ፆኦሲ ማዾ''ም ዳኪንቴ ጳውሎሴ ቲቶም ዳኬ ኪኢቶ''
ዓይፆ ካሮ''
ቲቶ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሲታዖ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂ ላኣሚንቴ ዓሲ ማዓዛ፥ ጳውሎሴና ዎላ'' ኮዦ ሃይሶ ኬኤዚፆ ማዾ'' ዒዛኮ ዴማ'' ማዒ ማዻያኬ፤ ጳውሎሴ ሓያ ኪኢቶ'' ፃኣፔሢ' ዼጌ ናይታዖ ዒዛና ዎላ'' ማዻ ቲቶም ማዓዛ ቲቶ ዬኖ ዎዶ''ና ቄርፄሴይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣሮ ማዾ'' ሃንቲ ሃንቲ ዛጋያኬ። ሃና ኪኢታ'' ሃይሦ ዼኤፒ ዼኤፒ ማሊሢ ዓርቄያኬ።
ፔታሳዖ፦ ቄርፄሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎይሣ ዓሶኮ ማሊፃ ዎማዒ ማዓንዳያ ኮይሳቴያ ባሼ ዒኢካ ዓኣ ዓሶኮ ፑርቶ ማሊፃፓ ዔቄያና ዎይሣ ዓሳ ዎማዒ ማዓንዳያ ኮይሳቴያ ቲቶም ላቲ'' ኬኤዚንቴኔ፤ ላምዓሳዖ፦ ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዓኣ ዱማ ዱማ ዓሶ ጌይፃ ዓቲንቆ ጋርቾ፥ ላኣሎ ጋርቾ፥ ዼጌ ዓቲንቆንታ ዓሶም ማዻ ዓሶንታ ዎማይዲ ዒ ዔርዛንዳቴያ ቲቶም ዞሮናያኬ፤ ጋፒንፆይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶኮ ዓኣያ ማዓኒ ኮይሳ ማሊሢ ኬኤዛኔ፤ ዬይያ፦ ዓሲና ኮሽኪ ዒጊንቲ ናንጎንዶ ጎይሢና ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ባኣካ'' ዎሊ ዒፂሢንታ ማርሞንታ ዱማዺሢንታ ባኣያ ማዒ ናንጋንዳጉዲ ዓሶ ዞሮም ጌይ ቲቶ ዓይሣያኬ።
ማፃኣፔላ ዱማ ዱማ ዓርቄ ባኮ
ዓይፆ ካሮ'' 1፥1-4
ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሶ ዛላ ኬኤዚንቴ ባኣዚ'' 1፥5-16
ሺኢጲፆ ማኣሮይዳ ዓኣ ዱማ ዱማ ዓሶ ዛሎ'' ኬኤዚንቴ ባኣዚ'' 2፥1-15
ጳውሎሴ ዞሬ ዞሮ''ና ላቲ'' ኬኤዜ ባኮ 3፥1-11
ጋፒንሢ ሓይሴ 3፥12-15
1
ፆኦሲም ማዻያ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾ''ም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ፆኦሲኮ ዶኦሪንቴዞንሢ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎ'' ኬኤዚ ማኣዳ''ኒና ፆኦሲ ካኣዦኮ ጎኑሞ ዔርዛኒ ዶኦሪንቴ ጳውሎሴይዳፓ፦
ዔያቶኮ ናንጊና ናንጊኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዓኣያ ማዓንዳኔ፤ ፆኦሲ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ዒንጋኒ ጫኣቄ ናንጊና ናንጎ ዔያታ ዴንቃንዳኔ። ፆኦሲ ፔቴ''ታዖ ሉኡቁዋሴ። ዬና ዎዳ'' ሄላ''ዛ ፆኦሲ ዬያ ፔ ቃኣሎ''ና ፔጋሲ ዻዌኔ፤ ዬይ ቃኣላ'' ታ ማዻንዳጉዲ ታኣም ዒንጊንቴሢሮ ኑና ዻቂሻ ፆኦዛሢ ዓይሢፆ ጎይፆ ታ ኬኤዛኔ።
ኑኡኒ ቢያሢ ጉሙርቃ፥ ፆኦሲ ጉሙርቂፆ ዛሎ''ና ታኣኮ ጎኔ ናዓሢ ማዔ፥ ቲቶም፤ 2ቆሮ. 8፥23፤ ጋላ. 2፥3፤ 2ፂሞ. 4፥10።
