ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሶ
ዓይፆ ካሮ''
ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሳ' ዬሱሴ ሙካንዳያ ማዔሢ ቤርታዺ ዒዛ ዛሎ'' ኬኤዚንቴ ዻቂሻያ ማዔሢና ሚናኣ ጫኣቁሞ ማፃኣፖይዳ ፆኦሲ ፔኤኮ ዴሮ''ም ዒንጌ ሓጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎ'' ኩንሤሢ ዒዛ ዛሎ''ና ማዒፆ ኬኤዛ ኮሺ ሓይሴ ዓርቄያኬ። ዬይ ኮዦ ሓይሳ' ዬሱሴ ዔያቶኮ ባኣኮ''ይዳ ሾይንቲ፥ ዲጬ ዓይሁዶ ዓሶም ሌሊቱዋንቴ ዓጮ'' ቢያም ማዓያኬ።
ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሳ ኮሺ'' ዛጊ ጊኢጊሺንቴ ማፃኣፔኬ፤ ዬሱሴኮ ሾይንታፓ ዓርቃዖ ዒዛኮ ዋኣፆና ማስቲፆንታ ፃላሄ ዒዛ ዻቢሻኑዋዖ ጌሼ ጌሺፆ ዛሎ'' ኬኤዜሢኮ ጊንፃ ጌሊላይዳ ዒዛኮ ቃኣሎ'' ኬኤዚፆንታ ዒ ዔርዜ ዔርዚፆንታ ሃርጊንቴ ዓሶ ፓሤሢያ ኬኤዛኔ፤ ዬካፓ ሄሊ''ሳዖ ዒዚ ጌሊላፓ ዬሩሳላሜ ዴንዴሢና ዒዛኮ ሳዖይዳ ናንጎኮ ጋፒንፆ ቃልሾ ኬሎ'' ጋራ ማዺንቴ ባኮ ኬኤዛኔ፤ ዬይያ ዒዛኮ ሱፂንቲ ሃይቦ''ና ሃይባ''ፓ ዔቂፆ ዛሎ''ንታኬ።
ሃይ ኮዦ ሃይሳ' ዬሱሴ፡ ፆኦሲኮ ዎጎ ዔርዛኒ ቢታንቶ ዓኣያና ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ'' ዔርዛ ዼኤፒ ዔርዛ ዓሲ ማዔሢ ኬኤዛኔ፤ ዒዛኮ ዔርዚፆኮ ባሼሢ ዱማ ዱማ ጎይሢና ጊኢጊንቴ ዶንጎ ቤሲ ፓቂንታኔ፦
1. ፆኦሲ ዓሲኮ ናንጊ፥ ማዾ፥ ሓሣ ዔያታ ማዻኒ ዳንዳዓ ባኣዚንታ ጋፒንፃ ዔያቶም ጊኢጊንቴ ባካ ዹካ'' ኬኤዚንቴሢ (ዓይ. 5-7)
2. ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዞም ዳኪንቴ ዎዶ''ና ዔያቶም ዒንጊንቴ ዎጎ (ዓይ. 10)
3. ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ'' ኬኤዚንቴ ዱማ ዱማ ኮኦኪንሢ (ዓይ. 13)
4. ዬሱሴ ጊንሢ ሃንቲሢ ጌይፆኮ ቡሊ''ፆ ኬኤዛ ዔርዚፆ (ዓይ. 18)
5. ፆኦሲ ካኣቱሞኮ ሙኪፆና ሓያ ዓጮኮ ጋፒንፆ ዛሎ'' (ዓይ. 24-25)
ሃና ማፃኣፓ ዓርቄ ዱማ ዱማ ባኮ
ዬሱሴኮ ሾይንቶ ፃጶና ዒዛኮ ሾይንቲፆና (1፥1—2፥23)
ማስካ ዮሓኒሴ ማዼ ማዾ'' (3፥1-12)
ዬሱሴኮ ዋኣፆና ማስቲፆና ፃላሄ ዒዛ ዎይታቴያ ዛጋኒ ጌሼሢ (3፥13—4፥11)
ዬሱሴኮ ማዾ''ና ጌሊላይዳ ዓሶ ቤርታ ፔጋዺፆ (4፥12—18፥35)
ጌሊላይዳፓ ዬሩሳላሜ ሄላ''ንዳኣና (19፥1—20፥34)
ጋፒንፆ ቃልሾ ኬሎ''ና ዬሩሳላሜይዳ ሃሣ ኮይሎ'' ዓጮ''ናይዳ (21፥1—27፥66)
