Apokalipisi
Ongʉ́ ɨnde u ambamba ta e
Eli na kalanʉ
Djaa aye bhuku na Apokalipisi ɨnde-e bhʉ́ nedhɨnga u adʉ ato mbolo lɨ omakilisito lɨe kabula nabhuka bhʉ́ Yesu Kilisito maka Ngámá gba o. Engʉ́ na ngbéngbé ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e, Djaa ngapa pɨ okpála ɨnde ngatatanga me u dʉ ne nabhuka di ne masi. Djaa atsia aha lɨ́lɨ pɨ uo me, u lʉ kpékpéke bhʉ́ ’ngʉ́ na kʉkʉlʉ nedhɨnga na lɨkabhu di ne bhʉ́ onedhɨnga u ngato mbolo lɨ uo lɨe-o.
Bhʉ́ bhuku ɨnde-e, u aye bhʉ́bhʉ́ ongʉ́ bhelé pɨndjɨ nambamba ta ongʉ́, di ne pɨndjɨ nau ongʉ́ maka loto lɨ da e nde kpékpéke ngʉ́ nambɨmbɨla. Engʉ́ na ngbéngbé bhʉ́bhʉ́-o mbámbá. A ko engʉ́ ɨnde me: lɨ pápá gba Kilisito Ngámá gba nɨ́-e, a lɨ soso-o, Ebhe ahá angu obhʉlʉ yala gba e hana, anɨ há di angu Satana . Anɨ há di makalá pɨ okpála na ngbingbili gba e, ne bisagu na abhʉ́lá na mbɨa di ne doto na mbɨa ɨnde anɨ ako angu e pɨ́ ndʉ ’ngʉ́ lɨe hana-o.
Ongbengbe ongʉ́ ɨnde bhʉ́ bhuku ɨnde-e ngae ɨnde:
Eli na kalanʉ 1:1-20
Balʉa pɨ oDadjua mananɨka gba Ebhe 2 – 3
Malɨka 4:1 – 8:5
Ototɨ mananɨka 8:6 – 11:19
Nau ongʉ́ mananɨka maka loto 12:1 – 15:8
Okópo mananɨka na ke ’ngʉ́ gba Ebhe 16:1-21
Ongʉ́ mananɨka u apa e pɨndjɨ babilona 17:1 – 19:10
Nabu ta ’ngʉ́ pɨndjɨ nau ongʉ́ mananɨka maka loto 19:11 – 21:8
Yelusalema na mbɨa, ɵlɵ gba Ndɨlɨ Kandɵlɵ 21:9 – 22:21
1
Lita ’ngʉ́-o
Bhuku ɨnde-e ngakpokpo ’ngʉ́ pɨndjɨ engʉ́ ɨnde lɨ Ebhe ambamba ta e pɨ Yesu Kilisito-o . Ebhe ambamba tata pɨ anɨ ngʉbula me anɨ suno pɨ obalise gba nɨ-o, engʉ́ ɨnde améne lɨe mbɨa ɨnde-o. Abhomʉ-o, Yesu Kilisito atsia atima andjelu gba e me anɨ mbamba ta engʉ́ ango-o pɨ bali gba nɨ Djaa . Djaa akpokpo ndʉ ’ngʉ́ ɨnde anɨ au e hana. Ndʉ ’ngʉ́ ɨnde anɨ au e hana-a, a ko ’li Ebhe, a ko la di kʉkʉlʉ ’ngʉ́ ɨnde lɨ Yesu Kilisito ambamba ta e pɨ anɨ-o. A ko djalɨ pɨ kpála ɨnde ngatanga bhuku ɨnde, ne obhende ɨ ngadje ongʉ́ ɨnde lɨ Ebhe ambamba ta e bhʉ́bhʉ́-o, ɨnde di ngakpata ongʉ́ ɨnde aye lɨe bhʉ́ bhuku ɨnde-o. Padhá de, anga nedhɨnga na ongʉ́ ango-o akolo masɨkpe.
Djaa yi okpála na oDadjua mananɨka gba Ebhe-e mayi
4-5 Ngama Djaa, ma atima balʉa ɨnde-e bhʉ́ oDadjua mananɨka ɨnde bhʉ́ ndu doto na Adjia-o.
A ayo me Ebhe ɨnde ʉʉ ɨnde adʉ nanɨ ʉʉ, ɨnde la di ngago-o, suno bádha bhʉ́ ’bu ne guo ’ngʉ́ gba e pɨ yi. A ayo di me obua mananɨka ɨnde kala kiti na ngámá gba Ebhe-e, bhʉ́ dabɨlɨ ne Yesu Kilisito suno bádha bhʉ́ ’bu ne guo ’ngʉ́ pɨ yi. Yesu Kilisito-o, a ko kpála ɨnde akpokpo ngbili ’ngʉ́ . A ko di kpála na kalanʉ ɨnde azuku bhʉ́ ká okpála ɨnde amu, a ko la di ngámá gba ongbengbe ongámásɨ na doto.
Kilisito ngakʉnda nɨ́, anɨ atsia agbegbe nɨ́ bhʉ́ osisiti ’ngʉ́ gba nɨ́-e ne ngʉte e. Anɨ amene me nɨ́ kolo okpála na Naʉ gba Ebhe . Anɨ amene di me nɨ́ kolo odimandɵ ngʉbula namene kulu lɨnɨ́ pɨ Ebhe, ’Dyɨ nɨ. A ayo me sangu di ne angu dʉ pɨ anɨ dʉdʉma ne dʉdʉma! A adʉ moko.
