ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ዳኬ ቤርታሳ ኪኢቶ
ቆሮንቶሴ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ጳውሎሴ ቆሮንቶሴ ዓሶም ፃኣፔ ቤርታሳ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ ዓይጎሮዳይ ጌዔቴ ጳውሎሴ ቆሮንቶሴይዳ ዔቂሴ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ናንጎ ናንጎና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ዛሎ ዔቄ ሜታሳ ጌኤዞ ጊኢጊሾንዶ ጎይሢ ኮዓኒኬ። ቆሮንቶሴ ዬኖ ዎዶና ዓጮ ቢያሢሮ ማዔ ጊሪኬ ዓጪ ካታማኬ፤ ሃሣ ዓካይያ ጌይንታ ሮሜ ዓጮ ዴማ ዓኣ ዓጬሎኮዋ ዼኤፒ ካታማኬ። ዬና ካታሜላ ሚርጌ ኮርሞ ኮርሚንታያ፥ ዓሳ ዱማ ዱማ ጎይሢ ናንጋያ ጊንሣ «ፑርታኬ፥ ኮሺኬ» ጎዖ ባኣዚ ባኣያ ሃሣ ዱማ ዱማ ካኣሺ ዺቢ ዓኣ ቤሲኬ።
ጳውሎሴ ባሼ ዔርዛኒ ኮዓሢ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባኣካ ዓኣ ፓቂንቲፆና «ፑርታኬ፥ ኮሺኬ» ጋዓ ማሊሢ ባኣያ ናንጊፆ ዛሎ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዓኒ፥ ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢ ዛላና ዔፒ ዛላ፥ ዓሶኮ ማሊፆይዳ ዓኣ ዖኦጪሢ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ዎርቃንዳ ዎጌ ዛላ፥ ዓያና ጌኤሺዳፓ ዒንጊንታ ዱማ ዱማ ዒንጊፆ ዛሎና ሃይቢዳፓ ዔቂሢ ዛላኬ። ኮዦ ሃይሳ ዬንሢ ዖኦጪፆንሢኮ ማሂ ኬኤዛ ማሊፆ ዒዚ ኮሺ ፔጋሲ ኬኤዛኔ።
ፆኦሲ ፔ ዴሮም ዒንጌ ዒንጊፆይዳፓ ቢያ ናሹሞ ባሼ ማዔሢ ዔርዛ፥ ዓይ. 13 ሃኖ ማፃኣፖይዳ ሚርጌና ዔርታ ቤሲ ማዓንዳኔ ጌይንታኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-9)
ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባኣካ ማዢንቴ ዱሙሞ (1፡10—4፡21)
ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢ ዛላና ማኣሪ ዓሲና ዛላ (5፡1—7፡40)
ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ጉሙርቁዋ ዓሶና ዛላ (8፡1—11፡1)
ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ናንጎና ፆኦሲ ካኣሽኮንዶ ጎይሢና (11፡2—14፡40)
ሃይቢፓ ዔቂሢ ዛላ (15፡1-58)
ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዒንጋኒ ኮይሳ ማኣዳሢ (16፡1-4)
ጳውሎሴ ፔ ዛላ ኬኤዜ ባኣዚና ጋፒንሢ ሃይሴ (16፡5-24)
1
ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዳኪንቲ ማዻያ ማዒ፥ ዔኤሊንቴ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ ሶስቴንሴናይዳፓ፤
ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ዔያቶኮ ዓኣ ፔቱሞና ዔያቶና ኑኡናናኮ ጎዳ ማዔ፥ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ቢያ ቤዛ ካኣሽካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ፆኦሲም ዱማዼ ዴሬ ማዓንዳጉዲ ዔኤሊንቴ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ቢያ፥
