Ɗerewel i məsler i ndo i maslaŋ hay
Məfələkwe
Ka Luka na, Ɗerewel i məsler i ndo i maslaŋ hay a tsik na, huya ka Labara Ŋgwalak eye. Faya ma tsikiye Yesu a slər tay ha ndo i maslaŋ hay kəkay, tə ɗa ha bazlam ŋgay kwa a ŋgay. Tə ɗa ha təday na, ma Zerozelem ada ma gəma neheye tə mbay naha aye, ada a dala neheye tə lawara na bəlay nakə tə zalay Mediterane aye. Ta ge na məsler nakə Yesu a vəlatay aye (Luka 24.47-48; Ɗerewel i ndo i maslaŋ hay 1.8).
Ka madazlay i ɗerewel nakay na, Yesu a tsal ka təv i Mbəlom (1.9). Anəke na, neŋgeye andaya ka təv tay sa bay, ane tuk na, a sləraw Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ndo i maslaŋ hay (Məsler hay 2). Məsəfəre niye a vəlatay tsəveɗ məɗe ha wu neheye bagwar eye Mbəlom faya ma giye, ada Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye faya ma həlaweye ndo weɗeye hay ka məpe mədzal gər ka Yesu.
Hus ka madədo 12 na, Piyer ndo i maslaŋ i Yesu neŋgeye ndo nakə ɗerewel nakay a tsik faya haladzay aye.
Gawla i Yesu hay tə hutawa ɗəretsətseh ta təv i bagwar i Yahuda hay andza Yesu (Madədo 3 hus ka 8).
Tə ɗa ha Labara Ŋgwalak eye a ndo neheye Yahuda hay bay aye (Madədo 8 hus ka 12).
A dazlay ka madədo 13 na, Pol ndo i maslaŋ i Yesu a zəvay naha faya a Piyer. Yesu Kəriste a zalay a Pol (madədo 9). Madədo 13 hus ka 28 faya ma tsikiye ka mahəhele i Pol nakə a ɗawa ha Labara Ŋgwalak eye aye.
1
A nəkar Tiyofil, mə ɗerewel ga nakə kurre na watsaka naha aye na, məsler i Yesu nakə a ge, tə matətike nakə a tətik tay ha ndo hay aye tebiye, na pasla a ɗəma, kwa ka madazlay i məsler ŋgay, hus ka mede ŋgay a mbəlom. Ahəl nakə ki ye ŋgway a mbəlom zuk bay aye na, kə ɗatay ha wu hay ta gədaŋ i Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a ndo neheye a pala tay andza ndo i maslaŋ hay aye.
Yesu a gwaɗ ma sləraweye Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye
Ma dəba i məməte ŋgay na, kə lətsa abəra ma mədahaŋ ka bəzatay ha bo a ndo i maslaŋ ŋgay hay lele, a ɗatay ha na, neŋgeye andaya. Kə ndza ka təv i gawla ŋgay hay məhəne kuro kuro faɗ. Ma məhəne niye kuro kuro faɗ eye na, a tsikawatay bazlam i Bəy i Mbəlom nakə ma ta ləviye.
Pat eye andaya Yesu faya ta ndiye wu mənday ta gawla ŋgay hay na, a gwaɗatay: «Kâ yum abəra ma Zerozelem zuk bay. Həbum wu nakə na gwaɗakum Bəba Mbəlom a gwaɗ ma vəlakumeye. Yuhana neŋgeye a dzəhuɓawa tay ha ndo hay na, a yam. Ane tuk na, nəkurom na, ma məndze aza mba tsekweŋ na, nəkurom ta dzəhuɓiye kurom ha a Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»
Yesu a tsal a mbəlom
Ndo neheye ka təv i Yesu aye, ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Bəy Maduweŋ, ka ta matay ha bəy a ndo i Israyel hay na, pat eye niye ɗaw?»
Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Pat eye kəɗay na, mata səre na, nəkurom bay. Mata tsike na, Bəba ga, neŋgeye nəte ŋgweŋ gədaŋ ŋgay andaya məge. Ane tuk na, ka ta hutumeye gədaŋ ahəl nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye ma mbəzlaweye fakuma aye. Ka ta tərumeye ndo məɗe ha labara ga ma Zerozelem, ka dala i Yahuda, ka dala i Samari ada ka kokway i məndzibəra tebiye.»
Ma dəba i bazlam ŋgay niye hay na, a tsal ha a mbəlom. Ahəl nakə gawla ŋgay hay faya ta zəbiye faya na, pazlay a ŋgaha na abəra ka ɗəre tay.
