ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጴፂሮሴኮ ቤርታሳ ኪኢቶ
ዓይፆ ካሮ
ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጴፂሮሴኮ ቤርታሳ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ ኪኢቶይዳ «ፆኦሲም ዶኦሪንቴ ዴሬ» ጌይንታ፥ ዻኮ ዒሲያ ጎዖ ዓጮኮ ኬዶ ዛላ ዴንዲ ዓኣ ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሶምኬ፤ ኪኢቴሎኮ ዼኤፖ ማሊፃ ሃኖ ኪኢቶ ናባባ ዓሶ ዔያቶኮ ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዒፂንቲ ዳኪንቲፆና ሜቶናይዳፓ ዶዲሻኒኬ። ፃኣፔሢ ዬያይዴሢ ዬሱሴኮ ሃይቦ ዛሎ፥ ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎንታ ጊንሣ ማዒ ሙካንዳ ዎዞ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶዋ ጶቂሣኒኬ። ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ናንጎ ኮኦኪንሢና ኬኤዚሢና ሜታሢ ዔያታ ዳንዳዒ ዔካንዳያ ኮይሳሢ ዔያቶም ኬኤዛኔ፤ ዬያይዳ ሃሣ ሜታ ዔያቶኮ ዬሱሴ ጉሙርቂፆ ዶዱሞ ጎናሲ ዛጋያ ማዔሢንታ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካ ዎዶና ዔያቶም ኮይሳ ዒንጎ ባኮ ዔያታ ዔካንዳሢያ ዔያቶም ላታኔ።
ሃኖ ኪኢቶ ፃኣፔሢ ሜታ ዔያቶ ሄሌ ዎዶና ዶዳንዳጉዲ፥ ሃሣ ኪኢቶ ናባባ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጊንፆ ሃንታ ዓሲ ናንጋኒ ኮይሳማ ጎይፆ ናንጋንዳጉዲ ጶቂሢ ኬኤዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-2)
ፆኦሲኮ ዻቂሺፆ ዛሎ ጶቂሥሢ (1፡3-12)
ጌኤሹሞና ናንጊሢ ዛላ ዞሮና ዞሮ (1፡13—2፡10)
ሜታ ሄላ ዎዶና ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሳ ማዻንዳ ባኣዚ (2፡11—4፡19)
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሳ ናንጋንዳ ጎይሢ (5፡1-11)
ጋፒንሢ ማሊሢ (5፡12-14)
1
ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔ ማዾም ዳኬ ጴፂሮሴይዳፓ፦
ጳንፆሴይዳ፥ ጋላቲያይዳ፥ ቄጶዶቂያይዳ፥ ዒሲያይዳ፥ ቢታኒያ ዓጮይዳ ዳኪንቲፆና ላኣሊንቲ ዴንዲ ናንጋ ዓሶም፤ ፆኦሲ ዓዳሢና ቤርታዺ ዔርቲ ዶኦሪንቴዞንሢም፥ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ዓይሢንታኒና ዒዛኮ ሱጉፆና ፑጪንቲ ማስቲ ጌኤሽካኒ ዓያኖ ጌኤዦና ዱማዼዞንሢም፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆንታ ኮሹሞንታ ዒንሢም ዺቦንጎ።
ናንጊና ናንጋ ዎዛ
ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎና ናንጊ ማዔ ዎዞ ኑም ዒንጌሢ፥ ዼኤፖ ማኣሪፆና ዓኪ ሾይንቲ፥ ፔ ናይ ኑና ማሄሢ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ ፆኦዛሢ * 1፡3 ዓኮ ጫኣቁማ ቤርታዺ ፃኣፒንቴ ጊሪኬ ሙኡጮና፦ «ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ፆኦዛሢና ዓዳሢ ጋላቲንቶንጎ» ጋዓኔ። ጋላቲንቶንጎ፤ ዒዚ ጫሪንጮይዳ ዓኣ ባይቁዋያና ፑርቱዋያ፥ ሃሣ ጪንቁዋያ ማዔ ዒንጊንታ ዓጮ ኑ ዻካላንዳጉዲ ኑም ጊኢጊሼኔ። ዒንሢያ ጋፒንፆ ኬሎና ፔጋዻንዳ ዻቂንቶም ጉሙርቂሢ ዛላና ፆኦሲኮ ዎልቆና ካፒንቲ ዓኣኔ።
ኮይሳ ባኣዚ ማዒ ጴዼም ዱማ ዱማ ዓይጎ ሜቶናታዖ ዒንሢ ዓኣያታቶዋ ዬኖ ባኮና ዒንሢ ዎዎዛዹዋቴ። ሃይ ሜታ ዒንሢ ሄሌሢ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆኮ ጎኑሞ ዛጋኒኬ፤ ሳዖይዳ ባይቃ ዎርቄ ጎዖ ባካታዖ ታሚዳ ዓጊ ጎኑማ ዛጊንታኔ፤ ዒንሢኮ ጋዓንቴ ዎርቆይዳፓ ባሼ ማዔ ቦንቺንቴ ጉሙርቂፃ ዬያጉዲ ዛጊንታኒ ኮይሳኔ፤ ዬያይዲ ዒንሢኮ ዛጊንቴ ጉሙርቂፃ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካኣና ጋላታንታ ቦንቾንታ ሃሣ ዼጊ ጌዒሢያ ዒንሢም ማዓንዳኔ። ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛጊባኣያ ማዔያታቶዋ ዒንሢ ዒዛ ናሽካኔ፤ ሃሣ ያዺ ዒንሢ ዛጊባኣያ ማዔቴያ ዒዛ ጉሙርቂ፥ ዻንጋና ኬኤዛኒ ዳንዳዒንቱዋያ ቦንቺንቴ ዎዛና ዒንሢ ዎዛዼኔ። ዓይጎሮ ጌዔቶ ጉሙርቂፆ ዒንሢሲኮ ማሊፆ ማዔ ዒንሢ ሼምፓሢ ዻቂንቶ ዒንሢ ዔኪ ዔኪ ዓኣሢሮኬ።
10 ዬኖ ዻቂንቶ ባኮ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ኮሺ ኮዒ ዛጌኔ፤ ዬያሮ ዔያታ ፆኦሲ ዒንሢም ዒንጋንዳ ኮሹሞ ዒንጊፆ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 11 ዔያቶ ጊዳ ዓኣ ኪሪስቶሴኮ ዓያና ሜሲሄይዳ ሄላንዳ ሜቶና ሜቶኮ ጊንፆይዳ ዒዚ ዴንቃንዳ ቦንቾ ቤርታዺ ዔያቶም ዻዌኔ፤ ዔያታኣ ዬይ ቢያ ዎማ ዎዶና፥ ሃሣ ዎይቲ ማዓንዳቴያ ማሊ ኮሺ ዛጌኔ፤ 12 ዬያታ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሳ ማዼሢ ዒንሢም ማዓንዳፓዓቴም ፔኤም ማዒባኣሢ ዔያቶም ፔጋዺ ዔርቴኔ፤ ዔያታ ዒንሢም ማዼሢ ጫሪንጫፓ ዳኪንቴ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ሃሢ ኮዦ ሃይሶ ዒንሢም ኬኤዛ ዓሳ ኬኤዜ ባኮ ፔጋሲሢናኬ፤ ዬያ ባኮ ፆኦሲ ኪኢታንቻታዖ ዛጋኒ ኮሺ ሱኡካዼኔ።
ጌኤሹሞና ናንጊሢ
