ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ዮሓኒሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሶ
ዓይፆ ካሮ''
ዮሓኒሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሳ ዬሱሴ ዛሎ'' ኬኤዛሢ፦ ዬሱሴ ዓሲ ማዒ ዓሶ ባኣካ'' ጴዼያ፥ ናንጊና ናንጋ ፆኦሲ ቃኣላኬ ጌይኬ፤ ማፃኣፔላ ኬኤዛ ጎይፆና ሃና ኮዦ ሓይሳ ፃኣፒንቴሢ ዬሱሴ ዼኤሻ ማዒ ሙካንዳኔ ጌይንቴ፥ ፆኦሲ ናዓሢ ማዔሢ ናባባ ዓሳ ጉሙርቃንዳጉዲና ዒዛ ጉሙርቂፆና ናንጊና ናንጊ ዔያቶም ዓኣሢ ዔራንዳጉዲኬ (20፥31)።
ሓኖ' ኮዦ ሓይሶኮ ዓይፆይዳ ናንጊና ናንጋያ ማዔ ፆኦሲ ቃኣሎ''ና ዬሱሴና ፔቴ'' ማዔሢ ዓይሢ ካራ ማሂ ኬኤዛዖ፥ ዬሱሴ ዼኤሻ ማዒ ሙካንዳኔ ጌይንቴ ፆኦዛሢ ናዖ ማዒፆ ዔርዛ ዱማ ዱማ ፆኦሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ባኣዚ'' ኬኤዛኔ፤ ዬካፓ ዬንሢ ፆኦሲ ዎልቆና ማዺንታ ዲቃሣ ባኮንሢ ዛሎ''ና ዓይጎ ባኣዚ'' ጴዼቶዋ ዔርዛ ሓይሴ ዓኣኔ፤ ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቴ፦ ፔቴ'' ፔቴ'' ዓሳ ዬሱሴ ጉሙርቂ፥ ዒዛ ዓሲ ማዔሢ፤ ዓቴ'' ዓሳ ሃሣ ዎማይዲ ዒፂ ዒዛ ኑ ጉሙርቃዓ ጌዔያ ማዔቴያ ኬኤዛኔ፤ ዓይሢ 13-17 ዬሱሴ ዓርቂንቴ ዋንቴሎ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ'' ዎዚጉዴ ፔቱሞ ዒዛኮ ዓኣያታቶ ጊንሣ ሃሣ ሱፂንቶሮ ዒ ዑኬ ዎዶ''ና ጊኢጊንቲሢና ዶዲሺሢና ቃኣላ ዔያቶም ኬኤዜሢ ኬኤዛኔ። ጋፒንፆ ዓይፆንሢ፦ ዬሱሴኮ ዓርቂንቲፆና ዎጎም ሺኢኪፆ፤ ሱፂንቶና ሓይባ''ፓ ዔቂፆ ዛሎ'' ሓሣ ሓይባ''ፓ ዔቄስካፓ ዒዛ ጊንፆ ሓንታ ናኣቶ''ም ዒ ጴዼሢ ዛሎ'' ኬኤዛያኬ።
ዮሓኒሴ ኮሺ'' ዔርዛኒ ኮዔሢ፦ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ጴዻ ናንጊና ናንጎ ዛሎ''ኬ፤ ዬይ ፆኦሲ ኮሹሞና ዒንጊንቲ ጴዻ ናንጊና ናንጋ ዓርቃሢ ሓሢፓ ማዓዛ ዬኖ ናንጎ ዴንቃኒ ዳንዳዓዞንሢ ዬሱሴ ጎይሢ፥ ጎኑሞ ሓሣ ሼምፔ ዒንጋያ ማዔሢ ዔሬዞንሢኬ፤ ዮሓኒሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሶ ሓንጎዋቶይዳፓ ዱማሳሢ ዓያኖ ዛሎ''ና ዓኣ ጎኑሞ ዔርዛኒ ዓሲም ዔርታያና ቢያ ዎዴ ዛጎ ባኣዚ'' ጌይፃ፦ ዋኣሢ፥ ካሣ፥ ፖዒ፥ ቆልሞ ሄንቃ ዓሲ፥ ማራይ፥ ዎይኔ ጎዖ ሚፆ ዓኣፖ፤ ዬያጉዴ ባኮ ማላታ ማሂ ሺኢሺፆኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-18
