Balʉa gba Polo
pɨ omabhuka na gʉdhʉ na
Filipoi
Eli na kalanʉ
Polo aye nanɨ balʉa ɨnde-e pɨ omabhuka na Dadjua na kalanʉ ɨnde anɨ aꞌo nanɨ e bhʉ́ putu-o, bhʉ́ ndu doto na ngámá gba okpála na Loma ɨnde abhʉ́ Makedonia-o. Anɨ aye balʉa ango-o me anɨ nde bhʉ́ tɨkpʉ. Lɨ nedhɨnga ɨnde anɨ adʉ lɨe me bua anɨ nde angamba ka nagʉ ɨnde lɨ obhelesɨ okpála koko na Dadjua gba Ebhe adʉ agʉ ne e-o, la di bua anɨ atsia alʉ bhʉ́lá má gba ka onasuno na eu ɨnde adʉ bhʉ́ Dadjua gba Ebhe ɨnde abhʉ́ Filipoi-o.
Engʉ́ ɨnde ɨ tɨ da nau lɨe má gala bhʉ́ balʉa ɨnde-e, a ko nagie heni pɨ omakilisito na Filipoi ngʉbula makiso ɨnde u atima nanɨ e pɨ anɨ ngʉ́ nateteke anɨ bhʉ́ ongʉ́ gba e ko. Polo aha nedhɨnga bhomʉ ngʉ́ nato masi bhʉ́ omakilisito na Filipoi ngʉbula me u andala bhʉ́ kulu gba Ebhe-e de, abana u adʉ ato mbolo lɨe lɨ ndʉ uo hana-o.
Balʉa ɨnde-e agama ’ngʉ́ kpekpeke pɨndjɨ djalɨ, nazɨba, nadʉ bini di ne ’ndjá bua ɨnde bhʉ́ nabhuka a la di-e mʉkobho gba makilisito. Anɨ atsia asuno la di mʉkʉnda na kpekpeke ɨnde lɨ Polo adʉ ne e pɨ Dadjua na Filipoi-o.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-11
Engʉ́ atsia Polo kpi e kpi 1:12-26
Mʉkobho ɨnde bhʉ́ Kilisito-o 1:27 – 2:18
Mabhundja ɨnde adʉ pɨ Timoté ngauo ne Epafolodite 2:19-30
Nalila lɨo ka obhʉlʉ yala di ne okpekpeke ’ngʉ́ ɨnde ngago 3:1 – 4:9
Polo ngauo ne obɨ e na Filipoi 4:10-20
Eli na soso 4:21-23
1
Polo yi omabhuka na gʉdhʉ na Filipoi mayi
Ngama Polo, bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Timoté-e, ya yi yi mayi. Ya ne obalise gba Yesu Kilisito . Ma aye balʉa ɨnde-e pɨ ndʉ yi omabhuka ɨnde bhʉ́ gʉdhʉ na Filipoi hana, pɨ yi obhelesɨ okpála di ne pɨ yi okpála ɨnde ngateteke kulu gba Ebhe, ndʉ yi hana ɨnde akpɵtsɵ lɨyi bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Yesu Kilisito-o. A ayo me Ebhe ’Dyɨ nɨ́, bhʉ́ dabɨlɨ bini ne Ngámá gba nɨ́ Yesu Kilisito suno bádha bhʉ́ ’bu gba o-o pɨ yi, amba u ha di guo ’ngʉ́ gba o-o pɨ yi.
