ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ኪኢቶ
ጋላቲያ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ዬሱሴኮ ዻቂሻያ ማዒፆ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ቢያ ቤዞይዳ ኬኤዚንቲ ኬኤዚንቲ ሃሣ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳኣ ዬያ ሃይሶ ጉሙርቂ ዔኬ ዎዶና «ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማዓኒ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሣኒ ኮይሳሞ ኮይሱዋይ?» ጋዓ ዖኦጪሢ ዔቄኔ። ዒማና ጳውሎሴ፦ «ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማዓኒ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሣኒ ኮይሱዋሴ፤ ባሼ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዓኪ ናንጊ ዴንቃኒ ቤርታዺ ኮይሳ ባኮማ ዒዛ ጉሙርቂሢኬ፤ ሃሣ ዓሲ ፆኦሲ ቤርቲዳ ፂላኒ ዳንዳዓሢ ጉሙርቂሢና ሌሊኬ» ጌዒ ጌዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፤ ጋዓንቴ ዻኮ ዒሲያ ጌይንታ ዓጮ፥ ሮሜ ካኣቲ ዎይሣ ጋላቲያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባኣካ፦ «ዓሲ ፆኦሲ ቤርቲዳ ፂላኒ ዬሱሴ ጉሙርቂሢ ሌሊ ማዒባኣንቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጎዋ ኩንሣኒ ኮይሳኔ» ጌይሢና ጳውሎሴኮ ጌኤዞ ማኪ ዒፃ ዓሲ ዓኣኔ።
ጳውሎሴ ሃያ ኪኢቶ ጋላቲያ ዓሶም ፃኣፔሢ፦ ዬያ ሉኡዙሞ ዔርዚፆና ዣኣሌ ዓሶ ፒዜ ጉሙርቂሢዳ ጌልዛኒ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ናንጎንዶ ጎይፆዋ ዔርዛኒኬ፤ ቤርታሲ ጳውሎሴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔሢ ፔና ፔጋሲ ዔርዚሢና ዓርቃኔ፤ ዬያ ማዾም ዒዛ ዳኬሢ ዓሲቱዋንቴ ፆኦሲ ማዔሢ፤ ሃሣ ዒዛኮ ዳኪንቲፃ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ማዔሢ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዛኔ፤ ዬካፓ ዓሲ ፂላኒ ዳንዳዓሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ሌሊ ማዔሢያ ኬኤዛኔ፤ ሃሣ ሃኖ ኪኢቶኮ ጋፒንፆ ዓይፆንሢዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋ ፒዜ ናንጊ ዬሱሴ ጉሙርቂፆና ጴዻ ናሹሞፓ ሙካሢ ዔርዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-10)
ጳውሎሴ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔሢ ዔርዛ ቢታንቶ (1፡11—2፡21)
ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዛሎ ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ (3፡1—4፡31)
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ጎሜ ዓይላቶፓ ኬስኪፆና ዔያታ ናንጋንዳ ጎይፆ (5፡1—6፡10)
ጋፒንሢ ሃይሴ (6፡11-18)
1
ዓሲ ማሊሢና ዓሲ ዳኬያቱዋንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ሃሣ ዒዛ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ዛሎና ዒዛም ማዻኒ ዳኪንቴያ ማዔ፥ ዶኦሪንቴ ጳውሎሴይዳፓ፤ ሃሣ ዒዛና ዎላ ዓኣ ዒሾንሢዳፓ ቢያ ጋላቲያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢታ፦
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ፤ ሃሣ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ማዔ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ።
ሃያ ዓጮ ፑርቱሞይዳፓ ኑና ዻቂሻኒ ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ማሊሢና ኪሪስቶሴ ኑ ጎሞሮ ጌዒ ፔና ዓኣሢ ዒንጌኔ። ዬያሮ ፆኦሲም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።
