ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ማርቆሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሶ
ዓይፆ ካሮ''
ማርቆሴ ፃኣፔ ኮዦ ሓይሳ፦ «ሃይ ፆኦሲ ናዓሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ቤርቶኬ» ጌይሢና ዓርቃኔ፤ ሃኖ'' ኮዦ ሃይሴሎ ጋራ ዬሱሴ ማዻ ዓሲና ሓሣ ቢታንቶ ዓኣ ዓሲ ማዒ ጴዻኔ፤ ዒዛኮ ቢታንታኣ ዔርዚፆይዳ፥ ፑርቶ ዓያኖ ዑፆይዳ ዓኣ ዎልቆና ዓሲኮ ጎሜ ዓቶም ጌይፆናይዳ ጴዼኔ፤ ሓሣ ጊንሣ ዬሱሴ፦ «ዓሲ ጎሜ ዓይሉሞይዳፓ ኬሲ''፥ ታ ሼምፖዋ ዬያ ዛሎ'' ማሂ ጉሪ ዒንጋኒ ሙኬያ ታኣኒ ዓሲናይኬ» ጌዒ ፔ ቶኦኪና ኬኤዜኔ።
ማርቆሴ ዬሱሴ ዛሎ'' ዓኣ ሓይሶ ሺኢሼሢ ፒዜና ዶዲ ዎልቄና ዓኣ ጎይሢና ማዓዛ ዒዛኮ ባሼ ማሊፃ ዬሱሴኮ ቃኣሎ''ና ዔርዚፆናይዳቱዋንቴ ዒ ማዼ ዲቃሢ ሄርሺሳ ማዾ''ይዳኬ፤ ቃሲ'' ሓሣ ማስካ ዮሓኒሴ ዛሎ'' ሓይሶ፥ ዬሱሴኮ ዋኣፆና ማስቲፆና ፃላሄ ዬሱሴ ዻቢሻኑዋዖ ጌሼ ጌሺፆ ዛሎ'' ቃሚሢ ማዔ ዓይሢ ካራ ዒንጌሢኮ ጊንፃ ዬሱሴኮ ዔርዚፆና ሓርጊንቴ ዓሶ ፖዒሶ ማዾ'' ዛሎ'' ኬኤዛኔ። ጊንፃፓ ናንጊቤቃ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሓንታ ናኣታ'' ዬሱሴ ኮሺ ዔሪ ዔሪ፥ ዱሴ ዎዶ''ና ዬሱሴ ዒፃ ዓሳኣ ባሼና ዒዛ ዒፂ ዒፂ ዴንዴኔ፤ ሓሣ ጋፒንፆ ዓይፆንሢ ዬሱሴ ሼምፓሢዳ ጋፒንፆ ቃልሾ ኬሎ'' ጋራ ማዺንቴ ማዾና ባሼ ዒዛኮ ሱፂንቶ ዛሎ''ና ሓይባ''ፓ ዔቂፆ ዛሎ''ዋ ኬኤዛያኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ኮዦ ሓይሶኮ ቤርቶ 1፥1-13
ዬሱሴኮ ጌሊላይዳ ማዾ''ና ዓሶ ቤርታ ፔጋዺፆ 1፥14—9፥50
ጌሊላይዳፓ ዬሩሳላሜ ሄላ''ንዳኣና ማዺንቴ ባኮ 10፥1-52
ጋፒንፆ ቃልሾ ኬላ'' ዬሩሳላሜይዳ ሓሣ ኮይሎ'' ዓጫ'' ማዺንቴ ባኮ 11፥1—15፥47
ዬሱሴኮ ሓይባ''ፓ ዔቂፆ 16፥1-8
ሓይባ''ፓ ዔቄ ጎዳኮ ጴዺፆና ሌካ ጫሪንጮ ዓኣዺፆ 16፥9-20
1
ማስካ ዮሓኒሴ ዬሱሴ ዛሎ'' ዼ'ጊዲ ኬኤዜሢ
(ማቲ. 3፥1-12፤ ሉቃ. 3፥1-18፤ ዮሓ. 1፥19-28)
ሓይ ፆኦሲ ናዓሢ * ፆኦሲ ናዓሢ፦ ጋዓዞ ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ «ፆኦሲ ናዓሢ» ጋዓ ቃኣላ ቃሱዋሴ። ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሓይሶ ቤርቶኬ፤ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎ''ና፥
«ፆኦሲ ኔኤኮ ቤርታ ጎይፆ ጲሻንዳያ
ታኣኮ ኪኢቶ'' ናዓሢ ታ ዳካንዳኔ፤ ሚል. 3፥1።
ዬይያ፦
‹ዒንሢ ጎዳኮ ጎይፆ ጊኢጊሹዋቴ፤
ሉኡጎ ጎይፆዋ ፒዚሱዋቴ›
ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ»
ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዲ፦ ዒሲ. 40፥3።
ማስካ ዮሓኒሴ ማስካ ዮሓኒሴ፦ ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ «ማስካ ዮሓኒሴ» ጌይፆ ሃሺ'' «ዮሓኒሴ ማስኪ ማስኪ» ጋዓኔ። ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ዓሶም፦ «ፆኦሲ ዒንሢም ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዋኣሢና ማስቱዋቴ» ጌዒ ኬኤዚ ኬኤዚ ሙኬኔ። ዒማ''ና ዪሁዳ ዓጮ'' ዓሶንታ ዬሩሳላሜ ዓጮ'' ዓሳ ቢያ ዒዛ ኮራ ሙኪ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ማስታኔ።
ዮሓኒሴ ጋኣሎ ጌይንታ ቆሎኮ ጋፓኔፓ ኮሾ''ና ማኣዖ ማይንቲ፥ ኬርኖይዳ ቃልሾ ቱካ''ኔ፤ ዒዛኮ ሙዓ ዓቢሢና ዑቶ ዔኤሲ''ናኬ። 2ካኣቶ''. ማ 1፥8። ዒዚ ዓሶም ኬኤዛዖ፦ «ታ ሂርኪ ጌዒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ'' ሱዞ ቡላ''ኒ ዒጊቻያ ታ ጊዳ''ፓ ባሼ ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳኔ» ጌዔኔ። «ታኣኒ ዒንሢ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ዒንሢ ዓያና ጌኤሺና ማስካንዳኔ» ጌዔኔ።
ዬሱሴኮ ማስቲፆና ፃላሄ ዒዛ ጌሺ ጎሜ ማዺሳኒ ዳንዳዒባኣሢ
(ማቲ. 3፥13-17፤ 4፥1-11፤ ሉቃ. 3፥21-22፤ 4፥1-13)
ዬኖ ዎዶ''ና ዬሱሴ ጌሊላ ዓጫ'' ዓኣ ናዚሬቴ ካታማፓ ሙኪ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ዮሓኒሴ ኮራ ማስቴኔ። 10 ዬሱሴ ዋኣፆፓ ኬኬስካኣና ጫሪንጫ ቡሊ''ንቲ ጌኤዦ ዓያና'' ዒዛይዳ ዶኦሌ'' ማሊ ኬዳ''ንቴ ዒ ዛጌኔ። 11 ዬማ''ና፦ «ኔኤኒ ታኣኮ ናሽኪንታ ናዓሢኬ፤ ታና ኔ ኮሺ'' ዎዛሳኔ» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ሙኬኔ። ማዢ. ማፃ 22፥2፤ ዓይኑ. 2፥7፤ ዒሲ. 42፥1፤ ማቲ. 3፥17፤ 12፥8፤ ማር. 9፥7፤ ሉቃ. 3፥22።
12 ዬማፓ ኔጉዋዖ ጌኤዦ ዓያና'' ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ'' ዒዚ ዓኣዻንዳጉዲ ዔቂሴኔ። 13 ዬሱሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ''ይዳ ዖይዲታሚ'' ኬሊ'' ፃላሄ ዒዛ ዛጋኒ ጌሻንቴ ዴዔኔ፤ ዒዚያ ዓኣሢ ካዮ ቦዖ ባኣካ''ኬ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ዒዛ ማኣዴ''ኔ።
ዬሱሴ ሞላሢ ዓርቃ ዖይዶንሢ ዔኤሌ''ሢ
(ማቲ. 4፥12-22፤ ሉቃ. 4፥14-15፤ 5፥1-11)
14 ዮሓኒሴ ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቴስካፓ ዬሱሴ ፆኦሲኮ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌሊላ ዓጮ'' ሙኬኔ። 15 ዒዚ ኬኤዛዖ፦ «ፒዙሞ ዎዳ'' ሙኬኔ፤ ሓሣ ፆኦሲኮ ካኣቱማ ዑኬኔ፤ ጎሞይዳፓ ማዑዋቴ፤ ሓያ ኮዦ ሓይሶዋ ጉሙርቁዋቴ» ጌዔኔ። ማቲ. 3፥2።
16 ዬካፓ ዬሱሴ ጌሊላ ባዞ''ኮ ዓጮና ዓኣዺቤቃ ሲሞኦኔና ዒዛኮ ጌርሲ ዒንዲራሴ ጎዖሢና ሞሎ ፒሪ ዓርቃያታሢሮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጬ ሱሲጉዲ ጋሶና ሱዞ ባዞ'' ዋኣፆይዳ ዓጋንቴ ዛጌኔ። 17 ዬሱሴያ ዔያቶም፦ «ሓኒ ታ ጊንፆ ሙኩዋቴ፤ ታኣኒ ዒንሢ ዓካሪ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማሓንዳኔ» ጌዔኔ። 18 ዔያታ ቤዞና ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ሓሺ'' ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ።
