2
Kâ gakway masəfaya a wu nakə Mbəlom a tsik aye bay
Hərwi niye, gakway metsehe a bazlam neheye ka tsənakwa aye lele huya hərwi ada kâ dzakwa tsəveɗ bay. Bazlam neheye gawla i Mbəlom hay tə yaw tə tsik aye na, gədaŋ eye haladzay.* A tsik ka bazlam mapala nakə Mbəlom a vəlatay a Israyel hay mə mahəmba i Sinay aye. Ndo neheye tə nas ha ada ta rəhay gər bay aye na, Mbəlom kə gatay sariya ɗa ka mənese tay. Kə ge Mbəlom kə gatay sariya na, ka gwaɗum na, taɗə ka gakway masəfaya a tsəveɗ ŋgwalak eye nakə ka təmakweye ha aye na, ma gakweye sariya bəɗaw? Taɗə ka gakway masəfaya na, ta deɗek ka təmakweye bay. Maa lah məɗe ha Mbəlom ma təmiye kway ha ma kəkay na, Bəy Maduweŋ. Ndo neheye tə tsəne aye na, maa tsikakway bazlam neheye deɗek na, nəteye. Bo i Mbəlom eye tə gər ŋgay, kə ɗa ha bazlam neheye na, deɗek ta masuwayaŋ wal wal tebiye ada Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye a vəl gədaŋ a ndo hay ka məge wu hay wal wal andza nakə a say aye.
Yesu kə ɗa ha tsəveɗ nakə ma təmiye kway ha aye
Mbəlom a pa hərwi mələve məndzibəra weɗeye nakə ma deyeweye na, gawla i Mbəlom hay bay. Azlakwa bay, mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom na, ndoweye a gwaɗ:
«Ndo neŋgeye na, way tey Mbəlom,
nakə ka dzaliye ka neŋgeye aye?
Ndo zezeŋ way nakə ka dzaliye faya, ka geye gər aye?
Hərwi həlay tsekweŋ, ka pa tay ha ndo zezeŋ hay a huvo i gawla i Mbəlom hay.
Ma dəba eye na, ka vəlay məzlaɓ ta məɗəslay ha gər.
Ka pa wu hay tebiye a huɗ i sik ŋgay mâ ləva. Dəmes hay 8.5-7.»
Kə ge Mbəlom kə pay wu hay tebiye mâ ləva na, niye na, andza məgweɗe wuray andaya nakə kə pay bay aye na, andaya bay. Ane tuk na, anəke faya ka ŋgatakweye faya ma ləviye wu hay tebiye zuk bay. Ane tuk na, ka ŋgatakway a Mbəlom kə kəts ha Yesu abəra ka gawla i Mbəlom hay həlay tsekweŋ. Anəke na, Mbəlom kə vəlay məzlaɓ ada ta məɗəslay ha gər hərwi nakə kə sa ɗəretsətseh ada kə mət aye. Niye na, ta ŋgwalak i Mbəlom nakə Yesu a mət hərwi ndo hay tebiye aye. 10 Mbəlom a ge wu hay tebiye. A ge tay ha na, hərwi ŋgay eye ŋgway. A say məhəle ndo hay haladzay a təv ŋgay nakə ta məzlaɓ aye, nəteye na, wawa ŋgay hay. Andza niye kə yay a gər matəre ha Yesu ŋgwalak eye hərwi mətəme tay ha tə ɗəretsətseh ŋgay ada ta məməte ŋgay, hərwi mata de kame tay mətəme tay ha na, Yesu.
11 Maa təra ha ndo hay ŋgwalak eye kame i Mbəlom na, Yesu ada nəteye neheye a təra tay ha ŋgwalak eye hay aye na, bəba tay nəte. Hərwi niye horoy ma geye məzalatay malamar ga hay bay. 12 A gwaɗ:
«Na ɗatay ha məzele yak a malamar ga hay
Na zambaɗakeye mə walaŋ i ndo hay mahaya gər eye. Dəmes hay 22.23.»
13 A gwaɗ sa:
«Neŋ, na dzaliye ha ka Mbəlom.»
A gwaɗ sa:
«Neŋ kanaŋ ta wawa neheye Mbəlom a peŋ tay aye.§ Ezay 8.17-18.»
14 Wawa neheye a tsik fataya aye na, nəteye tebiye slo ada bambaz. Neŋgeye dərmak ka təra ndo zezeŋ andza nəteye hərwi ada mâ mət ada andza niye ma giye ha bəle ta ndo nakə gədaŋ i məməte mə həlay ŋgay aye, andza məgweɗe Fakalaw. 15 Yesu a ge andza niye na, hərwi zluwer mâ gəs tay ha ndo hay hərwi məməte bay. Ahəl niye tə ndzawa huya andza beke hay hərwi zluwer a gawatay, ane tuk na, anəke Yesu kə təma tay ha.
16 Ka sərakwa ha a yaw məmatay bo a gawla i Mbəlom hay bay, a yaw məmatay bo na, a wawa i huɗ i Abraham hay. 17 Andza niye, kutoŋ ka təra andza malamar ŋgay hay mə wu hay tebiye. A ge niye na, hərwi ada mâ təra bagwar i ndo məvəlaway wu a Mbəlom nakə ma gateye ŋgwalak a ndo hay ada ma pay naha faya a Mbəlom aye, hərwi ada mâ vəl ha gər ŋgay hərwi məheme mezeleme i ndo hay ada məsəre tay ka bo ndo hay ta Mbəlom. 18 Anəke na, ma sliye məmatay bo a ndo neheye Fakalaw faya ma səpatiye tay aye hərwi ahəl niye Fakalaw ka səpat na ada kə say ɗəretsətseh.

*2:2 A tsik ka bazlam mapala nakə Mbəlom a vəlatay a Israyel hay mə mahəmba i Sinay aye.

2:8 Dəmes hay 8.5-7.

2:12 Dəmes hay 22.23.

§2:13 Ezay 8.17-18.