ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ''
ዓይፆ ካሮ''
ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ'' ማፃኣፓ፦ ሉቃሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሶ ማፃኣፓፓ ሄሊ'' ዓኣዻያኬ፤ ሓኖ' ማፃኣፖኮ ዼኤፖ ማሊፃ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታ ቤርታሳ ናኣታ'' ዓያና ጌኤሺ ዔያቶ ማሊሳዛ ዒዛ ዛሎ'' ኬኤዛ ኮዦ ሓይሶ ዎይቲ ዬሩሳላሜይዳ፥ ዪሁዳ ዓጮ'' ቢያይዳ፥ ሳማሪያይዳ ሓሣ ዴንዲ ዓጮ'' ጋፖ ሄላ''ንዳኣና ዳልጊሺ ኬኤዜቴያ ዔርዛኒኬ (1፥8)፤ ሓና ማፃኣፓ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ካኣዣ ዓይሁዶ ዓሶ ባኣካ''ፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ዓጪ ዴሬ ቢያኮ ጉሙርቂሢ ካኣሺ ማዓንዳያ ሄላ''ንዳኣና ዎይቲ ዳልጊ ዴንዴቴያ ኬኤዛ ሃይሴ ዓርቃያኬ።
ሓኖ' ማፃኣፖ ፃኣፔ ዓሢ፦ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቱሞ ሎንሣኒ ዴሚ''ና ዞርታ ዓሲ ማዒባኣሢ ሓሣ ጊንሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ካኣሽኮ ካኣዣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ካኣዦ ኩንሣያ ማዔሢ ዔርዛኒ ሚርጌ ላቢ'' ማዼኔ።
ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ'' ማፃኣፓ፦ ዬሱሴ ዛሎ'' ኬኤዛ ኮዦ ቃኣላ'' ዴንዲ ሄላ'' ቤዛ ቢያ ዳልጊ ዳልጊ ዓኣዼያ ማዒፆና ሓሣ ጊንሣ ሺኢጲፆ ማኣሮኮ ማዢንቲፆ ዔርዛ ሓይሦ ዼኤፒ ዼኤፒ ቤሲ ፓቂንታኒ ዳንዳዓኔ።
1 ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆ ካኣዣ ዬሩሳላሜይዳ ዬሱሴ ሌካ ዔውቴስካፓ ዓርቂንቴያ ማዒፆ
2 ዬና ካኣዣ ዬሩሳላሜ ዓጮ'' ቢያ ሄሊ''ፆ
3 ሜዲቴራኒያ ባዞ'' ኮይላ'' ዓኣ ዓጮ'' ሓሣ ጊንሣ ሮሜ ዓጮ'' ሄላ''ንዳኣና ዳልጊ ዴንዲፆ
ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ'' ማፃኣፖይዳ ባሼ ማዾ ማዒ ጴዻሢ ዓያኖ ጌኤዦ ማዾ''ኬ፤ ዬይያ ጴንፄቆስፄ ኬሎ''ና ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዑፃ ዎልቄና ኬዲ''ፆና ሓሣ ጊንሣ ሓኖ' ማፃኣፖይዳ ዓኣ ማዺንቴ ባኮ ቢያይዳ ጴዻሢጉዲ ዓያኖ ጌኤዣ ሺኢጲፆ ማኣሮና ዔኪ ዓኣዻ ዓሶና ማዻንዳ ባኮ ዻዊ ዻዊ ሓሣ ዶዲሼያ ማዔሢኬ።