13 ዬያሮ ዒኖ ዒንሢኮ ማዾም ጊኢጊሺ፥ ኮይሳ ናንጊ ዳምቤና ናንጊ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሙካኣና ዒንሢ ዴንቃንዳ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዛሎና ጉቤ ማዔ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንሢኮ ዓኣያ ማዖንጎ። 14 ፆኦሲም ዓይሢንታ ናይ ዒንሢ ማዔሢሮ ዔራቶ ዓቲሢና ቤርታ ዒንሢኮ ዓኣ ፑርቶ ማዾ ሱኡኮ ኩንሢፖቴ፤ 15 ጋዓንቴ ዒንሢ ዔኤሌ ፆኦዛሢ ጌኤሺ ማዔሢጉዲ ዒንሢያ ዒንሢ ናንጎና ቢያ ጌኤሺ ማዑዋቴ፤ 16 ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ «ታኣኒ ጌኤሺ ማዔሢሮ ዒንሢያ ጌኤሺ ማዑዋቴ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 1፡16 ሌዊ. ዓኬ 11፡44-45፤ 19፡2።
17 ዖኦማኣ ዱማሱዋዖ ፔቴ ፔቴሢዳ ማዾ ማዾ ጎይፆ ዎጋ ፆኦዛሢ «ኑ ዓዳሢ» ጌዒ ዔኤላያ ዒንሢ ማዔቶ፥ ሃያ ሳዖይዳ ሾኦቹሞና ዓኣዖ ዒዛ ዒጊጪሢና ናንጉዋቴ። 18 ዒንሢኮ ዓዶንሢዳፓ ዒንሢ ዻካሌ ማኣዱዋ ናንጎይዳፓ ዒንሢ ጊንሣ ሻንቂንቴሢ ባይቃ ባኣዚ፥ ሚኢሼና ዎርቄና ማዒባኣሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ 19 ጋዓንቴ ዒንሢ ሻንቂንቴሢ ፑርታ ባኣዚና ፓጬ ባኣዚባኣ ማራይ ማዔ ኪሪስቶሴኮ ቢያፓ ባሻ ሱጉፆናኬ። 20 ዒዚ ዶኦሪንቴሢ ሳዓ ማዢንታንዳሢኮ ቤርታዺ ማዓዛ ሃሢ ጋዓንቴ ጋፒንፆ ዎዶይዳ ዒንሢ ዛሎሮ ጌዒ ዒ ፔጋዺ ጴዼኔ። 21 ሃሣ ዬሱሴ ሃይቦይዳፓ ዔቂሲ ዒዛም ቦንቾ ዒንጌ ፆኦዛሢ፥ ዒዛ ዒንሢ ዬሱሴ ዛሎና ጉሙርቃኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆንታ ሃጊ ማዓ ዎዞንታ ፆኦሲዳኬ።
22 ዑሣ ናሽኮ ናሹሞቱዋንቴ ጎኔ ናሹሞ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔኬ፥ ዒንሢኮ ጌርሲንሢም ዓኣያ ዒንሢኮ ማዓንዳጉዲ ጎኑሞም ዓይሢንቲሢና ዒንሢ ዒንሢ ቶኦኮ ጌኤሼኔ፤ ዬያሮ ጉቤ ዒናና 1፡22 ጉቤ ዒናና፦ ጋዓዞ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ጌኤሺ ዒናና» ጋዓኔ። ሴካና ሃንጋና ዎሊ ኮሺ ናሽኩዋቴ። 23 ዒንሢ ላሚሣ ሾይንቴሢ ናንጊና ናንጋያ ማዒ ዶዲ ናንጋ ፆኦሲ ቃኣሎና ባይቁዋ ፃጲዳፓኬ፥ ባይቃ ፃጲፓቱዋሴ፤ 24 ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፓ፦
«ዓሲ ቢያ ማኣቲጉዴያኬ፤
ቦንቻ ቢያ ካይዚዳ ዓኣ ቡኒጉዴያኬ፤
ማኣታ ሹሊ ሜላኔ፥ ቡናኣ ዲኢናኔ፤
25 ፆኦሲኮ ቃኣላ ጋዓንቴ
ናንጊና ዶዲ ናንጋኔ» ጋዓኔ።
ዬያሮ ኮሺ ሃይሴ ማዒ ዒንሢም ሚርጌና ኬኤዚንቴ ቃኣላ ዬያኬ። 1፡25 ዒሲ. 40፡6-8።

*1:3 1፡3 ዓኮ ጫኣቁማ ቤርታዺ ፃኣፒንቴ ጊሪኬ ሙኡጮና፦ «ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ፆኦዛሢና ዓዳሢ ጋላቲንቶንጎ» ጋዓኔ።

1:16 1፡16 ሌዊ. ዓኬ 11፡44-45፤ 19፡2።

1:22 1፡22 ጉቤ ዒናና፦ ጋዓዞ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ጌኤሺ ዒናና» ጋዓኔ።

1:25 1፡25 ዒሲ. 40፡6-8።