Masulo i ɗerewel nakə
Yuhana
a watsa aye
1
Mətsike me
Neŋ madugula i gay i maɗuwule me, na tsikaka naha me na, a nəkar məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu nakə ka təra may i wawa hay, Mbəlom a zla kar aye. Na tsikatay naha me a wawa yak hay dərmak. Na wuɗa tay ha na, haladzay. Maa wuɗa tay ha na, neŋ ɗekɗek bay. Ndo neheye tebiye tə sər bazlam nakə a tsik ka gər i Mbəlom nakə deɗek aye, ta wuɗa kurom dərmak. Na wuɗa kurom na, hərwi bazlam niye deɗek aye mandza eye mə ɗərev kway ada ma ndziye mə ɗərev kway na, ka tor eye.
Mbəlom Bəba kway ada wawa ŋgay Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama. Ta sakakweye naha ada ta vəlakweye zay. Nəkway neheye faya ka pakweye bəzay a bazlam nakə deɗek aye ada ka wuɗakwa bo nəte nəte mə walaŋ kway aye na, ka hutakweye wu niye hay.
Deɗek tə mawuɗe bo
Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay hərwi na tsəne na, siye hay mə walaŋ i wawa yak hay faya ta pay bəzay a tsəveɗ nakə deɗek aye. Faya ta giye na, wu neheye Mbəlom Bəba kway a gwaɗ gum aye. A nəkar may ga nakə na wuɗa kar haladzay aye. Wu nakə a seŋ məgwaɗaka aye na, anaŋ: Wuɗakwa bo nəte nəte mə walaŋ kway. Bazlam nakay na watsaka naha aye na, bazlam weɗeye nakə ka tsənum ɗaɗa bay aye bay. Na tsikaka naha na, wu nakə ɓa ka tsənakwa ahəl niye aye. Taɗə ka wuɗakwa Mbəlom na, andza məgweɗe faya ka gakweye wu nakə Mbəlom a tsikakway aye. Mbəlom a gwaɗakum na, wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom huya. Nakay na, bazlam nakə ka tsənum ahəl niye kurre ka madazlay i bazlam i Mbəlom nakə ka tsənum aye.
Na tsikakum andza niye na, hərwi mey? Na tsikakum andza niye na, hərwi ndo masəpete ndo hay nəteye andaya ta yaw haladzay ka məndzibəra. Nəteye na, Yesu Kəriste ka təra ndo zezeŋ, ki yaw ka məndzibəra na, ta təma təbey. Ndo nakə faya ma tsikiye andza niye na, neŋgeye ndo məne ɗəre i Kəriste. Neŋgeye ndo masəpete ndo hay. Hərwi niye, gum metsehe bəna, məsler kurom nakə ka gum tebiye aye mâ təra kəriye bay. Ɗuh gum metsehe hərwi ada ka hutumeye wu i madagər kurom nakə Mbəlom a gwaɗ ma vəlakumeye.
Sərum ha na, ndoweye kə pay bəzay a bazlam i Kəriste nakə a tətikakway aye bay, ane tuk na, a ye a səkah ha faya bazlam mekeleŋ eye hay wal na, ndoweye niye mandza eye mə həlay i Mbəlom bay. Ndo nakə faya ma pay bəzay huya a bazlam i Yesu neheye a tətikakway na, neŋgeye na, mandza eye mə həlay i Mbəlom Bəba kway ada mə həlay i wawa ŋgay Kəriste.
10 Hərwi niye faya na tsikakumeye: Taɗə ndoweye ki ye naha a walaŋ kurom faya ma tətikakumeye bazlam nakə wal abəra ka bazlam i Kəriste nakə a tətikakum aye na, ka təmum na mâ ye naha a walaŋ kurom bay. Kwa mətsikay me, kâ tsikumay me bay. 11 Ndoweye kə tsikay me a slala i ndo niye na, neŋgeye dərmak faya ma pay bəzay ka məge mənese nakə faya ma giye.
Mandəve i bazlam hay
12 A seŋ məwatsakum naha wu hay haladzay haɓe, ane tuk na, a seŋ məwatsakum naha a ɗerewel bay. Na dzala na, na diye naha ka təv kurom ada wu nakə a seŋ mətsikakum aye na, ka tsikakweye tə bazlam hərwi ada ɗərev kway mâ ŋgwasa lele kurah kurah.
13 Məhay gər i ndo neheye a təra malamar yak nakə Mbəlom a zla na aye na, wawa ŋgay hay ta tsikaka naha me.