ዮሃኒሴ ፃኣፔ
ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኮዦ ሃይሶ
ዓይፆ ካሮ
ዮሃኒሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሳ ዬሱሴ ዛሎ ኬኤዛሢ፦ ዬሱሴ ዓሲ ማዒ ዓሶ ባኣካ ጴዼያ፥ ናንጊና ናንጋ ፆኦሲ ቃኣላኬ ጌይኬ፤ ማፃኣፔላ ኬኤዛ ጎይፆና ሃና ኮዦ ሃይሳ ፃኣፒንቴሢ ዬሱሴ ዼኤሻ ማዒ ሙካንዳኔ ጌይንቴ፥ ፆኦሲ ናዓሢ ማዔሢ ናባባ ዓሳ ጉሙርቃንዳጉዲና ዒዛ ጉሙርቂፆና ናንጊና ናንጊ ዔያቶም ዓኣሢ ዔራንዳጉዲኬ (20፡31)።
ሃኖ ኮዦ ሃይሶኮ ዓይፆይዳ ናንጊና ናንጋያ ማዔ ፆኦሲ ቃኣሎና ዬሱሴና ፔቴ ማዔሢ ዓይሢ ካራ ማሂ ኬኤዛዖ፥ ዬሱሴ ዼኤሻ ማዒ ሙካንዳኔ ጌይንቴ ፆኦዛሢ ናዖ ማዒፆ ዔርዛ ዱማ ዱማ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ ኬኤዛኔ፤ ዬካፓ ዬንሢ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንታ ዲቃሣ ባኮንሢ ዛሎና ዓይጎ ባኣዚ ጴዼቶዋ ዔርዛ ሃይሴ ዓኣኔ፤ ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቴ፦ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ዬሱሴ ጉሙርቂ፥ ዒዛ ዓሲ ማዔሢ፤ ዓቴ ዓሳ ሃሣ ዎማይዲ ዒፂ ዒዛ ኑ ጉሙርቃዓ ጌዔያ ማዔቴያ ኬኤዛኔ፤ ዓይሢ 13—17 ዬሱሴ ዓርቂንቴ ዋንቴሎ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዎዚጉዴ ፔቱሞ ዒዛኮ ዓኣያታቶ ጊንሣ ሃሣ ሱፂንቶሮ ዒ ዑኬ ዎዶና ጊኢጊንቲሢና ዶዲሺሢና ቃኣላ ዔያቶም ኬኤዜሢ ኬኤዛኔ። ጋፒንፆ ዓይፆንሢ፦ ዬሱሴኮ ዓርቂንቲፆና ዎጎም ሺኢኪፆ፤ ሱፂንቶና ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎ ሃሣ ሃይባፓ ዔቄስካፓ ዒዛ ጊንፆ ሃንታ ናኣቶም ዒ ጴዼሢ ዛሎ ኬኤዛያኬ።
ዮሃኒሴ ኮሺ ዔርዛኒ ኮዔሢ፦ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ናንጊና ናንጎ ዛሎኬ፤ ዬይ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጊንቲ ጴዻ ናንጊና ናንጋ ዓርቃሢ ሃሢፓ ማዓዛ ዬኖ ናንጎ ዴንቃኒ ዳንዳዓዞንሢ ዬሱሴ ጎይሢ፥ ጎኑሞ ሃሣ ሼምፔ ዒንጋያ ማዔሢ ዔሬዞንሢኬ፤ ዮሃኒሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ ሃንጎዋቶይዳፓ ዱማሳሢ ዓያኖ ዛሎና ዓኣ ጎኑሞ ዔርዛኒ ዓሲም ዔርታያና ቢያ ዎዴ ዛጎ ባኣዚ ጌይፃ፦ ዋኣሢ፥ ካሣ፥ ፖዒ፥ ቆልሞ ሄንቃ ዓሲ፥ ማራይ፥ ዎይኔ ጎዖ ሚፆ ዓኣፖ፤ ዬያጉዴ ባኮ ማላታ ማሂ ሺኢሺፆኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-18)
