4
Mede nakə a yay a gər a Mbəlom aye
Malamar ga hay, wu nakə nəmaa ndəvakumeye naha mətsike aye na anaŋ: Ahəl niye nəmaa tətikakum mede nakə a yay a gər a Mbəlom aye. Nəmaa sər ha mede kurom na, andza niye. Anəke nəmay, nəmaa gakumeye amboh ta məzele i Bəy Maduweŋ kway Yesu, pumay bəzay a mede kurom niye kame kame. Ka sərum ha mede nakə nəmaa gwaɗakum pumay bəzay ta gədaŋ i Bəy Maduweŋ kway Yesu aye. Wu nakə a say a Mbəlom aye na, tərum tsəɗaŋŋa. Andza məgweɗe na, kâ gum madama bay. Kwa way mə walaŋ kurom tâ ndza ta ŋgwas ŋgay salamay ka tsəveɗ nakə a yay a gər a Mbəlom aye, ndo hay tâ ŋgəlakum bəzay bay. Kâ gərumay ha bo a bor i bo kurom bay. Maa ge andza niye na, ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye. Ndəray mâ gay mənese a ndo ta təv i ŋgwas bay, mâ vay gər kwa tsekweŋ bay. Sərum ha na, Bəy Maduweŋ kway ma vəlateye ɗəretsətseh a ndo neheye ta giye slala i mənese nakay aye. Nəmaa gakum ɗaf, ɓa nəmaa tsikakum. Mbəlom kə zalakway. Ane tuk na, a zalakway na, hərwi ada kâ gakwa madama bay. Neŋgeye a zalakway hərwi ada kâ ndzakwa tsəɗaŋŋa. Hərwi niye, ndoweye ka kərah bazlam neheye na, a kərah bazlam i ndo hay bay. A kərah na, Mbəlom, neŋgeye nakə a vəlakum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.
Malamar ga hay, wuray andaya nakə na watsakumeye naha sa ka mawuɗe siye i ndo i Yesu hay aye na, andaya bay, hərwi bo i Mbəlom eye tə gər ŋgay ka tətikakum, wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom. 10 Ayaw, ta deɗek ka wuɗum ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ka dala i Masedowan aye tebiye. Ane tuk na, faya nəmaa gakumeye amboh, gum andza niye kame kame. 11 Pəlum na, məndze nakə səkeffe aye. Kâ tələkum me kurom a wu i ndo siye hay bay. Gum məsler tə həlay kurom eye andza nakə ɓa nəmaa tsikakum aye. 12 Taɗə ka gum andza niye na, ndo neheye ta dzala ha ka Yesu Kəriste zuk bay aye na, ta rəhakumeye ha gər ada ka rəkumeye wu mənday wal bay.
Bəy Maduweŋ Yesu ma maweye
13 Malamar ga hay, a samay məgəre kurom ha ze məsəre wu ka bazlam i ndo neheye ta mət aye bay. Hərwi a samay na, ɗərev mâ ye fakuma abəra bay andza ndo neheye faya ta həbiye madayaw i Yesu təbey aye. 14 Taɗə azlakwa ka sərakwa ha Yesu kə mət ada kə lətsew abəra ma mədahaŋ, sərum ha ndo neheye tə mət ɓa ta dzala ha ka Yesu aye na, Mbəlom ma lətse tay ahaya abəra ma mədahaŋ, ma hayatay gər ka təv i Yesu. 15 Wu nakə nəmaa tsikakumeye anəke aye na, Bəy Maduweŋ kway kə ɗa ha. Pat nakə ma maweye na, nəkway neheye tə ɗəre ka məndzibəra aye ka lahakwateye kame a ndo neheye ta mət aye bay. 16 Pat eye niye na, Mbəlom ma vəlateye tsəveɗ a gawla ŋgay hay, bəy i gawla i Mbəlom hay ma zaliye ta magala. Tsa na, tolom i Mbəlom ma ləviye ada Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste, bo ŋgay eye ma mbəzlaweye abəra mə mbəlom. Ndo neheye tə mət ɓa ta dzala ha ka neŋgeye na, nəteye ta lahiye mələtsew abəra ma mədahaŋ, 17 tsa na, Mbəlom ma hayakweye gər a nəkway neheye huya tə ɗəre aye hərwi ada nəkway tage nəteye kâ hayakwa gər ma pazlay. Nəkway tebiye ka dzakweye gər ta Bəy Maduweŋ kway ka məgər mbəlom. Ka ndzakweye huya ta Bəy Maduweŋ kway ka təv manəte eye. 18 Hərwi niye, mum ha ɗərev a bo tə bazlam neheye nəte nəte mə walaŋ kurom.