16
Ta tsakal suloy hərwi madzəne tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu
Anəke na, na tsikakumeye naha ka suloy nakə ka tsakalumeye hərwi madzəne tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Zerozelem aye. Gum andza nakə na tsikatay a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma Galat aye. Pat i luma i sidzew hay na, kwa way way tsakalum dala andza nakə ka hutum, Mbəlom a vəlakum aye. Pum na hərwi ada pat nakə na ye naha aye na, ka tsakalumeye sa bay. Na ye naha na, ka tsikumeŋeye ndo neheye ka palum tay ha hərwi ada tâ ye ha suloy nakə ka tsakalum, ta diye ha a Zerozelem aye na, na watsateye ɗerewel a həlay. Taɗə kə ge lele neŋ nâ ye dərmak na, nəmaa diye dziye.
Pol ma diye a Koriŋte
Na diye naha ka təv kurom na, na diye ta Masedowan. Agəna na ye naha na, na ndziye tsekweŋ ka təv kurom, agəna a həlay i mətasl na, na ndziye ka təv kurom. Ma dəba eye na diye abəra ka təv kurom, na diye kwa ka waray na, ka dzənumeye ga. Na diye naha ka təv kurom na ndziye tsekweŋ tsa, na diye gwa na, a seŋ andza niye bay. Taɗə kə yay a gər a Bəy Maduweŋ na, a seŋ ka ndzakweye ka təv manəte eye məndze haladzay. Ane tuk na, na ndziye kanaŋ ma Efez təmaɗ hus a magurlom i Peŋtekot* Peŋtekot na, tə bazlam i Gərek. Magurlom i gərndzahosl. Tə gawa magurlom eye na, məhəne 50 ma dəba i Pak. I ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, magurlom i məhute Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye., hərwi Mbəlom ka həndekeŋ na tsəveɗ lele ka məge məsler bagwar eye kanaŋ. Ada ndo məne ɗəre ga hay andaya haladzay.
10 Timote ki ye naha ka təv kurom na, təmum na tə həlay sulo sulo hərwi ada mâ ndza ta məŋgwese eye lele mə walaŋ kurom. Hərwi neŋgeye ndo məge məsler i Bəy Maduweŋ andza neŋ nakə faya na giye. 11 Ndəray mâ gay wuray bay. Dzənum na ɗuh hərwi ada mâ gər kurom ha tə zay ada mâ maw ka təv ga. Neŋ ta ndo siye hay faya nəmaa həbiye na kanaŋ.
12 Malamar kway Apolos na, na tsikay madzəga haladzay, na gwaɗay na, neŋgeye tə siye i malamar hay tâ ye naha ka təv kurom tey. Ane tuk na, a say mede naha anəke zuk bay. Aza kə huta həlay eye kame mba na, ma diye naha.
Mandəve i bazlam
13 Ndzum tsezlezleŋŋe tə metsehe lele. Tərum ndo gədaŋ eye ka tsəveɗ i Mbəlom ɓəŋɓəŋ lele. Kâ dzədzarum bay. Ɗərev kurom mâ ndza ta gədaŋ eye. 14 Wu nakə ka gumeye tebiye aye na, gum tə mawuɗe bo nakə ka wuɗumeye ha ndo hay aye.
15 Malamar ga hay, ka sərum Sitefanas ta ndo i gay ŋgay hay tebiye. Sərum ha, maa lah məpe mədzal gər ka Yesu Kəriste ma gəma i Akay Akay na, məzele guram i diye i Salawa i Gəres. na, nəteye. Ta vəl ha gər tay ka məge məsler i Mbəlom hərwi madzəne tay ha ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu. Neŋ faya na gakumeye naha amboh, 16 slala i ndo neheye faya ta giye məsler i Mbəlom mə walaŋ kurom aye na, rəhumatay ha gər. Rəhumatay ha gər a ndo neheye faya ta rəzleye a gər məge məsler i Mbəlom dziye aye dərmak.
17 Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi nakə Sitefanas ta Fortunatus ada ta Akayəkus ti yaw ka təv ga aye. Na ŋgatatay na, andza na ŋgatakum a nəkurom tebiye. 18 Ta meŋ naha ɗərev andza tə makum naha ɗərev a nəkurom aye dərmak. Slala i ndo neheye andza nakay aye na, rəhawumatay ha gər.
19 Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye tə hayawa gər ka təv ga kanaŋ ka dala i Azi Dala i Azi anəke na, Turki. aye ta tsikakum naha me. Akelas ta Pərisil tə siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye tə hayawa gər a gay tay aye, ta tsikakum naha me lele ta məzele i Yesu Kəriste. 20 Siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye kanaŋ aye tebiye ta tsikakum naha me dərmak.
Tsikum me a bo nəte nəte mə walaŋ kurom ta məgəse bo kurop kurop lele.
21 Neŋ Pol na tsikakum naha me dərmak. Nakay na, neŋ na watsakum naha tə həlay gay eye.
22 Ndo nakə a wuɗa Bəy Maduweŋ kway Yesu bay aye na, Mbəlom mâ vəlay mezeleme. Maranata§ Maranata: Məzele i wu tə bazlam i Gərek. Yesu ta ndo neheye tə pa mədzal gər kurre eye tə ndzawa ma gəma i Yahuda hay tə tsikawa bazlam eye nakay., andza məgweɗe Bəy Maduweŋ may, dara!
23 Bəy Maduweŋ kway Yesu mâ pa fakuma ŋgama.
24 Nəkurom tebiye na wuɗa kurom huya hərwi nakə nəkway tebiye madzapa eye tə Yesu Kəriste aye.

*16:8 Peŋtekot na, tə bazlam i Gərek. Magurlom i gərndzahosl. Tə gawa magurlom eye na, məhəne 50 ma dəba i Pak. I ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu na, magurlom i məhute Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.

16:15 Akay na, məzele guram i diye i Salawa i Gəres.

16:19 Dala i Azi anəke na, Turki.

§16:22 Maranata: Məzele i wu tə bazlam i Gərek. Yesu ta ndo neheye tə pa mədzal gər kurre eye tə ndzawa ma gəma i Yahuda hay tə tsikawa bazlam eye nakay.