ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጴፂሮሴኮ ላምዓሳ ኪኢቶ
ዓይፆ ካሮ
ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ፥ ጴፂሮሴኮ ሃና ላምዓሳ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ፥ ዱማ ዱማ ቤዞይዳ ሚናኣ ዎዶና ዓኣ ዬሱሴ ጉሙርቂ ጎናሲ ዔኬዞንሢምኬ። ኪኢቴሎኮ ዼኤፖ ማሊፃ ሉኡዙሞና ዔርዛያ ማዔዞንሢኮ ዔርዚፆ ዛሎና ሙኬ ፑርቶ ማዾ ማኪ ዒፃያኬ። ዬያ ሜታሢኮ ዼኤሻ ማዓንዳኔ ጌይንቲ ማሊንታሢ ዬሱሴ ፔ ዓኣፖና ዛጌዞንሢና ዒ ዔርዛ ዎዶና ፔ ዋዮና ዋይዜ ዓሳ ዔርዜ ባኮይዳፓ ፆኦሲና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዛሎ ኮይሳ ዔራቶ ዴንቂሢኬ። ሃኖ ኪኢቶ ፃኣፔ ዓሢ ባሼ ዔርዛኒ ማሌሢ፦ «ኪሪስቶሴ ላሚ ሙኩዋሴ» ጋዓ ሉኡዙሞ ሃይሶ ዛሎኬ፤ ዬያ ዛሎ ዒ ኬኤዛዖ ኪሪስቶሴ ማዒ ሙኪፆ ኔጋሢ ዓሲ ቢያ ጎሜይዳፓ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ኮዓሢሮ፤ ሃሣ ዓይጎ ዓሲያ ባይቃንዳጉዲ ዒ ኮውዋኣሢሮኬ ጋዓኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-2)
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሳ ናንጋንዳ ጎይሢ (1፡3-21)
ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሶ ዛሎ (2፡1-22)
ኪሪስቶሴኮ ማዒ ሙኪፆ ዛሎ (3፡1-18)
1
ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔሢና ዒዛ ማዾም ዳኪንቴ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴይዳፓ፦
ኑ ፆኦዛሢና ኑኡኮ ዼኤሻሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴፓ ጴዻ ፂሉሞ ዛሎና ኑ ዴንቄ ጉሙርቂፆጉዴያ ማዔ ቦንቺንቴ ጉሙርቂፆ ዴንቄዞንሢም፤
ፆኦሲ፤ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዔሪሢና ሃሣ ዒዛይዳፓ ማዔ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ኮሹሞና ዒንሢም ዺቦንጎ።
ፆኦሲኮ ዔኤሊፆና ዶኦሪፆና
ፔ ቦንቾና ሃሣ ፔ ኮሹሞና ኑና ዔኤሌሢ፥ ዒዛ ኑ ዔሬሢሮ ናንጊንታ ጎኔ ዓያና ዓሲ ማዒሢንታም ኮይሳ ባኮ ቢያ ፔኤኮ ፆኦሱሞ ዎልቆና ኑም ዒንጌኔ። ዬንሢ ኑም ዒንጊንቴ ባኮንሢ ዛሎና ሳዖይዳ ዓኣ ፑርቶ ሱኡኮይዳፓ ዔቄያና ማሊፆ ላቢሳ ባኮይዳፓ ዒንሢ ቶሊ፥ ፆኦሲ ናንጋ ጎይፆጉዲ ዒንሢያ ናንጋያ ማዓንዳጉዲ ቦንቺንቴያና ሃሣ ሚርጌና ዼኤፒ ማዔ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ኑም ዒዚ ዒንጌኔ። ዬያ ዛሎሮ ጌዒጋፓ ሃይፓ ሊካ ፓይዲንታ ባካ ዒንሢም ቃሲንታንዳጉዲ ኮዑዋቴ፤ ፆኦሲ ጉሙርቂሢዳ ኮሹሞ፥ ኮሹሞይዳ ዔራቶ፥ ዔራቶይዳ ፔና ቆሊሢ፥ ፔና ቆሊሢዳ ጊቢ ዳንዳዒሢ፥ ጊቢ ዳንዳዒሢዳ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒሢ፥ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ማዒሢዳ ዎሊም ዓዳ ጌርሲና ጌሮናጉዲ ማሊሢ፥ ጌርሲና ጌሮናጉዲ ዎሊም ማሊሢዳ ናሹሞ ቃሱዋቴ። ዬንሢ ባኮንሢ ዒንሢዳ ሚርጌና ዓኣቶ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ዔሬ ዔራታ ፓሣ ባኣዚ ባኣያና ዓኣፒ ዓኣፑዋያ ዒንሢ ማሃዓኬ። ዬንሢ ባኮንሢባኣ ዓሲ ጋዓንቴ ሃኬ ዓኣ ባኮ ዛጋኒ ዳንዳዑዋያ ዓኣፒ ባይቄ ዓሲኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ዺቦ ጎሞይዳፓ ማኣሪንቲ ጌኤሽኬሢያ ዒ ዋሌኔ።
10 ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢኮ ዔኤሊንቲፆና ዶኦሪንቲፆ ዔራኒ ሚርጌና ዶዱዋቴ፤ ያዺ ዒንሢ ማዔቶ ፔቴታዖ ዻቢንታዓኬ። 11 ዬያይዲፆና ኑና ዻቂሻ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ናንጊና ናንጋያ ማዔ ካኣቱሞይዳ ጌላኒ ጉቤ ቢታንቶ ዒንሢም ዒንጊንታንዳኔ።
12 ዎዚ ሃንሢ ባኮንሢ ዒንሢ ዔራያና ዓርቄ ጎኑሞና ዶዲ ናንጋያ ማዔቶዋ ዬያቶ ዒንሢም ኬኤዚ ጶቂሥሢ ታ ዋላዓኬ። 13 ታኣኒ ሼምፖና ዓኣዖ ዒንሢ ቢያ ኬሊ ጴቻንዳያ ታና ኮይሳኔ ጌዒ ታ ማላኔ። 14 ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ታኣም ዻዌ ጎይፆና ሃኖ ዓጮይዳፓ ዑኬና ሃይቂ ታ ዱማዻንዳሢ ታ ዔራኔ። 15 ሃሢ ታ ዒንሢም ዶዲሺ ኬኤዛሢ ሃይቂ ታ ዒንሢዳፓ ዱማዼሢኮ ጊንፃፓ ማዔቴያ ዬንሢ ባኮንሢ ዋሉዋዖ ቢያ ኬሊ ዒንሢ ጶቂሣንዳጉዲኬ።
ኪሪስቶሴኮ ቦንቾ ዓኣፒና ዴንቄ ማርኮንሢ
16 ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዎልቆና ዒዛኮ ሙኪፆ ዛሎ ኑ ዒንሢም ኬኤዛ ዎዶና ኑ ኑ ቶኦኪና ዒዛኮ ዒጊቻ ቦንቾ ዓኣፒና ዛጊ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲ ዔራቶና ኬኤዚንቴ ሃይሴ ዓርቂቱዋሴ። 17 «ታና ዎዛሳ፥ ታኣኒ ናሽካ ናዓሢ ታኣኮ ሃያኬ» ጋዓ ዑኡዛ ዼኤፖ ቦንቾይዳፓ ዒዛም ሙኬ ዎዶና ፆኦሲ ዓዳሢዳፓ ዒዚ ጋላታና ቦንቾና ዔኬኔ። 18 ዒዛና ዎላ ጌኤዦ ዹኮይዳ ኑ ዓኣዖ ዬኖ ጫሪንጫፓ ሙኬ ዑኡዞ ኑ ኑ ቶኦኪና ዋይዜኔ። 1፡18 ማቲ. 17፡1-5፤ ማር. 9፡2-7፤ ሉቃ. 9፡28-35።
19 ዬኖ ሃሣ ሚርጌና ጎናሳ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶኮ ቃኣላ ኑ ኮራ ዓኣኔ፤ ዬኖ ቃኣሎ፦ ሳዓ ካሪ ካሪፆ ዦኦጋሢያ ዒንሢኮ ዒና ፖዓንዳኣና ዹሚዳ ፖዓ ፖዒጉዲ ሂርጊ ዒንሢ ዓርቂ ካፔቶ ቃራኬ። 20 ቢያ ባኣዚኮ ቤርታ ዒንሢ ጶቂሢ ዔራኒ ኮይሳ ባኣዚ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ዓኣ ፆኦሲ ማሊፆ ዓይጎ ማዔቶዋ ፔቴ ዓሲታዖ ፔ ማሊሢና ቡላኒ ዳንዳዑዋያ ማዔሢኬ። 21 ዓይጎሮ ጌዔቶ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ዓኣ ፆኦሲ ማሊፃ ቢያ ፔቴታዖ ዓሲ ማሊሢና ኬኤዚንቴያቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ዓሶም ኬኤዜም ዓሳ ፆኦሲዳፓ ዔኪ ኬኤዜያኬ።

1:18 1፡18 ማቲ. 17፡1-5፤ ማር. 9፡2-7፤ ሉቃ. 9፡28-35።