ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ሉቃሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶ
ዓይፆ ካሮ''
ሉቃሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሳ፦ ዬሱሴ ዛሎ'' ኬኤዛሢ ሙካንዳኔ ጌይንቴ፥ ዬሱሴ ዒስራዔኤሌ ዓሶና ሓሣ ዓሲ ቢያ ዻቂሻያኬ ጌይኬ፤ ፆኦሲ ዓያና'' ዬሱሴ ዔኤሌ''ሢ «ማንቆ ዓሶም ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛንዳጉዲ» ማዔሢና ዬይ ኮዦ ሃይሳ ዓሶኮ ዱማ ዱማ ሜቶ'' ሼሌዒሳያ ማዔሢ ሉቃሴ ኬኤዛኔ፤ ሉቃሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሶይዳ ባሼ ዬሱሴኮ ሙኪፆ ዛሎ'' ኬኤዛ ቤርታዻ ዓይፆንሢና ላሚ ሃሣ ዬሱሴኮ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቲፆ ኬኤዛ ጋፒንፆ ዓይፆንሢዳ ኬኤዚንቴሢ ዎዛ ዛላኬ፤ ዬሱሴ ሌካ ጫሪንጮ ዔውቴሢኮ ጊንፃ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ካኣሺ ዎይቲ ዲጪ ዳልጌቶዋ ዔርዛ ሓይሴ ዳኪንቴዞንሢ ማዾ'' ማፃኣፖይዳ ሃኖ'' ማፃኣፖ ፃኣፔ ዓሢ ዛሎ''ና ኬኤዚንቴኔ።
ኪኢታንቻ ፆኦሲ ቦንቾም ማዔ ዓይኑሞ ዓይናዼሢ፥ ዬሱሴ ሾይንቴ ዎዶ''ና ቆልሞ ሄንቃ ናኣታ'' ዒዛ ዛጌሢ ኬኤዛ ሃይሴ፥ ዬሱሴ ናይ ዓኣዖ ጌኤዦ ማኣሪ ዓኣዼሢ፥ ሚጪንታ ሳማራ ዓጮ'' ዓሢና ባይቂ ጴዼ ናዓሢ ዛሎ'' ኬኤዛ ሃይሶንሢ ሉቃሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሶይዳ ሌሊ ዓኣያኬ፤ ሓኖ'' ኮዦ ሃይሴሎይዳ ካራ''ፓ ካሮ'' ሄላ''ንዳኣና ኮሺ'' ዼኤፒና ዛጊንቴሢ፦ ሺኢጲሢ ዛላ፥ ዓያና ጌኤሺ ዛላ፥ ሃሣ ላኣላ ዬሱሴም ማዼ ባኮና ፆኦሲ' ዓሲኮ ጎሜ ዓቶም ጌይፆ ዛሎ''ኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-4
ማስካ ዮሓኒሴና ዬሱሴናኮ ሾይንቶና ናኣቱሞ ዎዶ'' 1፥5—2፥52
ማስካ ዮሓኒሴኮ ማዾ'' 3፥1-20
ዬሱሴኮ ዋኣፆና ማስቲፆና ፃላሄ ዒዛ ጌሺ ዛጌሢ 3፥21—4፥13
ዬሱሴኮ ጌሊላይዳ ማዾ''ና ዓሶ ቤርታ ፔጋዺፆ 4፥14—9፥50