ማስካ ዮሓኒሴና ቤርታዺ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታያ ማዔዞንሢ 1፥19-51
ዬሱሴኮ ማዾ''ና ዓሶ ቤርታ ፔጋዺፆ 2፥1—12፥50
ጋፒንፆ ኬሎ''ና ዬሩሳላሜ ዓጮ'' ኮይላ'' ማዺንቴ ባኮ 13፥1—19፥42
ጎዳኮ ሓይባ''ፓ ዔቂፆና ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ጴዺፆ 20፥1-31
ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ጌሊላይዳ ጴዺ ዒንጌ ሓዳሮ 21፥1-25
1
ናንጊ ቃኣላ
ቢያ ማዢንቴ ባኮኮ ቤርታ ቃኣላ ዓኣኔ፤ ዬይ ቃኣላ'' ፆኦሲና ዎላ'' ፔቴ''ኬ፤ ዬይ ቃኣላ''ኣ ፆኦሲኬ። ዬይ ቤርታዺ ፆኦሲና ዎላ'' ዓኣኔ። ቢያ ባኣዚ'' ዒዛና ማዢንቴኔ፤ ማዢንቴ ባኮይዳፓ ቢያ ፔቴ'' ባኣዚ''ታዖ ዒዛናቱዋዖ ማዢንቴ ባኣዚ'' ባኣሴ። ዒዛና ናንጊ ዓኣኔ፤ ዬና ናንጌላኣ ዓሲኮ ፖዒኬ። ፖዒ ዹሚና ፖፖዓኔ፤ ዹሚ ፖዒ ፔቴ''ታዖ ባሹዋሴ።
ፆኦሲዳፓ ዳኪንቴ፥ ዮሓኒሴ ጌይንታ ፔቴ'' ዓሲስኬይ ዓኣኔ፤ ማቲ. 3፥1፤ ማር. 1፥4፤ ሉቃ. 3፥1-2። ዬያ ዓሢኮ ማርካዺፆና ዓሲ ቢያ ዬሱሴ ጉሙርቃንዳጉዲ ፖዖ ዛሎ'' ማርካዻያ ማዒ ሙኬኔ። ዒዚ ፖዖ ዛሎ'' ማርካዻኒ ሙካንዳኣፓዓቴም ዒ ፔ ቶኦኪና ፖዒቱዋሴ። ዓሲም ቢያ ፖዒ ፖዓ ጎኔ * ጎኔ፦ ጌይፃ ሉኡዚቱዋሴ ጌይሢ ሌሊቱዋንቴ ፆኦሲኮ ጎኑሞ ፔጋሲ ዔርዛያኬ (ዮሓ. 14፥6)። ፖዒ ዓጮ'' ሙካኔ።
10 ዬይ ፖዓሢ፦ ቤርታ ዓጮ''ይዳ ዓኣያኬ፤ ዓጫ'' ማዢንቴሢያ ዒዛናኬ፤ ዓጫ'' ጋዓንቴ ዒዛ ዔሪባኣሴ። 11 ዒዚ ፔኤኮ ፃጶ ባንሢ ሙካዛ ፃጳ ዒዛኮ ጋዓንቴ ዒዛ ጎኔኬ ጌይ ዔኪባኣሴ። 12 ያዺ ማዔያታቴያ ዒዛ ጎናሲ ዔኬዞንሢና ዒዛኮ ሱ'ንፆ ጉሙርቃዞንሢም ፆኦሲ ናይ ማዓንዳ ቢታንቶ ዒንጌኔ። 13 ዔያታ ፆኦሲዳፓ ሾይንቴያፓዓቴም ዓሲ ዜርሢዳፓ፤ ጌይፃ፦ ዓሲ ማሊሢና ዓዶና ዒንዶናፓ ሾይንቲባኣሴ።
14 ዬይ ቃኣላ'' ዓሲ ማዔኔ፤ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ጎኑሞና ኩሙሢ ማዒ ኑ ጊዳ'' ዒ ናንጌኔ፤ ፔቴ'' ናዓሢ፡ ፔኤኮ ዓዶ ኮራ ዓኣ ቦንቺንቶጉዴያ ማዔ ቦንቺንቶ ዒዛኮ ኑ ዛጌኔ።
15 ዮሓኒሴ፦ «ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳሢ ታ ጊዳ''ፓ ባሻያኬ፤ ታኣኮ ቤርታ ዒ ዓኣኔ ጌዒ ታ ዒንሢም ኬኤዜሢያ ሃያኬ!» ጌዒ ዒላቲ ኬኤዜኔ።
