ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ቆሮንቶሴ ዓሶም ዳኬ ላምዓሳ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ጳውሎሴ ቆሮንቶሴ ዓሶም ፃኣፔ ላምዓሳ ኪኢታ'' ፃኣፒንቴሢ' ጳውሎሴና ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ባኣካ'' ሜታ ማዢንቲ ዓኣንቴኬ። ፔቴ'' ፔቴ'' ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዒማ''ና ዒዛ ፑርቲሲ ዾንካያ ማዔቴያ ጳውሎሴ ዔያቶና ዎላ'' ጊኢጋኒ ኮዓያ ማዒፆ ሃሣ ጊኢጌያ ማዔቴ ሚርጌና ዒዛ ዎዛሳኒ ዳንዳዓሢ ሃና ኪኢታ ኬኤዛኔ።
ኪኢቶ''ኮ ዓይፆይዳ፡ ጳውሎሴ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ'' ዓኣ ዒዛኮ ፔቱሞና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ'' ዒዛ ዾንካ ዓሶና ዒዛ ዒፂ ማካ ዓሶም ዓይጋ ዒ ዴኤፃ ዑኡሲና ማሂ ኬኤዜቴያ ዔርዛኔ። ሃሣ ዬይ ዒዛኮ ጎሪ''ፃ ዔያታ ዻቢንቲፓ ማዓንዳጉዲና ዒዛና ቡካንዳጉዲ ማሄሢሮ ዒዛ ዎዛሴ፥ ዎዞ'' ዔያቶም ኬኤዛኔ። ዬካፓ ዪሁዳ ዓጮ''ይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ማኣዳ''ኒ ኮሹሞና ዔያታ ዒንጎ ባኣዚ'' ዒንጋንዳጉዲ ዔያቶም ኬኤዛኔ። ሓኖ' ኪኢቶ''ኮ ጋፒንፆ ዓይፆንሢዳ ዓሳ ዒዛ ዒፂ ጋዓ ጌኤዞኮ ማሂፆ ጳውሎሴ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ፔና ጎኔ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ ማሂ፦ «ጳውሎሴ ፆኦሲ ማዾ''ም ጎኔ ዳኪንቴያቱዋሴ» ጌዒ ዒዛ ፑርቲሲ ኬኤዛሢሮኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-11
ጳውሎሴና ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ዛላ 1፥12—7፥16
ዪሁዳይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ዳኪንቴ ማኣዶ 8፥1—9፥15
ጳውሎሴ ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴያ ማዔሢ ኬኤዜሢ 10፥1—13፥10
ጋፒንሢ ሓይሴ 13፥11-13
1
ፆኦሲ ማሊሢ ማዔም ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዳኪንቲ ማዻያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦ ዳኪ. ማዾ'' 18፥1።
ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና፤ ዬያጉዲ ዓካይያይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዴሮ''ም ቢያ።
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ።
ጳውሎሴ ፆኦሲ ጋላቴ ጋላቶ''
ሚጪንታ ዓዶ ማዔያ፤ ሃሣ ቢያ ባኣዚ''ና ዶዲሻያ ማዔ ፆኦዛሢ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ፥ ፆኦዛሢም ጋላታ ሄሎ''ንጎ። ኑኡኒ ፆኦሲዳፓ ዴንቃ ዶዱሞና ሜታሢዳ ዓኣ ዓሶ ቢያ ዶዲሻኒ ዳንዳዓንዳጉዲ፥ ፆኦሲ' ኑ ሜታዻ ዎዶ''ና ቢያ ኑና ዶዲሻኔ። ኪሪስቶሴ ሜታዼ ሜቶ'' ኑዋ ሚርጌና ሜታዼሢጉዲ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዶዱሞ ሚርጌና ኑ ዴንቃንዳኔ። ኑኡኒ ሜታዻ ዎዶ''ና ዒንሢ ዶዱሞና ዻቂንታና ዴንቃኔ። ኑኡኒ ዶዱሞ ዴንቃ ዎዶ''ና ሃሣ ዒንሢያ ኑኡኒ ሜታዼ ሜቶ''ጉዴ ሜቶ ጊቢ'' ዳንዳዒ ዶዱሞ ዴንቃኔ፤ ኑኡና ዎላ'' ዒንሢ ሜታዻሢጉዲ፥ ኑ ዶዱሞዋ ዒንሢ ዴንቃያ ማዔሢ ኑ ዔራሢሮ ዒንሢዳ ኑ ጌሣ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ'' ዶዲኬ።