ጌሊላይዳፓ ዬሩሳላሜ ሄላ''ንዳኣና ማዺንቴ ባኮ 9፥51—19፥27
ጋፒንፆ ቃልሾ ኬላ'' ዬሩሳላሜይዳ ሃሣ ኮይሎ'' ዓጫ'' ማዺንቴ ባኮ 19፥28—23፥56
ሃይባ''ፓ ዔቄ፥ ጎዳኮ ጴዺፆና ሌካ ጫሪንጮ ዔውቲፆ 24፥1-53
1
ቦንቺንታ ቴዎፒሎሴ!
ኑ ባኣካ'' ማዺንቴ ባኮ ዔርዛ ሃይሴ ሃያኮ ቤርታ ሚርጌ ዓሳ ፃኣፔኔ። ዬያ ኮዦ ሃይሶ ኑም ሄሊ''ሴዞንሢ፦ ቤርታፓ ዓርቃዖ ዔያታ ፔ ዓኣፒና ዛጌ ማርኮንሢና ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ'' ማዾ'' ማዼዞንሢኬ። ዬያጉዲ ሃሣ ታኣኒ ዔቦኮ ዓይፃፓ ዓርቂ ቢያ ባኮ ኮሺ'' ዛጌሢኮ ጊንፃ ሓይሶ ዎሊ ሄሊ''ሲ ኔኤም ፃኣፓንዳጉዲ ኮሺ ማዒ ታኣም ጴዼኔ። ዬያ ታ ማዼሢ፦ ኔኤኒ ዔሬ ዔራቶኮ ጎኑሞ ኮሺ'' ኔ ዔራንዳጉዲ ጌዒኬ።
ማስካ ዮሓኒሴኮ ሾይንቶ ዛሎ'' ኬኤዚንቴሢ
ሄሮዲሴ ጎዖሢ ዪሁዳ ዓጮ''ይዳ ካኣታዼ ዎዶ''ና ቄኤሳሢ ዓቢያ ዓሶፓ ማዔ፥ ዛካሪያሴ ጌይንታ ቄኤሴ ዓኣኔ፤ ዒዛኮ ማቻ ዓኣሮኔ ዜርፃፓ ሾይንቴያ ዔልሳቤፆ ጎዖስኬኖኬ። 1ካኣቶ''. ማ 24፥10። ዔያታ ላምዓሢ ፆኦሲ ዎዛሳ ናንጊ ናንጋ ዓሲኬ፤ ጎዳኮዋ ዓይሢፆና ዎጎና ቦሂሳ ባኣዚ'' ባኣያና ካፓያኬ። ዔልሳቤፃ ዞኦኮታሢሮ ናይ ዔያቶኮ ባኣሴ፤ ሃሣ ላምዖንሢያ ሚርጌና ጋርቼያኬ።
ፔቴ'' ኬሊ'' ዛካሪያሴ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ማዾ'' ማዻኒ ዒዛ ኬሎ'' ማዓዛ፥ ዒዚ ፆኦሲም ቄኤሴ ማዒ ማዾ'' ማዻኔ። ቄኤሶ ማዾ'' ዎጎ ጎይፆና ፆኦሲኮ ጌኤዦ ማኣሮ ጌሊ ዑንጆ ጩቢሲ ካኣሽኮ ካኣዦ ካኣሽካንዳጉዲ ዒፃሢ ዒዛ ሄሌ''ኔ። 10 ዒዚ ጌኤዦ ማኣሮ ጋሮይዳ ዑንጆ ጩቢሳኣና ዴራ'' ቢያ ዙላ'' ዔቂ ሺኢቃኔ።
11 ዒማ''ና ፆኦሲኮ ኪኢታንቻሢ ዑንጆ ጩቢሶ ቤዞኮ ሚዛቆ ዛላ'' ዔቂ ዛካሪያሴም ጴዼኔ። 12 ዛካሪያሴያ ኪኢታንቻሢ ዴንቃዖ ዲቃቲ ሚርጌና ዒጊጬኔ። 13 ኪኢታንቻሢ ጋዓንቴ፦ «ዛካሪያሴ! ዒጊጪፖ፥ ኔኤኮ ሺኢጲፃ ዋይዚንቴኔ፥ ኔኤኮ ማቻ ዔልሳቤፃ ዓቲንቄ ናይ ኔኤም ሾዓንዳኔ፤ ሱንፆዋ ዒዛኮ ኔ ዮሓኒሴ ጌዒ ጌሣንዳኔ። 14 ዒዛኮ ሾይንታ ኔኤም ኮሹሞና ዎዛና ማዓንዳኔ፤ ሚርጌሢያ ዒዛኮ ሾይንቶና ዬያጉዲ ዎዛዻንዳኔ። 