-o de. Engʉ́ bini, ma anʉ bha kolo má gala bhʉ́ Alabia, pɨpɨta-a, ma agie lɨma bhʉ́ Damasɨ. 18 Pɨta kalanga bata-a, ma atsia anʉ bhʉ́ Yelusalema ngʉbula me ya u lɨ ya ne Piele* 1:18 Bhʉ́ eli na giliki-e, Sefasɨ-e: A ko ꞌɨlɨ koko gba Piele. bhʉtsibhʉtsi na bini. Ma adʉ agba anɨ ngʉbula ’kpɨ́ ndjɨkpa ne ká bhuluvue. 19 Ma u bhʉlʉ titima koko bini de, ma au bha bini Djakɨ, ndai Ngámá. 20 Engʉ́ ɨnde ma aye e ɨnde-e, a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́, kala Ebhe-e, ma apa eu de.
21 Pɨpɨta-a, ma atsia anʉ bhʉ́ ndu doto na Silia di ne ndu doto na Silisia. 22 Omabhuka na oDadjua gba Kilisito na ndu doto na Yudaya u nga nanɨ ma ne djila o de. 23 U adʉ bha nadje ongʉ́ ɨnde lɨ okpála koko adʉ napa e lɨ ’ngʉ́ gba ma-o. U adʉ napa me: «Kpála ɨnde adʉ nako nato mbolo lɨ ya kalanʉ-o ayipa, anɨ ɨbili mbɨa ɨnde-e ngakpokpo pɨ okpála Bádha Ngali ɨnde anɨ adʉ nako nakʉnda nabhɵlɵ e-o.» 24 Abhomʉ-o, u atsia adʉ nadhɵgɵ Ebhe kabula ma.

*1:18 1:18 Bhʉ́ eli na giliki-e, Sefasɨ-e: A ko ꞌɨlɨ koko gba Piele.