ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ቆላሲያሴ ዓሶም ዳኬ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ጳውሎሴ ቆላሲያሴ ካታሞ ዓሶም ፃኣፔ ኪኢታ'' ፃኣፒንቴሢ' ዻኮ'' ዒሲያ ዓጮ'' ጌይንታ ዔፕሶኔ ካታሞኮ ዓባ'' ኬስካ ዛሎ''ና ዓኣ፥ ቆላሲያሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶምኬ፤ ዬኖ ሺኢጲፆ ማኣሬሎ ዔቂሴሢ ጳውሎሴቱዋንቴ ሮሜ ካኣቲ ዓጮ'' ዴማ'' ማዔ፥ ዒሲያ ዓጮ''ኮ ዼኤፖ ካታሞ፥ ዔፕሶኔይዳፓ ማዻ ዓሲ ዒ ዳኬሢሮ ዬኖ ሺኢጲፆ ማኣሬሎም ዒ ማላያ ማዔኔ፤ ዬይያ፡ ቆላሲያሴ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ፦ «ፆኦሲ ዔራያና ዻቃያ ማዓኒ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ጫሪንጫ ዎልቆና ዓኣ ፆኦሲ ማዢንቶ ካኣሽካንዳያ ኮይሳኔ» ጋዓ ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሳ ዓኣሢ ጳውሎሴ ዋይዜሢሮኬ፤ ዬና ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሳ፦ «ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ካኣዦና ሙኡዚ'' ዎጌና፤ ዬያጉዴ ዱማ ዱማ ዎጎ ካፓንዳያ ኮይሳኔ» ጋዓኔ።
ጳውሎሴ ሃኖ' ኪኢቶ'' ፃኣፔሢ' ጎኔ ዻቂንቶ ጎይፆ ኬኤዚሢና ዔያቶኮ ዔርዚፃ ሉኡዚ ማዔሢ ዔርዛኒኬ፤ ዒዚ ኬኤዜ ባኮይዳፓ ዼኤፒ ማዔ ባካ፦ «ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉቤና ዓሲ ዻቂሻኒ ዳንዳዓኔ፤ ዬያታ፥ ሜሌ'' ካኣዦና ዱማ ዱማ ማዻ'' ዒዛይዳፓ ዓሲ ዱማሳኒ ዳንዳዓኔ» ጋዓዞኬ። ፆኦሲ ኪሪስቶሴና ዓጮ'' ማዤኔ፤ ሃሣ ዒዛና ዬያ ቢያ ፔ ባንሢ ዔኪ ሙካኔ፤ ዓጮ''ኮ ሃጊ ማዓንዳ ዻቂንታ ዎዛ ዓኣያ ማዓንዳሢ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ፔቴ'' ማዒሢና ሌሊኬ። ዬያጉዲ ጳውሎሴ፡ ሓይ ዼኤፖ ዔርዚፃ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ናንጎይዳ ዎይቲ ጴዻንዳያ ኮይሳቴያ ዔርዛኔ።
ሓኖ' ኪኢቶ'' ጳውሎሴይዳፓ ዔኪ ቆላሲያሴ ዓሶም ሄሊ''ሳኒ ዳኪንቴ ቲኪቆሴና ዎላ'' ዓናሲሞሴ ጎዖሢ ዓኣያ ማዔሢ ዔሪፃ ቃራኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጳውሎሴ ዬያ ዓናሲሞሴ ጎዖ ዓይላ''ሢ ዛሎ'' ፒልሞናም ሜሌ'' ኪኢታ ፃኣፔያ ማዔሢሮኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-8
ኪሪስቶሴኮ ማዢንቲፓ ዓኣ ዖኑሞና ዒዛኮ ማዾ'' ዛላ 1፥9—2፥19
ኪሪስቶሴና ዓኪ ናንጊ ዴንቂሢ 2፥20—4፥6
ጋፒንሢ ሃይሴ 4፥7-18
1
ፆኦሲ ማሊሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾ''ም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ኑ ዒሻሢ፥ ፂሞቴዎሴናይዳፓ፦
ቆላሲያሴይዳ ናንጋያ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ፆኦሲም ዱማዼዞንሢና ጉሙርቂንታያ ማዔ፥ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢንታም፤