15 ዒዚ ፆኦሲ ቤርታ ዼኤፒ ማዓንዳኔ፤ ሃሣ ዳጋሢና ሜሌ'' ማሣ ዑሺያ ዑሽካዓኬ፤ ሃጊ ዒዚ ዒንዶ ጎጳ ዓኣዖ ዓያኖ ጌኤዦ ዎልቆ ጋሮ ጌላንዳኔ። ፓይ. ማፃ 6፥3። 16 ዒዚያ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ይዳፓ ሚርጌሢ ፆኦሲ፥ ዔያቶኮ ጎዳሢ ባንሢ ማሃንዳኔ፤ 17 ዒዚ ጎዳኮ ቤርታ ሙኪ ዓያና ዎልቄና ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዔኤሊያሴጉዲ ማዒ ዴሮ'' ጎዳም ጊኢጊሻንዳኔ፤ ዒዚ ዓዶንሢና ናኣቶ''ናኮ ዒኖ'' ፔቴ'' ማሃንዳኔ፤ ዓይሢንቱዋ ዓሶኮዋ ዒኖ'' ፆኦሲ ዎዛሳ ናንጊ ናንጋ ዓሶ ባንሢ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። ሚል. 4፥5-6።
18 ዛካሪያሴ ጋዓንቴ ኪኢታንቻሢ ኮራ፦ «ዬይ ባካ ጎኔ ማዓንዳሢ ዓይጎና ታ ዔራንዳይ? ታኣኒ ጋርቼኔ፤ ሃሣ ታ ማቾኮዋ ሌዓ ኮሺ'' ዓኣዼያኬ» ጌዔኔ።
19 ኪኢታንቻሢ ማሃዖ፦ «ታኣኒ ፆኦሲም ማዻ፥ ጌብሬኤሌኬ፤ ሃያ ኮዦ ሃይሶ ታ ኔኤም ኬኤዛንዳጉዲ ፆኦሲ ታና ዳኬም ታ ሙኬኔ። ዳኣኔ. 8፥16፤ 9፥21። 20 ኔኤኒ ጋዓንቴ ዎዳ'' ሄላ''ዛ ኩማንዳ ታኣኮ ጌኤዞ ጉሙርቂባኣሢሮ ሃይ ታ ኔኤም ኬኤዜ ባካ ቢያ ኩማንዳ ዎዶ'' ሄላ''ንዳኣና ዻንጋ ባይቂ፥ ጌስቱዋያ ኔ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ።
21 ዬማና ዓሳ ዛካሪያሴ ካፓንቴ፥ ዒዚ ጌኤዦ ማኣራ ኔጌሢሮ ዓሳ፦ «ዎይቲ ዒዚ ሄኤዶ ሄሊ'' ኔጌይ?» ጌዒ ማሌኔ። 22 ዛካሪያሴ ጌኤዦ ማኣራፓ ኬስካዖ ዓሶና ጌስታኒ ዳንዳዒባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ዒዛም ጌኤዦ ማኣሮ ጋሮይዳ ፔቴ'' ባኣዚ'' ጴዼያታሢ ዔሬኔ፤ ዒዚያ ዔያቶም ኩቻ ዻዊ ዻዊ ኬኤዛኔ። ዬያይዲ ዒዚ ጌስቱዋያ ማዒ ዴዔኔ።
23 ዒዚ ማዻ ዎዳ'' ጋፓዛ ፔ ማኣሪ ዴንዴኔ። 24 ዻካ'' ዎዴኮ ጊንፃፓ ዒዛኮ ማቻ ዔልሳቤፃ ጎጳዻዖ ዶንጎ ዓጊኒ ፔ ኬኤፃፓ ኬስኩዋዖ ዴዔኔ። 25 ዒዛ፦ «ፆኦሲ ፔኤኮ ሚጪንቶና ዛጊ ሃያ ኮዦ ባኮ ታኣም ማዼኔ፤ ዓሶ ባኣካ'' ታኣኮ ዓኣ ዻውሲንቶዋ ባይዜኔ» ጌዔኔ።
ዬሱሴኮ ሾይንቶ ዛሎ'' ኬኤዚንቴሢ