16 ዒዛኮ ሚርጌ ኮሹሞ ዒንጊፆይዳፓ ኮሹሞ ዒንጊሢ ኑም ቃሲ''ንቲ ቃሲ''ንቲ ዒንጊንቴኔ። 17 ፆኦሲ፡ ሙሴ ዛሎ''ና ቤርታ ዎጌ ኑም ዒንጌኔ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ጎኑሞና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ኑም ሙኬኔ። 18 ፆኦሲ ዛጌይ ፔቴ''ታዖ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ማዔቴያ ዓዶ ኮራ ዓኣ ዒዛኮ ፔቴ'' ናዓሢ ማዔ፥ ጎዳሢ ፔጋሲ ዒዛ ዔርዜኔ።
ማስካ ዮሓኒሴኮ ማርካዺፆ
(ማቲ. 3፥1-12፤ ማር. 1፥1-8፤ ሉቃ. 3፥1-18)
19 ዓይሁዶ ዓሶ ዎይሣ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳፓ ቄኤሶና ሌዊ ዓሶናይዳፓ ዮሓኒሴ ኮራ ዳኪ፦ «ኔ ዖናዳይ?» ጌዒ ዖኦጪሴኔ።
20 ዮሓኒሴያ፦ «ታኣኒ ሜሲሔቱዋሴ» ጌዒ ማርካዼያፓዓቴም ሉኡቂ ኬኤዚባኣሴ።
21 ዔያታ፦ «ሂዳዖ ኔ ዖናዳይ? ኔ ዔኤሊያሴዳ?» ጌዒ ዒዛ ዖኦጫዛ፥ ዒዚ፦ «ታ ዒዛቱዋሴ» ጌይ ማሄኔ፤ ዔያታ፦ « ‹ሙካንዳኔ› ጌይንቴ፥ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኔናዳ?» ጌዔኔ። ላሚ. ዎማ 18፥15፤ 18፤ ሚል. 4፥5።
ዒዚያ፦ «ታናቱዋሴ» ጌዔኔ።
22 ጋፒንፆይዳ ዔያታ፦ «ሂዳዖ ኔ ዖናዳይ? ኑና ዳኬ ዓሶም ማሂ ኑ ኬኤዛንዳጉዲ፥ ኔ ኔ ዛሎ'' ዎዚ ጋዓይ?» ዒዛም ጌዔኔ።
23 ዒዚያ ዔያቶም ማሃዖ፦ «ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎ''ና፦
‹ፆኦሲኮ ጎይፆ ፒዚሱዋቴ› ጌዒ ጌዒ
ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ ጌይንቴሢ ታናኬ» ጌዔኔ። ዒሲ. 40፥3።
24 ዳኪንቴ ፔርሴ ዓሶይዳፓ ፔቴ'' ፔቴ''ዞንሢ፦ 25 «ኔኤኒ ሜሲሔ ሓሣ ዔኤሊያሴ፤ ጊንሣ ሓሣ ‹ሙካንዳኔ› ጌይንቴ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛሢ ማዒባኣቴ ሂዳዖ ኔ ዓይጎሮ ዋኣፆና ማስካይ?» ጌይ ዒዛ ዖኦጬኔ።
26 ዮሓኒሴ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ማስካሢ ዋኣሢናኬ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ዔሩዋይ፥ ዒንሢኮ ባኣካ'' ሓሢ ዔቂ ዓኣኔ። 27 ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካንዳሢ ዒዛኬ፤ ታኣኒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ'' ሱዞ ቡላ''ኒታዖ ኮይሱዋያኬ» ጌዔኔ።
