4
Dzapakwa nəte
Neŋ nakə ma daŋgay hərwi məsler i Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste aye, faya na gakumeye naha amboh hərwi ada mede kurom mâ təra na, andza i Mbəlom nakə a zalakum ka məge aye. Andza məgweɗe rəhumay ha gər a ndo hay kwa kəɗay. Məsəre me mâ ge mə walaŋ kurom. Zlum ŋgatay ka təv i wu hay tebiye. Wuɗum bo nəte nəte mə walaŋ kurom ada sakumay naha a bo nəte nəte mə walaŋ kurom. Rəzlumay a gər, məndze kurom mâ ge nəte, metsehe nəte andza nakə Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a dzapa kurom ha aye. Ndzum tə zay mə walaŋ kurom hərwi ada kâ ndzum nəkurom madzapa eye nəte. Ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta təra na, bo i Yesu Kəriste nəte. Məsəfəre i Mbəlom bəbay na, nəte. Wu neheye Mbəlom a zalakum faya aye na, nəte dərmak. Bəy Maduweŋ kway na, nəte. Məpe mədzal gər kway nakə ka pakwa ka Mbəlom aye nəte. Madzəhuɓe nakə ta dzəhuɓ kway ha a yam aye na, nəte. Mbəlom na, neŋgeye nəte ŋgweŋ. Neŋgeye na, Bəba i ndo hay tebiye. Neŋgeye a ləva wu hay tebiye. Faya ma giye məsler mə walaŋ kway tebiye. Neŋgeye mə walaŋ i ndo ŋgay hay.
Nəkway tebiye Kəriste kə vəlakway gədaŋ wal wal ka məge məsler ŋgay. Andza nakə mawatsa eye mə bazlam i Mbəlom aye na, a gwaɗ:
«Ahəl nakə a ŋgwasa ka ndo məne ɗəre ŋgay hay aye na,
kə tsal a mbəlom,
kə həl tay ha ndo neheye magəsa eye hay.
Tsa na, a vəlatay ndaraw a ndo hay ka məndzibəra.* Matsika eye andza mə Dəmes hay 68.19.»
A gwaɗ: «Kə tsal a mbəlom» na, andza məgweɗe mey? A tsal a mbəlom na, ɗuh a lahaw mambəzlaw hus ka dala təday. 10 Ndo niye a mbəzlaw aye na, neŋgeye ndo nakə a tsal a mbəlom a gər eye dəreŋ hərwi ada mâ təra ha wu hay tebiye lele.
11 Maa vəl ndaraw a ndo hay na, neŋgeye. Siye hay a vəlatay ndaraw matəre ndo i maslaŋ ŋgay hay, siye hay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom hay, siye ndo məɗe ha labara weɗeye a ndo hay ada ndo mekeleŋ eye hay ndo mətsəkure tə matətikatay bazlam i Mbəlom a ndo hay. 12 A ge andza niye na, hərwi ada tâ dzəna tay ha siye i ndo ŋgay neheye tə dzala ha aye ka məge məsler i Mbəlom ada ndo niye hay ta təra bo ŋgay aye na, tâ gəl. 13 A ge andza niye na, nəkway tebiye ka dzapakwa nəte hərwi mədzal gər kway nakə ka dzalakwa ha ka Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom aye na, nəte. Ada ka sərakwa na sa. Andza niye ka gəlakweye, ka tərakweye ndo neheye masəra eye ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Ka tərakweye ndo lele hay andza Kəriste.
14 Ka tərakwa andza niye na, nəkway wawa hay sa bay. Ndo məvay gər a ndo hay tə maraw me tay ta dziye kway ha abəra ka tsəveɗ i Mbəlom tə matətike tay niye hay andza mətasl nakə ma ɓəliye ha kwalalaŋ i yam ka gər i yam vuw afəŋ vuw afəŋ aye sa bay. 15 Ɗuh na, tsikakwatay deɗek a ndo hay. Gakwa wu hay tebiye tə mawuɗe bo nəte nəte mə walaŋ kway. Ka gakwa andza niye na, ka gəlakweye hus ka matəre andza Kəriste, neŋgeye nakə ka gər i ndo neheye tebiye aye. 16 Maa hayay gər a ndo hay tebiye na, neŋgeye hərwi ada tâ dzapa nəte andza vərezl i bo i ndo nakə a zəv ha bo ka təv manəte aye. Taɗə siye faya ta giye məsler tebiye na, bo ma gəliye. Andza niye, ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta wuɗa bo nəte nəte mə walaŋ tay na, ta diye kame kame.