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢም ማዖንጎ።
ጳውሎሴኮ ጋላቶ'' ሺኢጲፆ
ኑ ዒንሢ ዛሎ'' ሺኢቃ ዎዶ''ና ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ቢያ ዎዴ ኑ ጋላታኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃሢና ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶ ዒንሢ ናሽካሢ ኑ ዋይዜኔ። ጎኑሞ ማዔ፥ ኮዦ ሃይሳ ዒንሢም ሄሌ'' ዎዶ''ና ሃጋ ማዓንዳ ዎዞ'' ዬያ ዛሎ''ና ዒንሢ ዋይዜኔ፤ ዬያሮ ዒንሢኮ ጉሙርቂፆና ናሹሞናኮ ካራ'' ጫሪንጫ ዒንሢም ጊኢጊንቲ ዓኣ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ''ይዳኬ። ዒንሢ ኮዦ ሃይሶ ዋይዜሢና ፆኦሲኮዋ ኮሹሞ ዒንጊፆ ጎናሲ ዔኬስካፓ ዓርቃዖ፥ ሃይ ኮዦ ሃይሳ ዒንሢ ባኣካ'' ማዻ ጎይፆ ዓጮ'' ቢያይዳ ዓኣፒ ዓኣፒ ሃሣ ዳልጊሢዳ ዓኣኔ። ዬያ፡ ኑና ማዒ * «ኑና ማዒ» ጋዓዞ፦ ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ «ዒንሢ ማዒ» ጋዓኔ። ኪሪስቶሴም ጉሙርቂንቲ ማዻያ ማዔያ ሃሣ ኑኡና ዎላ'' ማዻያ ማዔ፥ ናሽኪንታ ዔጳፒራ ዒንሢም ኬኤዜኔ። ቆላ. 4፥12፤ ፒልሞ. 23። ሃሣ ዒዚ ዓያና ጌኤሺ ዒንሢም ዒንጌ ናሹሞ ኑም ኬኤዜኔ።
ዬያሮ ዬያ ኑ ዋይዜስካፓ ዓርቃዖ፥ ዒንሢም ዓያናፓ ማዔ ዔራቶና ማሊ ጶቂሲሢና ቢያ ፆኦሲ ማሊፆጉዴያ ዺባንዳጉዲ ኑኡኒ ፆኦሲ ሺኢጲሢ ሃሺ''ባኣሴ። 10 ኑኡኒ ሺኢቃሢ ጎዳም ዒንሢ ኮይሳሢጉዲ ናንጋንዳጉዲና ቢያ ባኣዚ''ና ዒዛ ዒንሢ ዎዛሳያ ማዓንዳጉዲኬ፤ ዬይያ፦ ኮሺ ማዺ ማዺ፥ ፆኦሲ ዔሪሢና ዲጪ ዲጪ፥ 11 ዼኤፒ ዶዱሞና ዳንዳዒሢና ዒንሢኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ፥ ዒዛኮ ቦንቺንቴ ዎልቆጉዴያ ዎልቄና ቢያ ዒንሢ ዶዲ ሃሣ ዎዛዺ ዎዛዺ፥ 12 ሃሣ ፖዖ ካኣቱሞይዳ ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶና ዎላ'' ፆኦሲ ዒንጋ ባኮ ዒንሢ ዔካያ ማዓንዳጉዲ ዒንሢ ማሄ ፆኦዛሢ፥ ዓዳሢ ዎዛና ዒንሢ ጋላታንዳጉዲኬ። 13 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ዹሞ ካኣቱሞ ዴማ''ፓ ኑና ዻቂሺ፥ ፔኤኮ ናሽኪንታ ናዓሢ ካኣቱሞ ዴሞ ጌላንዳጉዲ ኑና ማሄኔ። 14 ዒዛ ዛሎ''ና ኑ ዻቂ፥ ጎሜፓ ማኣሪንቲሢያ ኑ ዴንቄኔ። ዔፕ. 1፥7።
ኪሪስቶሴኮ ቢያፓ ባሼ ማዒፆ
15 ኪሪስቶሴ ዓሲም ጴዹዋ ፆኦዛሢኮ ጎኔ ማሎኬ። ዒዚ ቢያ ማዢንቶኮ ቤርታ ዓኣ ቶይዳሢኬ። 16 ዎይቲ ጌዔቴ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ ዓኣ ባካ፥ ዓኣፒዳ ጴዻሢንታ ጴዹዋ ባካ፥ ጫሪንጫ ዼኤፖ ማዢንቶና ዎይሣዞንሢ፥ ሱኡጎንታ ቢታንታ ዓኣዞንሢያ ቢያ ማዢንቴሢ ዒዛናኬ። ፆኦሲ ቢያ ባኮ ማዤሢ ዒዛና ሃሣ ዒዛምኬ። 17 ዒ ቢያ ባኮኮ ቤርታፓ ዓኣያኬ፤ ቢያ ባካ ዎላ'' ካኣሚ ዶዲ ዔቄሢ ዒዛናኬ። 18 ዒዚ ዒዛኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶኮ ቶኦካ''ሢኬ፤ ቢያ ባኮና ዒ ቤርቲ ማዓንዳጉዲ ሃይቢፓ ዔቂሢናኣ ቤርታሳሢ ዒዛኬ። ዔፕ. 1፥22-23። 19 ዬይ ማዔሢ ፆኦሲኮ ዓኣ ዎልቃ ናዓሢዳ ኩሙሢና ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ኮዔሢሮኬ። 20 ዒዛ ዛሎ''ና ጫሪንጮይዳ ማዔቴያ ሳዖይዳ ዓኣ ባኮ ቢያ ፆኦሲ' ፔኤና ዎላ'' ጊኢጊሺ፥ ቡኩሴኔ፤ ፑርቶ ዓሶ ሱፆ ሚፆይዳ ዒ ሓይቄም ላኣሊንቴ ሱጉፆናኣ ኮሹሞ ዔኪ ሙኬኔ። ዔፕ. 2፥16።