Polo agie heni, anɨ atsia ayo di Ebhe ngʉ́ omabhuka na gʉdhʉ na Filipoi
Ma ngagie heni pɨ Ebhe, ndʉ nedhɨnga hana ma ngabhundja yi lɨe-o. Ndʉ nedhɨnga hana ma ngayo Ebhe lɨe pɨ ndʉ yi hana-a, ma ngakpi djalɨ. Ma ngagie heni pɨ Ebhe anga yi akpɵtsɵ lɨyi ne ma bhʉ́ nakpokpo Bádha Ngali , nayie bha bini lɨ ’kpɨ́ na kalanʉ yi abhuka lɨe, akolo makolo pɨ mbɨa ɨnde. Ma ambɨla ndjɨndjɨ me Ebhe ɨnde akpo nanɨ lita bádha kulu lɨ bua yi-e, anʉ́ bha ne di ne kalanʉ, anɨ tsia bú soso lɨ ’kpɨ́ lɨ Yesu Kilisito agó lɨe-o. A ndjɨndjɨ me ma bhundja bha pɨndjɨ ndʉ yi hana mo-o. Padhá de, anga bua ma abedhe ne djalɨ ka yi, anga Ebhe asuno bádha bhʉ́ ’bu mʉma di ne pɨ ndʉ yi hana, ngʉbula me yi teteke ma nedhɨnga ma nde lɨe mbɨa ɨnde-e bhʉ́ tɨkpʉ, di ne nedhɨnga ɨnde ma ngakpokpo lɨe ne angu ma hana kʉkʉlʉ ’ngʉ́ pɨndjɨ Bádha Ngali lɨe-e, kala okpála nakodho mangɨmbo-o. Ebhe mbɨla hana me, ma ngapa kʉkʉlʉ ’ngʉ́ me ma ne mʉkʉnda pɨ yi naali. Mʉkʉnda ɨnde ma akʉnda yi ne e-e, ayie ka Yesu Kilisito.
Ehe ɨnde ma ngayo Ebhe pɨ yi ngʉ́ e ngae ɨnde: ma ngayo Ebhe me mʉkʉnda gba yi-e nʉ bha ne kalanʉ, amba ateteke yi me yi mbɨla engʉ́ na kʉkʉlʉ ne lele maka yi ngadʉ lɨe sʉnda yi-o. 10 Abhomʉ-o, yi tsia mbɨ́la di nalo obabadha ’ngʉ́. Ma ngayo ndʉ ’ngʉ́ bhomʉ-o hana ngʉbula me ekpɨ́ lɨ Yesu Kilisito agíe lɨe lɨe, bua yi de dʉ má ngɨlɨlɨ di ne me ehe bini na sisiti adʉ́ bhʉ́ yi de. 11 Nakolo lɨ ’kpɨ́ ango-o, nadhʉkʉ gba yi-e dʉ ndjɨndjɨ bhʉ́ angu gba Yesu Kilisito, amba okpála dhɵgɵ Ebhe, u toko di anɨ.
Polo akpi djalɨ anga u ngakpokpo Bádha Ngali gba Kilisito
12  Ondaise ma, ma akʉnda me yi mbɨla ndjɨndjɨ me ongʉ́ ɨnde akolo lɨ ma-a, amene mangbo me Bádha Ngali-e yangba ne kalanʉ. 13 Ka ’ngʉ́ ango-o, ndʉ osʉdha hana ɨnde ngalila etɨ gba guvelenele, di ne ndʉ okpála koko hana ambɨla me ma bhʉ́ tɨkpʉ kabula kulu gba Kilisito ma ngamene e-o. 14 La matá di-e, nau ma me ma bhʉ́ tɨkpʉ-o, ato masi bhʉ́ omabhuka bhelé lɨ kpadjɨ gba Ngámá gba nɨ́-o. Uo matá ne tsʉlʉ ngʉ́ nakpokpo Bádha Ngali-e ade.
15 A na paká me okpála koko ngakpokpo Bádha Ngali gba Kilisito-o, anga u ne ’ngbé bua lɨ kʉte ma, u ngakʉnda nagʉ ma. La-a, okoko di ngakpokpo engʉ́ gba anɨ-e ne bua bini. 16 Obhe ngamene ne bua o bini bhomʉ-o, ngamemene anga u ne mʉkʉnda lɨ pabɨlɨ gba ma, u mbɨla ndjɨndjɨ me kulu gba ma lɨ bɨlɨ ɨnde-e, a ko ngʉbula me ma akpokpo Bádha Ngali, amba ma suno di pɨ okpála me a ko kʉkʉlʉ ’ngʉ́. 17 Okpála ma de apa ’ngʉ́ gba o kalanʉ-o, ngakpokpo Bádha Ngali gba Kilisito anga u ngakʉnda me nɨ dʉ nagʉ ma. Engʉ́ ɨnde u ngakpokpo e yie lɨ bua uo de, u ngakʉnda me ma zʉ matá lɨkabhu bhʉ́ tɨkpʉ ei ane mane.
