ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ሮሜ ዓጮ'' ዓሶም ዳኬ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ሓያ ኪኢቶ'' ሮሜ ዓሶም ፃኣፔሢ' ሮሜ ዓጮ''ይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዛጋኒ ዒ ማሌሢሮ ዔያታ ዒዛ ጊኢጊ ካፓንዳጉዲኬ። ጳውሎሴኮ ማሊፃ ሮሜይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኬዞንሢና ዻካ'' ዎዴ ዴዒ ማዼስካፓ ዔያታ ዒዛ ማኣዴ''ም ዒስፔኔ ዓጮ'' ዴንዳኒኬ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኪፆ ዛሎ'' ዒ ዔሬ ባኮና ሓሣ ዔያታ ዎይቲ ናንጋንዳቴያ ናንጋንዳ ጎይፆ ፓይዲ ፓይዲ ፃኣፔኔ፤ ጳውሎሴ ዔያቶ ኪኢታኒ ማሌ ባካ ቢያ ሃኖ' ኪኢቶ''ይዳ ዓኣኔ።
ጳውሎሴ ሮሜይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኬዞንሢም ሳራሤ ሳራሢፆና ሃሣ ዔያቶም ዒ ሺኢቃያ ማዒፆዋ ዔርዜሢኮ ጊንፃ ዒዛ ኪኢቶ''ኮ ዓኣፖ ማዔ ባካ፦ «ፆኦሲ ዓሲ ፂሎ'' ማሂ ዛጋሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄቶ ሌሊ ማዔሢ ዬይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ'' ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሲ ፆኦሲ' ፂሎ'' ማሂ ዛጋኔ፤ ናንጊያ ዴንቃንዳኔ» (1፥17) ጋዓ ማሊፆ ማዔሢ ዒ ዻዋኔ።
ዬካፓ ሓሣ ጳውሎሴ ዬኖ ማሊፄሎ ዳልጊሺ ፃኣፓዖ ዓይሁዴ ዓሶ ማዔቴያ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ጎሜና ዓኣያ ማዔሢሮ ፆኦሲና ዎላ'' ቡካንዳያ ኮይሳኔ፤ ዓሲ ፆኦሲና ዎላ'' ቡካኒ ዳንዳዓሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኪሢና ሌሊኬ፤ ዬኖ ፆኦሲና ዎላ'' ጊኢጊ ቡኪንቶኮ ዓኣፓ ሜሌ'' ዓኪ ናንጊ ዴንቂሢ ማዔሢ ዒዚ ዳልጊና ኬኤዛኔ። ዒዚ ኬኤዛዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኬ ዓሲ ፆኦሲና ዎላ'' ኮሺ ናንጋንዳኔ፤ ዬይ ዓሢ ፆኦሲ ዓያኖ ዛሎ''ና ጎሜና ሃይቢናኮ ዎልቆ ዴማ''ፓ ባሺ ኬስኬኔ፤ ጌዒ ዓይ. 5-8 ሄላ''ንዳኣና ጳውሎሴ' ፆኦሲ ዎጎኮ ማሊፆና ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኬ ዓሶ ናንጎይዳ ማዻ ዓያኖ ጌኤዦናኮ ማሊፃ ዓይጎታቴያ ዔርዛኔ፤ ዬካፓ ሃሣ ጳውሎሴ፦ «ፆኦሲ' ዓሲም ማላ ማሊፆ ጋራ ዓይሁዶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ዎላ'' ዎይቲ ፔቴ'' ማዓኒ ዳንዳዓይ?» ጋዓ ዓሶኮ ዖኦጪፆ ማሃኒ ሚርጌ ኮዓኔ።