ጎዳኮ ሃይባ''ፓ ዔቂፆና ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ጴዺፆና ዛሎ'' (28፥1-20)
1
ዬሱሴኮ ሾይንቶ ዜርፆ
(ሉቃ. 3፥23-38)
ዓብራሃሜና ዳውቴናኮ ፃጳሢ ማዔ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ዜርፃ ሂዚኬ፦ ዓይኑ. 132፥11፤ ዒሲ. 11፥1።
ዓብራሃሜ ዪሳኣቄ፤ ዪሳኣቄ ያይቆኦቤ፤ ያይቆኦቤ ዪሁዳና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። ዪሁዳ ቲዒማሮ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ፓርሴና ዛራሄና ሾዔኔ፤ ፓርሴ ሄፂሮኔ፤ ሄፂሮኔያ ራማ ሾዔኔ። ራማ ዓምናኣዳኣቤ፤ ዓምናኣዳኣቤያ ናዖሴ፤ ናዖሴ ሴልሞኔ ሾዔኔ። ሴልሞኔ ራባ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ቦዔዜ ሾዔኔ፤ ቦዔዜያ ሩኡቴ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ዒዮቤዴ፤ ዒዮቤዴያ ዒሴዬ ሾዔኔ። ዒሴዬ ካኣቲ ዳውቴ ሾዔኔ። ሩኡቴ 4፥18-22፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 2፥13-15።
ካኣቲ ዳውቴያ ዖሪዮ ማቾይዳፓ ሴሎሞኔ ሾዔኔ። ሴሎሞኔ ሮቢዓሜ፤ ሮቢዓሜ ዓቢያ፤ ዓቢያ ዓሳኣፔ ሾዔኔ። ዓሳኣፔ ዒዮሳፒፄ፤ ዒዮሳፒፄ ዒዮራሜ፤ ዒዮራሜ ዖዚያ ሾዔኔ። ዖዚያ ዒዮዓታሜ፤ ዒዮዓታሜ ዓካኣዜ፤ ዓካኣዜ ሂዚቂያሴ ሾዔኔ። 10 ሂዚቂያሴ ሚናኣሴ፤ ሚናኣሴ ዓሞኦኔ፤ ዓሞኦኔ ዒዮሲያሴ ሾዔኔ። 11 ዒዮሲያሴ ዒስራዔኤሌ ዴራ'' ባብሎኔ ዓጮ'' ዲዒንቲ ዔውቴ ዎዶ''ና ዮዓኬና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። 2ካኣቶ''. ማ 24፥14-15፤ 2ካኣቶ''. ማ 36፥10፤ ዔር. 27፥20።
12 ባብሎኔ ዓጮ'' ዲዒንቶኮ ጊንፃፓ ዮዓኬ ሳላቲያሌ፤ ሳላቲያሌ ዜሬባቡሌ ሾዔኔ። 13 ዜሬባቡሌ ዓብዲዮዴ፤ ዓብዲዮዴ ዔኤሊያቄሜ፤ ዔኤሊያቄሜ ዓዞሬ ሾዔኔ። 14 ዓዞሬ ሳዶቄ፤ ሳዶቄ ዓኪሜ፤ ዓኪሜ ዔኤሊዩዴ ሾዔኔ። 15 ዔኤሊዩዴ ዓላዜሬ፤ ዓላዜሬ ማኣታኣኔ፤ ማኣታኣኔ ያይቆኦቤ ሾዔኔ። 16 ያይቆኦቤ ዮሴፔ ሾዔኔ፤ ዬይ ዮሴፔ ሜሲሄ * ሜሲሄ፦ ጊሪኬ ሙኡቺና ኪሪስቶሴ ጌይሢ ማዓዛ ቡሊ''ፃ፦ «ካኣቱሞም ዓርቆናያ» ጌይሢኬ። ጌይንቴ፥ ዬሱሴኮ ዒንዶ ማይራሞ ዔኬሢኬ።
