ማቲዎሴ ፃኣፔ
ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኮዦ ሃይሶ
ዓይፆ ካሮ
ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሳ ዬሱሴ ሙካንዳያ ማዔሢ ቤርታዺ ዒዛ ዛሎ ኬኤዚንቴ ዻቂሻያ ማዔሢና ሚናኣ ጫኣቁሞ ማፃኣፖይዳ ፆኦሲ ፔኤኮ ዴሮም ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎ ኩንሤሢ ዒዛ ዛሎና ማዒፆ ኬኤዛ ኮሺ ሃይሴ ዓርቄያኬ። ዬይ ኮዦ ሃይሳ ዬሱሴ ዔያቶኮ ባኣኮይዳ ሾይንቲ፥ ዲጬ ዓይሁዶ ዓሶም ሌሊቱዋንቴ ዓጮ ቢያም ማዓያኬ።
ማቲዎሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሳ ኮሺ ዛጊ ጊኢጊሺንቴ ማፃኣፔኬ፤ ዬሱሴኮ ሾይንታፓ ዓርቃዖ ዒዛኮ ዋኣፆና ማስቲፆንታ ፃላሄ ዒዛ ዻቢሻኑዋዖ ጌሼ ጌሺፆ ዛሎ ኬኤዜሢኮ ጊንፃ ጌሊላይዳ ዒዛኮ ቃኣሎ ኬኤዚፆንታ ዒ ዔርዜ ዔርዚፆንታ ሃርጊንቴ ዓሶ ፓሤሢያ ኬኤዛኔ፤ ዬካፓ ሄሊሳዖ ዒዚ ጌሊላፓ ዬሩሳላሜ ዴንዴሢና ዒዛኮ ሳዖይዳ ናንጎኮ ጋፒንፆ ቃልሾ ኬሎ ጋራ ማዺንቴ ባኮ ኬኤዛኔ፤ ዬይያ ዒዛኮ ሱፂንቲ ሃይቦና ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎንታኬ።
ሃይ ኮዦ ሃይሳ ዬሱሴ ፆኦሲኮ ዎጎ ዔርዛኒ ቢታንቶ ዓኣያና ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ ዔርዛ ዼኤፒ ዔርዛ ዓሲ ማዔሢ ኬኤዛኔ፤ ዒዛኮ ዔርዚፆኮ ባሼሢ ዱማ ዱማ ጎይሢና ጊኢጊንቴ ዶንጎ ቤሲ ፓቂንታኔ፦
1. ፆኦሲ ዓሲኮ ናንጊ፥ ማዾ፥ ሃሣ ዔያታ ማዻኒ ዳንዳዓ ባኣዚንታ ሃያ ሳዖይዳ ዔያቶ ካፒ ዓኣ ባካ ዓይጎታቴያ ዹካ ኬኤዚንቴሢ (ዓይ. 5—7)
2. ታጶ ላምዖ ዒዛኮ ጊንፆ ሃንታዞንሢ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዞም ዳኪንቴ ዎዶና ዔያቶም ዒንጊንቴ ዳምቤ (ዓይ. 10)
3. ፆኦሲ ካኣቱሞ ዛሎ ኬኤዚንቴ ዱማ ዱማ ኮኦኪንሢ (ዓይ. 13)
4. ዬሱሴ ጊንሢ ሃንቲሢ ጌይፆኮ ቡሊፆ ኬኤዛ ዔርዚፆ (ዓይ. 18)
5. ፆኦሲ ካኣቱሞኮ ኩሙሢና ሙኪፆና ሃያ ዓጮኮ ጋፒንፆ ዛሎ (ዓይ. 24—25)
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዬሱሴኮ ሾይንቶ ፃጶና ዒዛኮ ሾይንቲፆና (1፡1—2፡23)
ማስካ ዮሃኒሴ ማዼ ማዾ (3፡1-12)
ዬሱሴኮ ዋኣፆና ማስቲፆና ፃላሄ ዒዛ ዎይታቴያ ዛጋኒ ጌሼሢ (3፡13—4፡11)
ዬሱሴኮ ማዾና ጌሊላይዳ ዓሶ ቤርታ ፔጋዺፆ (4፡12—18፡35)