ኪሪስቶሴ ዛሎ ኮዦ ሃይሳ ፔቴ ሌሊ ማዒፆ
ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዒንሢ ዔኤሌ ጎዳይዳፓ ሃያይዲ ሩኡሪና ዒንሢኮ ዱማዺፆና ሜሌ ኮዦ ሃይሶ ባንሢ ዓኣዺፃ ታኣም ዔርቲባኣያኬ። ሃያ ታ ጋዓሢ ዒንሢ ዻቢሳ ዓሶና ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ዎቢሳኒ ኮዓ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዓኣሢሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ኮዦ ሃይሳ ጋዓንቴ ፔቴ ሌሊኬ። ዬይ ያዺ ማዔቴያ ኑኡና ጫሪንጮ ፆኦሲ ኪኢታንቻሢና ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሶይዳፓ ዱማዼ ኮሺ ሃይሴ ዒንሢም ኬኤዜያ ማዔቴ ዬይ ጋዳንቂንቴያ ማዖም። ሃያኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ጌዔሢጉዲ ሃሣ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬሢዳፓ ዱማ ሜሌ ኮሺ ሃይሴ ዖኦኒያ ዒንሢም ኬኤዜቴ ዬይ ጋዳንቂንቴያ ማዖም።
10 ዓካሪ ሃሢ ታኣኒ ኮዓሢ ዓሲ ታና ሄርሻንዳጉዲሞ ፆኦሲ ሄርሻንዳጉዲዳይ? ሃሣ ዓሲ ታ ዎዛሳኒ ኮዓያ ዒንሢም ማላ? ዓሲ ታ ዎዛሳኒ ኮዓያ ማዔቴ ኪሪስቶሴም ታ ማዻያ ማዓዓታንቴኬ።
ጳውሎሴኮ ፆኦሲ ማዾም ዔኤሊንቲፆ
11 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሃይሳ ዓሲ ኬሴ ማሊሢዳፓ ማዒባኣሢ ታ ዒንሢም ዔርዛኔ፤ 12 ዎይቲ ጌዔቴ ታኣም ዬያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔጋሲ ዻዌኔ፤ ዓይጎ ዓሲዳፓኣ ታ ዔኪባኣሴ፤ ሃሣ ዖኦኒያ ታና ዔርዚባኣሴ።
13 ሚና ቤርታ ዓይሁዶ ካኣዦና ዎማይዲ ታ ናንጌቴያ፥ ፆኦሲ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶዋ ሚጪንቱዋዖ ዎማይዲ ታ ዳውሴቴያ፥ ዔያቶ ባይዛኒያ ታ ዎማዒ ማሌቴያ ዒንሢ ዋይዜኔ። 1፡13 ዳኪ. ማዾ 8፡3፤ 22፡4-5፤ 26፡9-11። 14 ዓይሁዶ ዓሶ ካኣዦ ዎጎ ካፒ ታ ናንጋኣና ዓኣ ታ ዒጊኖ፥ ዓይሁዶ ዓሶይዳፓ ቢያ ታ ባሼኬ፤ ዓዶንሢ ካኣዦ ዎጎይዳፓ ሜሌ ታ ሃሣ ኮዑዋያኬ። 1፡14 ዳኪ. ማዾ 22፡3።
15 ጋዓንቴ ታ ሾይንታንዳሢኮ ቤርታ ፆኦሲ ታና ዶኦሪ ፔኤኮ ኮሹሞና ታ ዒዛም ማዻንዳጉዲ ዔኤሌኔ። 16 ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ታ ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲ ፔ ናዓሢ ታኣም ፔጋሲ ዻዋኒ ማሌ ዎዶና ዓይጎ ዓሲናኣ ታ ዞርቲባኣሴ፤ 1፡16 ዳኪ. ማዾ 9፡3-6፤ 22፡6-10፤ 26፡13-18። 17 ሃሣ ታኣኮ ቤርታ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢና ካኣማኒ ዬሩሳላሜ ዒማና ታ ዴንዲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ቤርታዺ ታኣኒ ዓሬቤ ዓጪ ዓኣዼኔ፤ ዬካፓ ታ ጊንሣ ዴማስቆ ማዒ ሙኬኔ።
18 ሃይሦ ሌዔኮ ጊንፃፓ ጴፂሮሴና ካኣሚ ጌስታኒ ዬሩሳላሜ ታ ዴንዲ፥ ዒኢካ ዒዛና ዎላ ታጶ ዶንጎ ኬሊ ታ ዴዔኔ። 1፡18 ዳኪ. ማዾ 9፡26-30። 19 ጋዓንቴ ጎዳኮ ጌርሲ፥ ያይቆኦቤይዳፓ ዓታዛ ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢዳፓ ዖናኣ ታ ዴንቂባኣሴ።
20 ሃይ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ ሉኡዚቱዋኣሢ ፆኦሲ ቤርታ ታ ዒንሢም ዔርዛኔ።
21 ዬካፓ ሶኦሪያና ኪልቂያ ጋዓ ዓጪ ታ ዴንዴኔ። 22 ዬማና ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ታና ዛጊ ቤቂባኣሴ። 23 ዔያታ ዋይዜሢ፦ «ዬይ ሚና ኑና ዒፂ ዳውሳ ዓሢ ዬኖ ዒ ባይዛንዳኔ ጌዒ ኮዓ ካኣዤሎ ዛሎ ሃሢ ኬኤዛኔ» ጋዓ ሃይሴ ሌሊኬ። 24 ታ ዛሎሮዋ ፆኦሲ ዔያታ ጋላቴኔ።

1:13 1፡13 ዳኪ. ማዾ 8፡3፤ 22፡4-5፤ 26፡9-11።

1:14 1፡14 ዳኪ. ማዾ 22፡3።

1:16 1፡16 ዳኪ. ማዾ 9፡3-6፤ 22፡6-10፤ 26፡13-18።

1:18 1፡18 ዳኪ. ማዾ 9፡26-30።