28 ዬይ ቢያ ማዔሢ ዮሓኒሴ ዋኣፆና ማስካ ቤዞ፥ ቢታኒያይዳኬ፤ ቢታኒያ ጌይንታዛ፦ ዮርዳኖሴ ዎሮ ሱካ'' ዓኣ ካታማኬ።
ፆኦሲ ማራይ
29 ዚሮ ጉቴ''ሎ ዮሓኒሴ ዒዛ ባንሢ ዬሱሴ ሙካንቴ ዛጋዖ፦ «ሓይሾ ዓሶኮ ጎሞ ጌኤሻንዳ ፆኦሲ ማራዓሢ ሓያኬ! 30 ‹ታኣኮ ጊንፃፓ ሙካንዳሢ ታ ጊዳ''ፓ ባሼኬ፤ ዒ ታኣኮ ቤርታ ዓኣያኬ› ታ ዒንሢም ጌዔሢ ሓያኬ። 31 ታኣኒያ ታ ቶኦኪና ዒዛ ቤርታ ዔሩዋሴ፤ ጋዓንቴ ዒዚ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ም ፔጋዺ ዔርታንዳጉዲ ታኣኒ ዋኣፆና ማስኪ ማስኪ ሙኬኔ» ጌዔኔ።
32 ሄሊ''ሳዖ ዮሓኒሴ፦ «ዓያና ጌኤሺ ጫሪንቺዳፓ ዶኦሌ'' ኬዳ''ያጉዲ ዒዛይዳ ኬዲ'' ዴዓንቴ ታ ዛጌኔ፤ 33 ታ ታ ቶኦኪና ቤርታዺ ዒዛ ዔሪባኣሴ፤ ጋዓንቴ ዋኣፆና ታ ማስካንዳጉዲ ታና ዳኬሢ፦ ‹ዓያኖ ጌኤዣ ኬዲ'' ዒዛ ዑፃ ዴዓንቴ ኔ ዛጋንዳሢ ሓሣ ዓያኖ ጌኤዦናኣ ማስካንዳሢ ዒዛኬ› ታኣም ጌዔኔ። 34 ታኣኒያ ዬያ ዛጌኔ፤ ዬያሮ ዒዚ ፆኦሲ ናይታሢ ታ ማርካዻኔ» ጌዔኔ።
ቤርታዺ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንቴዞንሢ
35 ዚሮ ጉቴ''ሎ ዮሓኒሴ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢና ዎላ'' ዒኢካ ዔቂ ዓኣዖ፦ 36 ዬሱሴ ዒኢና ዓኣዻንቴ ዛጊ፦ «ሓይሾ ፆኦሲኮ ማራዓሢ!» ጌዔኔ።
37 ላምዖ ዮሓኒሴኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ዮሓኒሴ ዬያ ጋዓሢ ዋይዛዖ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 38 ዬሱሴ፡ ዔያታ ዒዛ ጊንፆ ሙካሢ ሺሪ ዛጋዖ፦ «ዓይጎ ዒንሢ ኮዓይ?» ጋዓዛ፥ ዔያታ፦ «ሬቢ! ኔኤኒ ናንጋሢ ዓንካዳይ?» ጌዔኔ። [ሬቢ ጌይፃ፦ ዔብሬ ዓሶ ሙኡጮና «ዔርዛሢዮ» ጌይሢኬ።]
39 ዒዚያ፦ «ሓኒ ሙኪ ዛጉዋቴ» ዔያቶም ጌዔኔ፤ ዒማ''ና ዓባ'' ኬዴ''ያኬ። ዬያሮ ዔያታ ዓኣዺ ዒዚ ዎካ ናንጋቴያ ዛጌኔ። ዬኖ ኬሎ'' ዒዛና ዎላ'' ዴንዲ ዓባ'' ጌላንዳያ ሄላ''ንዳኣና ዔያታ ፔኤቄኔ።
