^
3 Yuhana
Mətsike me
Yuhana a ɗəslay ha gər a Gayus
Diyotərif ta Demetəriyos
Mandəve i bazlam hay