18 A mene ’he bini de. Belegʉ u dʉ akpokpo Bádha Ngali gba Kilisito ne siti bua , ɨ dʉ di-e ne bádha bua, Bádha Ngali ango-o bha naae nganʉ ne kalanʉ. Kaka-a, ma ngakpi djalɨ. La matá-a, ma adʉ́ bha ne djalɨ, 19 padhá de, anga ma ambɨla me ndʉ okpekpeke da ’ngʉ́ bhomʉ-o hana améne me Ebhe kobho ma, anga yi ngayo anɨ ngʉ́ ma, Bu Bhobua ɨnde nanɨ lɨ Yesu Kilisito atima e-e, la di ngateteke ma.
20 Engʉ́ ɨnde ma ngaꞌo ’to ma ’to e naali-e, a ko me ma ahá galikpe nʉmʉ pɨ Kilisito ’kpɨ́ bini de. La-a, mbɨa ɨnde-e, maka ne ndʉ nedhɨnga hana-a, ma abhuka ne bua bini me, ma adʉ́ bha bini nadhɵgɵ Kilisito belegʉ ma dʉ bhʉ́ mʉkobho, belegʉ ma kpi makpi. 21 Padhá de, anga mʉma-a, ma dʉ bhʉ́ mʉkobho-o, ehe ɨnde ane ne engbé-e, a ko nadhɵgɵ Kilisito. Ma kpi makpi-e ane la matá ne bádha. 22 Ɨ dʉ me nadʉ ka ma bhʉ́ mʉkobho pɨ́la doto ei nde ade kpadjɨ mʉma na ateteke okpála-a, ma mbɨla kpadjɨ bhende ayo nalo e de. 23 Ma ngadho ’bɨ sʉnda ongʉ́ bhisi bhomʉ. A nga lɨma naali ne nayie pɨ́la doto ɨnde ngʉbula me ma nʉ dʉ de Kilisito. 24 La-a, nadʉ ka ma bhʉ́ mʉkobho-o ndjɨndjɨ kabula yi.
25 Ma ambɨla ndjɨndjɨ me, a la bhadi moko, ma dʉ nga matá bhʉ́ mʉkobho, nɨ́ tsia dʉ́ ne yi bhʉ́ dabɨlɨ bini ngʉbula me yi nʉ lɨ kpadjɨ gba Ebhe-e ne kalanʉ, amba yi tsia kpi di djalɨ lɨ kpadjɨ ango-o. 26 Nedhɨnga ma akóto lɨe bhʉ́ tɨkpʉ-o, nɨ́ tsia dʉ́ matá ne yi bhʉ́ dabɨlɨ bini-e, yi atóko Yesu Kilisito naali ka engʉ́ ɨnde anɨ amene e mʉma-o.
Yi lʉ kpekpeke bhʉ́ nabhuka
27 Engʉ́ ɨnde ane la mane-e ngae ɨnde: a ayo me nadhʉkʉ gba yi dʉ lɨ lelele maka lɨ Bádha Ngali gba Kilisito apa lɨe-o, ngʉbula me, belegʉ ma go natsia yi, belegʉ ma go de-e, ma de dje me yi alʉ kpekpeke ne mabhundja bini, ne me yi ngalila ndʉ yi hana nabhuka gba yi ɨnde alʉ pɨ́ Bádha Ngali-o. 28 Yi adjé tsʉlʉ ka obhʉlʉ yala gba yi-e belegʉ de bini. Bhobhomʉ-o asúno pɨ uo mbámbá me, ngauo-o, u angɨta, la ngayi-e, yi lɨ kpadjɨ na mʉkobho. Ebhe asúno pɨ uo ngae. 29 Padhá de, anga Ebhe suno bha bini bádha bhʉ́ ’bu gba e pɨ yi ngʉ́ nabhuka Kilisito de, engʉ́ bini, anɨ asuno bádha bhʉ́ ’bu gba e pɨ yi ngʉ́ nazʉ di lɨkabhu kabula Bádha Ngali gba anɨ-o. 30 Yi ngagʉ bhomʉ-o ngua gbele ɨnde nako yi au me, ngama-a, ma adʉ agʉ e-o. Yi la di ngadje me, mbɨa ɨnde-e, ma nga bha ngagʉ ’gʉ́.