ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ፒልጲሲዮሴ ዓሶም ዳኬ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ጳውሎሴ ፒልጲሲዮሴ ዓሶም ፃኣፔ ኪኢታ'' ፃኣፒንቴሢ' ሮሜ ዓጮ'' ዴማ'' ማዔ፥ ሜቄዶኒያ ዓጮ''ይዳ፥ ፒልጲሲዮሴ ካታማ'' ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶምኬ፤ ዬና ሺኢጲፆ ማኣሬላ ጳውሎሴ ዓውሮፓ ዓጮ''ይዳ ቤርታ ዔቂሴዜሎኬ፤ ኪኢታ'' ፃኣፒንቴሢ፦ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሜሌ'' ማዻ ዓሳ ጳውሎሴ ዒፂ፥ ዒዛ ማካ ዎዶ''ና ሃሣ ፒልጲሲዮሴ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዔቄ ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሶ ዛሎ''ና ዒና'' ዒዛኮ ዖዪ፥ ቱኡዞ ማኣራ ዒ ዓኣዖኬ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴያ ጳውሎሴ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓኣ ጉሙርቂፆና ሚርጌና ካፄያ ማዔሢሮ ሃኖ' ኪኢቶ''ይዳ ሚርጌና ጴዻ ባካ ዎዛና ዒናፓ ፆኦሲ ዓያናና ዶዲሢ ዛላኬ።
ሃኖ' ኪኢቶ'' ጳውሎሴ ፃኣፒሴ ባካ ዒዛኮ ሜታሢ ዎዶ''ና ዒዛ ማኣዳ''ኒ ማኣዳ ዳኪንቴያታሢሮ ፒልጲሲዮሴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ጋላታኒኬ፤ ዒዛንታ ዔያቶንታ ዱማ ዱማ ሜታ ሄሌ''ያ ማዔቴያ ዒጊጩዋዖ ጉቤ ዒናፓ ጉሙርቂሢ ዔያቶኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ቃሲ'' ዔያቶ ዶዲሻኔ። ዖቶርሙሞና ሄርሺንቲና ሃሺ'' ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሼሌዑሞና ሚርጌና ዎሊ ሚጪንታያ ማዓንዳጉዲ ኮሺ'' ዔያቶም ላቲ'' ኬኤዛኔ። ዔያታ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ማዒፆና ዴንቄ ናንጋ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆይዳፓ ማዔያ፤ ሃሣ ጉሙርቂሢና ዔያታ ዴንቄያ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓይሁዴ ዓሶኮ ዎጎ ማዺ ኩንሥሢና ጴዼያቱዋሴ ጌይ ዔያቶም ጶቂሢ ኬኤዛኔ። ዬሱስ ኪሪስቶሴና ፔቴ'' ማዒ ናንጋዞንሢም ቢያ ፆኦሲ ዒንጋንዳ ኮሹሞንታ ዎዞ''ንታ ዛሎ''ዋ ዔያቶም ዒ ፃኣፔኔ።
ሃና' ኪኢታ'' ዱማዺ ዔርታሢ፦ ዎዛንታ ጉሙርቂሢንታ ፔቱሞንታ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ናንጎ ናንጊና ዶዲሢንታ ዛላ ፔጋሲ ዔርዚፆናኬ፤ ቃሳ''ዖ ጳውሎሴ ፒልጲሲዮሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ሚርጌና ናሽካያ ማዒፆ ዛሎ'' ኬኤዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-11
ጳውሎሴ ዓኣ ጎይፆ 1፥12-26
ኪሪስቶሴና ጴዻ ናንጊ 1፥27—2፥18
ጳውሎሴና ዎላ'' ማዻ ዓሶ 2፥19-30
ሉኡቂ ዔርዛ ዓሶም ላቲ'' ኬኤዚንቴ ባኣዚ'' 3፥1—4፥9
ጳውሎሴኮ ፒልጲሲዮሴ ዓሶ ጋላቲፆንታ ጋፒንፆ ሳራሢፆ 4፥10-23
1
ጳውሎሴ ዳኬ ሳራሢፆ
ሓይ ኪኢታ'' ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ፂሞቴዋሴናይዳፓ ዳኪንቴያኬ፤ ዳኪ. ማዾ'' 16፥12።
