ማርቆሴ ፃኣፔ
ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኮዦ ሃይሶ
ዓይፆ ካሮ
ማርቆሴ ፃኣፔ ኮዦ ሃይሳ፦ «ሃይ ፆኦሲ ናዓሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ቤርቶኬ» ጌይሢና ዓርቃኔ፤ ሃኖ ኮዦ ሃይሴሎ ጋራ ዬሱሴ ማዻ ዓሲና ሃሣ ቢታንቶ ዓኣ ዓሲ ማዒ ጴዻኔ፤ ዒዛኮ ቢታንታኣ ዔርዚፆይዳ፥ ፑርቶ ዓያኖ ዑፆይዳ ዓኣ ዎልቆና ዓሲኮ ጎሜ ዓቶም ጌይፆናይዳ ጴዼኔ፤ ሃሣ ጊንሣ ዬሱሴ፦ «ዓሲ ጎሜ ዓይሉሞይዳፓ ኬሲ፥ ታ ሼምፖዋ ዬያ ዛሎ ማሂ ጉሪ ዒንጋኒ ሙኬያ ታኣኒ ዓሲናይኬ» ጌዒ ፔ ቶኦኪና ኬኤዜኔ።
ማርቆሴ ዬሱሴ ዛሎ ዓኣ ሃይሶ ሺኢሼሢ ፒዜና ዶዲ ዎልቄና ዓኣ ጎይሢና ማዓዛ ዒዛኮ ባሼ ማሊፃ ዬሱሴኮ ቃኣሎና ዔርዚፆናይዳቱዋንቴ ዒ ማዼ ዲቃሢ ሄርሺሳ ማዾይዳኬ፤ ቃሲ ሃሣ ማስካ ዮሃኒሴ ዛሎ ሃይሶ፥ ዬሱሴኮ ዋኣፆና ማስቲፆና ፃላሄ ዬሱሴ ዻቢሻኑዋዖ ጌሼ ጌሺፆ ዛሎ ቃሚሢ ማዔ ዓይሢ ካራ ዒንጌሢኮ ጊንፃ ዬሱሴኮ ዔርዚፆና ሃርጊንቴ ዓሶ ፖዒሶ ማዾ ዛሎ ኬኤዛኔ። ጊንፃፓ ናንጊቤቃ ዬሱሴኮ ጊንፆ ሃንታ ናኣታ ዬሱሴ ኮሺ ዔሪ ዔሪ፥ ዱሴ ዎዶና ዬሱሴ ዒፃ ዓሳኣ ባሼና ዒዛ ዒፂ ዒፂ ዴንዴኔ፤ ሃሣ ጋፒንፆ ዓይፆንሢ ዬሱሴ ሼምፓሢዳ ጋፒንፆ ቃልሾ ኬሎ ጋራ ማዺንቴ ማዾና ባሼ ዒዛኮ ሱፂንቶ ዛሎና ሃይባፓ ዔቂፆ ዛሎዋ ኬኤዛያኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ኮዦ ሃይሶኮ ቤርቶ (1፡1-13)
ዬሱሴኮ ጌሊላይዳ ማዾና ዓሶ ቤርታ ፔጋዺፆ (1፡14—9፡50)
ጌሊላይዳፓ ዬሩሳላሜ ሄላንዳኣና ማዺንቴ ባኮ (10፡1-52)
ጋፒንፆ ቃልሾ ኬላ ዬሩሳላሜይዳ ሃሣ ኮይሎ ዓጫ ማዺንቴ ባኮ (11፡1—15፡47)
ዬሱሴኮ ሃይባፓ ዔቂፆ (16፡1-8)
ሃይባፓ ዔቄ ጎዳኮ ጴዺፆና ሌካ ጫሪንጮ ዓኣዺፆ (16፡9-20)
1
ማስካ ዮሃኒሴ ዬሱሴ ዛሎ ዼጊዲ ኬኤዜሢ
(ማቲ. 3፡1-12፤ ሉቃ. 3፡1-18፤ ዮሃ. 1፡19-28)
ሃይ ፆኦሲ ናዓሢ * 1፡1 ፆኦሲ ናዓሢ፦ ጋዓዞ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ፆኦሲ ናዓሢ» ጋዓ ቃኣላ ቃሱዋሴ። ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ቤርቶኬ፤ ፆኦሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዛሎና፥
«ፆኦሲ ኔኤኮ ቤርታ ጎይፆ ጲሻንዳያ
ታኣኮ ኪኢቶ ናዓሢ ታ ዳካንዳኔ፤ 1፡2 ሚል. 3፡1።
ዬይያ፦
‹ዒንሢ ጎዳኮ ጎይፆ ጊኢጊሹዋቴ፤
ሉኡጎ ጎይፆዋ ፒዚሱዋቴ›
ጌዒ ጌዒ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዒላታ ዓሲ ዑኡሲ»
ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ጉዲ፦ 1፡3 ዒሲ. 40፡3።
