ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ቤርታሲ ዳኬ ኪኢቶ
ቴስሎንቄ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ቴስሎንቄ ጌይንታ ካታሜላ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ዎይሣ፥ ሜቄዶኒያኮ ዼኤፖ ካታሜሎኬ። ጳውሎሴ ቴስሎንቄይዳ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዔቂሴሢ ፒልጲሲዮሴ ዓጮ ሃሺ ዴንዴሢኮ ጊንፃፓኬ። ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዓይሁዶ ካኣዦይዳ ጌሊ ካኣሽካኒ ዑኬ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ፦ ጳውሎሴ ኬኤዛ ጉሙርቂፆ ሃይሶ ዛሎ ዋይዚ ዒዞ ባንሢ ማዓኒ ማሌሢሮ ዓይሁዶ ዓሳ ቂኢሪ ጳውሎሴ ዒፄሢሮ ጳውሎሴ ቴስሎንቄ ሃሺ ቤኤሪያ ዓኣዻኒ ዳንዳዔኔ፤ ዬካፓ ቆሮንቶሴ ዓጮ ዒ ዓኣዺ ዓኣንቴ ዒዛና ዎላ ማዻ፥ ፂሞቴዎሴ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዛሎ ባኣዚ ፓይዲ ፓይዲ ዒዛም ፃኣፔኔ።
ጳውሎሴ ቤርታሳ ኪኢቶ ቴስሎንቄ ዓሶም ፃኣፔሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዶዲሻኒኬ፤ ዔያቶኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ናሹሞዋ ዓኣያ ማዔሢ ዋይዜሢሮ ፆኦሲ ዒ ጋላታኔ፤ ዒዚ ዔያቶ ባኣካ ዓኣ ዎዶና ዎማይዲ ናንጌቴያ ዔያቶም ጶቂሢ ኬኤዛኔ፤ ዬካፓ ኪሪስቶሴኮ ላሚ ማዒ ሙኪፆ ዛሎ ዖኦጪንቴ ዖኦጪፆኮ ማሂ ኬኤዛኔ፤ ዬንሢ ዖኦጪፆንሢዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ «ኪሪስቶሴ ላሚ ሙካንዳሢኮ ቤርታ ሃይቄ፥ ዒዛ ጉሙርቃ ዓሲ ኪሪስቶሴኮ ማዒ ሙኪፃ ዒንጋንዳ ናንጊና ናንጎ ዴንቃኒ ዳንዳዓ? ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካንዳሢ ዓይዴዳይ?» ጋዓዞንሢኬ። ጳውሎሴ ዬንሢ ዖኦጪፆንሢዳፓ ዔቂ፦ «ኪሪስቶሴኮ ላሚ ሙኪፆ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛና ካፒ ካፒ ዬማ ሄላንዳኣና ዚቲዮ ጌዒ ማዾ ዒንሢኮ ማዹዋቴ» ጌይ ዔያቶ ዞራኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1)
ቴስሎንቄ ዓሶ ዛሎሮ ጳውሎሴኮ ጋላቶ (1፡2—3፡13)
ቴስሎንቄ ዓሶም ዞሮና ዞሮ (4፡1-12)
ኪሪስቶሴኮ ላሚ ሙኪፆ ዛሎ ኬኤዚንቴ ሃይሴ (4፡13—5፡11)
ጋፒንሢ ዞሮ (5፡12-22)
ጋፒንሢ ሃይሴ (5፡23-28)
1
ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናሮ ማዔ ቴስሎንቄ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም፤ ጳውሎሴና ሲላሴና ፂሞቴዎሴናይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ። 1፡1 ዳኪ. ማዾ 17፡1።
ቴስሎንቄ ዓሶኮ ናንጎና ጉሙርቂፆና ዛላ
ቢያ ዎዴ ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃኣና ዒንሢ ዛሎሮ ፆኦሲ ኑ ጋላታኔ። ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዎማይዲ ማዻቴያ ሃሣ ናሹሞና ዎማይዲ ላቢ ማዻቴያ ጊንሣ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢኮ ዓኣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዎማዒ ዶዲ ማዔቴያ ኑ ጎዳሢና ኑ ዓዳሢና ቤርታ ቢያ ዎዴ ኑ ጶቂሣኔ። ፆኦሲ ዒንሢ ናሽካ፥ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆኦሲ ዒንሢ ዶኦሬሢ ኑ ዔራኔ። ዎይቲ ጌዔቴ ኑኡኒ ኮዦ ሃይሶ ዒንሢም ኬኤዜሢ ዻንጋና ሌሊቱዋንቴ ዓያና ጌኤሺ ዛላና፤ ሃሣ ዓያና ጌኤሺ ዒንጌ ዎልቄና ዬያጉዲ ሃሣ ኮዦ ሃይሶኮ ጎኑሞ ዔሪ ጉሙርቂሢናኬ። ዒንሢና ዎላ ኑ ዓኣ ዎዶና ዒንሢ ዛሎ ጌዒ ዎይቲ ኑ ናንጌቴያ ዒንሢ ዔራኔ። ዎዚ ዒንሢ ሚርጌ ሜታ ሄሌቴያ ዓያና ጌኤሺ ዒንጋ ዎዛና ቃኣሎ ዋይዚ ዔኪ፥ ኑናንታ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴንታ ማዻ ጎይፆ ዒንሢያ ማዻያ ማዔኔ። 1፡6 ዳኪ. ማዾ 17፡5-9። ዬያይዳፓ ዔቄያና ሜቄዶኒያና ዓካይያናይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ኮሺ ኮኦኪንሢ ዒንሢ ማዔኔ። ጎዳኮ ቃኣላ ዒንሢዳፓ ኬስኪ ዋይዚንቴሢ ሜቄዶኒያና ዓካይያናይዳ ሌሊቱዋንቴ ፆኦሲ ጉሙርቂፃ ዒንሢኮ ቢያ ቤዛ ዔርቴኔ፤ ዬያ ዛሎ ሚርጌ ኑ ኬኤዛንዳያ ኮይሱዋሴ። ኑኡኒ ዒንሢ ኮይላ ሙኬ ዎዶና ዎማይዲ ዒንሢ ኑና ሾኦቺንሢ ዔኬቴያ፤ ናንጊና ባይቁዋያ ሃሣ ጎኔ ማዔ ፆኦዛሢም ማዻኒ ሜሌ ካኣዦይዳፓ ፆኦዛሢ ባንሢ ዎማይዲ ዒንሢ ማዔቴያ ዓሳ ፔ ቶኦኪና ማርካዻኔ። 10 ዬያጉዲ ሃሣ ሃይባፓ ፆኦሲ ዔቂሴም ዔቄ፥ ሙካንዳ ፆኦሲ ጎሪንታፓኣ ኑና ዻቂሻንዳ፥ ፆኦሲ ናዓሢ ዬሱሴኮዋ ጫሪንጫፓ ማዒ ሙኪፆ ዎማይዲ ዒንሢ ካፓቴያ ዔያታ ማርካዻኔ።

1:1 1፡1 ዳኪ. ማዾ 17፡1።

1:6 1፡6 ዳኪ. ማዾ 17፡5-9።