19 ዬካፓ ዒዚ ዻካ'' ሓኬስካፓ ሓሣ ሜሌ'' ዒሾና ጌኤዚና ማዔያ ዴንቄኔ፤ ዔያታኣ ዜብዲዮሴ ናኣቶ''ንሢ ያይቆኦቤና ዮሓኒሴናኬ፤ ዬንሢያ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ኮሻ''ኔ፤ 20 ዬሱሴ ዔያቶ ዛዛጋዖ ዔኤሌ''ኔ፤ ዔያታኣ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዺፆሮ ዔያቶኮ ዓዳሢ ዜብዲዮሴና ዒዛኮ ማዻ ዓሶ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ሓሺ'' ዓኣዼኔ።
ፑርታ ዓያና ዓርቄ ዓሢኮ ዻቂፆ
(ሉቃ. 4፥31-37)
21 ዬማፓ ዬሱሴ ዒዛና ዓኣዞንሢና ዎላ'' ቂፒርናሆሜ ጎዖ ካታሞ ጌሌኔ፤ ሔሊ''ሣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሓውሺፆ ኬሎ''ና ዔያቶኮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጌሊ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 22 ዬሱሴኮ ዔርዚፃ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔርዛሢጉዲቱዋንቴ ፔኤኮ ዼኤፒ ቢታንቶና ዔርዛኔ፤ ዬያሮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ዔርዚፆና ዲቃቲ ሄርሼኔ። ማቲ. 7፥28-29።
23 ዒማ''ና ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ፑርታ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ሂዚ ጌዒ ዼ'ጊዲ ዒላቴኔ፦ 24 «ናዚሬቶ ዬሱሴ! ኔኤና ኑኡና ዎላ'' ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ኔ ኑና ባይዛኒ ሙኪያ? ታኣኒ ኔኤኮ ዖኑሞ ዔራኔ፤ ኔኤኒ ጌኤሺ ፆኦሲ ናይኬ» ጌዔኔ።
25 ዬሱሴያ ፑርቶ ዓያናሢ፦ «ዚቲ ጌዔ፤ ዓሢዳፓ ኬስኬ!» ጌዒ ጎሬኔ።
26 ፑርቶ ዓያናሢያ ዓሢ ሚርጌና ጎቃይሴሢኮ ጊንፃ፥ ፑኡፒ ዑኡሲና ዒላቲ ዒዛይዳፓ ኬስኬኔ። 27 ዓሳ ቢያ ዲቃቲሢና ሄርሺ ዎሊ ኮራ፦ «ሓይ ዓይጎ ባኣዚ''ዳይ? ፑርቶ ዓያኖ ፔ ቢታንቶና ዒዚ ዓይሣኔ፤ ዔያታኣ ዒዛም ዓዓይሢንታኔ፤ ሓይ ዓኪ ዔራቶቱዋይ?» ጌዒ ጌዒ ሴካና ሓንጋና ዎሊ ዖኦጬኔ።
28 ዬያሮ ቤዞማና ዬሱሴኮ ሱ'ንፃ ጌሊላና ኮይሎ''ይዳ ዓኣ ዓጮ'' ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ።
ዬሱሴ ሚርጌ ሓርጊንቴ ዓሶ ፓሤሢ
(ማቲ. 8፥14-17፤ ሉቃ. 4፥38-41)
29 ዬማ''ና ዬሱሴ ዓይሁዶኮ ሺኢጲፆ ማኣራፓ ኬስኪ ያይቆኦቤና ዮሓኒሴና ዎላ'' ሲሞኦኔና ዒንዲራሴና ማኣሪ ጌላንቴ፥ 30 ጋሮይዳ ሲሞኦኔኮ ባይሳ ቆፂንቲ ላሂ ዓኣኔ፤ ዒዞኮ ቆፂንቲፆዋ ዓሳ ዒዛም ቤዞና ኬኤዜኔ። 31 ዬሱሴ ዒዞ ባንሢ ዑካዖ ኩጮ ዒዞኮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፤ ቆሣኣ ዒዞ ሓሼኔ፤ ዒዛ ዔቂ ዔያቶ ሾኦቺንሤኔ።