ሃሣ ዓይሁዶ ዓሳ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔኩዋዖ ዓቲፃ ፆኦሲ ማሊሢ ማዒፆ ዒ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬያ ጎይፆና ዓሲ ቢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ፆኦሲ ጉሪ ዒንጌ ዻቂንቶና ዻቃኒ ዳንዳዓንዳጉዲኬ ጋዓኔ፤ ማዔቶዋ ዓይሁዶ ዓሳ ዬሱሴ ጉሙርቂ ዔካንዳ ዎዴ ሙካንዳሢ ጳውሎሴ ጉሙርቃኔ፤ ጋፒንፃ ጳውሎሴ ኬኤዛዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ዔኪ ዎይቲ ናንጎንዶቴያ፥ ባሼ ሃሣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዎላ'' ናሹሞና ናንጋንዳጉዲ ኬኤዛኔ፤ ዬያይዳ ዒ ቃሳ''ዖ ፆኦሲም ማዺሢ ዛላንታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ፔ ዓጮ''ም ጊንሣ ዎሊማኣ ዔያታ ማዻኒ ኮይሳ ባኮ ሃሣ ፆኦሲ ዎጎ ዔያታ ማዻ ዎዶ''ና ዔያቶም ዖኦጪሢ ማዒ ሂርጊሻ ባኮ ዛሎ'' ፓይዲ ፓይዲ ዒ ኬኤዛኔ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
1 ዓይፆ ካሮ''ንታ ኬኤዚንታኒያ ማሊንቴ ባኮ 1፥1-17
2 ዓሲ ቢያም ዻቂንታ ኮይሳሢ 1፥18—3፥20
3 ፆኦሲ ዓሲ ዻቂሻ ጎይፆ 3፥21—4፥25
4 ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ጴዻ ዓኪ ናንጊ 5፥1—8፥39
5 ፆኦሲኮ ዒስራዔኤሌ ዓሶም ዓኣ ማሊፆ 9፥1—11፥36
6 ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ናንጋ ጎይሢ 12፥1—15፥13
7 ጋፒንሢ ማሊሢና ሳራሥሢ 15፥14—16፥27
1
ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ፆኦሲ ማዾ''ም ዔኤሊ''ንቴ፥ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ'' ኬኤዛኒ ዶኦሪንቴ፥ ጳውሎሴይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፤
ሃይ ኮዦ ሓይሶ ቃኣላ'' ፆኦሲ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎ''ና ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ቤርታዺ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ'' ቃኣሎ''ኬ። ኮዦ ሃይሳ' ፆኦሲ ናዓሢ ዓሲ ማዒ፥ ዳውቴ ዜርፆይዳፓ ሾይንቴሢ ኬኤዛያኬ። ዬያጉዲ ሓሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጌኤዦ ዓያኖ ዛሎ''ና ዼኤፒ ዎልቄና ሓይባ''ፓ ዔቂፆና ፆኦሲ ናይ ማዔሢ ኬኤዛኔ። ዒዛ ዛሎ''ና ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴያ ኑና ማሃኒ ዳንዳዒሳ ፆኦሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ኑ ዴንቄኔ፤ ዬያሮ ዒዛ ዛሎ''ና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳጉዲና ዒዛም ዓይሢንታንዳጉዲ ኑ ማሃኔ። ዒንሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴሮ ማዓንዳጉዲ ፆኦሲ ዔኤሌ'' ዓሶ ባኣካ''ኬ።
ዬያሮ ሮሜ ዓጮ''ይዳ ናንጋያ፤ ሃሣ ፆኦሲ ዒንሢ ናሽኪ፥ ዒዛ ዓሲ ማዓንዳጉዲ ዔኤሌ''ዞንሢም ቢያ፦
ኑ ዓዳሢ ፆኦሲና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖም።
ጋላታ ሺኢጲሢ