ማስካ ዮሃኒሴ 1፡4 ማስካ ዮሃኒሴ፦ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ማስካ ዮሃኒሴ» ጌይፆ ሃሺ «ዮሃኒሴ ማስኪ ማስኪ» ጋዓኔ። ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዓሶም፦ «ፆኦሲ ዒንሢም ጎሞ ዓቶም ጋዓንዳጉዲ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዋኣሢና ማስቱዋቴ» ጌዒ ኬኤዚ ኬኤዚ ሙኬኔ። ዒማና ዪሁዳ ዓጮ ዓሶንታ ዬሩሳላሜ ዓጮ ዓሳ ቢያ ዒዛ ኮራ ሙኪ ጎሞ ቡኡፂ ቡኡፂ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ማስታኔ።
ዮሃኒሴ ጋኣሎ ጌይንታ ቆሎኮ ጋፓኔፓ ኮሾና ማኣዖ ማይንቲ፥ ኬርኖይዳ ቃልሾ ቱካኔ፤ ዒዛኮ ሙዓ ዓቢሢና ዑቶ ዔኤሲናኬ። 1፡6 2ካኣቶ. ማ 1፡8። ዒዚ ዓሶም ኬኤዛዖ፦ «ታ ሂርኪ ጌዒ ዒዛኮ ዱርዞ ቱኮ ሱዞ ቡላኒ ዒጊቻያ ታ ጊዳፓ ባሼ ታኣኮ ጊንፆ ሙካንዳኔ» ጌዔኔ። «ታኣኒ ዒንሢ ዋኣሢና ማስካኔ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ዒንሢ ዓያና ጌኤሺና ማስካንዳኔ» ጌዔኔ።
ዬሱሴኮ ማስቲፆና ፃላሄ ዒዛ ጌሺ ጎሜ ማዺሳኒ ዳንዳዒባኣሢ
(ማቲ. 3፡13-17፤ 4፡1-11፤ ሉቃ. 3፡21-22፤ 4፡1-13)
ዬኖ ዎዶና ዬሱሴ ጌሊላ ዓጫ ዓኣ ናዚሬቴ ካታማፓ ሙኪ ዮርዳኖሴ ጎዖ ዎራ ዮሃኒሴ ኮራ ማስቴኔ። 10 ዬሱሴ ዋኣፆፓ ኬኬስካኣና ጫሪንጫ ቡሊንቲ ጌኤዦ ዓያና ዒዛይዳ ዶኦሌ ማሊ ኬዳንቴ ዒ ዛጌኔ። 11 ዬማና፦ «ኔኤኒ ታኣኮ ናሽኪንታ ናዓሢኬ፤ ታና ኔ ኮሺ ዎዛሳኔ» ጋዓ ዑኡሲ ጫሪንጫፓ ሙኬኔ። 1፡11 ማዢ. ማፃ 22፡2፤ ዓይኑ. 2፡7፤ ዒሲ. 42፡1፤ ማቲ. 3፡17፤ 12፡8፤ ማር. 9፡7፤ ሉቃ. 3፡22።
12 ዬማፓ ኔጉዋዖ ጌኤዦ ዓያና ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎ ዒዚ ዓኣዻንዳጉዲ ዔቂሴኔ። 13 ዬሱሴ ዓሲ ናንጉዋ ዳውሎይዳ ዖይዲታሚ ኬሊ ፃላሄ ዒዛ ዛጋኒ ጌሻንቴ ዴዔኔ፤ ዒዚያ ዓኣሢ ካዮ ቦዖ ባኣካኬ፤ ጋዓንቴ ፆኦሲኮ ኪኢታንቻ ሙኪ ዒዛ ማኣዴኔ።
ዬሱሴ ሞላሢ ዓርቃ ዖይዶንሢ ዔኤሌሢ
(ማቲ. 4፡12-22፤ ሉቃ. 4፡14-15፤ 5፡1-11)
14 ዮሃኒሴ ቱኡዞ ማኣራ ቱኡቴስካፓ ዬሱሴ ፆኦሲኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚ ኬኤዚ ጌሊላ ዓጮ ሙኬኔ። 15 ዒዚ ኬኤዛዖ፦ «ፒዙሞ ዎዳ ሙኬኔ፤ ሃሣ ፆኦሲኮ ካኣቱማ ዑኬኔ፤ ጎሞይዳፓ ማዑዋቴ፤ ሃያ ኮዦ ሃይሶዋ ጉሙርቁዋቴ» ጌዔኔ። 1፡15 ማቲ. 3፡2።
