Ɗerewel nakə Pol a watsatay naha a
Efez hay
aye
Məfələkwe
Ɗerewel nakay tə watsatay naha a Efez hay aye na, mawatsa eye hərwi ndo hay haladzay ka dala i Azi, nakə anəke tə zalay Turki aye. Pol a watsa ahəl nakə neŋgeye ma daŋgay aye (3.1; 4.1). Ɗerewel eye a hayay gər ada a dzapa ha maduk i duk i məsənəke i Pol nakə a sənəkatay a məhay gər i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye. A watsa na, a ndo məpe mədzal gər neheye nəteye Yahuda hay bay aye.
Mədzal gər nakə ŋgwalak eye wene wene aye mə ɗerewel i Pol nakay a watsatay a Efez hay aye na, wu nakə a say a Mbəlom məge aye.
Ma madədo 1 ka 3, Pol a rəzlay a gər mətsike ka mədzepe nəte kə ge bo, hərwi Yesu kə vəl ha məsəfəre ŋgay ka mayako mazləlmbaɗa eye. Ndo məpe mədzal gər hay neheye Yahuda hay bay aye ta Yahuda hay tə dzapa nəte.
Ma madədo 4 ka 6, Pol faya ma mataya ahaya a zləm a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu, mədzepe nəte, ada zay nakə Mbəlom a vəlatay aye.
1
Pol a tsikatay naha me
Maa watsakum naha ɗerewel nakay na, neŋ Pol ndo nakə Mbəlom a zla hərwi ada nâ təra ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste aye. Na watsa naha ɗerewel nakay na, a nəkurom ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye ma gəma i Efez, ka dzalum ha ka Yesu Kəriste tə ɗərev kurom lele ada nəkurom madzapa eye tə Yesu Kəriste aye.
Mbəlom Bəba kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.
Ŋgama i Mbəlom a ze wu hay tebiye
Zambaɗakway a Mbəlom Bəba i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste! Ka zambaɗakweye na, hərwi kə pa fakwaya ŋgama ta ŋgwalak i wu neheye tebiye ta ndziye ka tor eye mə mbəlom aye. A vəlakway na, hərwi nəkway madzapa eye tə Yesu Kəriste. Ahəl nakə Mbəlom kə ge məndzibəra zuk bay aye na, nəkway neheye madzapa eye tə Yesu Kəriste aye na, ɓa Mbəlom kə pala kway. A pala kway na, hərwi ada kâ tərakwa ndo ŋgay hay tsəɗaŋŋa eye hay ada kâ tərakwa kame ŋgay na, mənese mâ ge andaya fakwaya bay. Neŋgeye a wuɗa kway haladzay. Ɓa kə tsik kurre, a gwaɗ ma təriye kway ha wawa ŋgay hay tə həlay i Yesu Kəriste. Niye na, a yay a gər a neŋgeye məge andza niye.
Zambaɗakway a Mbəlom hərwi ŋgwalak ŋgay nakə a gakway aye na, a ze wu hay tebiye aye. Ŋgwalak ŋgay nakə a gakway haladzay aye tə həlay i felik i wawa ŋgay niye a wuɗa na haladzay aye. Kə təmakway ahaya abəra mə həlay i Fakalaw tə bambaz* «Tə bambaz ŋgay», andza məgweɗe ta məməte ŋgay nakə tə kəɗ na ka mayako mazləlmbaɗa eye aye. i wawa ŋgay niye nəkway madzapa eye tə neŋgeye. Andza məgweɗe na, kə pəsakway ha mezeleme kway. Andza niye, a ɗakway ha na, kə gakway ŋgwalak haladzay. Kə rah kway ha ta ŋgwalak ŋgay na, haladzay. Andza məgweɗe na, kə ɗakway ha metsehe ŋgay. A ɗakway ha na, hərwi ada kâ sərakwa wu nakə a say aye. Kə ɗakway ha wu nakə maŋgaha eye kurre a say məge tə həlay i Yesu Kəriste aye. Wu neheye a ge na, ta ŋgwalak ŋgay, anəke na, kə ɗa ha. 10 Wu niye Mbəlom ma ta ndəviye ha aye na, pat nakə həlay ŋgay eye ma ndisliye a ɗəma aye. Ma hayatay gər a wu hay tebiye. Wu neheye mə mbəlom aye ta wu neheye ka məndzibəra aye tebiye. Ma piye tay ha a həlay i Yesu Kəriste hərwi ada mâ təra bəy.