ዒንሢኮ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ሓይሳ ዓጮ'' ቢያይዳ ዋይዚንቴሢሮ ቢያፓ ቤርታሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ''ና ዒንሢ ቢያሢ ዛሎ''ሮ ታ ፆኦዛሢ ታኣኒ ጋላታኔ። ቢያ ኬሊ'' ታ ሺኢቃ ዎዶ''ና ዒንሢ ዛሎ'' ዋሉ''ዋያ ማዒፆኮ ዒዛ ናኣዚ'' ዛሎ'' ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ'' ኬኤዚ ኬኤዚ ጉቤ ዒናፓ ታ ዒዛም ማዻ ፆኦዛሢ ታኣኮ ማርካኬ። 10 ፆኦሲ ጌዔቴ ጋፒንፃ ሓሢ ዒንሢ ኮራ ታ ሙካንዳ ጎይሢ ዒ ጊኢጊሻንዳጉዲ ቢያ ኬሊ'' ታ ሺኢቃኔ። 11 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ማሃ ዓያኖ ዒንጊፆ ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ኮዓሢሮ ታ ዒንሢ ዛጋኒ ኮሺ'' ማላኔ። 12 ዬያ ታ ጋዓሢ ታኣኒ ዒንሢ ጉሙርቂፆ ዛሎ''ና ዒንሢያ ታ ጉሙርቂፆ ዛሎ''ና ዎሊ ኑ ዶዲሻኒ ኮዒኬ።
13 ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሜሌ'' ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ታ ዔርዚ ሚርጌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቄኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢ ባኣኮ''ይዳኣ ታ ዔርዚ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቃኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ባንሢ ሙካኒ ሚርጌና ታ ማሌም ሓኖ'' ሄላ''ንዳኣና ታኣም ጊኢጊባኣሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። ዳኪ. ማዾ'' 19፥21። 14 ጊሪኮ ዓጮ'' ናንጎና ሙኡጮና ዔራ ዓሶና ዔሩዋ ዓሶናም፥ ጪንጮ ዓሶና ቦኦዞ ዓሶናም ኮዦ ሓይሶ ዔርዛንዳያ ታና ኮይሳኔ። 15 ዬያሮኬ ዒንሢ፥ ሮሜይዳ ናንጋዞንሢም ኮዦ ሓይሶ ኬኤዛኒ ታ ኮዓሢ።
ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ'' ዎልቆ
16 ታኣኒ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ'' ኬኤዛኒ ቦርሲንቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኮዦ ሓይሶ ቃኣላ'' ቤርታዺ ዓይሁዴ ዓሶ፥ ሄሊ''ሳዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ፤ ጌይፃ፦ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ ፆኦሲ ዎልቄኬ። ማር. 8፥38። 17 ዬይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ'' ፆኦሲ' ዓሲ ፂሎ'' ማሂ ዛጋሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄቶ ሌሊ ማዔሢ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ «ፆኦሲ ጉሙርቃ ዓሲ ፆኦሲ' ፂሎ'' ማሂ ዛጋኔ፤ ናንጊያ ዴንቃንዳኔ» ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። ዒምባ. 2፥4።
ዓሲኮ ፑርቱሞ