16 ዬካፓ ዬሱሴ ጌሊላ ባዞኮ ዓጮና ዓኣዺቤቃ ሲሞኦኔና ዒዛኮ ጌርሲ ዒንዲራሴ ጎዖሢና ሞሎ ፒሪ ዓርቃያታሢሮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጬ ሱሲጉዲ ጋሶና ሱዞ ባዞ ዋኣፆይዳ ዓጋንቴ ዛጌኔ። 17 ዬሱሴያ ዔያቶም፦ «ሃኒ ታ ጊንፆ ሙኩዋቴ፤ ታኣኒ ዒንሢ ዓካሪ ዓሲ ፒሪ ዓርቃያ ማሃንዳኔ» ጌዔኔ። 18 ዔያታ ቤዞና ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ሃሺ ዒዛ ጊንፆ ዓኣዼኔ።
19 ዬካፓ ዒዚ ዻካ ሃኬስካፓ ሃሣ ሜሌ ዒሾና ጌኤዚና ማዔያ ዴንቄኔ፤ ዔያታኣ ዜብዲዮሴ ናኣቶንሢ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴናኬ፤ ዬንሢያ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ፔኤኮ ሞላሢ ዓርቆ ሮኦጮጉዴ ሱዞ ኮሻኔ፤ 20 ዬሱሴ ዔያቶ ዛዛጋዖ ዔኤሌኔ፤ ዔያታኣ ዬሱሴ ጊንፆ ዓኣዺፆሮ ዔያቶኮ ዓዳሢ ዜብዲዮሴና ዒዛኮ ማዻ ዓሶ ዋኣፆና ፒንቆ ጎንጎይዳ ሃሺ ዓኣዼኔ።
ፑርታ ዓያና ዓርቄ ዓሢኮ ዻቂፆ
(ሉቃ. 4፡31-37)
21 ዬማፓ ዬሱሴ ዒዛና ዓኣዞንሢና ዎላ ቂፒርናሆሜ ጎዖ ካታሞ ጌሌኔ፤ ሄሊሣ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሃውሺፆ ኬሎና ዔያቶኮ ሺኢጲፆ ማኣሮ ጌሊ ዔርዚሢ ዓርቄኔ። 22 ዬሱሴኮ ዔርዚፃ ሙሴ ዔርዜ ዎጎ ዔርዛ ዓሳ ዔርዛሢጉዲቱዋንቴ ፔኤኮ ዼኤፒ ቢታንቶና ዔርዛኔ፤ ዬያሮ ዋይዜ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ዔርዚፆና ዲቃቲ ሄርሼኔ። 1፡22 ማቲ. 7፡28-29።
23 ዒማና ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ፑርታ ዓያናና ዓኣ ዓሲ ዓኣኔ፤ ዒዚያ ሂዚ ጌዒ ዼጊዲ ዒላቴኔ፦ 24 «ናዚሬቶ ዬሱሴ! ኔኤና ኑኡና ዎላ ዓይጎ ፔቱሞ ዓኣይ? ኔ ኑና ባይዛኒ ሙኪያ? ታኣኒ ኔኤኮ ዖኑሞ ዔራኔ፤ ኔኤኒ ጌኤሺ ፆኦሲ ናይኬ» ጌዔኔ።
25 ዬሱሴያ ፑርቶ ዓያናሢ፦ «ዚቲ ጌዔ፤ ዓሢዳፓ ኬስኬ!» ጌዒ ጎሬኔ።
26 ፑርቶ ዓያናሢያ ዓሢ ሚርጌና ጎቃይሴሢኮ ጊንፃ፥ ፑኡፒ ዑኡሲና ዒላቲ ዒዛይዳፓ ኬስኬኔ። 27 ዓሳ ቢያ ዲቃቲሢና ሄርሺ ዎሊ ኮራ፦ «ሃይ ዓይጎ ባኣዚዳይ? ፑርቶ ዓያኖ ፔ ቢታንቶና ዒዚ ዓይሣኔ፤ ዔያታኣ ዒዛም ዓዓይሢንታኔ፤ ሃይ ዓኪ ዔራቶቱዋይ?» ጌዒ ጌዒ ሴካና ሃንጋና ዎሊ ዖኦጬኔ።
28 ዬያሮ ቤዞማና ዬሱሴኮ ሱንፃ ጌሊላና ኮይሎይዳ ዓኣ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴኔ።
ዬሱሴ ሚርጌ ሃርጊንቴ ዓሶ ፓሤሢ
(ማቲ. 8፡14-17፤ ሉቃ. 4፡38-41)
29 ዬማና ዬሱሴ ዓይሁዶኮ ሺኢጲፆ ማኣራፓ ኬስኪ ያይቆኦቤና ዮሃኒሴና ዎላ ሲሞኦኔና ዒንዲራሴና ማኣሪ ጌላንቴ፥ 30 ጋሮይዳ ሲሞኦኔኮ ባይሳ ቆፂንቲ ላሂ ዓኣኔ፤ ዒዞኮ ቆፂንቲፆዋ ዓሳ ዒዛም ቤዞና ኬኤዜኔ። 31 ዬሱሴ ዒዞ ባንሢ ዑካዖ ኩጮ ዒዞኮ ዓርቂ ዔቂሴኔ፤ ቆሣኣ ዒዞ ሃሼኔ፤ ዒዛ ዔቂ ዔያቶ ሾኦቺንሤኔ።