26 ዔልሳቤፃ ጎጳዼንቴ ላሃ''ሳ ዓጊኖና ኪኢታንቻሢ ጌብሬኤሌ ፆኦሲ ኮራፓ ናዚሬቴ ካታሞ ዳኪንቴኔ። ናዚሬቴያ ጌሊላ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ካታማኬ። 27 ኪኢታንቻሢ ዳኪንቴሢ ማይራሞ ጌይንታ ፔቴ'' ኩሙሢ ዉዱሮ ናይስኬኖ ኮራኬ። ዒዛ ዳውቴ ዜርፃፓ ማዔ፥ ዮሴፔ ጎዖ ፔቴ'' ዓሲስኬያና ዖኦጪንታያኬ። ማቲ. 1፥18። 28 ኪኢታንቻሢያ ዒዞ ኮራ ሙካዖ፦ «ኔኤኒ ፆኦሲ ኔና ሚርጌና ቦንቼዜሌ! ኔ ኮሺዳ? ፆኦሲ ኔኤና ዎላ''ኬ፤ [ኔኤኒ ላኣሎ ባኣካ''ፓ ዓንጂንቴያኬ]» ጌዔኔ።
29 ዒዛኣ ኪኢታንቻሢ ሃይሶና ሚርጌ ዲቃታዖ፦ «ሃይ ዎዚጉዴ ዔኤሊ''ሢዳይ?» ጌይ ማሌኔ። 30 ኪኢታንቻሢ ዒዞም፦ «ማይራሜ! ፆኦሲ ኔና ሚርጌና ቦንቼሢሮ ዒጊጪፖ፤ 31 ኔ ጎጳዺ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱ'ንፆዋ ኔ ዒዛኮ ‹ዬሱሴ› ጌይ ጌሣንዳኔ። ማቲ. 1፥21። 32 ዒዚያ ዼኤፒ ማዓንዳኔ፤ ፑኡፖ ፆኦዛሢ ናይያ ጌይንታንዳኔ፤ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ዒዛኮ ዓዶ ዳውቴ ካኣቱሞ ዖይቶ ዒዛም ዒንጋንዳኔ። 2ሳሙ. 7፥12-13፤ 16፤ ዒሲ. 9፥7። 33 ዒስራዔኤሌ ማኣሮይዳ ናንጊና ዒ ካኣታዻንዳኔ፤ ዒዛ ካኣቱሞኮዋ ጋፒንሢ ባኣያ ማዓንዳኔ» ጌዔኔ።
34 ማይራማ ኪኢታንቻሢ ኮራ፦ «ታኣኒ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይኬ፤ ዓካሪ ዬይ ባካ ዎይቲ ማዓኒ ዳንዳዓይ?» ጌዔኔ።
35 ኪኢታንቻሢያ ማሃዖ፦ «ዓያና ጌኤሺ ኔ ዑፆይዳ ሙኬም፥ ፑኡፖ ፆኦዛሢኮዋ ዎልቃ ኔጊዳ ማዒ ኔ ጎጳዻንዳጉዲ ማሃንዳኔ፤ ዬያሮ ኔጊዳፓ ሾይንታንዳ ናዓሢ ዱማዼያኬ፤ ፆኦሲ ናይያ ጌይንታንዳኔ። 36 ኔኤኮ ዒጊኔላ ዔልሳቤፃ፥ ዞኦኬሎ ጌይ ናንጎዛ ሃሢ ጋርቼዖ ዓቲንቄ ናይ ጎጳዼኔ፤ ዒዛ ጎጳዼንቴ ሃና'' ዒዞኮ ላሃ''ሳ ዓጊኖኬ። 37 ፆኦሲ ባሻ ባኣዚ'' ፔቴ''ታዖ ባኣሴ» ጌዔኔ። ማዢ. ማፃ 18፥14።
38 ዬካፓ ማይራማ ማሃዖ፦ «ያዺታቴ ሃይሾ ታኣኒ ፆኦሲም ማዻዜሎኬ፤ ኔኤኒ ጌዔሢጉዲ ታኣም ማዖንጎ» ጋዓዛ፥ ኪኢታንቻሢ ዒዞይዳፓ ዱማዺ ዴንዴኔ።
ማይራሞኮ ዔልሳቤፆ ዖኦጪፆ