17 ዓካሪ ዓብራሃሜይዳፓ ዳውቴ ሄላ''ንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ዳውቴይዳፓ ባብሎኔ ዓጮ'' ዲዒንቶ ሄላ''ንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ባብሎኔ ዓጮ'' ዲዒንቶይዳፓ ሜሲሔ ሄላ''ንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲኬ።
ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ
(ሉቃ. 2፥1-7)
18 ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ጎይፃ ያዺኬ፤ ዒዛኮ ዒንዳ፥ ማይራማ ዮሴፔና ዖኦጪንቲ ዔያታ ዎሊ ዔኩዋንቴ ዓያና ጌኤሺዳፓ ዒዛ ጎጲ ዔኪ ጴዼኔ። ሉቃ. 1፥27። 19 ዒዞ ዖኦጫሢ ዮሴፔ ጋዓንቴ ኮሺ ዓሲ ማዔሢሮ ዓሲ ቤርቲዳ ዒዞ ዻውሲሳኒ ኮዒባኣሢሮ ዴሜና ሃሻ''ኒ ማሌኔ። 20 ዬኖ ማሊፆና ዒ ዓኣንቴ፥ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾ ዓ'ውቲና ዒዛም ጴዻዖ፦ «ዳውቴ ናዓሦ፥ ዮሴፔ! ኔኤኒ ዖኦጫዛ፥ ማይራማ ጎጳዼሢ ዓያና ጌኤሺዳፓ ማዔሢሮ ማሊ ሂርጉዋዖ ዒዞ ዔዔኬ። 21 ዒዛ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ዒዚ ዴሮ'' ጎሞይዳፓ ዻቂሻንዳሢሮ ሱንፆ ዒዛኮ ኔ ‹ዬሱሴ› ጌይ ጌሤ» ጌዔኔ። ሉቃ. 1፥31።
22 ዬይ ቢያ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ፥ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎ''ና፦ 23 «ሓይሾ ዓቲንቄ ዔሩዋ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይ ጎጲ ዔኪ፥ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱንፃ ዒዛኮ ‹ዓማኑዔኤሌ› ጌይንቲ ጌሢንታንዳኔ» ጌዒ ኬኤዜሢ ኩማንዳጉዲኬ። (ዓማኑዔኤሌ ጌይፃ፦ ፆኦሲ ኑኡና ዎላ''ኬ ጌይሢኬ።) ዒሲ. 7፥14።
24 ዮሴፔ ዒማ''ና ጊንዓስካፓ ጴጫዖ ፆኦዛሢኮ ኪኢታንቻሢ ዒዛ ዓይሤ ጎይፆ ዒ ዖኦጫ፥ ማይራሞ ዔኬኔ። 25 ማዔቶዋ ናዖ ዒዛ ሾዓንዳያ ሄላ''ንዳኣና ዒዞና ዒ ላሂባኣሴ፤ ዬካፓ ዮሴፔ ሾይንቴ ናዓሢኮ ሱንፆ «ዬሱሴ» ጌዒ ጌሤኔ። ሉቃ. 2፥21።

1:1 ዓይኑ. 132፥11፤ ዒሲ. 11፥1።

1:6 ሩኡቴ 4፥18-22፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 2፥13-15።

1:11 2ካኣቶ''. ማ 24፥14-15፤ 2ካኣቶ''. ማ 36፥10፤ ዔር. 27፥20።

*1:16 ሜሲሄ፦ ጊሪኬ ሙኡቺና ኪሪስቶሴ ጌይሢ ማዓዛ ቡሊ''ፃ፦ «ካኣቱሞም ዓርቆናያ» ጌይሢኬ።

1:18 ሉቃ. 1፥27።

1:21 ሉቃ. 1፥31።

1:23 ዒሲ. 7፥14።

1:25 ሉቃ. 2፥21።