ጌሊላይዳፓ ዬሩሳላሜ ሄላንዳኣና (19፡1—20፡34)
ጋፒንፆ ቃልሾ ኬሎና ዬሩሳላሜይዳ ሃሣ ኮይሎ ዓጮናይዳ (21፡1—27፡66)
ጎዳኮ ሃይባፓ ዔቂፆና ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ጴዺፆና ዛሎ (28፡1-20)
1
ዬሱሴኮ ሾይንቶ ዜርፆ
(ሉቃ. 3፡23-38)
ዓብራሃሜና ዳውቴናኮ ፃጳሢ ማዔ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ዜርፃ ሂዚኬ፦ 1፡1 ዓይኑ. 132፡11፤ ዒሲ. 11፡1።
ዓብራሃሜ ዪሳኣቄ፤ ዪሳኣቄ ያይቆኦቤ፤ ያይቆኦቤ ዪሁዳና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። ዪሁዳ ቲዒማሮ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ፓርሴና ዛራሄና ሾዔኔ፤ ፓርሴ ሄፂሮኔ፤ ሄፂሮኔያ ራማ ሾዔኔ። ራማ ዓምናኣዳኣቤ፤ ዓምናኣዳኣቤያ ናዖሴ፤ ናዖሴ ሴልሞኔ ሾዔኔ። ሴልሞኔ ራባ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ቦዔዜ ሾዔኔ፤ ቦዔዜያ ሩኡቴ ጎዖ ላኣሌሎይዳፓ ዒዮቤዴ፤ ዒዮቤዴያ ዒሴዬ ሾዔኔ። ዒሴዬ ካኣቲ ዳውቴ ሾዔኔ። 1፡6 ሩኡቴ 4፡18-22፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 2፡13-15።
ካኣቲ ዳውቴያ ዖሪዮ ማቾይዳፓ ሴሎሞኔ ሾዔኔ። ሴሎሞኔ ሮቢዓሜ፤ ሮቢዓሜ ዓቢያ፤ ዓቢያ ዓሳኣፔ ሾዔኔ። ዓሳኣፔ ዒዮሳፒፄ፤ ዒዮሳፒፄ ዒዮራሜ፤ ዒዮራሜ ዖዚያ ሾዔኔ። ዖዚያ ዒዮዓታሜ፤ ዒዮዓታሜ ዓካኣዜ፤ ዓካኣዜ ሂዚቂያሴ ሾዔኔ። 10 ሂዚቂያሴ ሚናኣሴ፤ ሚናኣሴ ዓሞኦኔ፤ ዓሞኦኔ ዒዮሲያሴ ሾዔኔ። 11 ዒዮሲያሴ ዒስራዔኤሌ ዴራ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቲ ዔውቴ ዎዶና ዮዓኬና ጌርሲንሢና ሾዔኔ። 1፡11 2ካኣቶ. ማ 24፡14-15፤ 2ፆኦሲ. ዓሃኬ 36፡10፤ ዔር. 27፡20።
12 ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶኮ ጊንፃፓ ዮዓኬ ሳላቲያሌ፤ ሳላቲያሌ ዜሬባቡሌ ሾዔኔ። 13 ዜሬባቡሌ ዓብዲዮዴ፤ ዓብዲዮዴ ዔኤሊያቄሜ፤ ዔኤሊያቄሜ ዓዞሬ ሾዔኔ። 14 ዓዞሬ ሳዶቄ፤ ሳዶቄ ዓኪሜ፤ ዓኪሜ ዔኤሊዩዴ ሾዔኔ። 15 ዔኤሊዩዴ ዓላዜሬ፤ ዓላዜሬ ማኣታኣኔ፤ ማኣታኣኔ ያይቆኦቤ ሾዔኔ። 16 ያይቆኦቤ ዮሴፔ ሾዔኔ፤ ዬይ ዮሴፔ ሜሲሄ * 1፡16 ሜሲሄ፦ ጊሪኬ ሙኡቺና ኪሪስቶሴ ጌይሢ ማዓዛ ቡሊፃ፦ «ካኣቱሞም ዓርቆናያ» ጌይሢኬ። ጌይንቴ፥ ዬሱሴኮ ዒንዶ ማይራሞ ዔኬሢኬ።
