ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ኪኢቶ
ቆላሲያሴ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ጳውሎሴ ቆላሲያሴ ካታሞ ዓሶም ፃኣፔ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ ዻኮ ዒሲያ ዓጮ ጌይንታ ዔፕሶኔ ካታሞኮ ዓባ ኬስካ ዛሎና ዓኣ፥ ቆላሲያሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶምኬ፤ ዬኖ ሺኢጲፆ ማኣሬሎ ዔቂሴሢ ጳውሎሴቱዋንቴ ሮሜ ካኣቲ ዓጮ ዴማ ማዔ፥ ዒሲያ ዓጮኮ ዼኤፖ ካታሞ፥ ዔፕሶኔይዳፓ ማዻ ዓሲ ዒ ዳኬሢሮ ዬኖ ሺኢጲፆ ማኣሬሎም ዒ ማላያ ማዔኔ፤ ዬይያ ቆላሲያሴ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ፦ «ፆኦሲ ዔራያና ዻቃያ ማዓኒ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጫሪንጫ ዎልቆና ዓኣ ፆኦሲ ማዢንቶ ካኣሽካንዳያ ኮይሳኔ» ጋዓ ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሳ ዓኣሢ ጳውሎሴ ዋይዜሢሮኬ፤ ዬና ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሳ፦ «ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ካኣዦና ሙኡዚ ዎጌና፤ ዬያጉዴ ዱማ ዱማ ዎጎ ካፓንዳያ ኮይሳኔ» ጋዓኔ።
ጳውሎሴ ሃኖ ኪኢቶ ፃኣፔሢ ጎኔ ዻቂንቶ ጎይፆ ኬኤዚሢና ዔያቶኮ ዔርዚፃ ሉኡዚ ማዔሢ ዔርዛኒኬ፤ ዒዚ ኬኤዜ ባኮይዳፓ ዼኤፒ ማዔ ባካ፦ «ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉቤና ዓሲ ዻቂሻኒ ዳንዳዓኔ፤ ዬያታ፥ ሜሌ ካኣዦና ዱማ ዱማ ማዻ ዒዛይዳፓ ዓሲ ዱማሳኒ ዳንዳዓኔ» ጋዓዞኬ። ፆኦሲ ኪሪስቶሴና ዓጮ ማዤኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዬያ ቢያ ፔ ባንሢ ዔኪ ሙካኔ፤ ዓጮኮ ሃጊ ማዓንዳ ዻቂንታ ዎዛ ዓኣያ ማዓንዳሢ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዒሢና ሌሊኬ። ዬያጉዲ ጳውሎሴ ሃይ ዼኤፖ ዔርዚፃ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ናንጎይዳ ዎይቲ ጴዻንዳያ ኮይሳቴያ ዔርዛኔ።
ሃኖ ኪኢቶ ጳውሎሴይዳፓ ዔኪ ቆላሲያሴ ዓሶም ሄሊሳኒ ዳኪንቴ ቲኪቆሴና ዎላ ዓናሲሞሴ ጎዖሢ ዓኣያ ማዔሢ ዔሪፃ ቃራኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጳውሎሴ ዬያ ዓናሲሞሴ ጎዖ ዓይላሢ ዛሎ ፒልሞናም ሜሌ ኪኢታ ፃኣፔያ ማዔሢሮኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-8)
ኪሪስቶሴኮ ማዢንቲፓ ዓኣ ዖኑሞና ዒዛኮ ማዾ ዛላ (1፡9—2፡19)
ኪሪስቶሴና ዓኪ ናንጊ ዴንቂሢ (2፡20—4፡6)
ጋፒንሢ ሃይሴ (4፡7-18)
1
ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ፥ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦
ቆላሲያሴይዳ ናንጋያ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲም ዱማዼዞንሢና ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታም፤
