ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ላሚ ዳኬ ኪኢቶ
ፂሞቴዎሴም
ዓይፆ ካሮ
ሃይ፥ ጳውሎሴ ፂሞቴዎሴም ፃኣፔ ላምዓሳ ኪኢታ፦ ዒዛኮ ዴማ ማዒ፥ ዎላ ማዻያ ማዔ፥ ዼጌሢ፥ ፂሞቴዎሴም ባሼ ዞሮ ዞራያኬ። ሚርጌና ዒ ዞሬሢ ጊቢ ዳንዳዒሢ ዛላኬ፤ ፂሞቴዎሴ ዞሪንቴሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ጉሙርቂንቲ ማርካዻንዳጉዲ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኮዦ ሃይሶና ሚናኣ ጫኣቃሢ ማፃኣፓ ዔርዛ ባኮ ኮሺ ዶዲ ዒ ዓርቃንዳጉዲና ዎዚ ሜቶና ዒፂንቲና ሚርጌቶዋ ፆኦሲ ቃኣሎ ዔርዚፆና ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾዋ ዶዲ ማዻንዳጉዲኬ።
ፂሞቴዎሴም ባሼና ላቲ ኬኤዚንቴ ባካ ዔኤያቶና ፓሡዋ ማርሚሢናይዳፓ ሃካንዳጉዲኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያጉዴ ባኣዚ ዋይዛ ዓሶ ባይዚሢዳፓ ዓታዛ ሜሌ ማኣዳ ባኣዚ ባኣሴ።
ዬያ ቢያና ፂሞቴዎሴ ማላንዳያ ኮይሴሢ ጳውሎሴኮ ናንጋ ዎማዺ ማዔቴያ፥ ጌይፃ፦ ዒዛኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ፥ ጊቢ ዳንዳዒፆ፥ ናሹሞ፥ ዶዱሞና ዒፂ ዳኪንቲፆና ሃሣ ዒዛ ሄሌ ሜታሢ ዒ ማላታ ማሂ ናንጋንዳጉዲኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-2)
ጳውሎሴ ጋላቴ ጋላቶና ዞሬ ዞሮ (1፡3—2፡13)
ፂሞቴዎሴ ማዻንዳጉዲ ዓይሢንቴ ባኮና ላቲ ኬኤዚንቴ ባኮ (2፡14—4፡5)
ጳውሎሴ ዒ ዓኣ ጎይፆ ኬኤዜሢ (4፡6-18)
ጋፒንሢ ሃይሴ (4፡19-22)
1
ዬሱስ ኪሪስቶሴና ጴዼ ናንጎኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ጎይፆ ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፦
ታኣኒ ናሽካ ናዓሢ፥ ፂሞቴዎሴም፤
ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ማኣሪፆና ሃሣ ዎዞና ኔኤም ማዖንጎ። 1፡2 ዳኪ. ማዾ 16፡1።
ፂሞቴዎሴም ዞሮና ዞሮ
ቢያ ዎዴ ዋንቴና ሮኦሪና ኔ ዛሎ ማሊ ማሊ ታ ሺኢቃኣና ቤርታኣ፥ ታ ዓዶንሢጉዲ ጌኤሺ ዒናፓ ታ ካኣሽካ ፆኦዛሢ ታ ጋላታኔ። ኔ ዬኤኪ ዓቢቴ ዓቢፆ ታ ዋሊባኣሴ፤ ዬያሮ ሚርጌና ዒና ታኣኮ ዎዛዻንዳጉዲ ኔና ዛጋኒ ታ ኮዓኔ። ኔኤኮ ዓኣ ጎኔ፥ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ታ ጶቂሣኔ፤ ዬያጉዴ ጉሙርቂፃ ቤርታ ኔ ዓሆ ሎይዴይዳ ሃሣ ኔ ዒንዶ ዔዌንቄይዳ ዓኣያኬ፤ ሃሢ ኔኤኮዋ ዬያጉዲ ዓኣሢ ታ ዔሬኔ። 1፡5 ዳኪ. ማዾ 16፡1። ዬያሮ ታ ኔ ዑፃ ኩጮ ጌሤም ኔ ዔኬ፥ ኔ ጊዳ ዓኣ ፆኦሲኮ ዒንጊፆ ማዾይዳ ፔኤሺ ኔ ዲቻንዳጉዲ ታ ኔኤም ኬኤዛኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ኑም ዒንጌሢ ዎልቄንታ ናሹሞንታ ዒንጋያ፤ ሃሣ ኑና ኑ ዔሪ ዎይሣንዳ ዓያና ማዓንዳኣፓዓቴም ዒጊቹሞ ዓያናቱዋሴ።
