ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ዳኬ ላምዓሳ ኪኢቶ
ቆሮንቶሴ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ጳውሎሴ ቆሮንቶሴ ዓሶም ፃኣፔ ላምዓሳ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ ጳውሎሴና ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ባኣካ ሜታ ማዢንቲ ዓኣንቴኬ። ፔቴ ፔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዒማና ዒዛ ፑርቲሲ ዾንካያ ማዔቴያ ጳውሎሴ ዔያቶና ዎላ ጊኢጋኒ ኮዓያ ማዒፆ ሃሣ ጊኢጌያ ማዔቴ ሚርጌና ዒዛ ዎዛሳኒ ዳንዳዓሢ ሃና ኪኢታ ኬኤዛኔ።
ኪኢቶኮ ዓይፆይዳ ጳውሎሴ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶና ዎላ ዓኣ ዒዛኮ ፔቱሞና ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ዒዛ ዾንካ ዓሶና ዒዛ ዒፂ ማካ ዓሶም ዓይጋ ዒ ዴኤፃ ዑኡሲና ማሂ ኬኤዜቴያ ዔርዛኔ። ሃሣ ዬይ ዒዛኮ ጎሪፃ ዔያታ ዻቢንቲፓ ማዓንዳጉዲና ዒዛና ቡካንዳጉዲ ማሄሢሮ ዒዛ ዎዛሴ፥ ዎዞ ዔያቶም ኬኤዛኔ። ዬካፓ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ማኣዳኒ ኮሹሞና ዔያታ ዒንጎ ባኣዚ ዒንጋንዳጉዲ ዔያቶም ኬኤዛኔ። ሃኖ ኪኢቶኮ ጋፒንፆ ዓይፆንሢዳ ዓሳ ዒዛ ዒፂ ጋዓ ጌኤዞኮ ማሂፆ ጳውሎሴ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ፔና ጎኔ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ ማሂ፦ «ጳውሎሴ ፆኦሲ ማዾም ጎኔ ዳኪንቴያቱዋሴ» ጌዒ ዒዛ ፑርቲሲ ኬኤዛሢሮኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-11)
ጳውሎሴና ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና ዛላ (1፡12—7፡16)
ዪሁዳይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ዳኪንቴ ማኣዶ (8፡1—9፡15)
ጳውሎሴ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔሢ ኬኤዜሢ (10፡1—13፡10)
ጋፒንሢ ሃይሴ (13፡11-14)
1
ፆኦሲ ማሊሢ ማዔም ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዳኪንቲ ማዻያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦ 1፡1 ዳኪ. ማዾ 18፡1።
ቆሮንቶሴይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶና፤ ዬያጉዲ ዓካይያይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዴሮም ቢያ።
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ።
ጳውሎሴ ፆኦሲ ጋላቴ ጋላቶ
ሚጪንታ ዓዶ ማዔያ፤ ሃሣ ቢያ ባኣዚና ዶዲሻያ ማዔ ፆኦዛሢ፥ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ፥ ፆኦዛሢም ጋላታ ሄሎንጎ። ኑኡኒ ፆኦሲዳፓ ዴንቃ ዶዱሞና ሜታሢዳ ዓኣ ዓሶ ቢያ ዶዲሻኒ ዳንዳዓንዳጉዲ፥ ፆኦሲ ኑ ሜታዻ ዎዶና ቢያ ኑና ዶዲሻኔ። ኪሪስቶሴ ሜታዼ ሜቶ ኑዋ ሚርጌና ሜታዼሢጉዲ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዶዱሞ ሚርጌና ኑ ዴንቃንዳኔ። ኑኡኒ ሜታዻ ዎዶና ዒንሢ ዶዱሞና ዻቂንታና ዴንቃኔ። ኑኡኒ ዶዱሞ ዴንቃ ዎዶና ሃሣ ዒንሢያ ኑኡኒ ሜታዼ ሜቶጉዴ ሜቶ ጊቢ ዳንዳዒ ዶዱሞ ዴንቃኔ፤ ኑኡና ዎላ ዒንሢ ሜታዻሢጉዲ፥ ኑ ዶዱሞዋ ዒንሢ ዴንቃያ ማዔሢ ኑ ዔራሢሮ ዒንሢዳ ኑ ጌሣ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዶዲኬ።
ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒሲያይዳ ኑ ዓኣንቴ ኑና ሄሌ ሜታሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ኑ ኮዓኔ፤ ዬይ ኑና ሄሌ ሜታሢ ሚርጌና ኑም ዴኤፄያ ማዔሢሮ ኑ ሼምፔና ዓታንዳኔ ጌዒ ማሊባኣሴ። 1፡8 1ቆሮ. 15፡3። ፔቶ ኑ ሃይቃንዳጉዲ ኑ ዑፃ ዎጊንቴያ ኑም ማሊ ጴዼኔ፤ ዬይ ቢያ ኑና ሄሌሢ ሃይቄ ዓሶ ዔቂሳ፥ ፆኦሲ ኑ ጉሙርቃንዳጉዲ ማሃንዳፓዓቴም ኑና ኑ ጉሙርቁዋጉዲኬ። 10 ዬያሮ ዒዚ ኑና ዬያ ሃይቦይዳፓ ዻቂሼኔ፤ ሃጊያ ኑና ዻቂሻንዳኔ፤ ኑና ዻቂሻንዳኔ ጌዒ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑ ጌሤሢ ዒዛይዳኬ፤ 11 ዬይ ዒንሢ ኑና ሺኢጲፆና ማኣዳሢሮ፥ ሚርጌ ዓሶ ሺኢጲፆና ኑኡኒ ፆኦሲ ማኣዶ ዴንቄም ሚርጌሢ ፆኦሲ ጋላታንዳኔ።
ጳውሎሴኮ ማሌ ማሊፆ ሺርሺፆ
12 ሃያ ዓጮይዳ ባሼ ዒንሢና ዎላ ኑ ፔቱሞና ሃሣ ፆኦሲዳፓ ማዔ፥ ፂሉሞና ፒዙሞና ኑ ናንጌሢ ኑ ዒና ማርካዻኔ፤ ዬይ ዓሲ ዔራቶናቱዋንቴ ፆኦሲ ፔ ኮሹሞና ዒንጋ ዒንጊፆ ዎልቆናኬ፤ ዬያሮ ሄርሺንታ ኑኡኮ ዬያናኬ። 13 ናባቢ ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዑዋ ባኣዚ ኑ ዒንሢም ፃኣፓዓኬ፤ ቢያ ባኮ ዒንሢ ዔራንዳሢያ ታ ጉሙርቃኔ፤ 14 ሃሢ ዒንሢ ኑ ዛሎ ጋፒሲ ዔሩዋ ባኮ ጊንፃፓ ጋፒሲ ዒንሢ ዔራንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ጎዳ ዬሱሴ ኬሎና ኑ ዒንሢና ዖቶርቃንዳሢጉዲ ዒንሢያ ኑኡና ዖቶርቃንዳኔ።
15 ዬይ ባካ ጎኔ ማዔሢ ታ ዔራሢሮ ላሚ ዒንሢም ማዓ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቃዳጉዲ ቤርታዺ ዒንሢ ታ ዛጋኒ ማሌንቴኬ። 16 ዬያ ታ ዛጋኒ ማሌሢ ሜቄዶኒያ ባንሢ ዓኣዻኣና ሃሣ ዒኢካፓ ማዒ ሙካኣናኣ ቢያኬ፤ ዬካፓ ዪሁዳ ታ ዓኣዻኣና ዒንሢ ታና ማኣዳንዳኔ ጌዒ ታ ማሌኔ። 1፡16 ዳኪ. ማዾ 19፡21። 17 ጋዓንቴ ዬያ ታ ማላኣና ታኣኒ ማዻ ባኮ ዔሩዋዖ፥ ማሊፆና ሴካ ሃንጋ ጌዒ ሺራ ዓሲ ማላ? ሃሣ ዬያ ማሊፆና ፔቴና «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጌዒ ጌዒ ዓሲ ማሊሢና ታ ማዻያ ማላ? 18 ፆኦሲ ሉኡቁዋ ፆኦሲ ማዔሢሮ ኑኡኒያ ዒንሢም ኬኤዛሢ «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጌዒ ሴካ ሃንጋ ጌይሲ ሺርሻ ባኣዚቱዋሴ። 19 ዓይጎሮ ጌዔቴ ታናንታ ሲላሴንታ ፂሞቴዎሴንታ ፆኦሲኮ ናዓሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛሢ «ሂዮ» ጋዓያና ሌሊ ማዓንዳኣፓዓቴም «ሂዮዋ፥ ዔይዔያ» ጋዓያናቱዋሴ። 1፡19 ዳኪ. ማዾ 18፡5። 20 ፆኦሲ ኑም ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ቢያ «ሂዮ» ማዒ ኩማንዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኬ። ዬያሮኬ ፆኦሲ ቦንቾም ኪሪስቶሴና «ዓኣሜን» ኑ ጋዓሢ። 21 ኑና ማዔቴያ ዒንሢ ኪሪስቶሴና ኑ ዶዳንዳጉዲ ማሄሢ ፆኦሲኬ፤ ዒዛም ኑና ዱማሴሢያ ዒዛኬ። 22 ዒዛም ኑ ማዔሢ ዔርዛ ማላታ ኑጊዳ ጌሤሢና ሃጊ ኑም ዒንጊንታንዳ ባኮኮ ዓያኖ ጌኤዦ ዓይሢ ባኣዚ ማሂ ኑም ዒንጌሢ ዒዛኬ።
23 ታኣኒ ቆሮንቶሴ ማዒ ሙኪባኣሢ ዒንሢ ዖዪሳዓ ጌዒ፥ ሚጪንቲሢናኬ፤ ዬያኮ ፆኦሲ ታኣኮ ማርካኬ። 24 ዒንሢ ጉሙርቂሢና ዶዴያ ማዔሢሮ ዒንሢ ዎዛሳኒ ዒንሢና ዎላ ኑ ማዓንዳኣፓዓቴም ዒንሢ ጉሙርቃንዳ ባኮ ኑ ዒንሢም ኬኤዚ ዓይሣያቱዋሴ።

1:1 1፡1 ዳኪ. ማዾ 18፡1።

1:8 1፡8 1ቆሮ. 15፡3።

1:16 1፡16 ዳኪ. ማዾ 19፡21።

1:19 1፡19 ዳኪ. ማዾ 18፡5።