ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ዮሓኒሴኮ ቤርታሳ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ዮሓኒሴኮ ቤርታሳ ኪኢታ'' ላምዖ ዼኤፒ ዼኤፒ ማሊሢ ዓርቄያኬ፤ ዬያታኣ፦
ኪኢቶ'' ናባባ ዓሶኮ ፆኦሲና ዒዛኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ዶዲሻኒና ዬያ ፔቱሞ ባይዛኒ ዳንዳዓ ሉኡዙሞ ዔርዚፆ ዔሪ ካፒንታንዳጉዲ ላቲ'' ኬኤዛያኬ። ዬኖ ዎዶ''ና ኬስኬ ሉኡዙሞ ዔርዚፃ፦ «ፑርቱሞ ሙካሢ ሃያ ጴዻ ዓጮ''ና ካኣሚሢዳፓ ማዔሢሮ ፆኦሲኮ ናዓሢ፥ ዬሱሴ ፔቴ''ታዖ ዓሲ ማዓኒና ሃሣ ዓሲ ማሊሢ ዓኣያ ማዓኒ ዳንዳዑዋሴ» ጋዓያኬ። ዬያታ ሉኡዙሞ ዔርዛ ዓሳ፦ «ዻቂንታ ጌይሢ ናንጊና ናንጊ ዴንቃኒ ጌዒ ማሊ ሜታዺሢ ሃሺ''ኬ» ጋዓኔ፤ ሃሣ ዔያታ፦ «ዓሲ ‹ኮሺኬ፥ ፑርታኬ› ጌዒ ማላ ባኮንታ ሜሌ'' ዓሲ ናሽኪሢንታ ዻቂንታና ፔቴ''ታዖ ዎላ'' ካኣሙዋሴ» ጋዓኔ።
ሓኖ' ኪኢቶ'' ፃኣፔ ዓሢ ጋዓንቴ ዬያ ማሊፆ ዒፂ ማኪሢና፦ «ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፓጫ ባኣዚ'' ባኣያ ኩሙሢ ዓሲኬ፤ ዬሱሴ ጉሙርቃዞንሢና ፆኦሲ ናሽካዞንሢ ቢያ ዎሊ ናሽካንዳያ ኮይሳኔ» ጌዒ ዓሶም ፔጋሲ ኬኤዜኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-4
ፖዒና ዹሚና ኮኦኪንሢ ማሂ ኬኤዚንቴ ባኮ 1፥5—2፥29
ፆኦሲ ናይና ፃላሄ ናይና ዛላ 3፥1-24
ጎኔና ሉኡዙሞና ዛላ 4፥1-6
ናሹሞ ዛላ 4፥7-21
ቢያ ባኣዚ'' ባሻ ጉሙርቂሢ ዛላ 5፥1-21
1
ናንጊ ቃኣላ
ቤርታፓ ዓርቃዖ ዓኣ ናንጎ ቃኣሎ'' ዛሎ'' ኑ ዒንሢም ፃኣፔኔ፤ ዬይ ናንጎ ቃኣላ'' ኑኡኒ ዋይዜሢ፥ ኑ ዓኣፖና ኑ ዛጌሢና ኑ ዴንቄሢ ሃሣ ኑ ኩጮናኣ ኑ ዓርቄሢ ዛሎ''ኬ። ዮሓ. 1፥1። ዬይ ናንጎ ማዔሢ ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ኑኡኒያ ዬያ ዛጌኔ፤ ዬያ ዛሎ''ዋ ኑ ማርካዻኔ። ዓዳሢ ኮራ ዓኣ፥ ኑኡማኣ ፔጋዺ ጴዼ፥ ናንጊና ናንጎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛኔ። ዮሓ. 1፥14። ዒንሢኮ ኑኡና ዎላ'' ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ኑ ዛጌሢና ዋይዜሢና ዒንሢም ኬኤዛኔ፤ ኑኡኮ ፔቱማ ዓዳሢና ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ''ኬ። ኑኡኮ ዎዛ'' ኩሙሢ ማዓንዳጉዲ ሃያ ኑ ዒንሢም ፃኣፔኔ።
ፆኦሲኮ ፖዒ ማዒፆ
ዒዛይዳፓ ኑ ዋይዚ ዒንሢም ኬኤዛ ኪኢታ''፦ «ፆኦሲ ፖዒኬ፤ ዹሚ ዒዛ ኮራ ፔቴ''ታዖ ባኣሴ» ጋዓያኬ። ዬያሮ፦ «ፆኦሲና ዎላ'' ኑኡኮ ፔቱሞ ዓኣኔ» ጌዒ ጌዒ ዹሞይዳ ኑ ናንጋያ ማዔቴ ኑ ሉኡቃኔ፤ ኑ ኬኤዛ ባኮና ማዻ ባኮናኮ ጎኑሞ ባኣሴ ጌይሢኬ። ጋዓንቴ ዒዚ ፖዖይዳ ዓኣሢጉዲ ኑኡኒ ፖዖይዳ ናንጋቶ ኑኡኮ ዎሊና ፔቱሞ ዓኣያ ማዓንዳኔ፤ ሃሣ ዒዛኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሱጉፃ ጎሜ ቢያይዳፓ ኑና ጌኤሻ''ኔ።
«ጎሜ ኑኡኮ ባኣሴ» ኑ ጌዔቴ ኑና ኑ ጌሻኔ፤ ጎኑሞዋ ኑ ጊዳ'' ባኣሴ። ኑኡኮ ጎሞ ፆኦሲም ኑ ቡኡፄቴ ዒዚ ጉሙርቂንታያ፥ ሃሣ ጌኤሺ ማዔሢሮ ጎሞ ኑኡኮ ቢያ ዓቶም ጋዓንዳኔ፤ ኑ ዻቢንቶይዳፓኣ ቢያ ኑና ዒ ጌኤሻ''ንዳኔ። 10 «ጎሜ ኑ ማዺባኣሴ» ጌዔቴ ፆኦሲ ሉኡዚ ኑ ማሃኔ፤ ዒዛኮ ቃኣላ''ኣ ኑ ጊዳ'' ባኣሴ።

1:1 ዮሓ. 1፥1።

1:2 ዮሓ. 1፥14።