ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ኪኢቶ
ፒልጲሲዮሴ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ጳውሎሴ ፒልጲሲዮሴ ዓሶም ፃኣፔ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ ሮሜ ዓጮ ዴማ ማዔ፥ ሜቄዶኒያ ዓጮይዳ፥ ፒልጲሲዮሴ ካታማ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶምኬ፤ ዬና ሺኢጲፆ ማኣሬላ ጳውሎሴ ዓውሮፓ ዓጮይዳ ቤርታ ዔቂሴዜሎኬ፤ ኪኢታ ፃኣፒንቴሢ፦ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሜሌ ማዻ ዓሳ ጳውሎሴ ዒፂ፥ ዒዛ ማካ ዎዶና ሃሣ ፒልጲሲዮሴ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዔቄ ሉኡዙሞና ዔርዛ ዓሶ ዛሎና ዒና ዒዛኮ ዖዪ፥ ቱኡዞ ማኣራ ዒ ዓኣዖኬ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴያ ጳውሎሴ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓኣ ጉሙርቂፆና ሚርጌና ካፄያ ማዔሢሮ ሃኖ ኪኢቶይዳ ሚርጌና ጴዻ ባካ ዎዛና ዒናፓ ፆኦሲ ዓያናና ዶዲሢ ዛላኬ።
ሃኖ ኪኢቶ ጳውሎሴ ፃኣፒሴ ባካ ዒዛኮ ሜታሢ ዎዶና ዒዛ ማኣዳኒ ማኣዳ ዳኪንቴያታሢሮ ፒልጲሲዮሴይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ጋላታኒኬ፤ ዒዛንታ ዔያቶንታ ዱማ ዱማ ሜታ ሄሌያ ማዔቴያ ዒጊጩዋዖ ጉቤ ዒናፓ ጉሙርቂሢ ዔያቶኮ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ቃሲ ዔያቶ ዶዲሻኔ። ዖቶርሙሞና ሄርሺንቲና ሃሺ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ሼሌዑሞና ሚርጌና ዎሊ ሚጪንታያ ማዓንዳጉዲ ኮሺ ዔያቶም ላቲ ኬኤዛኔ። ዔያታ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ማዒፆና ዴንቄ ናንጋ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆይዳፓ ማዔያ፤ ሃሣ ጉሙርቂሢና ዔያታ ዴንቄያ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓይሁዴ ዓሶኮ ዎጎ ማዺ ኩንሥሢና ጴዼያቱዋሴ ጌይ ዔያቶም ጶቂሢ ኬኤዛኔ። ዬሱስ ኪሪስቶሴና ፔቴ ማዒ ናንጋዞንሢም ቢያ ፆኦሲ ዒንጋንዳ ኮሹሞንታ ዎዞንታ ዛሎዋ ዔያቶም ዒ ፃኣፔኔ።
ሃና ኪኢታ ዱማዺ ዔርታሢ፦ ዎዛንታ ጉሙርቂሢንታ ፔቱሞንታ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ናንጎ ናንጊና ዶዲሢንታ ዛላ ፔጋሲ ዔርዚፆናኬ፤ ቃሳዖ ጳውሎሴ ፒልጲሲዮሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ሚርጌና ናሽካያ ማዒፆ ዛሎ ኬኤዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ (1፡1-11)
ጳውሎሴ ዓኣ ጎይፆ (1፡12-26)
ኪሪስቶሴና ጴዻ ናንጊ (1፡27—2፡18)
ጳውሎሴና ዎላ ማዻ ዓሶ (2፡19-30)
ሉኡቂ ዔርዛ ዓሶም ላቲ ኬኤዚንቴ ባኣዚ (3፡1—4፡9)
ጳውሎሴኮ ፒልጲሲዮሴ ዓሶ ጋላቲፆንታ ጋፒንፆ ሳራሢፆ (4፡10-23)
1
ጳውሎሴ ዳኬ ሳራሢፆ
ሃይ ኪኢታ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ጳውሎሴና ፂሞቴዋሴናይዳፓ ዳኪንቴያኬ፤ 1፡1 ዳኪ. ማዾ 16፡12።
