Balʉa u aye e pɨ
omaEbele
Eli na kalanʉ
Balʉa ɨnde u aye nanɨ e pɨ omaEbele, u aye nanɨ pɨ limbi omakilisito ɨnde akolo masɨkpe de naꞌo ká nabhuka gba o bhʉ́ Kilisito ka nato mbolo lɨ uo adʉ anʉ bha ne kalanʉ-o. Kpála ɨnde aye balʉa ango-o, adʉ ato masi bhʉ́ uo ane mane bhʉ́ nabhuka ne nasuno pɨ uo me, Yesu Kilisito ne polofeta na kʉkʉlʉ, a ko la di polofeta na soso ɨnde lɨ Ebhe apana lɨe bhʉ́ e pɨ okpála gba e-o.
Bhʉ́ ’ngʉ́ na Ebhe gba omaYuda-a, odimandɵ adʉ amene mayo ne natsulu onʉ ngʉbula me Ebhe mbu lɨ siti ’ngʉ́ gba okpála. Engʉ́ ɨnde u adʉ amene bhomʉ-o, adʉ kulu Yesu ɨnde Ndɨlɨ na dʉdʉma gba Ebhe, ɨnde aha lɨe ngae makpe maka enʉ ɨnde natsulu matsulu. Kaka-a, Ebhe aꞌo anɨ ngbéngbé ane opolofeta, ane oandjelu, ane Moidje ngae makpe, Ebhe atsia pa me a ko dimandɵ na dʉdʉma. Lɨ pápá gba anɨ-e, ndʉ omabhuka hana asia mʉkobho lɨ tsʉlʉ u adʉ ne e lɨ pápá na siti ’ngʉ́ gba o ne lɨ pápá na kuo.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ: Ebhe ngasuno lɨ e mbámbá bhʉ́ Kilisito 1:1-3
Kilisito ngbéngbé ane opolofeta, ane oandjelu, ane Moidje, ane Djodjue, ane odimandɵ, ane gandja a la di-e makiso 1:4 – 10:39
Engʉ́ na ngbéngbé a ko nabhuka 11:1 – 12:29
Nanga lɨ Ebhe 13:1-19
Mayo na soso 13:20-21
Eli na soso 13:22-25
1
Yesu Kilisito ne Ndɨlɨ gba Ebhe makpe
Nanɨ kalanʉ-o, Ebhe akpokpo ’ngʉ́ pɨ onguo ogbi nɨ́ bhʉtsibhʉtsi di ne lɨ okpadjɨ bhelé bhʉ́ ’li opolofeta . La bhʉ́ oekpɨ́ na soso ɨnde-e, anɨ akpokpo ’ngʉ́ pɨ nɨ́ bhʉ́ ’li Ndɨlɨ gba e ɨnde anɨ aꞌo e ngámá pɨ́ ’ndjɨ ndʉ ’he hana, di u abho nanɨ ndʉ ’he hana bhʉ́ dabɨlɨ bini ne e-o. Anɨ aha bha ’Dyɨ e hana, kaka-a, kpála bhende au sangu gba Ndɨlɨ-e au bhomʉ-o sangu gba Ebhe makpe. Anɨ abɨ ndʉ ’he hana ne ’li e na angu-o. Pɨta anɨ agbegbe okpála lɨe bhʉ́ siti ’ngʉ́ gba o-o, anɨ atsia atapa abhʉ́lá ngʉ́ nadʉ lɨ bɨlɨ na ngámá lɨ pá ’kpa na kokpa gba Ebhe Angbamɨlɨ.
Ndɨlɨ gba Ebhe-e ane oandjelu mane
Ndɨlɨ gba Ebhe-e ane oandjelu mane, kaka Ebhe agisila ꞌɨlɨ lɨ anɨ ɨnde ane bhende gba uo-o mane.
Padhá de, anga Ebhe pa nga pɨ andjelu bini de me:
«Ngamʉ-o, mʉ ne Ndɨlɨ gba ma,
nakɨ ɨnde-e, ma asuno ’ngʉ́ ango-o mbámbá.» 1:5 Tsia bhʉ́ Ets. 2:7.
Anɨ pa di lɨ ’ngʉ́ gba andjelu bini de me:
«Ma adʉ́ ne ’dyɨ anɨ,
anɨ tsia dʉ́ ne Ndɨlɨ gba ma-o.» 1:5 Tsia bhʉ́ 2 Sam. 7:14.
Lɨ nedhɨnga lɨ Ebhe adʉ natima gina Ndɨlɨ gba e lɨe pɨ́la doto-o, anɨ apa me:
«A ayo me ndʉ oandjelu gba ma-a hana dhɵgɵ anɨ. 1:6 Tsia bhʉ́ Det. 32:43.»
Anɨ atsia apa lɨ ’ngʉ́ gba oandjelu-o me:
«Oandjelu gba ma-a ngamene kulu mʉma maka anvi,
u ngateteke ma maka djua ɨnde ngatsi matsi. 1:7 Tsia bhʉ́ Ets. 104:4.»
La-a, anɨ atsia apa lɨ ’ngʉ́ gba Ndɨlɨ-e me:
«Mʉ ne Ebhe! Naʉ gba mʉ-o adʉ́ dʉdʉma ne dʉdʉma.
Mʉ ngaʉ pɨ́ ’ndjɨ okpála gba mʉ-o ne ngbili ’ngʉ́ .
Mʉ kʉnda ngbili ’ngʉ́, mo oyala engʉ́ na sisiti.
Kaka-a, Ebhe gba mʉ-o, aꞌo mʉ kpi pɨ e,
anɨ abhʉ mʉ bhʉ́ ká obɨ mʉ,
anɨ atsia atuko emʉ na djalɨ pɨ́ ’ndjɨ mʉ. 1:9 Tsia bhʉ́ Ets. 45:7-8.»
10 Ebhe atsia apa matá me:
«Ngámá, mo obho doto nayie lɨ lilita ngamʉ,
kokpɨ́ ne nganda ’kpa mʉ.
11 Ndʉ ’ngʉ́ bhomʉ-o hana angɨ́ta mangɨta, la ngamʉ-o,
mo otígala matigala.
Ndʉndʉ hana akádha maka bongo .
12 Mo onúnu uo maka u anunu koti lɨe,
u tsia yípa di maka lɨ bongo ayiyipa lɨe.
La ngamʉ-o, mʉ yiyipa de, kalanga gba mʉ-o ndjía la di-i de. 1:12 Tsia bhʉ́ Ets. 102:26, 28.»
13 Ebhe pa nga belegʉ pɨ andjelu bini de me:
«Ngamʉ-o, go dʉ kuto lɨ pa ’kpa ma na kokpa,
ma abú obhʉlʉ yala gba mʉ-o
dabɨlɨ na sa ’dhʉ mʉ. 1:13 Tsia bhʉ́ Ets. 110:1.»
14 Oandjelu bha ne obua ɨnde ngamene kulu pɨ Ebhe. Anɨ ngatima uo me u nʉ nateteke okpála ɨnde ayo me u sia mʉkobho-o.

1:5 1:5 Tsia bhʉ́ Ets. 2:7.

1:5 1:5 Tsia bhʉ́ 2 Sam. 7:14.

1:6 1:6 Tsia bhʉ́ Det. 32:43.

1:7 1:7 Tsia bhʉ́ Ets. 104:4.

1:9 1:9 Tsia bhʉ́ Ets. 45:7-8.

1:12 1:12 Tsia bhʉ́ Ets. 102:26, 28.

1:13 1:13 Tsia bhʉ́ Ets. 110:1.