32 ዓባ'' ጌሊ ሳዓ ዓሜሢኮ ጊንፃፓ ዓሳ ሓርጊንቴ ዓሶንታ ፑርቶ ዓያና'' ዓርቄ ዓሶ ቢያ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ዔኪ ሙካኔ። 33 ካታሞ ዓሳ ቢያ ማኣሮ ጋሮይዳ ቡኪንቲ ዓኣኔ። 34 ዬሱሴ ሚርጌ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሜታዻ ዓሶ ፖዒሴኔ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሴኔ፤ ፑርቶ ዓያና'' ዬሱሴ ዖናታቴያ ዔራኔ፤ ማዔቶዋ ዔያታ ፔቴ'' ባኣዚ'' ጋዓንዳጉዲ ዬሱሴ ዔያቶ ዓይሢባኣሴ።
ዬሱሴ ጌሊላይዳ ዔርዜሢ
(ሉቃ. 4፥42-44)
35 ካሪፆ ዑፃ፥ ሳዓ ዹሚ ዓኣንቴ ዬሱሴ ጴጪ ኬስካዖ ሺኢቃኒ ዓሲባኣ ቤሲ ዓኣዼኔ። 36 ሲሞኦኔና ዒዛኮ ላጎንሢ ዬሱሴ ኮዒ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 37 ዔያታ ዒዛ ዴንቃዖ፦ «ዓሳ ቢያ ኔና ኮዓንቴቱዋይ?» ጌዔኔ።
38 ዬሱሴ ማሓዖ፦ «ታ ሙኬሢ ዔርዛኒ ማዔያታሢሮ ዔርዛኒ ሓያ ዑኬ ዓኣ ጉርዶ ኑ ዓኣዾም» ጌዔኔ።
39 ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ዔርዚ ዔርዚ ሓሣ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሲ'' ኬሲ'' ጌሊላ ዓጮ'' ቢያ ሓንቴኔ። ማቲ. 4፥23፤ 9፥35።
ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢና ዓርቂንቴ ዓሢ ዬሱሴ ፓሤሢ
(ማቲ. 8፥1-4፤ ሉቃ. 5፥12-16)
40 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢና ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ፦ ጋዓዛ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆና ዑሢዳ ኬስካያ ዓሲዳፓ ዓሲ ዓርቃኒ ዳንዳዓ ዶርዖ ቢያኬ (ሌዊ. ዓኬ 13 ጊዳ ዛጌ)። ዓርቂንቴ ፔቴ'' ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ'' ዴማ'' ጉምዓታዖ፦ «ኔ ኮዔቴ ታና ጌኤሻ''ኒ ዳንዳዓኔ» ጌዒ ሺኢቄኔ።
41 ዬሱሴያ ሚጪንታዖ ኩጮና ዒዛ ካኣሚ፦ «ጌኤሽኬ! ኔ ጌኤሽካንዳጉዲ ታ ኮዔኔ» ጌዔኔ። 42 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ ዓሢ ሓሻዛ ቤዞማና ዒዚ ጌኤሽኬኔ። 43 ዬሱሴ ዓሢ ዳካኣና ሂዚ ጌዒ ኮሺ'' ላቲ'' ዓይሤኔ፦ 44 «ሓያ ባኮ ዖኦማኣ ኔ ኬኤዙዋጉዲ ኔና ዔሬ፤ ጋዓንቴ ዓኣዺጋፓ ኔና ቄኤሳሢም ዻዌ፤ ዴሮ''ማኣ ኔኤኮ ጌኤሽኪፃ ማርካ ማዓንዳጉዲ ዬያጉዴ ዶርዓስካፓ ዻቄ ዓሳ ዒንጎም ጌዒ ሙሴ ዓይሤ ዒንጊፆ ፆኦሲም ዒንጌ።» ሌዊ. ዓኬ 4፥1-32።
45 ያዒ ማዔቶዋ ዓሢ ዒኢካፓ ኬስካዖ ዓሲም ቢያ ቤዞይዳ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። ዬያይዳፓ ዔቄያና ዬሱሴ ዎኖ ካታሞ ማዔቶዋ ፔጌና ጌላኒ ዳንዳዒባኣሴ። ጋዓንቴ ካታሞኮ ዙላ'' ዓሲባኣ ዔዌ ቤስካ ናንጋኔ፤ ዓሳ ቢያ ቤዛፓ ዒዛ ባንሢ ሙካኔ።