ፆኦሲ፥ ዓዳሢና ኑና ዻቂሻ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ኔኤም ማዖንጎ።
ቲቶ ቄርፄሴይዳ ማዻንዳጉዲ ዓይሢንቴ ባኮ
ታ ኔና ቄርፄሴይዳ ሃሼ''ሢ ዒኢካ ፓጬ ባኮ ኩንሣንዳጉዲና ኔ ማዻንዳጉዲ ታ ኔኤም ዓይሤ ጎይፆና ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪሞ ካታሞይዳ ካታሞይዳ ኔ ዶኦራንዳጉዲ ጌዒኬ። ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪማ፦ ዾንኪንቱዋያና ፔቴ'' ላኣሊ ዔኬያ፥ ዓይሢንቱዋያ ማዒሢና ጊንሣ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂ ላሂ ፔ ሱ'ንፆ ፑርቲሱዋያ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ናኣታ'' ዒዛኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዓኒ ኮይሳኔ። ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሳ፦ ፆኦሲ ማዾ'' ማዻንዳጉዲ ጉሙርቂ ዒንጎና ዓሲ ማዔሢሮ ዾንኪንቱዋ ዓሲ ማዓኒ ኮይሳኔ፤ ጌይፃ፦ ሄርሺንቱዋያ፥ ዑኬና ዻጋዹዋያ፥ ዑሽኪ ማሢንቱዋያ፥ ዓሲና ዣሉዋያ፥ ዔርቱዋ ጎይሢና ፔና ማኣዳ''ንዳ ባኣዚ'' ዔካኒ ኮውዋያ፤ ጌይፃ፦ ሚኢሼሮ ጎጋይቁዋያ ማዓኒ ኮይሳኔ። ዬያይዳፓ ሾኦቺ ዔካያ፥ ኮሺ ማዔ ባኣዚ'' ናሽካያ፥ ፔና ዔሪ ዎይሣያ፥ ፒዜ ዓሲ፥ ዒናና ዓኣ ዓሲ ሃሣ ኮይሳ ጎይሢ ናንጋያ ማዖንጎ። ዒ ዔሬ ጎይፆጉዴያና ጉሙርቂንታያ ማዔ ኪኢቶ'' ኮሺ'' ዓርቃያ ማዓኒ ኮይሳኔ፤ ዬያይዲፆና ሜሌ'' ዓሶ ዞራኒና ዬያ ዒፂ ማካ ዓሶዋ ጎራ''ኒ ዒ ዳንዳዓኔ። 1ፂሞ. 3፥2-7።
10 ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይሁዶ ፃጳፓ ማዔያ፥ ዓይሢንቱዋያ፤ ሃሣ ጉሪ ጌስቲ ጌስቲ ሺራ ጌሻ ሚርጌ ዓሲ ዓኣሢሮኬ። 11 ዬያ ዓሶ ዚቲዳኒ ኮይሳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፒዜ ማዒባኣ ጎይሢና ሚኢሼሮ ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዔርዛኒ ኮይሱዋ ባኣዚ'' ዔርዚ ዔርዚ ፔቴ'' ማኣሮ ዓሶ ካራና ፑርቲሳኔ። 12 ዔያቶኮ ዦይስኬይ ዔያቶ ዛሎ'' ኬኤዛዖ፦ «ቄርፄሴ ዓሳ ቢያ ዎዴ ሉኡቃያ፥ ፑርታ ቦዖ ማዔያ፥ ሃሣ ቤልፃዻያና ሙኡዚ'' ዓሲኬ» ጌዔኔ። 13 ዬያ ዓሢኮ ማርካታ ጎኔኬ፤ ዬያሮ ፒዜ ዔያታ ፆኦሲ ጉሙርቃያ ማዓንዳጉዲ፥ 14 ዓይሁዶ ዓሶኮ ኬኤዚ ሺሮ ሓይሶ ዔያታ ዔኩዋጉዲና ጎኑሞ ዒፃ ዓሶ ዞሮ'' ዔያታ ዋይዙዋጉዲ ኮሺ'' ዔያቶ ጎሬ። 15 ዒኖ ጌኤዦ ዓሶም ቢያ ባኣዚ'' ጌኤሺኬ፤ ዒኖ ፑርቶ ዓሶና ፆኦሲ ጉሙርቁዋያ ዓሶም ጋዓንቴ ጌኤሺ ማዔ ባኣዚ'' ባኣሴ፤ ጉቤ ዔያቶኮ ዒኖና ማሊፆና ፑርቴያኬ። 16 ዔያታ፦ «ኑኡኒ ፆኦሲ ዔራኔ» ጋዓኔ፤ ዔያታ ማዻ ማዾ''ና ጋዓንቴ፦ «ፆኦሲ ኑ ዔሩዋሴ» ጋዓ ዓሲ ማዓኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዔያታ ዒሣ ዓሲ፥ ዓይሢንቱዋ ዓሲ፤ ሃሣ ፔቴ''ታዖ ኮሺ ማዾ ማዻኒ ዳንዳዑዋያ ማዔሢሮኬ።

1:4 2ቆሮ. 8፥23፤ ጋላ. 2፥3፤ 2ፂሞ. 4፥10።

1:9 1ፂሞ. 3፥2-7።