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ዒንጊንታ ዒንጊፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ።
ጳውሎሴኮ ፆኦሲ ጋላቲፆ
ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲ ፔኤኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዒንሢም ዒንጌሢሮ ዒንሢ ዛሎሮ ቢያ ዎዴ ታ ዒዛ ጋላታኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ጌኤሲና ሃሣ ዔራቶና ኪሪስቶሴና ማዒ ዒንሢ ሚርጌ ባኣዚ ዔሬሢሮኬ። ኪሪስቶሴ ዛሎ ኑ ዒንሢም ማርካዼ ማርካታ ዒንሢኮ ዒና ዶዲ ዓኣኔ። ዬያሮ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሙኪፆ ካፒ ካፒ ዒንሢ ናንጌቴ ዓይጎጉዴ ዓያና ዒንጊሢ ማዔቴያ ዒንሢም ፓጫዓኬ፤ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎና ዾንኪሳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዒንሢ ጴዻንዳጉዲ ዒዚ ዒንሢ ጋፒንፆ ሄላንዳኣና ዶዲ ናንጋንዳጉዲ ማሃንዳኔ። ፔኤኮ ናዓሢ፥ ኑ ጎዳ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቱሞ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ዒንሢ ዔኤሌ ፆኦዛሢ ጉሙርቂንቴያኬ።
ቆሮንቶሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባኣካ ማዢንቴ ዱማዺፆ
10 ታ ዒሾንሦ፥ ታ ሚሾንሦ! «ዒንሢ ባኣካ ዱማዺሢ ጴዾፓ፤ ቢያሢ ዎላ ጊኢጊ፥ ፔቴ ማሊሢና ፔቴ ዒናና ዓኣያ ማዒ ዶዲ ናንጉዋቴ» ጌይ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 11 ታ ዒሾንሦ፥ ታ ሚሾንሦ! ዒንሢ ባኣካ ማርሞና ፓቂንቲሢና ዓኣሢ ቄሎዔ ማኣሮ ዓሶይዳፓ ታ ዋይዜኔ። 12 ታ ዋይዜ ጎይፃ ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢ፦ «ታኣኒ ጳውሎሴ ዓሲኬ፤ ታኣኒ ዓጲሎሴ ዓሲኬ፤ ታኣኒ ኬፓ * 1፡12 ኬፓ፦ ጌይፃ ጊሪኬ ዓሶ ሙኡጮና «ጴፂሮሴ» ጌይሢኬ። ዓሲኬ» ጋዓዛ፥ ዛላ፦ «ታኣኒ ኪሪስቶሴ ዓሲኬ» ጋዓኔ፥ ጋዓያኬ። 1፡12 ዳኪ. ማዾ 18፡24። 13 ሂዳዖ ኪሪስቶሴ ፓቂንቴኔ ጌይሢዳ? ጳውሎሴ ዒንሢ ዛሎ ሱፂንቲ ሃይቂያ? ሃሣ ዒንሢ ዋኣፆና ማስቴሢ ጳውሎሴ ሱንፆናዳ?
14 ታኣኒ ቄሪስጶሴና ጋይዮሴናይዳፓ ዓታዛ ዒንሢዳፓ ዖናኣ ዋኣሢና ማስኪባኣሢሮ ፆኦሲ ታ ጋላታኔ። 1፡14 ዳኪ. ማዾ 18፡8፤ 19፡29፤ ሮሜ 16፡23። 15 ዬያሮ «ጳውሎሴ ሱንፆና ታ ዋኣፆ ማስቴኔ» ጌዒ ኬኤዛንዳይ ዒንሢዳፓ ባኣሴ። 16 ጎኔኬ፤ ዒስፂፓኖሴ ማኣሮ ዓሶ ታ ማስኬኔ፤ ያቶይዳፓ ዓታዛ ሜሌ ዓሲ ታ ማስኬያ ዓኣሢ ታኣም ዔርቱዋሴ። 1፡16 1ቆሮ. 16፡15። 17 ኪሪስቶሴ ታና ዳኬሢ ዒዛኮ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዛንዳጉዲኬ፤ ዋኣሢና ታ ማስካንዳጉዲቱዋሴ፤ ኪሪስቶሴኮ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፃ ሱፂንቲ ሃይቂፃ ጉሪ ማዒ ዓቱዋጉዲ ዒዛኮ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ታ ኬኤዛሢ ዓሲዳፓ ማዔ፥ ጌኤሲ ዔራቶናቱዋሴ።
ኪሪስቶሴኮ ፆኦሲ ዎልቆና ዔራቶና ማዒፆ
18 «ኪሪስቶሴ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆ ዑፃ ሱፂንቲ ሃይቄኔ» ጋዓ ቃኣላ ባይቃኒ ጊኢጌ ዓሶም ዔኤያቶ ማዒ ዛጊንታኔ፤ ኑና ዻቃ ዓሶም ጋዓንቴ ፆኦሲ ዎልቄኬ። 19 ዓይጎሮ ጌዔቴ፦