ማስካ ዮሃኒሴና ቤርታዺ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታያ ማዔዞንሢ (1፡19-51)
ዬሱሴኮ ማዾና ዓሶ ቤርታ ፔጋዺፆ (2፡1—12፡50)
ጋፒንፆ ኬሎና ዬሩሳላሜ ዓጮ ኮይላ ማዺንቴ ባኮ (13፡1—19፡42)
ጎዳኮ ሃይባፓ ዔቂፆና ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ጴዺፆ (20፡1-31)
ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ጌሊላይዳ ጴዺ ዒንጌ ሃዳሮ (21፡1-25)
1
ናንጊ ቃኣላ
ቢያ ማዢንቴ ባኮኮ ቤርታ ቃኣላ ዓኣኔ፤ ዬይ ቃኣላ ፆኦሲና ዎላ ፔቴኬ፤ ዬይ ቃኣላኣ ፆኦሲኬ። ዬይ ቤርታዺ ፆኦሲና ዎላ ዓኣኔ። ቢያ ባኣዚ ዒዛና ማዢንቴኔ፤ ማዢንቴ ባኮይዳፓ ቢያ ፔቴ ባኣዚታዖ ዒዛናቱዋዖ ማዢንቴ ባኣዚ ባኣሴ። ዒዛና ናንጊ ዓኣኔ፤ ዬና ናንጌላኣ ዓሲኮ ፖዒኬ። ፖዒ ዹሚና ፖፖዓኔ፤ ዹሚ ፖዒ ፔቴታዖ ባሹዋሴ።
ፆኦሲዳፓ ዳኪንቴ፥ ዮሃኒሴ ጌይንታ ፔቴ ዓሲስኬይ ዓኣኔ፤ 1፡6 ማቲ. 3፡1፤ ማር. 1፡4፤ ሉቃ. 3፡1-2። ዬያ ዓሢኮ ማርካዺፆና ዓሲ ቢያ ዬሱሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ፖዖ ዛሎ ማርካዻያ ማዒ ሙኬኔ። ዒዚ ፖዖ ዛሎ ማርካዻኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ዒ ፔ ቶኦኪና ፖዒቱዋሴ። ዓሲም ቢያ ፖዒ ፖዓ ጎኔ * 1፡9 ጎኔ፦ ጌይፃ ሉኡዚቱዋሴ ጌይሢ ሌሊቱዋንቴ ፆኦሲኮ ጎኑሞ ፔጋሲ ዔርዛያኬ (ዮሃ. 14፡6)። ፖዒ ዓጮ ሙካኔ።
10 ዬይ ፖዓሢ፦ ቤርታ ዓጮይዳ ዓኣያኬ፤ ዓጫ ማዢንቴሢያ ዒዛናኬ፤ ዓጫ ጋዓንቴ ዒዛ ዔሪባኣሴ። 11 ዒዚ ፔኤኮ ፃጶ ባንሢ ሙካዛ ፃጳ ዒዛኮ ጋዓንቴ ዒዛ ጎኔኬ ጌይ ዔኪባኣሴ። 12 ያዺ ማዔያታቴያ ዒዛ ጎናሲ ዔኬዞንሢና ዒዛኮ ሱንፆ ጉሙርቃዞንሢም ፆኦሲ ናይ ማዓንዳ ቢታንቶ ዒንጌኔ። 13 ዔያታ ፆኦሲዳፓ ሾይንቴያፓዓቴም ዓሲ ዜርሢዳፓ፤ ጌይፃ፦ ዓሲ ማሊሢና ዓዶና ዒንዶናፓ ሾይንቲባኣሴ።
14 ዬይ ቃኣላ ዓሲ ማዔኔ፤ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ጎኑሞና ኩሙሢ ማዒ ኑ ጊዳ ዒ ናንጌኔ፤ ፔቴ ናዓሢ ፔኤኮ ዓዶ ኮራ ዓኣ ቦንቺንቶጉዴያ ማዔ ቦንቺንቶ ዒዛኮ ኑ ዛጌኔ።
15 ዮሃኒሴ፦ «ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳሢ ታ ጊዳፓ ባሻያኬ፤ ታኣኮ ቤርታ ዒ ዓኣኔ ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢያ ሃያኬ!» ጌዒ ዒላቲ ኬኤዜኔ።
