Makurre i ɗerewel i Pol nakə a watsatay naha a
Koriŋte hay
aye
Məfələkwe
Pol a pa məhay gər i ndo mədzal gər hay ka Yesu ma Koriŋte ahəl i mahəhele ŋgay masulo eye. Koriŋte na, wuzlahgəma nakə ka dala i Gəres zlele eye aye, zlele eye hərwi təv mələtse i kwalalaŋ i yam hay sulo. Beke hay mə ɗəma haladzay ada ndo i mətawak hay. Ndo haladzay məndze tay na, swa tsa.
Ahəl niye na, Koriŋte hay tə pay bəzay a kule kwa waray waray.
Pol a tsəne labara tay (zəba 1.11 ta 7.11). Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma Koriŋte, mədzal gər tay madzədza eye tə gər i bazlam hay wal wal.
Mə madədo 1 ka 4, Pol a tsik ka ndo məpe mədzal gər neheye ma Koriŋte aye ada ka ndo neheye a ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye i Yesu Kəriste aye.
Ma madədo 5.1 ka 11.16, Pol a ɗatay naha ka gər i bazlam hay
Ka 11.17 ka 14.40, Pol faya ma tsikiye ka məndze mə walaŋ i məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu.
Madədo 15 faya ma tsikiye na, Mbəlom a lətse ahaya Yesu abəra ma mədahaŋ, ada pat mekeleŋ eye mədahaŋ hay ta lətseweye abəra ma mədahaŋ dərmak.
Andza ɗerewel siye neheye Pol a watsa aye, nakay anaŋ eye a ndəv ta labara hay ada ta mətsike me a ndo hay (madədo 16).
1
Pol a tsikatay naha me a ndo neheye ma Koriŋte aye
Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Pol nakə Mbəlom a zla ga hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. A zla ga na, hərwi a yay a gər. Nəmay ta malamar kway Sosten, nəmaa tsikakum naha me. Nəmaa watsakum naha a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu Kəriste neheye ma gəma i Koriŋte aye. Nəkurom na, Mbəlom kə pala kurom, kə pa kurom a həlay i Yesu Kəriste. A zalakum na, hərwi ada kâ tərum ndo ŋgay hay, andza a zalatay a ndo neheye tebiye mandza eye kwa ka waray ka waray faya ka ɗuwulumeye me a Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste aye. Neŋgeye na, Bəy Maduweŋ kway tebiye.
Mbəlom Bəba kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.
Wu neheye lele Yesu a vəlatay aye
Neŋ faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom huya hərwi kurom, hərwi kə pa fakuma ŋgama hərwi nakə nəkurom madzapa eye tə Yesu Kəriste aye. Ayaw deɗek! Ahəl nakə ka dzapum ta neŋgeye na, Mbəlom kə vəlakum wu neheye ŋgwalak eye hay tebiye. Andza niye, Mbəlom kə vəlakum tsəveɗ ka məsəre wu neheye deɗek eye ada ka slum faya məɗa ha wu neheye a ndo hay. Andza niye hərwi ahəl nakə nəmaa ɗakum ha bazlam i Yesu Kəriste aye na, ka təmum tə ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ lele. Hərwi niye wu neheye Mbəlom faya ma vəlateye a ndo ŋgay hay aye na, wuray kwa tsekweŋ a kətsakum bay, a nəkurom neheye faya ka həbum pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ma maweye aye. Mbəlom neŋgeye, ma dzəniye kurom ta gədaŋ ɓəŋɓəŋ hus ka mandəve eye, hərwi ada pat nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste ma maweye na, wuray kwa tsekweŋ ma dəɗiye kurom ha a sariya bay. Kâ dzədzarum bay, maa zalakum na, bo i Mbəlom eye ŋgway hərwi ada kâ tərum nəkurom madzapa eye ta wawa ŋgay Yesu Kəriste Bəy Maduweŋ kway. Ada taɗə Mbəlom kə tsik, kə gwaɗ ma giye na, ma giye ta deɗek andza nakə a tsik aye.