ዳኪንቴሢያ ፒልጲሲዮሴ ካታማ'' ናንጋ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሶና ዲያቆኔ ማዒ ዔያቶ ማኣዲ'' ማዻ ዓሶናምኬ፤
ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ፤ ዬያጉዲ ሃሣ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ።
ጳውሎሴኮ ጋላቶ'' ሺኢጲፆ
ዒንሢ ታ ጶቂሣ ዎዶ''ና ቢያ፡ ታ ፆኦዛሢ ታኣኒ ጋላታኔ። ዒንሢ ቢያሢም ታ ሺኢቃኣና ዼኤፒ ዎዛና ታ ሺኢቃኔ። ታኣኒ ፒልጲሲዮሴ ካታሞ ሄሌ'' ኬላ''ፓ ዓርቃዖ ሃኖ'' ሄላ''ንዳኣና ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾ''ና ታኣና ዎላ'' ዒንሢ ማዔሢሮ ፆኦሲ ታ ጋላታኔ። ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎ''ና ኩንሣኒ ዬያ ኮዦ ማዾ'' ዒንሢና ማዻኒ ዓርቄ ፆኦዛሢ ሃሢያ ማዺሺ ዴዴዓንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። ታ ዒንሢ ዛሎ'' ዬያይዲ ማላንዳያ ኮይሳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎኔ ዒናፓ ታ ዒንሢ ናሽካያታሢሮኬ፤ ሃሣ ታ ዒንሢሮ ዬያይዲ ማላሢ ኮዦ ሃይሶ ዛሎ'' ዖኦጪንታ ባኮሮ ማሂ ታ ኬኤዛ ዎዶ''ና፤ ሃሣ ታ ሃይካ ቱኡዞ ማኣራ ኬኤዛኣና ዒንሢ ታኣና ዎላ'' ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዔካያ ማዔሢሮኬ። ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ናሽካሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢ ናሽካያ ማዒ ዒንሢ ጶቂሣሢኮ ፆኦሲ ማርካኬ።
ናሹማ ዒንሢኮ ዔራቶና ጶቂሥሢና ዓኣያ ማዒ፥ ዳልጊ ዳልጊ ዓኣዻንዳጉዲ ታ ፆኦሲ ሺኢቃኔ። 10 ዬይ ዑሣ ዓኣዼ ኮዦ ባኮ ዱማሲ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎ''ና ጌኤሺ፤ ሃሣ ቦሂሳ ባኣዚ''ያ ባኣያ ማዒ ዒንሢ ጴዻንዳጉዲኬ። 11 ያዒ ማዒፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢም ዒንጋ ፂሉ''ሞ ዓኣፖና ኩሚ ፆኦሲ ቦንቻያና ጋላታያ ዒንሢ ማዓንዳኔ።
ጳውሎሴኮ ቱኪ''ንቲፃ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ላኣጊባኣሢ
12 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታጊዳ ሄሌ'' ባካ ቢያ ኮዦ ሃይሶ ማዾ'' ባሼና ዳልጋንዳጉዲ ማሄሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 13 ታኣኒ ቱኡቴሢ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ዛሎ''ናታሢ ሮሜ ዓጮ'' ካኣቲ ማኣሮ ካፓ ዓሶንታ ሜሌ'' ዓሳኣ ቢያ ታና ዔሬኔ። ዳኪ. ማዾ'' 28፥30። 14 ታ ቱኡቴቴያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ታ ዒሾንሢና ታ ሚሾንሢናፓ ሚርጌዞንሢ ፆኦሲ ቃኣሎ'' ዒጊቹሞ ባኣያ ኬኤዛኒ ዳንዳዔኔ።
15 ጋዓንቴ ፔቴ'' ፔቴ''ዞንሢ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛሢ' ቄኤሙሞና ዒፂሢ ዓያናናኬ፤ ዛላ'' ኬኤዛሢ ፒዜ ዒናፓኬ። 16 ዬንሢ ኮዦ ሃይሶ ፒዜ ዒናፓ ኬኤዛዞንሢ ናሹሞና ኬኤዛኔ፤ ዔያታ ዬያ ማዻሢ' ታኣኒ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ዛሎ'' ሞኦታንዳጉዲ ፆኦሲ ታና ዶኦሬሢ ዔራሢሮኬ። 17 ሃንጎዋታ ኮዦ ሃይሶ ዎቢሲ ኬኤዛሢ ፔና ዼ'ግ ዼ'ጊዳኒ ዓኣ ማሊፆይዳፓ ዔቄያና ቱኡዞኮ ጊዳ'' ቃሲ'' ታና ሜቶ ሄሊ''ሳኒ ማሊኬ።