16 ዒዛኮ ሚርጌ ኮሹሞ ዒንጊፆይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊሢ ኑም ቃሲንቲ ቃሲንቲ ዒንጊንቴኔ። 17 ፆኦሲ ሙሴ ዛሎና ቤርታ ዎጌ ኑም ዒንጌኔ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ጎኑሞና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑም ሙኬኔ። 18 ፆኦሲ ዛጌይ ፔቴታዖ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ማዔቴያ ዓዶ ኮራ ዓኣ ዒዛኮ ፔቴ ናዓሢ ማዔ፥ ጎዳሢ ፔጋሲ ዒዛ ዔርዜኔ።
ማስካ ዮሃኒሴኮ ማርካዺፆ
(ማቲ. 3፡1-12፤ ማር. 1፡1-8፤ ሉቃ. 3፡1-18)
19 ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳፓ ቄኤሶና ሌዊ ዓሶናይዳፓ ዮሃኒሴ ኮራ ዳኪ፦ «ኔ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጪሴኔ።
20 ዮሃኒሴያ፦ «ታኣኒ ሜሲሄቱዋሴ» ጌዒ ማርካዼያፓዓቴም ሉኡቂ ኬኤዚባኣሴ።
21 ዔያታ፦ «ሂዳዖ ኔ ዖናዳይ? ኔ ዔኤሊያሴዳ?» ጌዒ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ፦ «ታ ዒዛቱዋሴ» ጌይ ማሄኔ፤ ዔያታ፦ « ‹ሙካንዳኔ› ጌይንቴ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኔናዳ?» ጌዔኔ። 1፡21 ላሚ. ዎማ 18፡15፤18፤ ሚል. 4፡5።
ዒዚያ፦ «ታናቱዋሴ» ጌዔኔ።
22 ጋፒንፆይዳ ዔያታ፦ «ሂዳዖ ኔ ዖናዳይ? ኑና ዳኬ ዓሶም ማሂ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ኔ ኔ ዛሎ ዎዚ ጋዓይ?» ዒዛም ጌዔኔ።
23 ዒዚያ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦
‹ፆኦሲኮ ጎይፆ ፒዚሱዋቴ› ጌዒ ጌዒ
ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ ጌይንቴሢ ታናኬ» ጌዔኔ። 1፡23 ዒሲ. 40፡3።
24 ዳኪንቴ ፔርሴ ዓሶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ፦ 25 «ኔኤኒ ሜሲሄ ሃሣ ዔኤሊያሴ፤ ጊንሣ ሃሣ ‹ሙካንዳኔ› ጌይንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ማዒባኣቴ ሂዳዖ ኔ ዓይጎሮ ዋኣፆና ማስካይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ።
26 ዮሃኒሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ማስካሢ ዋኣሢናኬ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዔሩዋይ፥ ዒንሢኮ ባኣካ ሃሢ ዔቂ ዓኣኔ። 27 ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካንዳሢ ዒዛኬ፤ ታኣኒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒታዖ ኮይሱዋያኬ» ጌዔኔ።