ዳኪንቴሢያ ፒልጲሲዮሴ ካታማ ናንጋ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ፆኦሲም ዱማዼ ዓሶና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሶና ዲያቆኔ ማዒ ዔያቶ ማኣዲ ማዻ ዓሶናምኬ፤
ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ፆኦዛሢዳፓ፤ ዬያጉዲ ሃሣ፥ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴይዳፓ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ዒንሢም ማዖንጎ።
ጳውሎሴኮ ጋላቶ ሺኢጲፆ
ዒንሢ ታ ጶቂሣ ዎዶና ቢያ ታ ፆኦዛሢ ታኣኒ ጋላታኔ። ዒንሢ ቢያሢም ታ ሺኢቃኣና ዼኤፒ ዎዛና ታ ሺኢቃኔ። ታኣኒ ፒልጲሲዮሴ ካታሞ ሄሌ ኬላፓ ዓርቃዖ ሃኖ ሄላንዳኣና ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾና ታኣና ዎላ ዒንሢ ማዔሢሮ ፆኦሲ ታ ጋላታኔ። ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎና ኩንሣኒ ዬያ ኮዦ ማዾ ዒንሢና ማዻኒ ዓርቄ ፆኦዛሢ ሃሢያ ማዺሺ ዴዴዓንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። ታ ዒንሢ ዛሎ ዬያይዲ ማላንዳያ ኮይሳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎኔ ዒናፓ ታ ዒንሢ ናሽካያታሢሮኬ፤ ሃሣ ታ ዒንሢሮ ዬያይዲ ማላሢ ኮዦ ሃይሶ ዛሎ ዖኦጪንታ ባኮሮ ማሂ ታ ኬኤዛ ዎዶና፤ ሃሣ ታ ሃይካ ቱኡዞ ማኣራ ኬኤዛኣና ዒንሢ ታኣና ዎላ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዔካያ ማዔሢሮኬ። ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢ ናሽካሢጉዲ ታኣኒያ ዒንሢ ናሽካያ ማዒ ዒንሢ ጶቂሣሢኮ ፆኦሲ ማርካኬ።
ናሹማ ዒንሢኮ ዔራቶና ጶቂሥሢና ዓኣያ ማዒ፥ ዳልጊ ዳልጊ ዓኣዻንዳጉዲ ታ ፆኦሲ ሺኢቃኔ። 10 ዬይ ዑሣ ዓኣዼ ኮዦ ባኮ ዱማሲ ዒንሢ ዔራንዳጉዲና ኪሪስቶሴ ማዒ ሙካ ኬሎና ጌኤሺ፤ ሃሣ ቦሂሳ ባኣዚያ ባኣያ ማዒ ዒንሢ ጴዻንዳጉዲኬ። 11 ያዒ ማዒፆና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዒንሢም ዒንጋ ፂሉሞ ዓኣፖና ኩሚ ፆኦሲ ቦንቻያና ጋላታያ ዒንሢ ማዓንዳኔ።
ጳውሎሴኮ ቱኪንቲፃ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ላኣጊባኣሢ
12 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታጊዳ ሄሌ ባካ ቢያ ኮዦ ሃይሶ ማዾ ባሼና ዳልጋንዳጉዲ ማሄሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 13 ታኣኒ ቱኡቴሢ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ዛሎናታሢ ሮሜ ዓጮ ካኣቲ ማኣሮ ካፓ ዓሶንታ ሜሌ ዓሳኣ ቢያ ታና ዔሬኔ። 1፡13 ዳኪ. ማዾ 28፡30። 14 ታ ቱኡቴቴያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ታ ዒሾንሢና ታ ሚሾንሢናፓ ሚርጌዞንሢ ፆኦሲ ቃኣሎ ዒጊቹሞ ባኣያ ኬኤዛኒ ዳንዳዔኔ።