18 ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዬይ ቢያ ታና ዎዎዛሳኔ፤ ሴካ ቤርታ ዓኣ ዎዛ'' ታኣኮ ሃያኬ ጌይንቱዋያኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ኮሺና ማዖም ፑርታ ማሊሢና ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታሢሮኬ። 19 ሜሌ'' ሃሣ ታና ዎዛሳ ባካ ዒንሢ ሺኢጲፆና፤ ሓሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓያኖ ጌኤዣ ታና ማኣዴ''ም ታኣኒ ቱኡዛፓ ቡሊ''ንታንዳሢ ታ ዔሬሢሮኬ። 20 ዬያሮ ዓይጎ ባኣዚ''ናኣ ታ ባሺንቲንዱዋኣሢ ጉቤ ዒናፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ቤርታኣስካፓ ባሼና ሓሢ ታ ናንጌቴያ ሃይቄቴያ ታኣና ኪሪስቶሴ ቦንቺንታንዳጉዲ ማሃኒ ጫርሹሞ ታኣኮ ዓኣኔ። 21 ዬያሮ ታኣኮ ናንጎ ጌይፃ፦ ኪሪስቶሴና ናንጊሢኬ፤ ታ ሃይቄቴያ ዑሣ ዓኣዼ ኮሺ ታኣም ማዓኔ። 22 ታኣኮ ኪሪስቶሴና ማዒ ናንጊፃ ዓኣፒ ማዾ ማዺሻያ ማዔቴ፥ ሃሢ ናንጊና ሃይቢናይዳፓ ዎኖ ታ ዶኦራንዳቴያ ታኣም ዔርቱዋሴ። 23 ዬንሢ ላምዖ ማሊፆንሢና ታ ሜታዻኔ፤ ፔቴ'' ዛሎ''ና ሃካ ናንጊፆይዳፓ ሃይቢና ዱማዺ፥ ኪሪስቶሴና ዎላ'' ታ ናንጋኒ ኮዓኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴና ማዒፃ ቢያፓ ባሼ ታኣም ማዔሢሮኬ። 24 ሜሌ'' ዛሎ''ና ዒንሢ ማኣዳ''ኒ ታኣኮ ሃካ ሳዓ ናንጊፃ ሚርጌ ኮይሳያ ማዔሢ ታ ዛጋኔ። 25 ታኣኮ ዬኖ ዛሎ'' ማሊፃ ባሼያ ማዔሢሮ ሃይቢዳፓ ታ ዓቲ'' ዒንሢና ዎላ'' ናንጋንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ያዺ ማዔቴ፦ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዲጪሢና ዎዛና ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 26 ላሚ ዒንሢ ኮይላ'' ታ ሙካኣና ታ ዛሎ''ና ኪሪስቶሴና ዒንሢኮ ዓኣ ዎዞና ዒንሢ ሚርጌና ዎዛዻንዳኔ።
27 ዓካሪ ቢያፓ ባሼ ማዔ ባካ ዓይጎዳይ ጌዔቴ፦ ናንጋ ዒንሢኮ ኪሪስቶሴ ኮዦ ሃይሶ ጋላቲሳያ ማዓኒ ኮይሳሢኬ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴ ታ ዒንሢ ሙኪ ዛጌቴያ ሃኬ ማዔቴያ ፔቴ'' ማሊሢና ዶዲ ዒንሢ ዔቃንዳሢንታ ኮዦ ሃይሶ ማዾ'' ዶዲ ዒንሢ ማዻንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 28 ዓይጎ ባኣዚ''ናኣ ማዖም ዒንሢ ማዾ'' ማካ ዓሶ ዒጊጪፖቴ፤ ዬይ ዒንሢኮ ጫርሹማ ዔያቶም ባይሲንታ ማላታ ማዓዛ ዒንሢም ጋዓንቴ ዻቂንታም ፆኦሲ ዒንጌ ማላታ ማዓንዳኔ። 29 ኪሪስቶሴ ዛሎ'' ዒንሢ ሜቶ ዔካንዳጉዴያ ማዓንዳፓዓቴም ዒዛ ጉሙርቃንዳጉዲ ሌሊ ሃይ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ማዻ'' ዒንሢም ዒንጊንቲባኣሴ። 30 ዬያሮ ሃሢ ዒንሢ ታኣና ዎላ'' ሜታዻያ ማዔኔ፤ ዬይ ሜታሢ ሃያኮ ቤርታ ታና ሄሌ''ሢና ሃሢያ ታኣኒ ሜታሢዳ ዓኣሢ ዒንሢ ዋይዛሢኬ። ዳኪ. ማዾ'' 16፥19-40።

1:1 ዳኪ. ማዾ'' 16፥12።

1:13 ዳኪ. ማዾ'' 28፥30።

1:30 ዳኪ. ማዾ'' 16፥19-40።