ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ጋላቲያ ዓሶም ዳኬ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ዬሱሴኮ ዻቂሻያ ማዒፆ ኬኤዛ ኮዦ ሓይሶ ቃኣላ'' ቢያ ቤዞይዳ ኬኤዚንቲ ኬኤዚንቲ ሓሣ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳኣ ዬያ ሃይሶ ጉሙርቂ ዔኬ ዎዶ''ና «ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማዓኒ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሣኒ ኮይሳሞ ኮይሱዋይ?» ጋዓ ዖኦጪሢ ዔቄኔ። ዒማ''ና ጳውሎሴ፦ «ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ማዓኒ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ኩንሣኒ ኮይሱዋሴ፤ ባሼ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዓኪ ናንጊ ዴንቃኒ ቤርታዺ ኮይሳ ባኮማ ዒዛ ጉሙርቂሢኬ፤ ሓሣ ዓሲ ፆኦሲ ቤርቲዳ ፂላ''ኒ ዳንዳዓሢ ጉሙርቂሢና ሌሊኬ» ጌዒ ጌዒ ዔርዚሢ ዓርቄኔ፤ ጋዓንቴ ዻኮ'' ዒሲያ ጌይንታ ዓጮ''፥ ሮሜ ካኣቲ ዎይሣ ጋላቲያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባኣካ''፦ «ዓሲ ፆኦሲ ቤርቲዳ ፂላ''ኒ ዬሱሴ ጉሙርቂሢ ሌሊ ማዒባኣንቴ ሙሴ ዔርዜ ዎጎዋ ኩንሣኒ ኮይሳኔ» ጌይሢና ጳውሎሴኮ ጌኤዞ ማኪ ዒፃ ዓሲ ዓኣኔ።
ጳውሎሴ ሓያ ኪኢቶ'' ጋላቲያ ዓሶም ፃኣፔሢ፦ ዬያ ሉኡዙሞ ዔርዚፆና ዣኣሌ ዓሶ ፒዜ ጉሙርቂሢዳ ጌልዛኒ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ናንጎንዶ ጎይፆዋ ዔርዛኒኬ፤ ቤርታሲ ጳውሎሴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾ''ም ዳኪንቴያ ማዔሢ ፔና ፔጋሲ ዔርዚሢና ዓርቃኔ፤ ዬያ ማዾ''ም ዒዛ ዳኬሢ ዓሲቱዋንቴ ፆኦሲ ማዔሢ፤ ሃሣ ዒዛኮ ዳኪንቲፃ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ማዔሢ ፓይዲ ፓይዲ ኬኤዛኔ፤ ዬካፓ ዓሲ ፂላ''ኒ ዳንዳዓሢ' ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ሌሊ ማዔሢያ ኬኤዛኔ፤ ሃሣ ሃኖ' ኪኢቶ''ኮ ጋፒንፆ ዓይፆንሢዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋ ፒዜ ናንጊ ዬሱሴ ጉሙርቂፆና ጴዻ ናሹሞፓ ሙካሢ ዔርዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-10
ጳውሎሴ ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴያ ማዔሢ ዔርዛ ቢታንቶ 1፥11—2፥21
ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዛሎ'' ኬኤዛ ኮዦ ሃይሶ 3፥1—4፥31
ዬሱሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ጎሜ ዓይላቶፓ ኬስኪፆና ዔያታ ናንጋንዳ ጎይፆ 5፥1—6፥10
ጋፒንሢ ሓይሴ 6፥11-18
1
ዓሲ ማሊሢና ዓሲ ዳኬያቱዋንቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ሃሣ ዒዛ ሓይባ''ፓ ዔቂሴ፥ ፆኦሲ፥ ዓዳሢ ዛሎ''ና ዒዛም ማዻኒ ዳኪንቴያ ማዔ፥ ዶኦሪንቴ ጳውሎሴይዳፓ፤ ሓሣ ዒዛና ዎላ'' ዓኣ ዒሾንሢዳፓ ቢያ ጋላቲያይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶም ዳኪንቴ ኪኢታ፦
ኑ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ፤ ሓሣ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ማዔ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖንጎ።
ሓያ ዓጮ'' ፑርቱሞይዳፓ ኑና ዻቂሻኒ ኑኡኮ ዓዳሢ ማዔ፥ ፆኦዛሢ ማሊሢና ኪሪስቶሴ ኑ ጎሞሮ ጌዒ ፔና ዓኣሢ ዒንጌኔ። ዬያሮ ፆኦሲም ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።
ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ኮዦ ሓይሳ ፔቴ'' ሌሊ ማዒፆ
ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዒንሢ ዔኤሌ'' ጎዳይዳፓ ሓያይዲ ሩኡሪና ዒንሢኮ ዱማዺፆና ሜሌ'' ኮዦ ሓይሶ ባንሢ ዓኣዺፃ ታኣም ዔርቲባኣያኬ። ሓያ ታ ጋዓሢ ዒንሢ ዻቢሳ ዓሶና ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሓይሶ ዎቢሳኒ ኮዓ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ዓኣሢሮ ማዓንዳኣፓዓቴም ኮዦ ሓይሳ ጋዓንቴ ፔቴ'' ሌሊኬ። ዬይ ያዺ ማዔቴያ ኑኡና ጫሪንጮ ፆኦሲ ኪኢታንቻሢና ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሓይሶይዳፓ ዱማዼ ኮሺ ሓይሴ ዒንሢም ኬኤዜያ ማዔቴ ዬይ ጋዳንቂንቴያ ማዖም። ሓያኮ ቤርታ ታ ዒንሢም ጌዔሢጉዲ ሃሣ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬሢዳፓ ዱማ ሜሌ'' ኮሺ ሓይሴ ዖኦኒያ ዒንሢም ኬኤዜቴ ዬይ ጋዳንቂንቴያ ማዖም።
10 ዓካሪ ሃሢ ታኣኒ ኮዓሢ ዓሲ ታና ሄርሻንዳጉዲሞ ፆኦሲ ሄርሻንዳጉዲዳይ? ሃሣ ዓሲ ታ ዎዛሳኒ ኮዓያ ዒንሢም ማላ? ዓሲ ታ ዎዛሳኒ ኮዓያ ማዔቴ ኪሪስቶሴም ታ ማዻያ ማዓዓታንቴኬ።
ጳውሎሴኮ ፆኦሲ ማዾ''ም ዔኤሊ''ንቲፆ
11 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዒንሢም ኬኤዜ ኮዦ ሓይሳ ዓሲ ኬሴ'' ማሊሢዳፓ ማዒባኣሢ ታ ዒንሢም ዔርዛኔ፤ 12 ዎይቲ ጌዔቴ ታኣም ዬያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ፔጋሲ ዻዌኔ፤ ዓይጎ ዓሲዳፓኣ ታ ዔኪባኣሴ፤ ሃሣ ዖኦኒያ ታና ዔርዚባኣሴ።
13 ሚና ቤርታ ዓይሁዶ ካኣዦና ዎማይዲ ታ ናንጌቴያ፥ ፆኦሲ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶዋ ሚጪንቱዋዖ ዎማይዲ ታ ዳውሴቴያ፥ ዔያቶ ባይዛኒያ ታ ዎማዒ ማሌቴያ ዒንሢ ዋይዜኔ። ዳኪ. ማዾ'' 8፥3፤ 22፥4-5፤ 26፥9-11። 14 ዓይሁዶ ዓሶ ካኣዦ ዎጎ ካፒ ታ ናንጋኣና ዓኣ ታ ዒጊኖ፥ ዓይሁዶ ዓሶይዳፓ ቢያ ታ ባሼኬ፤ ዓዶንሢ ካኣዦ ዎጎይዳፓ ሜሌ'' ታ ሃሣ ኮዑዋያኬ። ዳኪ. ማዾ'' 22፥3።
15 ጋዓንቴ ታ ሾይንታንዳሢኮ ቤርታ ፆኦሲ ታና ዶኦሪ ፔኤኮ ኮሹሞና ታ ዒዛም ማዻንዳጉዲ ዔኤሌ''ኔ። 16 ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ታ ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲ ፔ ናዓሢ ታኣም ፔጋሲ ዻዋኒ ማሌ ዎዶ''ና ዓይጎ ዓሲናኣ ታ ዞርቲባኣሴ፤ ዳኪ. ማዾ'' 9፥3-6፤ 22፥6-10፤ 26፥13-18። 17 ሓሣ ታኣኮ ቤርታ ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴዞንሢና ካኣማኒ ዬሩሳላሜ ዒማ''ና ታ ዴንዲባኣሴ፤ ጋዓንቴ ቤርታዺ ታኣኒ ዓሬቤ ዓጪ ዓኣዼኔ፤ ዬካፓ ታ ጊንሣ ዴማስቆ ማዒ ሙኬኔ።
18 ሓይሦ ሌዔኮ ጊንፃፓ ጴፂሮሴና ካኣሚ ጌስታኒ ዬሩሳላሜ ታ ዴንዲ፥ ዒኢካ ዒዛና ዎላ'' ታጶ ዶንጎ ኬሊ'' ታ ዴዔኔ። ዳኪ. ማዾ'' 9፥26-30። 19 ጋዓንቴ ጎዳኮ ጌርሲ፥ ያይቆኦቤይዳፓ ዓታዛ ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴዞንሢዳፓ ዖናኣ ታ ዴንቂባኣሴ።
20 ሓይ ታ ዒንሢም ፃኣፓሢ ሉኡዚቱዋኣሢ ፆኦሲ ቤርታ ታ ዒንሢም ዔርዛኔ።
21 ዬካፓ ሶኦሪያና ኪልቂያ ጋዓ ዓጪ ታ ዴንዴኔ። 22 ዬማና ዪሁዳ ዓጮ''ይዳ ዓኣ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ታና ዛጊ ቤቂባኣሴ። 23 ዔያታ ዋይዜሢ፦ «ዬይ ሚና ኑና ዒፂ ዳውሳ ዓሢ' ዬኖ ዒ ባይዛንዳኔ ጌዒ ኮዓ ካኣዤሎ ዛሎ'' ሃሢ ኬኤዛኔ» ጋዓ ሓይሴ ሌሊኬ። 24 ታ ዛሎ''ሮዋ ፆኦሲ ዔያታ ጋላቴኔ።

1:13 ዳኪ. ማዾ'' 8፥3፤ 22፥4-5፤ 26፥9-11።

1:14 ዳኪ. ማዾ'' 22፥3።

1:16 ዳኪ. ማዾ'' 9፥3-6፤ 22፥6-10፤ 26፥13-18።

1:18 ዳኪ. ማዾ'' 9፥26-30።