32 ዓባ ጌሊ ሳዓ ዓሜሢኮ ጊንፃፓ ዓሳ ሃርጊንቴ ዓሶንታ ፑርቶ ዓያና ዓርቄ ዓሶ ቢያ ዬሱሴ ባንሢ ዔኪ ዔኪ ሙካኔ። 33 ካታሞ ዓሳ ቢያ ማኣሮ ጋሮይዳ ቡኪንቲ ዓኣኔ። 34 ዬሱሴ ሚርጌ ዱማ ዱማ ዶርዖና ሜታዻ ዓሶ ፖዒሴኔ፤ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሴኔ፤ ፑርቶ ዓያና ዬሱሴ ዖናታቴያ ዔራኔ፤ ማዔቶዋ ዔያታ ፔቴ ባኣዚ ጋዓንዳጉዲ ዬሱሴ ዔያቶ ዓይሢባኣሴ።
ዬሱሴ ጌሊላይዳ ዔርዜሢ
(ሉቃ. 4፡42-44)
35 ካሪፆ ዑፃ፥ ሳዓ ዹሚ ዓኣንቴ ዬሱሴ ጴጪ ኬስካዖ ሺኢቃኒ ዓሲባኣ ቤሲ ዓኣዼኔ። 36 ሲሞኦኔና ዒዛኮ ላጎንሢ ዬሱሴ ኮዒ ጊንፆ ዓኣዼኔ። 37 ዔያታ ዒዛ ዴንቃዖ፦ «ዓሳ ቢያ ኔና ኮዓንቴቱዋይ?» ጌዔኔ።
38 ዬሱሴ ማሃዖ፦ «ታ ሙኬሢ ዔርዛኒ ማዔያታሢሮ ዔርዛኒ ሃያ ዑኬ ዓኣ ጉርዶ ኑ ዓኣዾም» ጌዔኔ።
39 ዬያሮ ዓይሁዶ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማኣራ ዔርዚ ዔርዚ ሃሣ ፑርቶ ዓያኖዋ ዓሶፓ ኬሲ ኬሲ ጌሊላ ዓጮ ቢያ ሃንቴኔ። 1፡39 ማቲ. 4፡23፤ 9፡35።
ዑፃ ኬስካ ዶርዓሢና ዓርቂንቴ ዓሢ ዬሱሴ ፓሤሢ
(ማቲ. 8፡1-4፤ ሉቃ. 5፡12-16)
40 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢና 1፡40 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ፦ ጋዓዛ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆና ዑሢዳ ኬስካያ ዓሲዳፓ ዓሲ ዓርቃኒ ዳንዳዓ ዶርዖ ቢያኬ (ሌዊ. ዓኬ 13 ጊዳ ዛጌ)። ዓርቂንቴ ፔቴ ዓሲ ዬሱሴ ኮራ ሙኪ ዒዛኮ ቶኮ ዴማ ጉምዓታዖ፦ «ኔ ኮዔቴ ታና ጌኤሻኒ ዳንዳዓኔ» ጌዒ ሺኢቄኔ።
41 ዬሱሴያ ሚጪንታዖ ኩጮና ዒዛ ካኣሚ፦ «ጌኤሽኬ! ኔ ጌኤሽካንዳጉዲ ታ ኮዔኔ» ጌዔኔ። 42 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ ዓሢ ሃሻዛ ቤዞማና ዒዚ ጌኤሽኬኔ። 43 ዬሱሴ ዓሢ ዳካኣና ሂዚ ጌዒ ኮሺ ላቲ ዓይሤኔ፦ 44 «ሃያ ባኮ ዖኦማኣ ኔ ኬኤዙዋጉዲ ኔና ዔሬ፤ ጋዓንቴ ዓኣዺጋፓ ኔና ቄኤሳሢም ዻዌ፤ ዴሮማኣ ኔኤኮ ጌኤሽኪፃ ማርካ ማዓንዳጉዲ ዬያጉዴ ዶርዓስካፓ ዻቄ ዓሳ ዒንጎም ጌዒ ሙሴ ዓይሤ ዒንጊፆ ፆኦሲም ዒንጌ።» 1፡44 ሌዊ. ዓኬ 4፡1-32።
45 ያዒ ማዔቶዋ ዓሢ ዒኢካፓ ኬስካዖ ዓሲም ቢያ ቤዞይዳ ኬኤዚሢ ዓርቄኔ። ዬያይዳፓ ዔቄያና ዬሱሴ ዎኖ ካታሞ ማዔቶዋ ፔጌና ጌላኒ ዳንዳዒባኣሴ። ጋዓንቴ ካታሞኮ ዙላ ዓሲባኣ ዔዌ ቤስካ ናንጋኔ፤ ዓሳ ቢያ ቤዛፓ ዒዛ ባንሢ ሙካኔ።

