ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ኪኢቶ
ሮሜ ዓጮ ዓሶም
ዓይፆ ካሮ
ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ሃያ ኪኢቶ ሮሜ ዓሶም ፃኣፔሢ ሮሜ ዓጮይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛጋኒ ዒ ማሌሢሮ ዔያታ ዒዛ ጊኢጊ ካፓንዳጉዲኬ። ጳውሎሴኮ ማሊፃ ሮሜይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኬዞንሢና ዻካ ዎዴ ዴዒ ማዼስካፓ ዔያታ ዒዛ ማኣዴም ዒስፔኔ ዓጮ ዴንዳኒኬ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኪፆ ዛሎ ዒ ዔሬ ባኮና ሃሣ ዔያታ ዎይቲ ናንጋንዳቴያ ናንጋንዳ ጎይፆ ፓይዲ ፓይዲ ፃኣፔኔ፤ ጳውሎሴ ዔያቶ ኪኢታኒ ማሌ ባካ ቢያ ሃኖ ኪኢቶይዳ ዓኣኔ።
ጳውሎሴ ሮሜይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኬዞንሢም ሳራሤ ሳራሢፆና ሃሣ ዔያቶም ዒ ሺኢቃያ ማዒፆዋ ዔርዜሢኮ ጊንፃ ዒዛ ኪኢቶኮ ዓኣፖ ማዔ ባካ፦ «ፆኦሲ ዓሲ ፂሎ ማሂ ዛጋሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄቶ ሌሊ ማዔሢ ዬይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ፆኦሲ ፂሎ ማሂ ዛጋኔ፤ ናንጊያ ዴንቃንዳኔ» (1፡17) ጋዓ ማሊፆ ማዔሢ ዒ ዻዋኔ።
ዬካፓ ሃሣ ጳውሎሴ ዬኖ ማሊፄሎ ዳልጊሺ ፃኣፓዖ ዓይሁዴ ዓሶ ማዔቴያ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ጎሜና ዓኣያ ማዔሢሮ ፆኦሲና ዎላ ቡካንዳያ ኮይሳኔ፤ ዓሲ ፆኦሲና ዎላ ቡካኒ ዳንዳዓሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኪሢና ሌሊኬ፤ ዬኖ ፆኦሲና ዎላ ጊኢጊ ቡኪንቶኮ ዓኣፓ ሜሌ ዓኪ ናንጊ ዴንቂሢ ማዔሢ ዒዚ ዳልጊና ኬኤዛኔ። ዒዚ ኬኤዛዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኬ ዓሲ ፆኦሲና ዎላ ኮሺ ናንጋንዳኔ፤ ዬይ ዓሢ ፆኦሲ ዓያኖ ዛሎና ጎሜና ሃይቢናኮ ዎልቆ ዴማፓ ባሺ ኬስኬኔ፤ ጌዒ ዓይ. 5—8 ሄላንዳኣና ጳውሎሴ ፆኦሲ ዎጎኮ ማሊፆና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኬ ዓሶ ናንጎይዳ ማዻ ዓያኖ ጌኤዦናኮ ማሊፃ ዓይጎታቴያ ዔርዛኔ፤ ዬካፓ ሃሣ ጳውሎሴ፦ «ፆኦሲ ዓሲም ማላ ማሊፆ ጋራ ዓይሁዶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ዎላ ዎይቲ ፔቴ ማዓኒ ዳንዳዓይ?» ጋዓ ዓሶኮ ዖኦጪፆ ማሃኒ ሚርጌ ኮዓኔ።
ሃሣ ዓይሁዶ ዓሳ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔኩዋዖ ዓቲፃ ፆኦሲ ማሊሢ ማዒፆ ዒ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ጎይፆና ዓሲ ቢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆኦሲ ጉሪ ዒንጌ ዻቂንቶና ዻቃኒ ዳንዳዓንዳጉዲኬ ጋዓኔ፤ ማዔቶዋ ዓይሁዶ ዓሳ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔካንዳ ዎዴ ሙካንዳሢ ጳውሎሴ ጉሙርቃኔ፤ ጋፒንፃ ጳውሎሴ ኬኤዛዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኪ ዎይቲ ናንጎንዶቴያ፥ ባሼ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዎላ ናሹሞና ናንጋንዳጉዲ ኬኤዛኔ፤ ዬያይዳ ዒ ቃሳዖ ፆኦሲም ማዺሢ ዛላንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ፔ ዓጮም ጊንሣ ዎሊማኣ ዔያታ ማዻኒ ኮይሳ ባኮ ሃሣ ፆኦሲ ዎጎ ዔያታ ማዻ ዎዶና ዔያቶም ዖኦጪሢ ማዒ ሂርጊሻ ባኮ ዛሎ ፓይዲ ፓይዲ ዒ ኬኤዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
1. ዓይፆ ካሮንታ ኬኤዚንታኒያ ማሊንቴ ባኮ (1፡1-17)
2. ዓሲ ቢያም ዻቂንታ ኮይሳሢ (1፡18—3፡20)
3. ፆኦሲ ዓሲ ዻቂሻ ጎይፆ (3፡21—4፡25)
4. ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ዓኪ ናንጊ (5፡1—8፡39)
5. ፆኦሲኮ ዒስራዔኤሌ ዓሶም ዓኣ ማሊፆ (9፡1—11፡36)
6. ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋ ጎይሢ (12፡1—15፡13)
7. ጋፒንሢ ማሊሢና ሳራሥሢ (15፡14—16፡27)
1
ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ፆኦሲ ማዾም ዔኤሊንቴ፥ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዛኒ ዶኦሪንቴ፥ ጳውሎሴይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፤
ሃይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ፆኦሲ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ቤርታዺ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎኬ። ኮዦ ሃይሳ ፆኦሲ ናዓሢ ዓሲ ማዒ፥ ዳውቴ ዜርፆይዳፓ ሾይንቴሢ ኬኤዛያኬ። ዬያጉዲ ሃሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጌኤዦ ዓያኖ ዛሎና ዼኤፒ ዎልቄና ሃይባፓ ዔቂፆና ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ኬኤዛኔ። ዒዛ ዛሎና ፆኦሲ ማዾም ዳኪንቴያ ኑና ማሃኒ ዳንዳዒሳ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ኑ ዴንቄኔ፤ ዬያሮ ዒዛ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲና ዒዛም ዓይሢንታንዳጉዲ ኑ ማሃኔ። ዒንሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴሮ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዔኤሌ ዓሶ ባኣካኬ።
ዬያሮ ሮሜ ዓጮይዳ ናንጋያ፤ ሃሣ ፆኦሲ ዒንሢ ናሽኪ፥ ዒዛ ዓሲ ማዓንዳጉዲ ዔኤሌዞንሢም ቢያ፦
ኑ ዓዳሢ ፆኦሲና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖም።
ጋላታ ሺኢጲሢ
ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ሃይሳ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴሢሮ ቢያፓ ቤርታሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢ ቢያሢ ዛሎሮ ታ ፆኦዛሢ ታኣኒ ጋላታኔ። ቢያ ኬሊ ታ ሺኢቃ ዎዶና ዒንሢ ዛሎ ዋሉዋያ ማዒፆኮ ዒዛ ናኣዚ ዛሎ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዚ ኬኤዚ ጉቤ ዒናፓ ታ ዒዛም ማዻ ፆኦዛሢ ታኣኮ ማርካኬ። 10 ፆኦሲ ጌዔቴ ጋፒንፃ ሃሢ ዒንሢ ኮራ ታ ሙካንዳ ጎይሢ ዒ ጊኢጊሻንዳጉዲ ቢያ ኬሊ ታ ሺኢቃኔ። 11 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ማሃ ዓያኖ ዒንጊፆ ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ኮዓሢሮ ታ ዒንሢ ዛጋኒ ኮሺ ማላኔ። 12 ዬያ ታ ጋዓሢ ታኣኒ ዒንሢ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዒንሢያ ታ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዎሊ ኑ ዶዲሻኒ ኮዒኬ።
13 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሜሌ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ታ ዔርዚ ሚርጌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቄኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢ ባኣኮይዳኣ ታ ዔርዚ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቃኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ባንሢ ሙካኒ ሚርጌና ታ ማሌም ሃኖ ሄላንዳኣና ታኣም ጊኢጊባኣሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 1፡13 ዳኪ. ማዾ 19፡21። 14 ጊሪኮ ዓጮ ናንጎና ሙኡጮና ዔራ ዓሶና ዔሩዋ ዓሶናም፥ ጪንጮ ዓሶና ቦኦዞ ዓሶናም ኮዦ ሃይሶ ዔርዛንዳያ ታና ኮይሳኔ። 15 ዬያሮኬ ዒንሢ፥ ሮሜይዳ ናንጋዞንሢም ኮዦ ሃይሶ ኬኤዛኒ ታ ኮዓሢ።
ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዎልቆ