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ።
ጳውሎሴኮ ጋላቶ ሺኢጲፆ
ኑ ዒንሢ ዛሎ ሺኢቃ ዎዶና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ቢያ ዎዴ ኑ ጋላታኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃሢና ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶ ዒንሢ ናሽካሢ ኑ ዋይዜኔ። ጎኑሞ ማዔ፥ ኮዦ ሃይሳ ዒንሢም ሄሌ ዎዶና ሃጋ ማዓንዳ ዎዞ ዬያ ዛሎና ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆና ናሹሞናኮ ካራ ጫሪንጫ ዒንሢም ጊኢጊንቲ ዓኣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞይዳኬ። ዒንሢ ኮዦ ሃይሶ ዋይዜሢና ፆኦሲኮዋ ኮሹሞ ዒንጊፆ ጎናሲ ዔኬስካፓ ዓርቃዖ፥ ሃይ ኮዦ ሃይሳ ዒንሢ ባኣካ ማዻ ጎይፆ ዓጮ ቢያይዳ ዓኣፒ ዓኣፒ ሃሣ ዳልጊሢዳ ዓኣኔ። ዬያ ኑና ማዒ * 1፡7 «ኑና ማዒ» ጋዓዞ፦ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ዒንሢ ማዒ» ጋዓኔ። ኪሪስቶሴም ጉሙርቂንቲ ማዻያ ማዔያ ሃሣ ኑኡና ዎላ ማዻያ ማዔ፥ ናሽኪንታ ዔጳፒራ ዒንሢም ኬኤዜኔ። 1፡7 ቆላ. 4፡12፤ ፒልሞ. 23። ሃሣ ዒዚ ዓያና ጌኤሺ ዒንሢም ዒንጌ ናሹሞ ኑም ኬኤዜኔ።
ዬያሮ ዬያ ኑ ዋይዜስካፓ ዓርቃዖ፥ ዒንሢም ዓያናፓ ማዔ ዔራቶና ማሊ ጶቂሲሢና ቢያ ፆኦሲ ማሊፆጉዴያ ዺባንዳጉዲ ኑኡኒ ፆኦሲ ሺኢጲሢ ሃሺባኣሴ። 10 ኑኡኒ ሺኢቃሢ ጎዳም ዒንሢ ኮይሳሢጉዲ ናንጋንዳጉዲና ቢያ ባኣዚና ዒዛ ዒንሢ ዎዛሳያ ማዓንዳጉዲኬ፤ ዬይያ፦ ኮሺ ማዺ ማዺ፥ ፆኦሲ ዔሪሢና ዲጪ ዲጪ፥ 11 ዼኤፒ ዶዱሞና ዳንዳዒሢና ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ፥ ዒዛኮ ቦንቺንቴ ዎልቆጉዴያ ዎልቄና ቢያ ዒንሢ ዶዲ ሃሣ ዎዛዺ ዎዛዺ፥ 12 ሃሣ ፖዖ ካኣቱሞይዳ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶና ዎላ ፆኦሲ ዒንጋ ባኮ ዒንሢ ዔካያ ማዓንዳጉዲ ዒንሢ ማሄ ፆኦዛሢ፥ ዓዳሢ ዎዛና ዒንሢ ጋላታንዳጉዲኬ። 13 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ዹሞ ካኣቱሞ ዴማፓ ኑና ዻቂሺ፥ ፔኤኮ ናሽኪንታ ናዓሢ ካኣቱሞ ዴሞ ጌላንዳጉዲ ኑና ማሄኔ። 14 ዒዛ ዛሎና ኑ ዻቂ፥ ጎሜፓ ማኣሪንቲሢያ ኑ ዴንቄኔ። 1፡14 ዔፕ. 1፡7።
ኪሪስቶሴኮ ቢያፓ ባሼ ማዒፆ
15 ኪሪስቶሴ ዓሲም ጴዹዋ ፆኦዛሢኮ ጎኔ ማሎኬ። ዒዚ ቢያ ማዢንቶኮ ቤርታ ዓኣ ቶይዳሢኬ። 16 ዎይቲ ጌዔቴ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባካ፥ ዓኣፒዳ ጴዻሢንታ ጴዹዋ ባካ፥ ጫሪንጫ ዼኤፖ ማዢንቶና ዎይሣዞንሢ፥ ሱኡጎንታ ቢታንታ ዓኣዞንሢያ ቢያ ማዢንቴሢ ዒዛናኬ። ፆኦሲ ቢያ ባኮ ማዤሢ ዒዛና ሃሣ ዒዛምኬ። 17 ዒ ቢያ ባኮኮ ቤርታፓ ዓኣያኬ፤ ቢያ ባካ ዎላ ካኣሚ ዶዲ ዔቄሢ ዒዛናኬ። 18 ዒዚ ዒዛኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ቶኦካሢኬ፤ ቢያ ባኮና ዒ ቤርቲ ማዓንዳጉዲ ሃይቢፓ ዔቂሢናኣ ቤርታሳሢ ዒዛኬ። 1፡18 ዔፕ. 1፡22-23። 19 ዬይ ማዔሢ ፆኦሲኮ ዓኣ ዎልቃ ናዓሢዳ ኩሙሢና ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ኮዔሢሮኬ። 20 ዒዛ ዛሎና ጫሪንጮይዳ ማዔቴያ ሳዖይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ፆኦሲ ፔኤና ዎላ ጊኢጊሺ፥ ቡኩሴኔ፤ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ዒ ሃይቄም ላኣሊንቴ ሱጉፆናኣ ኮሹሞ ዔኪ ሙኬኔ። 1፡20 ዔፕ. 2፡16።