10 Yesu faya ma tsaliye na, nəteye faya ta zəbiye naha faya huya. Tsa na, ndo hay sulo tə petekeɗ kweɗek kweɗek eye hay ti yaw ka təv tay, 11 tə gwaɗatay: «A nəkurom Galile hay, faya ka mətsumeye mazəbe ɗəre a magərmbəlom na, hərwi mey? Yesu na, ki ye fakuma abəra a mbəlom. Ma ta maweye na, andza nakə ka ŋgatumay, a ye fakuma abəra aye.»
Bəruk i ndo i maslaŋ hay
12 Ndo i maslaŋ i Yesu hay tə tsəne andza niye na, tə mbəzlaw abəra ma tsaholok niye tə zalay Mahəmba i Tetəɗœz aye, ta mbəɗa gər a Zerozelem. Tsaholok niye na, bəse ta wuzlah gay. Mede abəra ma Zerozelem a ɗəma na, ma sliye ɓəre nəte bay. 13 Ahəl nakə tə ndisl a Zerozelem aye na, ti ye naha tə tsal a gay nakə ka gər i gay neŋgeɗ aye. Tə ndzawa pat pat na, mə ɗəma. Məzele i ndo neheye tə ndzawa mə gay niye na, Piyer, Yuhana, Yakuba ta Aŋdəre, Filip ta Tomas, Bartelemi tə Mata, Yuda wawa i Alfe, Simoŋ ndo məge vəram hərwi dala ŋgay* A həlay i Yesu na, Yahuda hay tə gəsawatay me a Roma hay bay, a satay mələve gər tay. Roma ma ləva dala tay bay. ada Yahuda wawa i Yakuba. 14 Nəteye tebiye tə hayawa gər pat pat, ta ŋgwas hay, ta Mari may i Yesu ada ta malamar i Yesu. Tə hayawa gər hərwi maɗuwulay naha me a Mbəlom.
Tə pa Matiyas a bəram i Yudas
15 Pat wuray na, ndo məpe mədzal gər hay ka Mbəlom tə haya gər. Nəteye tebiye ta giye na, temerre tə kuro kuro sulo. Piyer a lətse a wuzlah tay, a gwaɗatay: 16 «Malamar ga hay, wu nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a tsik mə Ɗerewel i Mbəlom aye na, kə ge bo. A tsik tə bazlam i Davit. A tsik kurre ka Yudas nakə a təra ndo məɗatay tsəveɗ a ndo neheye tə gəs Yesu aye. 17 Yudas na, neŋgeye nəte mə walaŋ may, kə huta məsler andza nəmay.»
18 Suloy nakə tə vəlay hərwi məkəɗe gər i ndo aye na, Yudas a səkəm ha guvah. Mə ɗəma na, a dəɗ tə huɗ. Huɗ ŋgay a nduzl, dende ŋgay hay ti yaw a bəra tebiye. 19 Ndo i gəma i Zerozelem hay tə tsəne labara niye na, tə zalay a guvah niye tə me i gəma tay guvah i Hakeldama, andza məgweɗe: Guvah i Bambaz.
20 Piyer a gwaɗatay sa: «Azlakwa mawatsa eye mə ɗerewel i Dəmes hay na, a gwaɗ:
“Gay ŋgay mâ təra na, rəgay,
ndəray mâ ndza mə gay ŋgay bay. Dəmes hay 69.26.
«Mawatsa eye sa na, a gwaɗ:
“Ndo mekeleŋ eye
mâ zla məsler ŋgay. Dəmes hay 109.8.
21 «Anəke na, a ye ka bo nakə ka zlakweye ndo nəte mə walaŋ i ndo neheye ta zəŋgalawa kway ahəl nakə Bəy Maduweŋ tə nəkway ka həhalawakwa ka gəma ka gəma aye. 22 Kwa ahəl nakə Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a dzəhuɓ Yesu a yam aye hus ahəl ŋgay nakə a ye abəra mə walaŋ kway a tsal a mbəlom aye na, nəteye tə nəkway. Ndoweye niye ka zlakweye na, ma ndziye tə nəkway. Ma ɗiye ha labara i mələtsew i Yesu abəra ma mədahaŋ.»
23 Mə walaŋ i ndo niye hay na, tə pala ndo hay sulo. Ndo niye hay sulo eye na, neŋgeɗ məzele ŋgay Yusufa nakə tə zalay Barsabas aye. Tə pa faya məzele mamahkar eye sa, tə zalay Zustus. Ada ndo neŋgeɗ tə zalay Matiyas. 24 Tsa na, ndo niye hay mahaya gər eye ta ɗuwulay me a Mbəlom, tə gwaɗ: «Bəy Maduweŋ, nəkar nakə ka sər ɗərev i ndo zezeŋ aye na, ɗamay ha way nakə mə walaŋ i ndo neheye sulo ka zla, 25 hərwi məge məsler yak aye, a bəram i Yudas nakə a gər ha, a ye a təv nakə a say a neŋgeye aye.»
26 Ta ndəv ha maɗuwule me na, tə ge tsakwal. Tsakwal a zla Matiyas, Matiyas a təra makuro gər eye sulo i ndo i maslaŋ hay.

*1:13 A həlay i Yesu na, Yahuda hay tə gəsawatay me a Roma hay bay, a satay mələve gər tay. Roma ma ləva dala tay bay.

1:20 Dəmes hay 69.26.

1:20 Dəmes hay 109.8.