40 ዮሓኒሴ ጌዔሢ ዋይዚ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዼ፥ ጊንፆ ሃንታዞንሢፓ ፔቴ''ሢ፡ ሲሞኦኔ ጌይንታ ጴፂሮሴኮ ጌርሲ ዒንዲራሴኬ። 41 ዒንዲራሴ ቤርታዺ ፔኤኮ ጌርሲ ሲሞኦኔ ኮራ ዓኣዻዖ፦ «ኑኡኒ ሜሲሔ ዴንቄንቴሞ!» ጌዔኔ። [ሜሲሔ ጌይፃ፦ ካኣቱሞም ዶኦሚ ዓርቆናያ ጌይሢኬ።] 42 ዬካፓ ዒንዲራሴ ፔኤኮ ጌርሲ ሲሞኦኔ ዬሱሴ ኮራ ዔኪ ሙኬኔ።
ዬሱሴ ዒማ''ና ዒዛ ጊዥ ጌይ ዛጋዖ፦ «ኔኤኒ ዮና ናዓሢ ሲሞኦኔ ጎዖሢኬ፤ ሃይፓ ሴካ ጋዓንቴ ኔ ኬፓ ጌይንታንዳኔ» ጌዔኔ። [ኬፓ ጌይፃ፦ ዔብሬ ዓሶ ሙኡቺና «ላሌ» ጌይሢኬ።]
ዬሱሴኮ ፒልጶሴና ናቲናዔኤሌና ዔኤሊ''ፆ
43 ዚሮ ጉቴ''ሎ ዬሱሴ ጌሊላ ዓኣዻዖ ፒልጶሴ ጎዖሢ ዴንቂ፦ «ታ ጊንፆ ሙኬ» ጌዔኔ። 44 ፒልጶሴያ ዒንዲራሴና ጴፂሮሴናጉዲ ቤቴሳይዳ ጌይንታ ካታሜሎይዳ ናንጋ ዓሲኬ። 45 ፒልጶሴ ናቲናዔኤሌ ጎዖሢ ዴንቃዖ፦ «ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ማፃኣፖይዳ ሓሣ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖይዳ ዒዛ ዛሎ'' ፃኣፒንቴሢ፥ ዮሴፔ ናዓሢ፥ ናዚሬቶ ዓጮ'' ዓሢ ዬሱሴ ኑ ዴንቄኔ» ዒዛም ጌዔኔ።
46 ናቲናዔኤሌ ጋዓንቴ ማሃዖ፦ «ናዚሬቴ ዓጮ''ይዳፓ ኮሺ ባኣዚ'' ጴዻኒ ዳንዳዓያዳ?» ጋዓዛ፥ ፒልጶሴ፦ «ሂንዳ ሙኪ ዛጌ» ዒዛም ጌዔኔ።
47 ዬሱሴ ናቲናዔኤሌ ዒዛ ባንሢ ሙካንቴ ዛጋዖ፦ «ሃይሾ ፑርቱሞባኣ፥ ጎኔ ዒስራዔኤሌ ዓሲ!» ጌዒ ዒዛ ዛሎ'' ኬኤዜኔ።
48 ናቲናዔኤሌ፦ «ኔ ታና ዎዲ'' ዔሬይ?» ጋዓዛ፥ ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ፒልጶሴ ኔና ዔኤላ''ንዳሢኮ ቤርታ ቤሌሶ ሚፄሎ ዴማ'' ዴዒ ዓኣንቴ ታ ኔና ዴንቄኔ» ጌዔኔ።
49 ዬማና ናቲናዔኤሌ፦ «ዔርዛሢዮ! ኔኤኒ ፆኦሲ ናይኬ! ሓሣ ኔኤኒ ዒስራዔኤሌ ዓሶኮ ካኣቲኬ!» ጌዔኔ።
50 ዬሱሴ ዒዛም፦ «ኔኤኒ ጎኔኬ ጌዔሢ ‹ቤሌሶ ሚፄሎ ዴማ'' ታ ኔና ዛጌኔ› ታ ኔኤም ጌዔሢሮዳ? ዬያፓ ባሼ ባኣዚ'' ኔ ሃጊ ዛጋንዳኔ። 51 ጎኔ ታ ዒንሢም ጋዓኔ፦ ጫሪንቺ ቡሊ''ንቲ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ዓሲኮ ናዓሢ ዑፃ ኬዲ'' ኬስካንቴ ዒንሢ ዛጋንዳኔ» ጌዔኔ። ማዢ. ማፃ 28፥12።

1:6 ማቲ. 3፥1፤ ማር. 1፥4፤ ሉቃ. 3፥1-2።

*1:9 ጎኔ፦ ጌይፃ ሉኡዚቱዋሴ ጌይሢ ሌሊቱዋንቴ ፆኦሲኮ ጎኑሞ ፔጋሲ ዔርዛያኬ (ዮሓ. 14፥6)።

1:21 ላሚ. ዎማ 18፥15፤ 18፤ ሚል. 4፥5።

1:23 ዒሲ. 40፥3።

1:51 ማዢ. ማፃ 28፥12።