39 ዒማ''ና ማይራማ ዔልሳቤፆ ዖኦጫኒ ዪሁዳ ዓጫ'' ዹኮ''ይዳ ዓኣ ካታሜሎ ሩኡሪ ዔቂ ዓኣዼኔ። 40 ዛካሪያሴ ማኣሪያ ጌሊ ዔልሳቤፆ፦ «ኮሺዳ?» ጌዒ ዔኤሌ''ኔ። 41 ዔልሳቤፃ ማይራሞኮ ዔኤሊ''ፆ ዋይዜ ዎዶ''ና ዒዞኮ ጎጶይዳ ዓኣ ናዓ ዓጊፂ ዓማሌ''ኔ። ዬማና ዔልሳቤፃ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌኔ። 42 ዒዛ ዑኡዞ ፔኤኮ ዼ'ጊዲ፦ «ኔኤኒ ላኣሎ ቢያፓ ዓንጂንቴያኬ፤ ኔጊዳፓ ሾይንታንዳ ናዓ ዓንጂንቴያኬ፤ 43 ታ ጎዳኮ ዒንዳ ታና ዖኦጫኒ ሙካሢ ሃይ ኮሽካንዳ! 44 ‹ኮሺዳ?› ጋዓ ኔኤኮ ዔኤሊ''ፆ ታ ዋዋይዛኣና ታኣኮ ጎጶይዳ ዓኣ ናዓ ዎዛና ዓጊፂ ዓማሌ''ኔ። 45 ኔኤኒ ፆኦሲ ኬኤዜ ባካ ቢያ ኩማያ ማዔሢ ጉሙርቂፆና ኔ ዎዚጉዴ ባሊቲና ዓኣያዳይ!» ጌዔኔ።
ማይራሞኮ ጋላቶ ዓይኑሞ
46 ማይራማ ጋዓዖ፦
«ታኣኮ ሼምፓሢ ጎዳ ቦንቻኔ፤
47 ታኣኮ ዓያና'' ዻቂሻ ፆኦዛሢና ዎዛዻኔ፤
48 ፆኦሲ ታና ላኣፖ ማዻዜሎ ዛጌሢሮ
ሓናፓ ዓርቃዖ ሾይንታ ቢያ፦ ‹ኔ ጋላቲንቴያኬ› ታና ጋዓንዳኔ፤ 1ሳሙ. 1፥11።
49 ዓይጎሮ ጌዔቶ ፑኡፖ ፆኦዛሢ፥ ዼኤፒ ባኣዚ'' ታኣም ማዼሢሮኬ፤
ሱ'ንፃኣ ዒዛኮ ዱማዼያኬ።
50 ፆኦሲ ዒዛ ቦንቻ ዓሶ ቢያ
ሾይንታፓ ሾይንቲ ሄላ''ንዳኣና ሚጪንታያኬ።
51 ዒዛኮ ዶዶ ኩጮና ዎልቆ ፔኤሲ'' ዒ ዻዌኔ፤
ዖቶርቃ ዓሶ ዔያቶኮ ማሊፆና ዎላ'' ዳኪ ባይዜኔ።
52 ዼኤፖ ዎይሣ ዓሶዋ ካኣቱሞ ዖይታፓ ኬይሴኔ፤
ሂርኬዞንሢ ጋዓንቴ ቦንቺሲ ዼ'ጊዴኔ፤ ዒዮ. 5፥11፤ 12፥19።
53 ናይዼዞንሢ ኮሺ ባኣዚ'' ሙኡዚ'' ሚሼኔ፤
ዖርጎጮ ዓሶ ጋዓንቴ ኩቺ ጉሪ ዳኬኔ።
54-55 ዓብራሃሜና ዒዛኮ ዜርፆዋ ናንጊና ዒ ሚጪንቴ ሚጪንቶ ጶቂሲ፥
ዒዛም ማዻ ዒስራዔኤሌ ፆኦሲ ማኣዴ''ኔ።
ሃሣ ዬያ ዒዚ ማዼሢ ኑኡኮ ቤርታኣ ዓዶንሢም ዒንጌ ዎዞ ቃኣሎ'' ኩንሣኒኬ»
ጌዔኔ። ማዢ. ማፃ 17፥7።
56 ማይራማ ዔልሳቤፆና ዎላ'' ሃይሦ ዓጊኒ ማዓያ ዴዔሢኮ ጊንፃ ማኣሪ ማዒ ዴንዴኔ።
ማስካ ዮሓኒሴኮ ሾይንቶ
57 ዔልሳቤፆኮ ሾይፆ ዓጊና ሄሌ''ም ዓቲንቄ ናይ ዒዛ ሾዔኔ። 58 ዒዞኮ ዓሺኖና ዒጊኖና ቢያ ጎዳ ዒዞም ማዼ ኮዦ ባኮ ዋይዚ ዒዞና ዎላ'' ዎዛዼኔ።