16 ታኣኒ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ኬኤዛኒ ቦርሲንቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ቤርታዺ ዓይሁዴ ዓሶ፥ ሄሊሳዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ፤ ጌይፃ፦ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ ፆኦሲ ዎልቄኬ። 1፡16 ማር. 8፡38። 17 ዬይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ፆኦሲ ዓሲ ፂሎ ማሂ ዛጋሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄቶ ሌሊ ማዔሢ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሲ ፆኦሲ ፂሎ ማሂ ዛጋኔ፤ ናንጊያ ዴንቃንዳኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 1፡17 ዒምባ. 2፡4።
ዓሲኮ ፑርቱሞ
18 ዓሳ ፔኤኮ ፑርቱሞና ጎኑሞ ፔጋዺ ዔርቱዋጉዲ ማሃኔ፤ ዬያሮ ዔያቶኮ ጎሞና ፑርቱሞና ዛሎሮ ፆኦሲኮ ጎሪንታ ጫሪንጫፓ ዔያቶይዳ ሙካንዳኔ። 19 ፆኦሲ ዔያቶ ሜቶና ጎራሢ ፆኦሲ ዛሎ ዔያታ ዔራኒ ኮይሳ ባኮ ዒ ዔያቶ ፔኤሮ ዔርዜም ዔያታ ዔራያታሢሮኬ። 20 ዓጫ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ዓሲም ጴዹዋ፥ ፆኦሲ ባካ፤ ጌይፃ፦ ናንጊና ናንጋ ዒዛኮ ዎልቆና ፆኦሱሞና ዒ ማዤ ባኮይዳ ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ዬያሮ ዬኖ ዓሶጉዲ ዔሬዖ ፑርቲሳዞንሢ ቶላኒ ጌስታንዳ ባኣዚ ባኣሴ። 21 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፆኦሲ ዔሬያታዖ ዒዛም ኮይሳ ቦንቾና ጋላታና ዒንጊባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ፔኤኮ ማሊፆና ፓሡዋ ዓሲ ማዔኔ፤ ሃሣ ጶቂሡዋያ ማዒ ዒና ዔያቶኮ ባይቄኔ፤ 1፡21 ዔፕ. 4፡17-18። 22 ዔያታ «ኑ ጪንጫ ዓሲኬ» ጋዓኔ፤ ታንቴ ዔያታ ዔኤያኬ። 23 ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢ ካኣሽኪፆ ሃሺ ላኣሚንታያና ባይቃያ ማዔ፥ ዓሲንታ ካፒንታ ቆልሞንታ ሳዓይዳ ዳዲና ሃንታ ባኮ ማሊሲ ማዦና ካኣሽኮ ባኣዚ ዔያታ ካኣሽኪሢ ዓርቄኔ። 1፡23 ላሚ. ዎማ 4፡16-18።
24 ዬያሮ ፆኦሲ ቦርሲሳ ባኣዚ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዒኢሳ ፑርታ ባኣዚ ኩሜ ዔያቶ ማሊፆ ዔያታ ኩንሣንዳጉዲ ዔያቶ ሃሼኔ። 25 ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲኮ ጎኑሞ ሉኡዙሞና ዔያታ ላኣሜሢሮ፥ ማዤሢ ዓኣንቴ ማዢንቴ ባኮ ዔያታ ካኣሽኪ፥ ዬያ ባኮም ማዻሢሮኬ፤ ፆኦሲ ጋዓንቴ ናንጊና ጋላቲንቴያኬ።
26 ዓሳ ዬያ ማዼሢሮ ፆኦሲ ዓሶ ኮይሱዋ ቦርሲሳ ሱኡኬም ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ ዔያቶኮ ላኣላታዖ ዔርቴ ጎይፆጉዲቱዋንቴ ዳምቤባኣ ጎይሢ ላኣሊና ላሄኔ። 27 ዬያጉዲ ሃሣ ዓቲንቃ ላኣሎና ላሂፆ ሃሺ፥ ዎላ ላሃኒ ኮዒሢና ዓቲንቃ ዓቲንቆና ዎላ ቦርሲሳ ባኣዚ ማዼኔ፤ ዬያሮ ዔያቶኮ ዻቢንቶ ዛሎና ዔያቶም ኮይሳ ሜቶ ፔጊዳ ዔያታ ዔኪ ዬዓንዳኔ።
28 ዓሳ ፆኦሲ ዔራኒ ኮዒባኣሢሮ ቦርሲሳ ባኣዚ ማዻንዳጉዲ ፆኦሲ ፓሡዋ ማሊሢም ዓኣሢ ዔያቶ ዒንጌኔ። 29 ዬያሮ ጌኔ ማዾ፥ ፑርቱሞ፥ ዱኡዹሞ፥ ኮሜ ዓርቂሢ፥ ቂኢሩሞ፥ ዓሲ ዎዺሢ፥ ዑራ፥ ጌሺሢ፥ ፑርታ ማሊሢ ዔያቶይዳ ኩሜኔ፤ 30 ዬያጉዲ ሃሣ ዔያታ ዾንካያ፥ ዓሲ ሱንሢ ባይዛያ፥ ፆኦሲ ዒፃያ፥ ዓሲ ቦሃያ፥ ዖቶርቃያ፥ ሄርሺንታያ፥ ፑርታ ባኣዚ ማዾንዶ ጎይሢ ኮዓያ፥ ሾዔ ዓሶም ዓይሢንቱዋያ፥ 31 ጶቂሡዋያ፥ ጌስቲ ቱኮና ጌኤዞ ካፑዋያ፥ ናሹሞ ባኣያ፥ ሚጪንቲሢያ ባኣ ዓሲኬ። 32 «ዬንሢ ማዻዞንሢም ቢያ ሃይቢ ኮይሳኔ» ጋዓ ፆኦሲኮ ዎጎ ዔራያታዖ ዬያ ቢያ ዔያታ ማዻኔ፤ ማዾ ሌሊቱዋንቴ ዬያጉዲ ማዻ ዓሶዋ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዶዲሻኔ።

1:13 1፡13 ዳኪ. ማዾ 19፡21።

1:16 1፡16 ማር. 8፡38።

1:17 1፡17 ዒምባ. 2፡4።

1:21 1፡21 ዔፕ. 4፡17-18።

1:23 1፡23 ላሚ. ዎማ 4፡16-18።