ዬኖ ዎዶ''ና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆ ዛሎ'' ኬኤዚንቴ ሓይሶኮ ዓኣፒ ማዔ ባካ ሃኖ' ማፃኣፖይዳ ዓኣኔ፤ ዳኪንቴዞንሢኮ ማዾ'' ማፃኣፖይዳ ዓኣ ማዺንቴ ባካ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ናንጎና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ፔቱሞናይዳ ዓኣ ዎልቃ ዎማዒ ዼኤፒ ማዔቶዋ ፔጋሲ ዻዋኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ኮዦ ሓይሶ ኬኤዛኒ ጊኢጊንቶና ሓይሴ 1፥1-26
ዬሱሴኮ ጋፒንፆ ዓይሢፆና ሓሣ ዒ ዒንጌ ዎዞ 1፥1-14
ዪሁዳ ቤዛ ሜሌ'' ዓሲ ዶኦሪንቴሢ 1፥15-26
ኮዦ ሓይሳ ዬሩሳላሜይዳ ኬኤዚንቴሢ 2፥1—8፥3
ኮዦ ሓይሳ ዪሁዳና ሳማሪያናይዳ ኬኤዚንቴሢ 8፥4—12፥25
ጳውሎሴ ማዼ ማዾ'' 13፥1—28፥31
1 ቤርታሲ ሓንቲ ማዼ ማዾ'' 13፥1—14፥28
2 ዬሩሳላሜይዳ ዴዖና ቡኪንቶ 15፥1-35
3 ላሚ ሃንቲ ማዼ ማዾ'' 15፥36—18፥22
4 ሓይሣሲ ሓንቲ ማዼ ማዾ'' 18፥23—21፥16
5 ጳውሎሴኮ ዬሩሳላሜይዳ፥ ቂሳሪያይዳ ሓሣ ሮሜ ዓጮ''ይዳ ቱኡቲፆ 21፥17—28፥31
1
ቴዎፒሎሴ! ሉቃ. 1፥1-4።
ታኣኮ ቤርታሳ ማፃኣፖይዳ ዬሱሴ ማዼ ባኮና ዔርዜ ባኮ ቢያ ታ ፃኣፔኔ፤ ታኣኒ ፃኣፔሢያ ዬሱሴ ሳዖይዳ ማዾ'' ዓርቄማፓ ዴንዲ፥ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴ ኬሎ'' ሄላ''ንዳኣና ዒዚ ማዼ ማዾ''ኬ፤ ሌካ ጫሪንጮ ዒዚ ዔውቴሢ' ዳኪንቴዞንሢ ጌይንቲ ዶኦሪንቴዞንሢም ዓያና ጌኤሺ ዎልቄና ዓይሢፆ ዓይሤሢኮ ጊንፃፓኬ፤ ዒ ሓይቄሢኮ ጊንፃ ዺቢ ዔርታ ማርካ ማዓ ጎይሢና ሼምፔና ዓኣያ ማዒፆ ጎናሳኒ ዔያቶም ዖይዲታሚ'' ኬሊ''ዳ ጴዺ ጴዺ ፆኦሲኮ ካኣቱሞ ዛሎ'' ዔርዜኔ፤ ዔያታኣ ዒዛ ዛጌኔ። ዔያቶና ዎላ'' ዒዚ ዓኣና፦ «ታ ዒንሢም ቤርታ ኬኤዜሢ ሓሣ ዓዶይዳፓ ዒንጊንቴ ዎዞ ዒንሢ ዬሩሳላሜይዳፓ ኬስኩዋዖ ዒኢካ ካፑዋቴ፤ ሉቃ. 24፥29። ዮሓኒሴ ቤርታ ዋኣሢና ማስኬኔ፤ ዒንሢ ጋዓንቴ ሓሢ ዻካ'' ኬሊ''ኮ ጊንፃፓ ዓያና ጌኤሺና ማስታንዳኔ» ጌዔኔ። ማቲ. 3፥11፤ ማር. 1፥8፤ ሉቃ. 3፥16፤ ዮሓ. 1፥33።