59 ናዓሢ ሾይንቴስካፓ ሳላ''ሳ ኬሎ''ና ናዖኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ዎጎ ኩንሦ ኬሎ''ይዳ ዒዞኮ ዓሺኖና ዒጊኖና ሙካዖ ናዓሢኮ ሱ'ንፆ «ዛካሪያሴ» ጌዒ ዓዶ ሱንፆና ጌሣኒ ኮዔኔ፤ ሌዊ. ዓኬ 12፥3። 60 ዒንዳ ጋዓንቴ፦ «ያዺ ማዓዓኬ፤ ሱ'ንፃ ዒዛኮ ‹ዮሓኒሴኬ› » ጌዔኔ።
61 ዔያታ ማሃዖ፦ «ኔ ፃጶይዳ ዬያ ሱ'ንፆና ዔኤሊ''ንቴ ዓሲ ዖኦኒያ ባኣንቴሞ?» ዒዞ ኮራ ጌዔኔ። 62 ዬካፓ ዔያታ ዓዶ ኮራ፦ «ናዓሢኮ ሱ'ንፃ ዖና ጌይንታንዳጉዲ ኔ ኮዓይ?» ጌዒ ማላታና ዖኦጬኔ።
63 ዛካሪያሴ ፃኣፖ ባኣዚ'' ዒዛም ዒንጋንዳጉዲ ዖኦጪ ዔኪ፦ «ሱ'ንፃ ዒዛኮ ዮሓኒሴኬ» ጌዒ ፃኣፓዛ ቢያሢ ዬኖ ዛሎ''ና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 64 ዬማና ዛካሪያሴኮ ዻንጋ ቡሊ''ንቲ ጌስታኒ ዳንዳዔም ፆኦሲ ጋላቲሢያ ዓርቄኔ። 65 ዬያፓ ዔቄያና ዔያቶኮ ዓሺና ቢያ ዒጊጬኔ፤ ዬይ ሃይሳኣ ዪሁዳይዳ ዓኣ ዹኮ'' ዓጫ'' ቢያ ዋይዚንቴኔ። 66 ዬያ ባኮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ፦ «ሓይ ናዓሢ ሃጊ ዓይጎ ማዓንዳኣ ናንዳይ?» ሂዚ ጌዒ ጌዒ ዎሊ ዖኦጫኔ። ዬይ ያዺ ማዔሢ ጎዳ ጎኔና ዒዛና ዎላ'' ዓኣሢሮኬ።
ዛካሪያሴ ኬኤዜ ባኮ
67 ናዓሢኮ ዓዴ፥ ዛካሪያሴ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሊ፦
68 «ዴሮ'' ፔኤኮ ዓውሳኒ ሙኬሢሮ
ዒስራዔኤሌኮ ጎዳ ማዔ ፆኦዛሢ ጋላቲንቶም፤
69 ዒዛም ማዻ፥ ዳውቴ ዜርፃፓ ዼኤፒ ዻቂሻያ ዒ ኬሴ''ኔ፤
70 ቤርታዺ ፆኦሲ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ፥ ጌኤዦ ዓሶ ዛሎ''ና ኬኤዜኔ፤
71 ዬይያ ኑና ዒፃ ዓሶና ሞርኮና ኩጫፓ ኑና ዻቂሻኒ
72 ሓሣ ኑ ዓዶንሢማኣ ሚጪንታኒና
ዒ ጫኣቄ ጌኤዦ ጫኣቁሞዋ ኩንሣኒኬ።
73 ዬያ ጫኣቁሞ ዒ ጫኣቄሢ ኑ ዓዳሢ ዓብራሃሜምኬ፤
74 ዒዚ ጫኣቄ ዎዞ ቃኣላ'' ኑኡኒ ሞርኮ ኩጫፓ ኬስኪ
ዒጊቹሞ ባኣያ ኑ ዒዛም ማዻንዳጉዲኬ፤
75 ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ ኑኡኮ ናንጎ ዎዶ''ና ቢያ
ፆኦሲ ቤርቶይዳ ጌኤሹሞና ፂሉሞና ኑ ናንጋንዳጉዲኬ።
 