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ma Koriŋte ta ŋgəna
10 Malamar ga hay, neŋ faya na gakumeye naha amboh ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste, bazlam kurom mâ təra na, nəte. Kâ ŋgənum ha bo mə walaŋ kurom bay. Ɗərev kurom mâ təra nəte ada mədzal gər kurom mâ təra nəte dərmak. 11 Malamar ga hay, na tsik andza niye na, hərwi ndo neheye mə gay i Kəlowe aye ta yaw ka təv ga. Ti yaw tə gweɗeŋ na, məkəɗe wuway andaya mə walaŋ kurom haladzay. 12 A seŋ məgwaɗakum na, mey? A seŋ məgwaɗakum na, kwa way mə walaŋ kurom faya ma tsikiye wu mekeleŋ eye hay wal wal. Siye hay tə gwaɗ: «Nəmay na, ndo məpay bəzay a Pol.» Siye hay tə gwaɗ: «Nəmay ndo məpay bəzay a Apolos.» Siye hay tə gwaɗ: «Nəmay na, ndo məpay bəzay a Piyer.» Ndo mekeleŋ eye tə gwaɗ: «Nəmay na, ndo məpay bəzay a Kəriste.» 13 Tə tsik andza niye na, Kəriste maŋgəna eye wal wal ɗaw? Ta dar ka mayako mazləlmbaɗa eye hərwi kurom na, neŋ Pol bay na gwaɗ bəɗaw? Ta dzəhuɓ kurom ha a yam na, ta məzele ga bay na gwaɗ bəɗaw?
14 Na gay sɨsœ a Mbəlom hərwi na dzəhuɓ ndəray a yam kwa nəte mə walaŋ kurom bay. Ane tuk na, na dzəhuɓ a yam na, Kərispus ta Gayus ɗekɗek tsa. 15 Andza niye ndəray mə walaŋ kurom ma sliye faya mətsike ta dzəhuɓ ha a yam ta məzele ga na, andaya bay. 16 Ayaw deɗek ŋgway! Na dzəhuɓ Sitefanas a yam ta ndo i gay ŋgay hay dərmak. Taɗə ndo mekeleŋ eye andaya na dzəhuɓ ha a yam na, na sər sa bay. 17 Kəriste kə sləra ga ahaya madzəhuɓe tay ha ndo hay a yam bay. A gweɗeŋ: «Do ɗatay ha Labara Ŋgwalak eye a ndo hay.» A gweɗeŋ sa: «Kâ tsik tə metsehe i ndo zezeŋ bay.» Taɗə na tsikawa tə metsehe i ndo zezeŋ na, məməte ŋgay nakə a mət ka mayako mazləlmbaɗa eye na, ma təriye wu kəriye. Ma giye ŋgama bay.
Gədaŋ tə metsehe i Mbəlom
18 Labara i məməte i Yesu nakə ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye a təra ka ndo neheye faya ta dziye na, wu kəriye. Ma giye ŋgama bay. Ane tuk na, nəkway neheye Mbəlom ma təmiye kway ha aye na, ka sərakwa bazlam niye na, gədaŋ i Mbəlom. 19 Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, Mbəlom a gwaɗ:
«Na ta dziye ha metsehe i ndo neheye ta tsah aye.
Na ta kərahiye ndo neheye tə gwaɗ nəteye ndaraw eye hay aye.* Ezay 29.14.»
20 Kə ge andza niye na, ndo i məndzibəra neheye tə gwaɗ: «Ta tsah aye na, metsehe tay eye məŋgay tuk? Ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam mapala eye i Yahuda hay aye na, wu tay neheye tə sər aye na, ma dzəniye tay ha kame i Mbəlom ɗaw? Ndo neheye tə sər mətsike me haladzay aye na, məsəre mətsike me tay ma dzəniye tay ha kame i Mbəlom ɗaw?» Mbəlom kə ɗa ha, məsəre wu i ndo i məndzibəra hay na, wu nakə kəriye. Ma giye ŋgama bay.
