3
Yesu Kəriste ka təra kway ha weɗeye hay
Nəkurom ka sərum ha na, ka mbəlumaw abəra ma mədahaŋ tə Kəriste. Yesu Kəriste mandza eye tə həlay i mənday i Mbəlom anəke. Hərwi niye, pum mədzal gər kurom ka wu neheye mə mbəlom aye. Dzalum ka wu nakə mə mbəlom aye huya, kâ dzalum ka wu neheye ka məndzibəra aye bay. Nəkurom ka sərum ha ka mətum, Mbəlom kə lətse kurom ahaya abəra ma mədahaŋ. Sifa kurom weɗeye mə həlay i Kəriste, Mbəlom kə pa na ka təv ŋgay. Sifa kurom deɗek eye na, Kəriste. Ahəl nakə ma maweye na, nəkurom tə neŋgeye ka mumaweye dərmak ta məzlaɓ ŋgay.
Hərwi niye gərum ha məge wu neheye lele bay ka məndzibəra aye. Gərum ha məge madama, mede nakə lele bay aye na, gərum ha, bor i bo kurom mâ ge bəy ka gər kurom bay, wu neheye lele bay aye na, kâ pəlum bay, kâ gum ɗəre ka wu hay bay hərwi taɗə faya ka gumeye ɗəre ka wu hay na, ka ɗəslumatay ha gər a ze Mbəlom. Mbəlom ma ta gəsiye ndo neheye ta rəhay ha gər bay aye a sariya na, hərwi wu neheye anaŋ aye. Ahəl niye na, nəkurom ka gawum andza niye, wu neheye lele bay eye tə ləvawakum gər.
Anəke na, gərum ha wu neheye tebiye. Kâ gum mevel bay, ɗərev mâ ndalakum bay, kâ gumatay seweɗ a siye i ndo hay bay, kâ tsikum wu neheye lele bay aye ka ndo hay bay, bazlam neheye a ye ka bo mətsike bay aye na, kâ tsikum bay. Kâ rawum me ka bo mə walaŋ kurom bay, hərwi ka gərum ha mede kurom nakə ahəl niye aye ada tə wu neheye ka gawum ahəl niye aye. 10 Ka hutum mede nakə weɗeye ɗuh. Maa vəlakum mede nakay weɗeye na, Mbəlom. Neŋgeye faya ma təriye ha weɗeye pat pat hərwi ada mâ təra andza neŋgeye, hərwi ada kâ sərum na lele. 11 Hərwi niye wuray andaya ma ŋgəniye kurom ha wal wal bay. Yahuda hay ta slala mekeleŋ eye hay nəteye nəte, ndo neheye maɗəsa bo eye hay ta ndo neheye maɗəsa bo eye bay aye nəteye nəte, ndo neheye mə kəsaf hay aye ta ndo neheye matərakahaŋ aye hay nəteye nəte, beke hay ta ndo neheye beke hay bay aye wuray ka ŋgəna tay ha ka bo abəra bay. Nəteye tebiye nəte hərwi Kəriste a ləva tay ha ada neŋgeye mə ɗərev i ndo hay tebiye.
12 Mbəlom a pala kurom na, hərwi ada kâ tərum ndo ŋgay hay, a wuɗa kurom. Hərwi niye, gum wu neheye anaŋ aye: Sakumay naha a ndo hay, gumatay ŋgwalak a ndo hay, rəhum ha gər kurom, tərum ndo ləfeɗeɗe eye hay, ada tərum ndo məzle ŋgatay dərmak. 13 Sakumay a bo nəte nəte mə walaŋ kurom. Taɗə ndoweye kə gakum mənese na, pəsumay ha. Pəsum ha bo nəte nəte mə walaŋ kurom andza nakə Bəy Maduweŋ a pəsakum ha aye. 14 Wene wene eye na, wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom hərwi taɗə ka gum andza niye na, ka ndzumeye ka təv manəte eye tə ɗərev nəte.
15 Zay nakə Kəriste ma vəlakumeye mâ gəs ɗərev kurom ɓəŋɓəŋ. Mbəlom a zalakum na, hərwi ada kâ tərum nəte ada kâ hutum zay. Gumay sɨsœ huya. 16 Pum bazlam i Kəriste a ɗərev kurom lele. Dzalum ka bazlam i Kəriste huya. Tətikum a bo nəte nəte mə walaŋ kurom. Ɗum ha a bo nəte nəte mə walaŋ kurom. Zambaɗumay a Mbəlom ta dəmes hay wal wal ada ta dəmes nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a vəlakum aye. Gumay dəmes a Mbəlom, gumay naha sɨsœ ta məŋgwese. 17 Wu nakə ka gumeye ada ka tsikumeye tebiye na, gum andza nakə ndo i Bəy Maduweŋ Yesu hay ta giye aye. Gumay sɨsœ a Bəba kway Mbəlom ta məzele ŋgay.
Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta ndziye mə walaŋ i ndo hay na, kəkay
18 Nəkurom ŋgwas hay, rəhumatay gər a zal kurom hay lele, hərwi a yay a gər a Bəy Maduweŋ kway andza nakay.
19 Nəkurom hasləka hay wuɗum ŋgwas kurom hay, kâ ŋgərəzum fataya bay.
20 Nəkurom wawa hay, rəhumatay gər a bəba kurom tə may kurom mə wu hay tebiye hərwi a yay a gər a Bəy Maduweŋ kâ gum andza niye.
21 Nəkurom bəba i wawa hay, kâ ndalumatay ha ɗərev a wawa kurom hay bay. Ka gumatay andza niye na, ɗərev ma diye fataya abəra.
22 Nəkurom beke hay, rəhumatay ha gər a ndo i gay kurom hay ka məndzibəra mə wu hay tebiye. Kâ rəhumatay ha gər ka ɗəre tay ɗekɗek tsa hərwi ada tâ zambaɗakum bay. Ɗuh gum məsler tə ɗərev kurom peteh andza ndo neheye faya ta ɗəslay ha gər a Mbəlom aye. 23 Məsler neheye ta vəlakumeye tebiye aye na, gum tə ɗərev kurom peteh andza nakə ka gumay məsler a Bəy Maduweŋ Yesu aye, bəna məsler i ndo hay ɗekɗek bay. 24 Sərum ha na, mata vəlakum magogoy i məsler kurom na, Bəy Maduweŋ. Ma vəlakumeye wu nakə a pa na mə mbəlom hərwi ndo ŋgay hay aye. Ndo i gay kurom nakə faya ka gumeye məsler aye na, Yesu Kəriste. 25 Ndo neheye faya ta giye mənese aye na, Mbəlom ma ta pərateye hərwi mənese nakə faya ta giye. Neŋgeye a ŋgəna tay ha ka bo abəra ndo hay bay.