2
Məsler i Mbəlom nakə Pol a ge ma Tesalonik aye
Malamar ga hay, nəkurom ka sərum ha tə gər kurom mede may nakə nəmaa ye naha a gay kurom aye na, kəriye tsa bay. Ka sərum ha nəmaa sa ɗəretsətseh haladzay ma Filipi təday, ta tsaɗamay. Ahəl nakə nəmaa ndisl naha a gay kurom aye na, ndo məne ɗəre may hay ta samay ɗəretsətseh huya ane tuk na, Mbəlom kə mamay naha ɗərev hərwi ada nəmaâ ɗakum ha Labara Ŋgwalak eye nakə a yaw abəra ka təv ŋgay aye. Ahəl nakə nəmaa gatay amboh a ndo hay ka matəme bazlam i Mbəlom aye na, nəmaa raw me bay, wu nakə lele bay aye na, andaya ma mədzal gər may bay, nəmaa vay gər a ndəray bay. Ɗuh nəmaa tsik na, wu neheye Mbəlom a gwaɗamay ɗum ha aye hərwi a zəba famaya na, nəmaa a yay a gər. A vəl Labara Ŋgwalak eye a həlay may na, hərwi ada nəmaâ ɗatay ha a ndo hay. Nəmaa ɗiye ha na, hərwi ada nəmaâ yatay a gər a ndo hay bay. Ane tuk na, hərwi ada nəmaâ yay a gər a Mbəlom neŋgeye nakə a sər ɗərev may aye. Nəkurom ka sərum ha lele ɗaɗa nəmaa tsikakum wu hərwi məvakum gər bay ada ɗaɗa ki yamayaw a mədzal gər nəmaa tsikakum wu hərwi ada kâ vəlumamay bay. Wu nakə na watsa kanaŋ aye na, Mbəlom a sər ha deɗek. Nəmaa pəla ndo hay tâ zambaɗamay bay, kwa nəkurom, kwa siye i ndo hay, a samay andza niye bay.
Haɓe na, nəmaa ləvakum gər hərwi nəmay na, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste hay, ane tuk na, a samay andza niye bay. Ɗuh nəmaa ndza mə walaŋ kurom ta ləfeɗeɗe eye andza may i wawa hay nakə ma gatay gər a wawa ŋgay hay aye. Nəmaa wuɗa kurom haladzay. Hərwi niye, ahəl nakə nəmay ka təv kurom aye na, a samay məɗakum ha Labara Ŋgwalak eye nakə a yaw abəra ka təv i Mbəlom aye. Ada neŋgeye niye ɗekɗek bay, a samay məvəle ha məsəfəre may hərwi kurom, hərwi ka yumamay a gər haladzay. Malamar ga hay, kâ mətsum ha gər ta məsler nakə nəmaa ge mawura bo eye mə gay kurom aye bay. Nəmaa ge məsler kwa ta həvaɗ, kwa ta həpat hərwi ada nəmaâ tsətsah fakuma wu mənday bay. Andza niye, nəmaa ɗa ha Labara Ŋgwalak eye i Mbəlom ze matsətsehe fakuma wuray.
10 Nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, ka sərum ha mede may ahəl nakə nəmay mə walaŋ kurom aye na, lele ada deɗek eye ada Mbəlom a sər ha dərmak. Ndəray ma sliye mətsike famaya wuray bay. 11 Ka sərum ha, nəmay ta nəkurom andza bəba ta wawa ŋgay hay. 12 Nəmaa vəlakum gədaŋ. Nəmaa gawakum amboh hərwi ada mede kurom mâ yay a gər a Mbəlom, neŋgeye nakə a zalakum hərwi ada kâ fələkum a bəy ŋgay, ma təv nakə ŋgwalak eye haladzay aye.
13 Nəmay faya nəmaa gay naha sɨsœ a Mbəlom huya sa na, hərwi ahəl nakə nəmaa ɗakum ha bazlam i Mbəlom aye na, ka pum faya zləm. Ka təmum, ka sərum ha ta deɗek bazlam nakay a yaw abəra ka təv i Mbəlom bəna bazlam i ndo zezeŋ bay. Ayaw ta deɗek bazlam nakay a yaw na, mə həlay i Mbəlom. Faya ma giye məsler mə nəkurom neheye ka dzalum ha ka Yesu Kəriste aye. 14 Malamar hay nəkurom ka tərum andza məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma dala i Yahuda nəteye madzapa eye tə Yesu Kəriste aye. Yahuda hay ta satay ɗəretsətseh ada anəke ndo i gəma kurom hay ta sakum ɗəretsətseh dərmak andza i tay. 15 Yahuda neheye na, ta kəɗ ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom neheye ahəl niye aye, ta kəɗ Bəy Maduweŋ kway sa. Ta həharawa may dərmak. Nəteye na, tə yay a gər a Mbəlom bay tebiye, nəteye ndo mənay ɗəre a ndo hay tebiye. 16 Andza niye, nəmaa ɗatay ha bazlam i Mbəlom a ndo siye neheye nəteye Yahuda hay bay aye hərwi ada Mbəlom mâ təma tay ha na, a satay bay. Anəke na, ta rah ha ka mənese tay nakə tə gawa aye tebiye, ada kə ndalay a Mbəlom fataya, sariya ŋgay ma gəsiye tay ha.* Zəba ma Roma hay 11.28-32.
A say a Pol mambəɗe gər a Tesalonik
17 Malamar hay, nəmay na, ahəl nakə nəmaa ye abəra ka təv kurom, nəmaa gər kurom ha aye na, hawa kurom a gawamay haladzay, a samay məŋgatakum. Tə ɗəre na, nəmay dəreŋ ta nəkurom. Ane tuk na, ɗərev may mandza eye na, tə nəkurom huya. Nəmaa pəla tsəveɗ madzəga haladzay mede naha məŋgatakum. 18 A samay mambəɗe naha gər ka təv kurom. Neŋ Pol tə gər ga, na tsik sik haladzay nakə a seŋ mede naha aye. Ane tuk na, Fakalaw ka dərəzlamay na tsəveɗ. 19 Ayaw, məpe mədzal gər may ta məŋgwese may na, hərwi kurom. Nəkurom magogoy may nakə nəmaa ŋgalakiye kurom ha kame i Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste pat nakə ma maweye aye. 20 Ayaw, ta deɗek nəmaa ŋgalakiye kurom ha ada ɗərev may ma ŋgwasiye hərwi kurom.

*2:16 Zəba ma Roma hay 11.28-32.