ዬሱሴኮ ሌካ ጫሪንጮ ዓኣዺፆ
(ማር. 16፥19-20፤ ሉቃ. 24፥50-53)
ዒማ''ና ዳኪንቴዞንሢ ፔቴ''ይዳ ቡኪንቲ ዓኣዖ፦ «ጎዳሢዮ! ዒስራዔኤሌም ካኣቱሞ ማሂ ኔ ዒንጋንዳ ዎዳ'' ሓሢዳ?» ጌዒ ዬሱሴ ኮራ ዖኦጬኔ።
ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ዓዳሢ ፔ ቢታንቶና ማሊ ጌሤ ዎዶ''ና ማዓንዳ ባኮና ዒንሢ ዔራኒ ዳንዳዑዋሴ። ጋዓንቴ ዓያና ጌኤሺ ዒንሢዳ ኬዴ'' ዎዶ''ና ዎልቄ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ፤ ዬካፓ ዬሩሳላሜይዳ፥ ዪሁዳ ዓጮ'' ቢያይዳ፥ ሳማሪያይዳ፥ ዴንዲ ዓጮ''ኮ ጋፒንፆ ሄላ''ንዳኣና ዒንሢ ታኣኮ ማርካ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ። ማቲ. 28፥19፤ ማር. 16፥15፤ ሉቃ. 24፥47-48። ያዺ ጌዔስካፓ ዔያታ ዛጋ ጎይሣ ዓኣንቴ ሌካ ጫሪንጮ ባንሢ ሳዓፓ ዔውታኣና ሻኣሬ ዔያቶኮ ዓኣፓፓ ዒዛ ዓኣቼኔ። ማር. 16፥19፤ ሉቃ. 24፥50-51።
10 ዒዚ ዓኣዻኣና ዔያታ ጫሪንጮ ባንሢ ጊዥ ጌዒ ዛጊፆይዳ ዓኣንቴ ቦኦሬ ዓፒላ ማኣዔ ላምዖ ዓሲ ዔያቶ ኮራ ዔቃዖ፦ 11 «ዒንሢ ሓይ ጌሊላ ዓጮ'' ዓሳ፡ ጫሪንጮ ባንሢ ዛጊ ዒንሢ ዓይጎሮ ዔቄይ? ሓይ ጫሪንጮ ዔኪንታንቴ ዒንሢ ዛጌ ዬሱሴ፥ ጫሪንጮ ዴንዳንቴ ዒንሢ ዛጌማ ጎይፆ ዒማይዲ ማዒ ሙካንዳኔ» ጌዔኔ።
ዪሁዳ ቤዛ ማቲያሴኮ ዶኦሪንቲፆ
(ማቲ. 27፥3-10፤ ዓይኑ. 109፥8)
12 ዬካፓ ዛይቴ ሪሚቲ ዹካ'' ጌይንታዞይዳፓ ዬሩሳላሜ ባንሢ ዔያታ ማዔኔ፤ ዛይቴ ሪሚቲ ዹካ ጌይንታ ዹካ'' ዬሩሳላሜይዳፓ ዓሲ ዔኤሌም ዋይዛንዳጉዴ ፓዴ ቤሲዳኬ። 13 ዬሩሳላሜ ዔያታ ሙካዖ ዎንዴ ናንጋ ኩቦ ማኣሮ ኬስኬኔ፤ ዔያታ፦ ጴፂሮሴ፥ ዮሓኒሴ፥ ያይቆኦቤ፥ ዒንዲራሴ፥ ፒልጶሴ፥ ቶኦማኣሴ፥ ቤርቴሌሞሴ፥ ማቲዎሴ፥ ዒልፒዮሴ ናኣዚ'' ያይቆኦቤ፥ ፔ ዓጮ'' ሚጪንታ ሲሞኦኔንታ ያይቆኦቤ ናኣዚ'' ዪሁዳንታኬ። ማቲ. 10፥2-4፤ ማር. 3፥16-19፤ ሉቃ. 6፥14-16። 14 ዬያታ ቢያ ኬሊ'' ፔቱሞና ዶዲ ፆኦሲ ሺኢቃኔ፤ ዔያቶና ዎላ'' ፔቴ'' ፔቴ'' ላኣሊና ዬሱሴኮ ዒንዶ ማይራሞና ሓሣ ዬሱሴኮ ጌርሲንሢያ ዓኣኔ።
15 ዒማ''ና ጴፂሮሴ ፄኤታና ላማታሚ''ና ማዓ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ባኣካ ዔቃዖ ሂዚ ጌዔኔ፦ 16 «ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዬሱሴ ዓርቄ ዓሶኮ ዓርና ማዔ፥ ዪሁዳ ዛሎ'' ፃኣፒንቴሢጉዲ ዓያና ጌኤሺ ቤርታሲ ዳውቴ ዛሎ''ና ኬኤዜ ፆኦሲ ማሊፃ ኩማኒ ኮይሳኔ። 17 ዪሁዳ ኑኡኮ ፔቴ''ሢ ማዒ ቤርታ ኑኡና ዎላ'' ማዻያኬ።»