18 ዓሳ ፔኤኮ ፑርቱሞና ጎኑሞ ፔጋዺ ዔርቱዋጉዲ ማሃኔ፤ ዬያሮ ዔያቶኮ ጎሞና ፑርቱሞና ዛሎ''ሮ ፆኦሲኮ ጎሪ''ንታ ጫሪንጫፓ ዔያቶይዳ ሙካንዳኔ። 19 ፆኦሲ ዔያቶ ሜቶና ጎራ''ሢ' ፆኦሲ ዛሎ'' ዔያታ ዔራኒ ኮይሳ ባኮ ዒ ዔያቶ ፔኤሮ ዔርዜም ዔያታ ዔራያታሢሮኬ። 20 ዓጫ'' ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ዓሲም ጴዹዋ፥ ፆኦሲ ባካ፤ ጌይፃ፦ ናንጊና ናንጋ ዒዛኮ ዎልቆና ፆኦሱሞና ዒ ማዤ ባኮይዳ ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ዬያሮ ዬኖ ዓሶጉዲ ዔሬዖ ፑርቲሳዞንሢ ቶላ''ኒ ጌስታንዳ ባኣዚ'' ባኣሴ። 21 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፆኦሲ ዔሬያታዖ ዒዛም ኮይሳ ቦንቾና ጋላታና ዒንጊባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ፔኤኮ ማሊፆና ፓሡዋ ዓሲ ማዔኔ፤ ሓሣ ጶቂሡዋያ ማዒ ዒና'' ዔያቶኮ ባይቄኔ፤ ዔፕ. 4፥17-18። 22 ዔያታ «ኑ ጪንጫ ዓሲኬ» ጋዓኔ፤ ታንቴ ዔያታ ዔኤያኬ። 23 ናንጊና ናንጋ ፆኦዛሢ ካኣሽኪፆ ሃሺ'' ላኣሚንታያና ባይቃያ ማዔ፥ ዓሲንታ ካፒንታ ቆልሞንታ ሳዓይዳ ዳዲና ሃንታ ባኮ ማሊሲ ማዦና ካኣሽኮ ባኣዚ'' ዔያታ ካኣሽኪሢ ዓርቄኔ። ላሚ. ዎማ 4፥16-18።
24 ዬያሮ ፆኦሲ፡ ቦርሲሳ ባኣዚ'' ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዒኢሳ ፑርታ ባኣዚ'' ኩሜ ዔያቶ ማሊፆ ዔያታ ኩንሣንዳጉዲ ዔያቶ ሃሼ''ኔ። 25 ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆኦሲኮ ጎኑሞ ሉኡዙሞና ዔያታ ላኣሜሢሮ፥ ማዤሢ ዓኣንቴ ማዢንቴ ባኮ ዔያታ ካኣሽኪ፥ ዬያ ባኮም ማዻሢሮኬ፤ ፆኦሲ ጋዓንቴ ናንጊና ጋላቲንቴያኬ።
26 ዓሳ ዬያ ማዼሢሮ ፆኦሲ' ዓሶ ኮይሱዋ ቦርሲሳ ሱኡኬም ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ ዔያቶኮ ላኣላታዖ ዔርቴ ጎይፆጉዲቱዋንቴ ዳምቤባኣ ጎይሢ ላኣሊና ላሄኔ። 27 ዬያጉዲ ሃሣ ዓቲንቃ ላኣሎና ላሂፆ ሃሺ''፥ ዎላ'' ላሃኒ ኮዒሢና ዓቲንቃ ዓቲንቆና ዎላ'' ቦርሲሳ ባኣዚ'' ማዼኔ፤ ዬያሮ ዔያቶኮ ዻቢንቶ ዛሎ''ና ዔያቶም ኮይሳ ሜቶ'' ፔጊዳ ዔያታ ዔኪ ዬዓንዳኔ።
28 ዓሳ ፆኦሲ ዔራኒ ኮዒባኣሢሮ ቦርሲሳ ባኣዚ'' ማዻንዳጉዲ ፆኦሲ ፓሡዋ ማሊሢም ዓኣሢ ዔያቶ ዒንጌኔ። 29 ዬያሮ ጌኔ ማዾ፥ ፑርቱሞ፥ ዱኡዹሞ፥ ኮሜ ዓርቂሢ፥ ቂኢሩሞ፥ ዓሲ ዎዺሢ፥ ዑራ፥ ጌሺሢ፥ ፑርታ ማሊሢ ዔያቶይዳ ኩሜኔ፤ 30 ዬያጉዲ ሃሣ ዔያታ ዾንካያ፥ ዓሲ ሱ'ንሢ ባይዛያ፥ ፆኦሲ ዒፃያ፥ ዓሲ ቦሃያ፥ ዖቶርቃያ፥ ሄርሺንታያ፥ ፑርታ ባኣዚ'' ማዾንዶ ጎይሢ ኮዓያ፥ ሾዔ ዓሶም ዓይሢንቱዋያ፥ 31 ጶቂሡዋያ፥ ጌስቲ ቱኮ''ና ጌኤዞ ካፑዋያ፥ ናሹሞ ባኣያ፥ ሚጪንቲሢያ ባኣ ዓሲኬ። 32 «ዬንሢ ማዻዞንሢም ቢያ ሃይቢ ኮይሳኔ» ጋዓ ፆኦሲኮ ዎጎ ዔራያታዖ ዬያ ቢያ ዔያታ ማዻኔ፤ ማዾ'' ሌሊቱዋንቴ ዬያጉዲ ማዻ ዓሶዋ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዶዲሻኔ።

1:13 ዳኪ. ማዾ'' 19፥21።

1:16 ማር. 8፥38።

1:17 ዒምባ. 2፥4።

1:21 ዔፕ. 4፥17-18።

1:23 ላሚ. ዎማ 4፥16-18።