21 ሓያኮ ቤርታ ዒንሢኮ ፑርቶ ማዾ''ና ፆኦሲፓ ዒንሢ ሃኪ፥ ዒንሢኮ ማሊፆናኣ ፆኦሲኮ ዒንሢ ሞርኬኬ። 22 ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ናዓሢ ዓሲ ማዒ ኬዲ'' ሃይቄ ዛሎ''ና ፆኦሲ ፔኤና ዎላ'' ዒንሢ ቡኩሴኔ፤ ዬያ ዒ ማዼሢ' ዒንሢ ዒዛም ዱማዼያና ጌኤሺ፥ ሃሣ ዔኤቢ ቦሂሳ ባኣዚ'' ባኣያ ማሂ ፔ ቤርቶ ሺኢሻኒኬ። 23 ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ' ዒንሢ ጉሙርቂሢና ፃጲ ዳኪ፥ ሃሣ ዶዲ ዔቂ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ጴዼ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ'' ቃኣሎ''ና ዓጊፁዋዖ ዶዲ ናንጌቴ ሌሊኬ፤ ዬይ ኮዦ ቃኣላ'' ዒንሢ ዋይዛሢና ዓጫ'' ዓኣ ዓሶም ቢያ ኬኤዚንቴሢኬ፤ ታኣኒ፥ ጳውሎሴያ ማዻያ ማዔሢ ዬያ ኮዦ ቃኣሎ'' ማዾ''ኬ።
ጳውሎሴ ሺኢጲፆ ማኣሮም ዶዲ ማዼ ማዾ
24 ሃሢ ዒንሢ ዛሎ''ና ታ ዔካ ሜታሢ ታና ዎዎዛሳኔ፤ ኪሪስቶሴኮ ዑፆ ማዔ፥ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛሎ''ሮ ኪሪስቶሴይዳ ሄሊ'' ዓቴ'' ሜታሢ ታጊዳ ማዒ ኩማዳንዳጉዲ ታ ማሃኔ። 25 ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ፔቴ''ታዖ ታ ዓይሱዋዖ፥ ጉቤ ዒንሢም ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲዳፓ ታኣም ዒንጊንቴ ጎይፆና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ታ ማዻያ ማዔኔ። 26 ሓይ፥ ታ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ'' ሃያኮ ቤርታ ዓሲም ዓኣሺንቲ ዓኣያ፤ ሃሢ ጋዓንቴ ፆኦሲ ፔኤም ዱማዼዞንሢም ዔርዜ ዓኣሺንቴ ባኣዚ''ኬ፤ 27 ፆኦሲኮ ማሊፃ ዬያ ዓኣሺንቴ ባኮኮ ቦንቾና ዖርጎቹሞና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ'' ዎዚጉዲ ዼኤፒታቴ ዒዛም ዱማዼ ዓሶም ዔርዛኒኬ፤ ዬይ፥ ዓኣሺንቴ ባካ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ኑ ካፓ ቦንቻ ዒዛና ጴዻንዳ፥ ዒንሢ ባኣካ'' ዓኣ ኪሪስቶሴኬ። 28 ዔራቶና ዓይጎ ዓሲያ ኑ ዞሪ ዞሪ ሃሣ ዔርዚ ዔርዚ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሶ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዒናዼ ዓሲ ማሂ ፆኦሲ ቤርቶ ሺኢሻኒ ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ኑ ኬኤዛኔ። 29 ፆኦሲ ፔኤኮ ዼኤፖ ዎልቆና ታኣና ማዻሢሮ ዬያ ዼኤፖ ዎልቆና ዶዲ ማዺፆይዳ ታ ዓኣኔ።

*1:7 «ኑና ማዒ» ጋዓዞ፦ ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ «ዒንሢ ማዒ» ጋዓኔ።

1:7 ቆላ. 4፥12፤ ፒልሞ. 23።

1:14 ዔፕ. 1፥7።

1:18 ዔፕ. 1፥22-23።

1:20 ዔፕ. 2፥16።