18 ጋዓንቴ ዬይ ዓሢ ፔኤኮ ፑርቶ ማዾ'' ዛሎ''ሮ ዔኬ ሚኢሾና ሳዓ ሻንቄኔ፤ ሓሣ ባሊቲና ሳዓ ጳዺንቲ ዹኡቂ ሔኮ ፓቂንታዛ፥ ሩቁንታኣ ዒዛኮ ኬስኪ ሚጪ''ንቴኔ፤ ማቲ. 27፥3-8። 19 ዬይ ማዺንቴ ባካ ዬሩሳላሜ ዓጮ''ይዳ ቢያ ዋይዚንቴኔ፤ ዬያሮ ዬና ሳዓ ዔያቶ ዓጮ'' ሙኡጮና «ዓኬልዳማ» ጌይንቴኔ፤ ዬኖኮ ቡሊ''ፃ «ሱጉሢ ሳዓ» ጌይሢኬ።
20 «ዬይ ያዺ ማዓኒ ዳንዳዔሢ ዓይኑሞ ማፃኣፖይዳ፦
‹ዒዚ ናንጋ ማኣራ ባዔ ማዖንጎ፤
ዖኦኒያ ዒኢካ ናንጎፓ፤
ሓሣ ዒዛኮ ዓኣ ቢታንቶ ሜሌ'' ዓሲ ዔኮንጎ›
ጌይንቲ ፃኣፒንቴያ ዓኣሢሮኬ።» ዓይኑ. 69፥25፤ 109፥8።
21 «ዬያሮ ጎዳ ዬሱሴ ኑ ባኣኮ''ይዳ ኑኡና ዎላ'' ሃንቴ ዎዶ''ና ጉቤ ኑኡና ዎላ'' ዓኣ ዓሶይዳፓ፥ 22 ዬያጉዲ ሓሣ ዮሓኒሴ ዋኣፆና ማስካ ዎዶ''ይዳፓ ዓርቃዖ ዴንዲ ጎዳ ዬሱሴ ጫሪንጮ ዔውቴ ኬሎ'' ሄላ''ንዳኣና ኑኡና ዎላ'' ዓኣ ዓሶይዳፓ ፔቴ'' ዓሲ' ጎዳ ሓይባ''ፓ ዔቄሢኮ ኑኡና ዎላ'' ማርካ ማዓኒ ኮይሳኔ» ጌዔኔ። ማቲ. 3፥16፤ ማር. 1፥9፤ 16፥19፤ ሉቃ. 3፥21፤ 24፥51።
23 ዬካፓ ላምዖ ዓሲ ዔያታ ዱማሲ ፔ ባንሢ ኬሴ''ኔ፤ ዬያታ ቤርሳባሴ ሓሣ ባጎ ሱ'ንፃ ዒዮስፆሴ ጌይንቲ ላምዖ ሱ'ንሢና ዔኤሊ''ንታ ዮሴፔ ጎዖሢና ማቲያሴናኬ። 24 ዬካፓ ጴፂሮሴንሢ ሂዚ ጌዒ ሺኢቄኔ፦ «ዓሲኮ ቢያ ዒኔ ዔራ ጎዳሢዮ! ሓንሢ ላምዖንሢዳፓ ዖና ኔኤኒ ዶኦሬቴያ ኑና ዻዌ፤ 25 ኑ ሓሢ ሺኢቃሢ ዪሁዳ ፔ ሼኔና ፔ ማሌ ቤዞ ዓኣዻዖ ሓሼ'' ዳኪንቲፆ ማዾ'' ዔኪ ፔ ማዾ ማሂ ዒዛ ቤዛ ማዻንዳሢ ዖናታቴያ ኔ ኑም ዔርዛንዳጉዲኬ።» 26 ጋዓዖ ዒፃ ዓጋዛ ዬና ባኬላ ማቲያሴም ኬስኬኔ፤ ዬያሮ ዬይ ማቲያሴ ጎዖሢ ታጶ ፔቴ'' ዳኪንቴዞንሢና ዎላ'' ማዒ ፓይዲንቴኔ።

1:1 ሉቃ. 1፥1-4።

1:4 ሉቃ. 24፥29።

1:5 ማቲ. 3፥11፤ ማር. 1፥8፤ ሉቃ. 3፥16፤ ዮሓ. 1፥33።

1:8 ማቲ. 28፥19፤ ማር. 16፥15፤ ሉቃ. 24፥47-48።

1:9 ማር. 16፥19፤ ሉቃ. 24፥50-51።

1:13 ማቲ. 10፥2-4፤ ማር. 3፥16-19፤ ሉቃ. 6፥14-16።

1:18 ማቲ. 27፥3-8።

1:20 ዓይኑ. 69፥25፤ 109፥8።

1:22 ማቲ. 3፥16፤ ማር. 1፥9፤ 16፥19፤ ሉቃ. 3፥21፤ 24፥51።