*1:1 1፡1 ፆኦሲ ናዓሢ፦ ጋዓዞ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ፆኦሲ ናዓሢ» ጋዓ ቃኣላ ቃሱዋሴ።

1:2 1፡2 ሚል. 3፡1።

1:3 1፡3 ዒሲ. 40፡3።

1:4 1፡4 ማስካ ዮሃኒሴ፦ ፔቴ ፔቴ ሚናኣ ማፃኣፓ «ማስካ ዮሃኒሴ» ጌይፆ ሃሺ «ዮሃኒሴ ማስኪ ማስኪ» ጋዓኔ።

1:6 1፡6 2ካኣቶ. ማ 1፡8።

1:11 1፡11 ማዢ. ማፃ 22፡2፤ ዓይኑ. 2፡7፤ ዒሲ. 42፡1፤ ማቲ. 3፡17፤ 12፡8፤ ማር. 9፡7፤ ሉቃ. 3፡22።

1:15 1፡15 ማቲ. 3፡2።

1:22 1፡22 ማቲ. 7፡28-29።

1:39 1፡39 ማቲ. 4፡23፤ 9፡35።

1:40 1፡40 ዑፆይዳ ኬስካ ፑርቶ ዶርዓሢ፦ ጋዓዛ ጌኤዦ ማፃኣፓ ጋዓ ጎይፆና ዑሢዳ ኬስካያ ዓሲዳፓ ዓሲ ዓርቃኒ ዳንዳዓ ዶርዖ ቢያኬ (ሌዊ. ዓኬ 13 ጊዳ ዛጌ)።

1:44 1፡44 ሌዊ. ዓኬ 4፡1-32።