Sifa weɗeye ka təv i Yesu
17 Wu nakə na tsikakumeye naha aye na, ta məzele i Bəy Maduweŋ kway. Na tsikakumeye naha na, wuye mey? Neŋ faya na gwaɗakumeye naha amboh ta amboh, kâ pumay bəzay a mede i ndo neheye tə sər Mbəlom bay aye sa bay. Nəteye tə dzala na, ka wu nakə ma giye ŋgama bay aye. 18 Mədzal gər tay na, ləvoŋ. Nəteye kame i Mbəlom na, mbəlok eye hay. Sifa nakə ma ndəviye bay ka tor aye na, ta huta bay hərwi ta kula ha gər tay toŋgwa toŋgwa andza kwar. Tə sər tsəveɗ i Mbəlom bay. 19 Horoy a gatay sa bay. Tə vəlay ha bo tay na, ka məge wu neheye lele bay aye hay. Wu neheye a ge horoy aye na, faya ta giye ta məŋgwese.
20 Nəkurom, ka tətikum ka gər Kəriste na, andza niye bay. 21 Ka rəhumay ha gər na, a neŋgeye bəɗaw? Nəkurom neheye madzapa eye tə neŋgeye na, ta tətikakum deɗek. Deɗek niye ta tətikakum aye na, Yesu. 22 Ta tətikakum na, gərum ha mədzal gər kurom neheye kurre aye. Gərum ha mede kurom nakə ahəl niye aye. Mede kurom niye na, ma nasiye kurom ha hərwi bor i wu neheye lele bay aye ta vakumeye gər. 23 Məsəfəre i Mbəlom mâ mbəɗakum ha ɗərev kurom ada dzalum ka wu lele eye hay. 24 Pumay bəzay na, a mede weɗeye. Mede weɗeye niye na, maa mbəɗa ha mə nəkurom na, Mbəlom hərwi ada mâ təra andza i ŋgay. Mede niye na, deɗek eye, a yay a gər a Mbəlom. Mənese andaya kwa tsekweŋ mə ɗəma bay.
25 Hərwi niye kâ rawum me bay. Kwa way mâ tsikay a ndo na, deɗek hərwi nəkway madzapa eye na, nəte andza hawal i bo neheye wal wal madzapa eye ka bo eye nəte aye. 26 Wuray kə ndalakum na, kâ gum mezeleme bay. Pat mâ dəɗ ka wu nakə a ndalakum aye bay, səfum ha ɗərev kurom. 27 Kâ vəlumay tsəveɗ a Fakalaw bay. 28 Məkal hay tâ kəla sa bay. Ɗuh na, tâ ge məsler lele tə həlay tay hərwi ada tâ huta wu hərwi məvəlatay a mətawak hay dərmak. 29 Bazlam nakə ma nasiye ha ndo hay aye na, mâ ndohwaw abəra ma təbəlem kurom bay. Tsikum ɗuh na, bazlam nakə ma dzəniye siye i ndo hay məgəle ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Tsikum na, wu neheye a ye ka bo mətsike, ma dzəniye tay ha ndo neheye faya ta pay zləm a bazlam kurom aye. 30 Kâ gumay ɗəretsətseh a Məsəfəre i Mbəlom Tsəɗaŋŋa eye kwa tsekweŋ bay tebiye. Mbəlom a ge fakuma ŋgoɗgor na, ta Məsəfəre Zəba ma Efez hay 1.13. niye. Andza məgweɗe na, nəkurom ndo ŋgay hay. A ɗakum ha sa na, pat nakə həlay aye kə slaw na, ma təmiye kurom ha ka tor eye tuk. 31 Zlum na dəgun abəra mə ɗərev kurom. Kâ gum mevel bay, wu mâ ndalakum bay. Gərum ha mətsal bo, kâ tsaɗum a bo bay. Kâ gum seweɗ kwa tsekweŋ bay tebiye. 32 Tərum ɗuh na, kwakwaɗ eye hay kame i ndo hay. Gumatay ŋgwalak a ndo hay. Pəsum ha a bo mənese mə walaŋ kurom nəte nəte andza nakə Mbəlom a pəsakum ha tə Kəriste aye.

*4:8 Matsika eye andza mə Dəmes hay 68.19.

4:30 Zəba ma Efez hay 1.13.