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒሲያይዳ ኑ ዓኣንቴ ኑና ሄሌ'' ሜታሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ፤ ዬይ ኑና ሄሌ'' ሜታሢ ሚርጌና ኑም ዴኤፄያ ማዔሢሮ ኑ ሼምፔና ዓታንዳኔ ጌዒ ማሊባኣሴ። 1ቆሮ. 15፥3። ፔቶ ኑ ሓይቃንዳጉዲ ኑ ዑፃ ዎጊንቴያ ኑም ማሊ ጴዼኔ፤ ዬይ ቢያ ኑና ሄሌ''ሢ ሃይቄ ዓሶ ዔቂሳ፥ ፆኦሲ ኑ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሃንዳፓዓቴም ኑና ኑ ጉሙርቁዋጉዲኬ። 10 ዬያሮ ዒዚ ኑና ዬያ ሓይቦ''ይዳፓ ዻቂሼኔ፤ ሓጊያ ኑና ዻቂሻንዳኔ፤ ኑና ዻቂሻንዳኔ ጌዒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑ ጌሤሢ ዒዛይዳኬ፤ 11 ዬይ፡ ዒንሢ ኑና ሺኢጲፆና ማኣዳ''ሢሮ፥ ሚርጌ ዓሶ ሺኢጲፆና ኑኡኒ ፆኦሲ ማኣዶ ዴንቄም ሚርጌሢ ፆኦሲ ጋላታንዳኔ።
ጳውሎሴኮ ማሌ ማሊፆ ሺርሺፆ
12 ሓያ ዓጮ''ይዳ ባሼ ዒንሢና ዎላ'' ኑ ፔቱሞና ሃሣ ፆኦሲዳፓ ማዔ፥ ፂሉ''ሞና ፒዙሞና ኑ ናንጌሢ ኑ ዒና'' ማርካዻኔ፤ ዬይ ዓሲ ዔራቶናቱዋንቴ ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ዎልቆናኬ፤ ዬያሮ ሄርሺንታ ኑኡኮ ዬያናኬ። 13 ናባቢ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዑዋ ባኣዚ'' ኑ ዒንሢም ፃኣፓዓኬ፤ ቢያ ባኮ ዒንሢ ዔራንዳሢያ ታ ጉሙርቃኔ፤ 14 ሓሢ ዒንሢ ኑ ዛሎ'' ጋፒሲ ዔሩዋ ባኮ ጊንፃፓ ጋፒሲ ዒንሢ ዔራንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ጎዳ ዬሱሴ ኬሎ''ና ኑ ዒንሢና ዖቶርቃንዳሢጉዲ ዒንሢያ ኑኡና ዖቶርቃንዳኔ።
15 ዬይ ባካ ጎኔ ማዔሢ ታ ዔራሢሮ ላሚ ዒንሢም ማዓ ባኣዚ'' ዒንሢ ዴንቃዳጉዲ ቤርታዺ ዒንሢ ታ ዛጋኒ ማሌንቴኬ። 16 ዬያ ታ ዛጋኒ ማሌሢ' ሜቄዶኒያ ባንሢ ዓኣዻኣና ሃሣ ዒኢካፓ ማዒ ሙካኣናኣ ቢያኬ፤ ዬካፓ ዪሁዳ ታ ዓኣዻኣና ዒንሢ ታና ማኣዳ''ንዳኔ ጌዒ ታ ማሌኔ። ዳኪ. ማዾ'' 19፥21። 17 ጋዓንቴ ዬያ ታ ማላኣና ታኣኒ ማዻ ባኮ ዔሩዋዖ፥ ማሊፆና ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሺራ ዓሲ ማላ? ሃሣ ዬያ ማሊፆና ፔቴ''ና «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጌዒ ጌዒ ዓሲ ማሊሢና ታ ማዻያ ማላ? 18 ፆኦሲ ሉኡቁዋ ፆኦሲ ማዔሢሮ ኑኡኒያ ዒንሢም ኬኤዛሢ «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጌዒ ሴካ ሃንጋ ጌይሲ ሺርሻ ባኣዚ''ቱዋሴ። 19 ዓይጎሮ ጌዔቴ ታናንታ ሲላሴንታ ፂሞቴዎሴንታ ፆኦሲኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ኑ ዒንሢም ኬኤዛሢ «ሂዮ» ጋዓያና ሌሊ ማዓንዳኣፓዓቴም «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጋዓያናቱዋሴ። ዳኪ. ማዾ'' 18፥5። 20 ፆኦሲ ኑም ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ'' ቢያ «ሂዮ» ማዒ ኩማንዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኬ። ዬያሮኬ ፆኦሲ ቦንቾም ኪሪስቶሴና «ዓኣሜን» ኑ ጋዓሢ። 21 ኑና ማዔቴያ ዒንሢ ኪሪስቶሴና ኑ ዶዳንዳጉዲ ማሄሢ ፆኦሲኬ፤ ዒዛም ኑና ዱማሴሢያ ዒዛኬ። 22 ዒዛም ኑ ማዔሢ ዔርዛ ማላታ ኑጊዳ ጌሤሢና ሃጊ ኑም ዒንጊንታንዳ ባኮኮ ዓያኖ ጌኤዦ ዓይሢ ባኣዚ'' ማሂ ኑም ዒንጌሢ ዒዛኬ።
23 ታኣኒ ቆሮንቶሴ ማዒ ሙኪባኣሢ ዒንሢ ዖዪሳዓ ጌዒ፥ ሚጪንቲሢናኬ፤ ዬያኮ ፆኦሲ ታኣኮ ማርካኬ። 24 ዒንሢ ጉሙርቂሢና ዶዴያ ማዔሢሮ ዒንሢ ዎዛሳኒ ዒንሢና ዎላ'' ኑ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ጉሙርቃንዳ ባኮ ኑ ዒንሢም ኬኤዚ ዓይሣያቱዋሴ።

1:1 ዳኪ. ማዾ'' 18፥1።

1:8 1ቆሮ. 15፥3።

1:16 ዳኪ. ማዾ'' 19፥21።

1:19 ዳኪ. ማዾ'' 18፥5።