*1:1 ፆኦሲ ናዓሢ፦ ጋዓዞ ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ «ፆኦሲ ናዓሢ» ጋዓ ቃኣላ ቃሱዋሴ።

1:2 ሚል. 3፥1።

1:3 ዒሲ. 40፥3።

1:4 ማስካ ዮሓኒሴ፦ ፔቴ'' ፔቴ'' ሚናኣ ማፃኣፓ «ማስካ ዮሓኒሴ» ጌይፆ ሃሺ'' «ዮሓኒሴ ማስኪ ማስኪ» ጋዓኔ።

1:6 2ካኣቶ''. ማ 1፥8።

1:11 ማዢ. ማፃ 22፥2፤ ዓይኑ. 2፥7፤ ዒሲ. 42፥1፤ ማቲ. 3፥17፤ 12፥8፤ ማር. 9፥7፤ ሉቃ. 3፥22።

1:15 ማቲ. 3፥2።

1:22 ማቲ. 7፥28-29።

1:39 ማቲ. 4፥23፤ 9፥35።

1:40 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ፦ ጋዓዛ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆና ዑሢዳ ኬስካያ ዓሲዳፓ ዓሲ ዓርቃኒ ዳንዳዓ ዶርዖ ቢያኬ (ሌዊ. ዓኬ 13 ጊዳ ዛጌ)።

1:44 ሌዊ. ዓኬ 4፥1-32።