28 ዬይ ቢያ ማዔሢ ዮሃኒሴ ዋኣፆና ማስካ ቤዞ፥ ቢታኒያይዳኬ፤ ቢታኒያ ጌይንታዛ፦ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱካ ዓኣ ካታማኬ።
ፆኦሲ ማራይ
29 ዚሮ ጉቴሎ ዮሃኒሴ ዒዛ ባንሢ ዬሱሴ ሙካንቴ ዛጋዖ፦ «ሃይሾ ዓሶኮ ጎሞ ጌኤሻንዳ ፆኦሲ ማራዓሢ ሃያኬ! 30 ‹ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካንዳሢ ታ ጊዳፓ ባሼኬ፤ ዒ ታኣኮ ቤርታ ዓኣያኬ› ታ ዒንሢም ጌዔሢ ሃያኬ። 31 ታኣኒያ ታ ቶኦኪና ዒዛ ቤርታ ዔሩዋሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ዒስራዔኤሌ ዴሮም ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ታኣኒ ዋኣፆና ማስኪ ማስኪ ሙኬኔ» ጌዔኔ።
32 ሄሊሳዖ ዮሃኒሴ፦ «ዓያና ጌኤሺ ጫሪንቺዳፓ ዶኦሌ ኬዳያጉዲ ዒዛይዳ ኬዲ ዴዓንቴ ታ ዛጌኔ፤ 33 ታ ታ ቶኦኪና ቤርታዺ ዒዛ ዔሪባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዋኣፆና ታ ማስካንዳጉዲ ታና ዳኬሢ፦ ‹ዓያኖ ጌኤዣ ኬዲ ዒዛ ዑፃ ዴዓንቴ ኔ ዛጋንዳሢ ሃሣ ዓያኖ ጌኤዦናኣ ማስካንዳሢ ዒዛኬ› ታኣም ጌዔኔ። 34 ታኣኒያ ዬያ ዛጌኔ፤ ዬያሮ ዒዚ ፆኦሲ ናይታሢ ታ ማርካዻኔ» ጌዔኔ።
ቤርታዺ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንቴዞንሢ
35 ዚሮ ጉቴሎ ዮሃኒሴ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ ዒኢካ ዔቂ ዓኣዖ፦ 36 ዬሱሴ ዒኢና ዓኣዻንቴ ዛጊ፦ «ሃይሾ ፆኦሲኮ ማራዓሢ!» ጌዔኔ።
37 ላምዖ ዮሃኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዮሃኒሴ ዬያ ጋዓሢ ዋይዛዖ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 38 ዬሱሴ ዔያታ ዒዛ ጊንፆ ሙካሢ ሺሪ ዛጋዖ፦ «ዓይጎ ዒንሢ ኮዓይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ «ሬቢ! ኔኤኒ ናንጋሢ ዓንካዳይ?» ጌዔኔ። [ሬቢ ጌይፃ፦ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና «ዔርዛሢዮ» ጌይሢኬ።]
39 ዒዚያ፦ «ሃኒ ሙኪ ዛጉዋቴ» ዔያቶም ጌዔኔ፤ ዒማና ዓባ ኬዴያኬ። ዬያሮ ዔያታ ዓኣዺ ዒዚ ዎካ ናንጋቴያ ዛጌኔ። ዬኖ ኬሎ ዒዛና ዎላ ዴንዲ ዓባ ጌላንዳያ ሄላንዳኣና ዔያታ ፔኤቄኔ።
40 ዮሃኒሴ ጌዔሢ ዋይዚ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼ፥ ጊንፆ ሃንታዞንሢፓ ፔቴሢ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴኮ ጌርሲ ዒንዲራሴኬ። 41 ዒንዲራሴ ቤርታዺ ፔኤኮ ጌርሲ ሲሞኦኔ ኮራ ዓኣዻዖ፦ «ኑኡኒ ሜሲሄ ዴንቄንቴሞ!» ጌዔኔ። [ሜሲሄ ጌይፃ፦ ካኣቱሞም ዶኦሚ ዓርቆናያ ጌይሢኬ።] 42 ዬካፓ ዒንዲራሴ ፔኤኮ ጌርሲ ሲሞኦኔ ዬሱሴ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ።