17 ዓካሪ ዓብራሃሜይዳፓ ዳውቴ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ዳውቴይዳፓ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲ፤ ባብሎኔ ዓጮ ዲዒንቶይዳፓ ሜሲሄ ሄላንዳኣና ታጶ ዖይዶ ሾይንቲኬ።
ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ
(ሉቃ. 2፡1-7)
18 ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሾይንቶ ጎይፃ ያዺኬ፤ ዒዛኮ ዒንዳ፥ ማይራማ ዮሴፔና ዖኦጪንቲ ዔያታ ዎሊ ዔኩዋንቴ ዓያና ጌኤሺዳፓ ዒዛ ጎጲ ዔኪ ጴዼኔ። 1፡18 ሉቃ. 1፡27። 19 ዒዞ ዖኦጫሢ ዮሴፔ ጋዓንቴ ኮሺ ዓሲ ማዔሢሮ ዓሲ ቤርቲዳ ዒዞ ዻውሲሳኒ ኮዒባኣሢሮ ዴሜና ሃሻኒ ማሌኔ። 20 ዬኖ ማሊፆና ዒ ዓኣንቴ፥ ፆኦሲኮ ኪኢታንቾ ዓውቲና ዒዛም ጴዻዖ፦ «ዳውቴ ናዓሦ፥ ዮሴፔ! ኔኤኒ ዖኦጫዛ፥ ማይራማ ጎጳዼሢ ዓያና ጌኤሺዳፓ ማዔሢሮ ማሊ ሂርጉዋዖ ዒዞ ዔዔኬ። 21 ዒዛ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ዒዚ ዴሮ ጎሞይዳፓ ዻቂሻንዳሢሮ ሱንፆ ዒዛኮ ኔ ‹ዬሱሴ› ጌይ ጌሤ» ጌዔኔ። 1፡21 ሉቃ. 1፡31።
22 ዬይ ቢያ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲ፥ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፦ 23 «ሃይሾ ዓቲንቄ ዔሩዋ ኩሙሢ ዉዱሮ ናይ ጎጲ ዔኪ፥ ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ፤ ሱንፃ ዒዛኮ ‹ዓማኑዔኤሌ› ጌይንቲ ጌሢንታንዳኔ» ጌዒ ኬኤዜሢ ኩማንዳጉዲኬ። (ዓማኑዔኤሌ ጌይፃ፦ ፆኦሲ ኑኡና ዎላኬ ጌይሢኬ።) 1፡23 ዒሲ. 7፡14።
24 ዮሴፔ ዒማና ጊንዓስካፓ ጴጫዖ ፆኦዛሢኮ ኪኢታንቻሢ ዒዛ ዓይሤ ጎይፆ ዒ ዖኦጫ፥ ማይራሞ ዔኬኔ። 25 ማዔቶዋ ናዖ ዒዛ ሾዓንዳያ ሄላንዳኣና ዒዞና ዒ ላሂባኣሴ፤ ዬካፓ ዮሴፔ ሾይንቴ ናዓሢኮ ሱንፆ «ዬሱሴ» ጌዒ ጌሤኔ። 1፡25 ሉቃ. 2፡21።

1:1 1፡1 ዓይኑ. 132፡11፤ ዒሲ. 11፡1።

1:6 1፡6 ሩኡቴ 4፡18-22፤ 1ፆኦሲ. ዓሃኬ 2፡13-15።

1:11 1፡11 2ካኣቶ. ማ 24፡14-15፤ 2ፆኦሲ. ዓሃኬ 36፡10፤ ዔር. 27፡20።

*1:16 1፡16 ሜሲሄ፦ ጊሪኬ ሙኡቺና ኪሪስቶሴ ጌይሢ ማዓዛ ቡሊፃ፦ «ካኣቱሞም ዓርቆናያ» ጌይሢኬ።

1:18 1፡18 ሉቃ. 1፡27።

1:21 1፡21 ሉቃ. 1፡31።

1:23 1፡23 ዒሲ. 7፡14።

1:25 1፡25 ሉቃ. 2፡21።