Yi tsitsia, anɨ ngago bhʉ́ ndindi!
Ndʉ okpála hana aú anɨ,
belegʉ obhende adʉ nanɨ kala anɨ ne mandambi-o.
Ndʉ opiga ɨnde pɨ́la doto libhomu adʉ́ bhʉ́
’gbá lɨ ’ngʉ́ gba anɨ-o.
Heni, a adʉ moko!
Ebhe Ngámá Apɨ́ ’Kpɨ́ apa me: «Ma ne Kpála ɨnde akpo lita ndʉ ’ngʉ́ hana, ma di ne Kpála ɨnde abú ta ndʉ ’ngʉ́ hana.» Ebhe ne Kpála ɨnde ʉʉ, Kpála ɨnde adʉ nanɨ ʉʉ, Kpála ɨnde di ngago.
Djaa au Kilisito bhʉ́ ’he maka loto
Ngama Djaa, ma ne ndai yi ɨnde ngakobho bhʉ́ dabɨlɨ bini ne yi bhʉ́ lɨkabhu, ne bhʉ́ Naʉ ne nazɨ kekele bhʉ́ nabhuka Yesu. Ngama-a, ma dʉ nako bhʉ́ kpata bhʉ́ kpɵmɵ ɨnde u aꞌɨ e me Patemosɨ kabula ’li Ebhe, la di anga ma ngakpokpo kʉkʉlʉ ’ngʉ́ ɨnde lɨ Yesu ambamba ta e-o. 10 Bhʉ́ ’kpɨ́ gba Ngámá-a, Bu Bhobua abedhe ma, ma atsia adje ne akele ma kpéke eli bini maka mbala. 11 Eli ango-o apa me: «Ehe ɨnde mʉ ngau e-e, ye bhʉ́ bhuku bini, amba mʉ tima bhʉ́ oDadjua mananɨka gba Ebhe ɨnde bhʉ́ Efeso, bhʉ́ Sɨmiline, bhʉ́ Pelegame, bhʉ́ Tiatile, bhʉ́ Salade, bhʉ́ Filadelefi ne bhʉ́ Laodisé.»
12 Abhomʉ-o, ma adji lɨma ngʉ́ natsia kpála ɨnde adʉ nagama ’ngʉ́ mʉma-o. Ma adji lɨma lɨe, ma au otala na olo mananɨka. 13 Bhʉ́ ka otala ango-o, ehe bini adʉ maka kpála-kʉtɨ. Anɨ adyɨ ’ndjá bongo akolo bhʉ́ ’dhʉ e, anɨ atsia agbite mbulu e ne mʉkabha ɨnde u amene e lɨ olo. 1:13 Tsia bhʉ́ Dan. 7:13. 14 ’Ndjɨ anɨ ne sundjo anɨ avu má tuu, maka kato! Djila anɨ adʉ nade maka zɨ djua. 15 ’Dhʉ anɨ adʉ nasʉ maka kalase na kpéke mase ɨnde u ato e bhʉ́ djua, zɨzɨ atsia aholo nasʉ. ’Li anɨ adʉ maka tolo wowo ’ngu. 16 Anɨ aholo ɨkʉpala mananɨka ne ’kpa e na kokpa. A adʉ akoto bhʉ́ ’bhɵ anɨ ne mbotɨa ɨnde adhe ne ndʉ pasʉ bhisi hana. Bhʉ́la anɨ adʉ asʉ maka kpéke zɨndjɨla na tulukpe.
17 Ma au anɨ lɨe, ma atɨ bhʉ́ li ’dhʉ anɨ maka kpála ɨnde akpi. Pɨpɨta-a, anɨ aꞌo ’kpa e na kokpa-a pɨ́ ma, anɨ atsia apa mʉma me: «Mo okpé-e de! Ma ne Kpála ɨnde akpo lita ndʉ ’ngʉ́ hana, ma di ne Kpála ɨnde abú ta ndʉ ’ngʉ́ hana. 18 Ma la di bhʉ́ mʉkobho. Ma adʉ nako me ma nde akpi, la mbɨa ɨnde-e, ma bhʉ́ mʉkobho na dʉdʉma. Ma ne angu pɨ́ ’ndjɨ kuo di ne pɨ́ ’ndjɨ bɨlɨ gba okpála ɨnde amu. 19 Kaka-a, ye ongʉ́ ɨnde mo ou e ɨnde. A ko ongʉ́ ɨnde ngakodho ’kpɨ́, di ne ongʉ́ ɨnde a ayo me ago pɨpɨta ko. 20 Pɨndjɨ oɨkʉpala mananɨka ɨnde mo ou e sa ’kpa ma na kokpa, di ne otala mananɨka na olo-o, gbo nga ’dje mʉ, ma mbamba kʉkʉlʉ tata-a pɨ mʉ. Mbɨla me, oɨkʉpala mananɨka-a, a ko oandjelu na oDadjua mananɨka gba Ebhe, otala mananɨka-a, a ko oDadjua mananɨka gba Ebhe-o.»

1:13 1:13 Tsia bhʉ́ Dan. 7:13.