«ዔሮ ዓሶኮ ዔራቶ ታ ባይዛንዳኔ፤
ዑሣ ዓኣዼ ዔሮኮ ዔራቶ ታ ጉሪ ማሃንዳኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 1፡19 ዒሲ. 29፡14።
20 ዓካሪ ዔራሢ ዎካ ዓኣይ? ዑሣ ዓኣዼ ዔራሢያ ዎካዳይ? ሃሣ ቢያ ባኮ ዛጊ፥ ዱማሲ ዔራሢያ ዎካ ዓኣይ? ፆኦሲ ሃያ ዓጮ ዔራቶ ዔኤያቶ ማሂባኣዓዳ? 1፡20 ዒዮ. 12፡17፤ ዒሲ. 19፡12፤ 33፡18፤ 44፡25።
21 ሃያ ዓጮ ዓሳ ፔ ዔራቶና ፆኦሲ ዔራኒ ዳንዳዑዋጉዲ፥ ፆኦሲ ፔ ዔራቶና ዔያታ ዔሩዋጉዲ ማሄኔ፤ ጋዓንቴ ዓጮ ሃያም ዔኤያቶ ማዒ ፓይዲንቴ፥ ኑ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ኪኢታ ጉሙርቃዞንሢ ዻቂሻንዳጉዲ ፆኦሲ ማሊሢ ማዔኔ። 22 ዒንሢ ዔራሢጉዲ ዓይሁዶ ዓሳ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ዛጋኒ ኮዓኔ፤ ሃሣ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኮ ዓሳ ዔራቶ ዔራኒ ኮዓኔ። 23 ኑኡኒ ጋዓንቴ ሱፂንቲ ሃይቄ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኬኤዛኔ፤ ዬይ ኑኡኒ ኬኤዛ ሃይሳ፦ ዓይሁዶ ዓሶም ዔርቶ ዒፂ ዻቢሻያና ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኬ ዓሶም ዔኤያቶኬ። 24 ፆኦሲ ዔኤሌ፥ ዓይሁዴ ማዔቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣ ጊሪኬ ዓሶም ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ፆኦሲኮ ዎልቄና ዔራቶናኬ። 25 ዎይቲ ጌዔቴ ፆኦሲ ዔዔኤዬኔ ጎዖዛ፥ ዬይ ዓሲ ዔራቶይዳፓ ባሼኬ፤ ሃሣ ፆኦሲ ላላቤኔ ጎዖዛ፥ ዓሲ ዎልቄይዳፓ ባሼ ማዓሢሮኬ።
26 ታ ዒሾንሦ ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ዒንሢ ዔኤላ ዎዶና ዒንሢ ዎዚጉዴ ዓሲታቴ ሂንዳ ማሉዋቴ፤ ዓሲ ማላ ጎይሢና ዒንሢ ባኣካ ሚርጌሢ ዔራ ዓሲ፥ ዎልቄና ዓኣ ዓሲ ሃሣ ዼኤፒ ዼኤፒ ጌይንታ ዓሲ ባኣሴ። 27 ጋዓንቴ ፆኦሲ ዔሮ ዓሶ ቦርሲሳኒ ዓጮይዳ ዔኤያኬ ጎዖ ዓሶ ዶኦሬኔ፤ ሃሣ ዎልቄና ዓኣ ዓሶ ቦርሲሳኒ ዓጮይዳ ላቤያ ማዒ ፓይዲንታዞንሢ ዶኦሬኔ። 28 ዓጮ ዓሶም ቦንቺንቴያ ማዒ ጴዻ ባኮ ባይዛኒ ዓጮይዳ ቦሂንቴያ፥ ጉሪ ማዔያ ሃሣ ቤሲ ባኣ ባኮ ዶኦሬኔ። 29 ዬያ ፆኦሲ ማዼሢ ዓይጎ ዓሲያ ዒዛ ቤርታ ዖቶርቁዋጉዲኬ፤ 30 ዒንሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ማሄኔ። ዬያሮ ኑኡኮ ዔራታ፥ ፂሉማ፥ ኑኡኮ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዒፃ፤ ሃሣ ኑና ዻቂሻያ ማዓሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ማሄኔ። 31 ዓካሪ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓሢጉዲ፦ «ዖቶርቃሢ ፆኦሲና ዖቶርቆንጎ» ጌዔኔ። 1፡31 ዔር. 9፡24።

*1:12 1፡12 ኬፓ፦ ጌይፃ ጊሪኬ ዓሶ ሙኡጮና «ጴፂሮሴ» ጌይሢኬ።

1:12 1፡12 ዳኪ. ማዾ 18፡24።

1:14 1፡14 ዳኪ. ማዾ 18፡8፤ 19፡29፤ ሮሜ 16፡23።

1:16 1፡16 1ቆሮ. 16፡15።

1:19 1፡19 ዒሲ. 29፡14።

1:20 1፡20 ዒዮ. 12፡17፤ ዒሲ. 19፡12፤ 33፡18፤ 44፡25።

1:31 1፡31 ዔር. 9፡24።