21 Ndo i məndzibəra hay ta ŋgatay a wu nakə Mbəlom a ge tə metsehe ŋgay aye. Ane tuk na, ta sər na bay. Hərwi niye, neŋgeye na, faya ma giye məsler tə bazlam neheye faya nəmaa ɗiye ha aye. Nəteye na, tə gwaɗ: «Bazlam neheye na, wu kəriye. Ma giye ŋgama bay.» Ane tuk na, a yay a gər a Mbəlom mətəme tay ha ndo neheye tə dzala ha ka bazlam niye hay. 22 Yahuda hay, nəteye a satay məŋgatay a masuwayaŋ hərwi ada nakə ta səriye ha bazlam neheye na, deɗek aye. Gərek hay na, a satay məsəre Mbəlom tə metsehe tay eye wu tay. 23 Ane tuk na, nəmay faya nəmaa ɗiye ha na, Yesu Kəriste. Nəmaa ɗawa ha, nəmaa gwaɗawa: «Kəriste na, ta dar na ka mayako mazləlmbaɗa eye.» Yahuda hay tə tsəne na, ta təma bay, a ndalatay, ada ndo neheye Yahuda hay bay aye tə gwaɗ: «Bazlam niye na, bazlam nakə kəriye. Ma giye ŋgama bay.» 24 Ane tuk na, ndo neheye Mbəlom a zalatay, a təra tay ha ndo ŋgay hay, kwa Yahuda hay, kwa ndo neheye Yahuda hay bay aye na, ta zəba faya andza wu kəriye təbey. Tə sər ha Yesu Kəriste na, neŋgeye gədaŋ i Mbəlom ada neŋgeye faya ma ɗiye ha metsehe i Mbəlom. 25 Taɗə ndo hay ta dzala, ta gwaɗ: «Wu nakə Mbəlom a ge aye, wu kəriye» na, ta sər ha wu nakə tə gwaɗ: «Wu kəriye na, a ze metsehe tay ɗuh.» Taɗə tə dzala ta gwaɗ: «Mbəlom na, gədaŋ ŋgay andaya bay» na, ta sər ha məsler ŋgay nakə tə gwaɗ gədaŋ eye bay aye na, a ze gədaŋ tay ɗuh.
26 Malamar ga hay, nəkurom neheye Mbəlom a zalakum aye na, nəkurom wu hay tey? Ka ɗəre i ndo i məndzibəra hay na, ndo i metsehe andaya mə walaŋ kurom haladzay bay. Ndo i gədaŋ andaya haladzay mə walaŋ kurom bay ada ndo neheye tə ɗa a zləm aye andaya mə walaŋ kurom haladzay bay sa. 27 Mbəlom a pala ɗuh na, ndo neheye ndo i məndzibəra hay tə gwaɗ fataya ta tsah bay aye hərwi ada tâ təra ndo ŋgay hay. A pala tay ha na, hərwi məpatay horoy a ɗəre a ndo neheye tə gwaɗ ta tsah aye. Ada Mbəlom a pala ndo neheye ndo i məndzibəra hay tə gwaɗ fataya nəteye bəle eye hay na, hərwi məpatay horoy a ɗəre a ndo i gədaŋ hay. 28 Mbəlom a pala na, ndo kəriye hay tsa, ta zəba fataya andza wu kəriye maɗəva zləm tay andaya bay. A ge andza niye na, hərwi ada mədze tay ha ndo neheye lele tə ɗa a zləm aye. 29 Mbəlom a pala slala i ndo neheye andza niye na, hərwi ada ndəray mâ ɗəslay ha gər a bo kame ŋgay bay. 30 Maa dzapa kway ha tə Yesu Kəriste na, Mbəlom nəte ŋgweŋ. Hərwi niye Mbəlom a ɗakway ha metsehe ŋgay tə həlay i Yesu. Andza məgweɗe na, Mbəlom a təra kway ha ndo ŋgwalak eye hay na, tə həlay i Yesu Kəriste. Ada a təmakway ahaya abəra mə mezeleme na, tə həlay i Yesu Kəriste ada ka tərakwa ndo ŋgay hay. 31 Andza nakə tə watsa mə Ɗerewel i Mbəlom na, tə gwaɗ: «Ndo nakə a say məge zlapay aye na, mâ ge zlapay tə wu nakə Bəy Maduweŋ a ge aye. Zəba ma Zeremi 9.22-23.»

*1:19 Ezay 29.14.

1:31 Zəba ma Zeremi 9.22-23.