15 ጋዓንቴ ፔቴ ፔቴዞንሢ ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛሢ ቄኤሙሞና ዒፂሢ ዓያናናኬ፤ ዛላ ኬኤዛሢ ፒዜ ዒናፓኬ። 16 ዬንሢ ኮዦ ሃይሶ ፒዜ ዒናፓ ኬኤዛዞንሢ ናሹሞና ኬኤዛኔ፤ ዔያታ ዬያ ማዻሢ ታኣኒ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሶ ዛሎ ሞኦታንዳጉዲ ፆኦሲ ታና ዶኦሬሢ ዔራሢሮኬ። 17 ሃንጎዋታ ኮዦ ሃይሶ ዎቢሲ ኬኤዛሢ ፔና ዼግ ዼጊዳኒ ዓኣ ማሊፆይዳፓ ዔቄያና ቱኡዞኮ ጊዳ ቃሲ ታና ሜቶ ሄሊሳኒ ማሊኬ።
18 ዬይ ያዺ ማዔቴያ ዬይ ቢያ ታና ዎዎዛሳኔ፤ ሴካ ቤርታ ዓኣ ዎዛ ታኣኮ ሃያኬ ጌይንቱዋያኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ኮሺና ማዖም ፑርታ ማሊሢና ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሃይሳ ኬኤዚንታሢሮኬ። 19 ሜሌ ሃሣ ታና ዎዛሳ ባካ ዒንሢ ሺኢጲፆና፤ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓያኖ ጌኤዣ ታና ማኣዴም ታኣኒ ቱኡዛፓ ቡሊንታንዳሢ ታ ዔሬሢሮኬ። 20 ዬያሮ ዓይጎ ባኣዚናኣ ታ ባሺንቲንዱዋኣሢ ጉቤ ዒናፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ቤርታኣስካፓ ባሼና ሃሢ ታ ናንጌቴያ ሃይቄቴያ ታኣና ኪሪስቶሴ ቦንቺንታንዳጉዲ ማሃኒ ጫርሹሞ ታኣኮ ዓኣኔ። 21 ዬያሮ ታኣኮ ናንጎ ጌይፃ፦ ኪሪስቶሴና ናንጊሢኬ፤ ታ ሃይቄቴያ ዑሣ ዓኣዼ ኮሺ ታኣም ማዓኔ። 22 ታኣኮ ኪሪስቶሴና ማዒ ናንጊፃ ዓኣፒ ማዾ ማዺሻያ ማዔቴ፥ ሃሢ ናንጊና ሃይቢናይዳፓ ዎኖ ታ ዶኦራንዳቴያ ታኣም ዔርቱዋሴ። 23 ዬንሢ ላምዖ ማሊፆንሢና ታ ሜታዻኔ፤ ፔቴ ዛሎና ሃካ ናንጊፆይዳፓ ሃይቢና ዱማዺ፥ ኪሪስቶሴና ዎላ ታ ናንጋኒ ኮዓኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴና ማዒፃ ቢያፓ ባሼ ታኣም ማዔሢሮኬ። 24 ሜሌ ዛሎና ዒንሢ ማኣዳኒ ታኣኮ ሃካ ሳዓ ናንጊፃ ሚርጌ ኮይሳያ ማዔሢ ታ ዛጋኔ። 25 ታኣኮ ዬኖ ዛሎ ማሊፃ ባሼያ ማዔሢሮ ሃይቢዳፓ ታ ዓቲ ዒንሢና ዎላ ናንጋንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ፤ ያዺ ማዔቴ፦ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዲጪሢና ዎዛና ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 26 ላሚ ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካኣና ታ ዛሎና ኪሪስቶሴና ዒንሢኮ ዓኣ ዎዞና ዒንሢ ሚርጌና ዎዛዻንዳኔ።
27 ዓካሪ ቢያፓ ባሼ ማዔ ባካ ዓይጎዳይ ጌዔቴ፦ ናንጋ ዒንሢኮ ኪሪስቶሴ ኮዦ ሃይሶ ጋላቲሳያ ማዓኒ ኮይሳሢኬ፤ ዬይ ያዺ ማዔቴ ታ ዒንሢ ሙኪ ዛጌቴያ ሃኬ ማዔቴያ ፔቴ ማሊሢና ዶዲ ዒንሢ ዔቃንዳሢንታ ኮዦ ሃይሶ ማዾ ዶዲ ዒንሢ ማዻንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 28 ዓይጎ ባኣዚናኣ ማዖም ዒንሢ ማዾ ማካ ዓሶ ዒጊጪፖቴ፤ ዬይ ዒንሢኮ ጫርሹማ ዔያቶም ባይሲንታ ማላታ ማዓዛ ዒንሢም ጋዓንቴ ዻቂንታም ፆኦሲ ዒንጌ ማላታ ማዓንዳኔ። 29 ኪሪስቶሴ ዛሎ ዒንሢ ሜቶ ዔካንዳጉዴያ ማዓንዳፓዓቴም ዒዛ ጉሙርቃንዳጉዲ ሌሊ ሃይ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ማዻ ዒንሢም ዒንጊንቲባኣሴ። 30 ዬያሮ ሃሢ ዒንሢ ታኣና ዎላ ሜታዻያ ማዔኔ፤ ዬይ ሜታሢ ሃያኮ ቤርታ ታና ሄሌሢና ሃሢያ ታኣኒ ሜታሢዳ ዓኣሢ ዒንሢ ዋይዛሢኬ። 1፡30 ዳኪ. ማዾ 16፡19-40።

1:1 1፡1 ዳኪ. ማዾ 16፡12።

1:13 1፡13 ዳኪ. ማዾ 28፡30።

1:30 1፡30 ዳኪ. ማዾ 16፡19-40።