21 ሃያኮ ቤርታ ዒንሢኮ ፑርቶ ማዾና ፆኦሲፓ ዒንሢ ሃኪ፥ ዒንሢኮ ማሊፆናኣ ፆኦሲኮ ዒንሢ ሞርኬኬ። 22 ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ናዓሢ ዓሲ ማዒ ኬዲ ሃይቄ ዛሎና ፆኦሲ ፔኤና ዎላ ዒንሢ ቡኩሴኔ፤ ዬያ ዒ ማዼሢ ዒንሢ ዒዛም ዱማዼያና ጌኤሺ፥ ሃሣ ዔኤቢ ቦሂሳ ባኣዚ ባኣያ ማሂ ፔ ቤርቶ ሺኢሻኒኬ። 23 ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ ዒንሢ ጉሙርቂሢና ፃጲ ዳኪ፥ ሃሣ ዶዲ ዔቂ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ጴዼ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎና ዓጊፁዋዖ ዶዲ ናንጌቴ ሌሊኬ፤ ዬይ ኮዦ ቃኣላ ዒንሢ ዋይዛሢና ዓጫ ዓኣ ዓሶም ቢያ ኬኤዚንቴሢኬ፤ ታኣኒ፥ ጳውሎሴያ ማዻያ ማዔሢ ዬያ ኮዦ ቃኣሎ ማዾኬ።
ጳውሎሴ ሺኢጲፆ ማኣሮም ዶዲ ማዼ ማዾ
24 ሃሢ ዒንሢ ዛሎና ታ ዔካ ሜታሢ ታና ዎዎዛሳኔ፤ ኪሪስቶሴኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛሎሮ ኪሪስቶሴይዳ ሄሊ ዓቴ ሜታሢ ታጊዳ ማዒ ኩማዳንዳጉዲ ታ ማሃኔ። 25 ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ፔቴታዖ ታ ዓይሱዋዖ፥ ጉቤ ዒንሢም ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲዳፓ ታኣም ዒንጊንቴ ጎይፆና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ታ ማዻያ ማዔኔ። 26 ሃይ፥ ታ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ሃያኮ ቤርታ ዓሲም ዓኣሺንቲ ዓኣያ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ፔኤም ዱማዼዞንሢም ዔርዜ ዓኣሺንቴ ባኣዚኬ፤ 27 ፆኦሲኮ ማሊፃ ዬያ ዓኣሺንቴ ባኮኮ ቦንቾና ዖርጎቹሞና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ ዎዚጉዲ ዼኤፒታቴ ዒዛም ዱማዼ ዓሶም ዔርዛኒኬ፤ ዬይ፥ ዓኣሺንቴ ባካ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ኑ ካፓ ቦንቻ ዒዛና ጴዻንዳ፥ ዒንሢ ባኣካ ዓኣ ኪሪስቶሴኬ። 28 ዔራቶና ዓይጎ ዓሲያ ኑ ዞሪ ዞሪ ሃሣ ዔርዚ ዔርዚ ፔቴ ፔቴ ዓሶ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒናዼ ዓሲ ማሂ ፆኦሲ ቤርቶ ሺኢሻኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኑ ኬኤዛኔ። 29 ፆኦሲ ፔኤኮ ዼኤፖ ዎልቆና ታኣና ማዻሢሮ ዬያ ዼኤፖ ዎልቆና ዶዲ ማዺፆይዳ ታ ዓኣኔ።

*1:7 1፡7 «ኑና ማዒ» ጋዓዞ፦ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ዒንሢ ማዒ» ጋዓኔ።

1:7 1፡7 ቆላ. 4፡12፤ ፒልሞ. 23።

1:14 1፡14 ዔፕ. 1፡7።

1:18 1፡18 ዔፕ. 1፡22-23።

1:20 1፡20 ዔፕ. 2፡16።