ዓካሪ ኑ ጎዳሢ ዛሎ ዓሶም ማርካዻኒ ሴልቂፖ፤ ሃሣ ዒዛ ዛሎሮ ቱኡቴ፥ ታ ዛሎሮዋ ሴልቂፖ፤ ፆኦሲ ኔኤም ዒንጋ ዎልቆና ኮዦ ሃይሶ ዛሎሮ ታኣና ዎላ ሜታዼ። ዒዚ ኑኡኒ ማዼ ኮዦ ማዾሮቱዋንቴ ፔ ማሊፆና ፔኤኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዻቂሺ፥ ፆኦሲም ዱማዼያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ኑና ዔኤሌኔ፤ ዬያ ኮሹሞ ዒንጊፆ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑም ዒንጌኔ። 10 ዬይ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ኑና ዻቂሼ፥ ዬሱስ ኪሪስቶኮ ሙኪፆና ሃሢ ፔጋዺ ዔርቴኔ። ዒዚ ሃይቢኮ ዎልቄ ባይዚ ኮዦ ሃይሶ ዛሎና ሃይቢባኣ፥ ናንጊና ናንጊ ኑም ዻዌኔ።
11 ታኣኒያ ዬያ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛያ፤ ዬያ ማዾም ዳኪንቴያ ሃሣ ዔርዛያ ማዒ ዶኦሪንቴኔ። 1፡11 1ፂሞ. 2፡7። 12 ሃያ ታ ሜታሢ ዔካሢ ዬያሮኬ፤ ጋዓንቴ ታኣኒ ሃያ ሜቶ ዔኪፆና ሴልቁዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዖና ጉሙርቃቴያ ታ ዔራኔ፤ ታ ዒዛም ሃዳርሲ ዒንጌ ባኮ ዬኖ ኬሎ ሄላንዳኣና ዒ ካፓኒ ዳንዳዓሢ ታ ጉሙርቃኔ። 13 ታ ጊዳፓ ኔ ዋይዚ ዔሬ ቃኣሎ ማላታ ማሂ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ኑኡኮ ዓኣ ፔቱሞ ዛሎና ጴዻ ጉሙርቂፆና ኮሹሞና ዶዲሺ ዓርቄ። 14 ኑ ጊዳ ዓኣ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ኔና ጉሙርቂ ኔኤም ዒንጊንቴ ባኮ ካፔ።
15 ዒሲያይዳ ዓኣ ዓሳ ቢያ ታና ሃሼሢ ኔ ዔራኔ፤ ዔያቶ ባኣካ ፔጌሎሴና ሄርሞጌኔሴና ዓኣኔ። 16 ጎዳ ዖኔስፖሬ ማኣሮ ዓሶ ማኣዶንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ሚርጌ ዎዴ ታና ዖኦጪ ዶዲሼኔ፤ ሃሣ ታ ቱኪንቴሢሮ ሙኪ ታና ዖኦጪፆዋ ሴልቂ ሃሺባኣሴ። 17 ዒዚ ሮሜ ዓጮ ሙካዖ ሚርጌና ኮይ ታና ዴንቄኔ፤ 18 ጋፒንፆ ኬሎና ጎዳ ዒዛም ኮሺ ማዾንጎ፤ ቤርታ ታ ዔፕሶኔይዳ ዓኣና ዒ ዎማይዲ ታኣም ማዼቴያ ኔ ኮሺ ዔራኔ።

1:2 1፡2 ዳኪ. ማዾ 16፡1።

1:5 1፡5 ዳኪ. ማዾ 16፡1።

1:11 1፡11 1ፂሞ. 2፡7።