ዬሱሴ ዒማና ዒዛ ጊዥ ጌይ ዛጋዖ፦ «ኔኤኒ ዮና ናዓሢ ሲሞኦኔ ጎዖሢኬ፤ ሃይፓ ሴካ ጋዓንቴ ኔ ኬፓ ጌይንታንዳኔ» ጌዔኔ። [ኬፓ ጌይፃ፦ ዔብሬ ዓሶ ሙኡቺና «ላሌ» ጌይሢኬ።]
ዬሱሴኮ ፒልጶሴና ናቲናዔኤሌና ዔኤሊፆ
43 ዚሮ ጉቴሎ ዬሱሴ ጌሊላ ዓኣዻዖ ፒልጶሴ ጎዖሢ ዴንቂ፦ «ታ ጊንፆ ሙኬ» ጌዔኔ። 44 ፒልጶሴያ ዒንዲራሴና ጴፂሮሴናጉዲ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ካታሜሎይዳ ናንጋ ዓሲኬ። 45 ፒልጶሴ ናቲናዔኤሌ ጎዖሢ ዴንቃዖ፦ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ማፃኣፖይዳ ሃሣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖይዳ ዒዛ ዛሎ ፃኣፒንቴሢ፥ ዮሴፔ ናዓሢ፥ ናዚሬቶ ዓጮ ዓሢ ዬሱሴ ኑ ዴንቄኔ» ዒዛም ጌዔኔ።
46 ናቲናዔኤሌ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ናዚሬቴ ዓጮይዳፓ ኮሺ ባኣዚ ጴዻኒ ዳንዳዓያዳ?» ጋዓዛ፥ ፒልጶሴ፦ «ሂንዳ ሙኪ ዛጌ» ዒዛም ጌዔኔ።
47 ዬሱሴ ናቲናዔኤሌ ዒዛ ባንሢ ሙካንቴ ዛጋዖ፦ «ሃይሾ ፑርቱሞባኣ፥ ጎኔ ዒስራዔኤሌ ዓሲ!» ጌዒ ዒዛ ዛሎ ኬኤዜኔ።
48 ናቲናዔኤሌ፦ «ኔ ታና ዎዲ ዔሬይ?» ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ፒልጶሴ ኔና ዔኤላንዳሢኮ ቤርታ ቤሌሶ ሚፄሎ ዴማ ዴዒ ዓኣንቴ ታ ኔና ዴንቄኔ» ጌዔኔ።
49 ዬማና ናቲናዔኤሌ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ፆኦሲ ናይኬ! ሃሣ ኔኤኒ ዒስራዔኤሌ ዓሶኮ ካኣቲኬ!» ጌዔኔ።
50 ዬሱሴ ዒዛም፦ «ኔኤኒ ጎኔኬ ጌዔሢ ‹ቤሌሶ ሚፄሎ ዴማ ታ ኔና ዛጌኔ› ታ ኔኤም ጌዔሢሮዳ? ዬያፓ ባሼ ባኣዚ ኔ ሃጊ ዛጋንዳኔ። 51 ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ጫሪንቺ ቡሊንቲ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዓሲኮ ናዓሢ ዑፃ ኬዲ ኬስካንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ» ጌዔኔ። 1፡51 ማዢ. ማፃ 28፡12።

1:6 1፡6 ማቲ. 3፡1፤ ማር. 1፡4፤ ሉቃ. 3፡1-2።

*1:9 1፡9 ጎኔ፦ ጌይፃ ሉኡዚቱዋሴ ጌይሢ ሌሊቱዋንቴ ፆኦሲኮ ጎኑሞ ፔጋሲ ዔርዛያኬ (ዮሃ. 14፡6)።

1:21 1፡21 ላሚ. ዎማ 18፡15፤18፤ ሚል. 4፡5።

1:23 1፡23 ዒሲ. 40፡3።

1:51 1፡51 ማዢ. ማፃ 28፡12።