76 ሓይ ኔ፥ ናዓሢ፥ ፑኡፖ ፆኦዛሢኮ ማሊፆ ኬኤዛሢ ኔ ጌይንታንዳኔ።
ጎዳኮ ኔ ጎይፆ ጊኢጊሻኒ፥ ጎዳኮ ቤርታ ኔ ዓኣዻንዳኔ። ሚል. 3፥1።
77 ጎዳኮ ዴራ'' ጎዳ ዔያቶኮ ጎሞ ዓቶም ጌዔም
ዔያታ ዻቃንዳ ጎይፆ ኔ ኬኤዛንዳኔ።
78 ዓቢ ፆርቂ ኑም ፖዓሢጉዲ
ፆኦሲኮ ሚጪንቶና ናሹሞና ኑም ሙካኒኬ።
79 ዒዚያ ዹሞና ባይሲንቶናም ጊኢጊ ዓኣዞንሢም ቢያ ፖዓንዳኔ፤
ኑኡኮ ሄፆዋ ኮሺ ጎይሢ ባንሢ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ»
ሂዚ ጌዒ ፆኦሲ ማሊሢ ኬኤዜኔ።
80 ናዓሢያ ዲጪ ዒናዼኔ፤ ዒስራዔኤሌ ዴሮ''ም ፔጋዺ ጴዻንዳያ ሄላ''ንዳኣና ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ዴንዲ ናንጌኔ።

1:5 1ካኣቶ''. ማ 24፥10።

1:15 ፓይ. ማፃ 6፥3።

1:17 ሚል. 4፥5-6።

1:19 ዳኣኔ. 8፥16፤ 9፥21።

1:27 ማቲ. 1፥18።

1:31 ማቲ. 1፥21።

1:32 2ሳሙ. 7፥12-13፤ 16፤ ዒሲ. 9፥7።

1:37 ማዢ. ማፃ 18፥14።

1:48 1ሳሙ. 1፥11።

1:52 ዒዮ. 5፥11፤ 12፥19።

1:54-55 ማዢ. ማፃ 17፥7።

1:59 ሌዊ. ዓኬ 12፥3።

1:76 ሚል. 3፥1።