11 Mbəlom a ge wu hay tebiye na, andza nakə a say məge aye. Kə pala kway kurre andza nakə a yay a gər aye hərwi ada kâ dzapakwa tə Kəriste. Kə vəlakway wu nakə a tsik kurre a gwaɗ ma vəlakweye. 12 A vəlakway na, hərwi ada ndo hay tâ zambaɗay a neŋgeye nakə bagwar eye ta məzlaɓ eye hərwi may neheye nəmaa lah məpe mədzal gər may ka Yesu Kəriste aye. 13 Nəkurom dərmak na, nəkurom madzapa eye tə Yesu Kəriste. Ka tsənum bazlam deɗek eye. Ka tsənum na, Labara Ŋgwalak eye i mətəme nakə Mbəlom a təma kurom ha aye, ka dzalum ha ka Yesu Kəriste. Ma mədzepe nakə ka dzapum tə Yesu aye na, Mbəlom kə vəlakum Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye andza nakə a tsik kurre, a gwaɗ ma vəlakumeye. Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye niye a vəlakum aye na, andza ŋgoɗgor nakə tə ge ka daʼar ma ɗiye ha na, nəkurom ndo ŋgay hay. 14 A vəlakum Məsəfəre ŋgay niye ka bo abəra təmaɗ na, hərwi ada kâ sərakwa ha ta deɗek ma ta vəlakweye siye i wu neheye ŋgwalak eye hay kame mba. Ka hutakweye wu niye hay na, ahəl nakə Mbəlom ma ta təmiye kway ha ka tor eye. Zambaɗakway a neŋgeye, Mbəlom nakə bagwar eye ta məzlaɓ eye.
Pol a ɗuwulay me a Mbəlom hərwi ndo i Efez hay
15 Hərwi niye neŋ faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom hərwi kurom. Neŋ faya na gay naha sɨsœ a Mbəlom na, hərwi mey? Hərwi na tsəne kəkay nakə nəkurom faya ka dzalumeye ha ka Bəy Maduweŋ Yesu kame kame ada kəkay nakə ka wuɗum ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye dərmak. Ayaw! Na tsəne wu niye hay andza niye na, 16 ahəl nakə neŋ faya na ɗuwulaway naha me a Mbəlom aye na, na gaway naha sɨsœ a Mbəlom pat pat hərwi kurom. 17 Na ɗuwulay naha me na, a Mbəlom Bəba kway nakə ta məzlaɓ eye haladzay aye. Neŋgeye Mbəlom nakə Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste faya ma geye məsler aye. Na ɗuwulay naha me sa na, hərwi ada mâ ɗakum ha metsehe ŋgay hərwi ada mâ bəzakum ha bo, kâ səkahum ha məsəre na lele. 18 Faya na ɗuwulay naha me sa na, mâ həndəkakum na mədzal gər kurom lele ada ka dzalumeye ka wu nakə a zalakum faya ma vəlakumeye aye lele. Neŋ faya na ɗuwulay naha me na, hərwi ada kâ sərum ha kəkay wu nakə ma ta vəlakumeye na, ŋgwalak eye haladzay a ze wu hay tebiye. Wu niye ma vəlakumeye na, ma vəlakumeye tə siye i ndo ŋgay hay tebiye.
19 Neŋ faya na tsətsahiye faya na, ka sərum gədaŋ ŋgay nakə a ze ha gədaŋ i wu hay tebiye aye ada ka sərum ha gədaŋ ŋgay niye faya ma giye məsler ma nəkway neheye ka dzalakwa ha ka neŋgeye na, kəkay. 20 Gədaŋ ŋgay niye na, nəte tə bəmalə nakə a ge məsler tə Yesu Kəriste ahəl nakə a lətse ahaya abəra ma mədahaŋ aye. Yesu a lətsew abəra ma mədahaŋ na, Mbəlom Bəba a gwaɗay: «Ndza ka təv lele eye tə həlay i mənday ga.» 21 Ma təv niye Yesu a ndza a ɗəma aye na, neŋgeye bəy ka gər i gawla i Mbəlom hay ta bəy tay eye hay tebiye, ada ka gər i siye i wu neheye gədaŋ tay andaya mə mbəlom aye tebiye. Neŋgeye ka gər i ndo neheye kwa məzele tay kəkay kəkay eye tebiye. Məɗe a zləm ŋgay na, a ze məzele neheye ka məndzibəra nakay anəke aye ada tə bəmalə nakə ma deyeweye kame aye. 22 Mbəlom a həl wu hay tebiye, a pa na a huɗ i sik ŋgay. A zla, a pa na neŋgeye bəy ka gər i wu hay tebiye, a gwaɗay: «Nəkar na, bəy i ndo ga hay tebiye.» 23 Ndo ŋgay hay na, ta təra andza bo i Yesu. Ŋgwalak i wu neheye lele eye hay tebiye aye na, faya ma vəlateye a ndo ŋgay hay ada neŋgeye na, ŋgwalak i wu i Mbəlom tebiye andaya mə neŋgeye.

*1:7 «Tə bambaz ŋgay», andza məgweɗe ta məməte ŋgay nakə tə kəɗ na ka mayako mazləlmbaɗa eye aye.