Ɗerewel nakə
Yakuba
a watsa aye
Məfələkwe
Mə ɗerewel i Yakuba na, matətike ta məvəle gədaŋ a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu neheye nəteye maŋgəna gər eye ka məndzibəra tebiye aye. Yakuba a watsa ɗerewel nakay na, a Yahuda neheye tə pa mədzal gər ka Yesu aye.
Ɗerewel i Yakuba faya ma tsikateye a ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ka metsehe (1.2-8; 3.13-18). Andza niye, ta sliye faya məndze ɓəŋɓəŋ kame i wu nakə ma dziye ha ndo zezeŋ aye: Ɗəretsətseh i məndzibəra (1.2-4), mawuɗe matəre zlele eye (1.9-11; 5.1-6); mawuɗe məge mənese (1.2-18; 4.1-9), məɗəslay ha gər a bo (4.13-16). Ɗerewel nakay faya ma gwaɗiye: Məpe mədzal gər ka Mbəlom na, faya ma diye ha ndo ka məge metsehe (2.14-26), məgay metsehe a bo ada məndze ɓəŋɓəŋ kame i mənese (zəba ma 3.1-12).
Yakuba a watsa ɗerewel nakay na, a ndo neheye zlele eye bay aye (zəba ma 2.6). Ɗerewel nakay faya ma gwaɗateye ta kəts ndo i mətawak hay bay (2.1-13). A gwaɗ zlele na, lele bay hərwi nakə ndo i zlele hay tə ge ha məsler tə ɗəma bay aye (5.1-6).
1
Mətsike me
Neŋ Yakuba, ndo i məsler i Mbəlom ta Bəy Maduweŋ Yesu Kəriste.
Na tsikakum naha me a nəkurom ndo i Mbəlom neheye ka məndzibəra tebiye aye.
Mbəlom ma vəliye metsehe a ndo neheye tə dzala ha faya aye
Malamar ga hay, ɗəretsətseh hay waray waray i mədze nakə ta dziye kurom ha, ta ndzakum a gər na, ɗərev kurom mâ ŋgwasa haladzay, hərwi ka sərum ha na, taɗə ka pum mədzal gər kurom ka Mbəlom huya ada faya ka səmumay naha a mədze nakə ta dziye kurom ha aye na, ka ndzumeye ɓəŋɓəŋ lele. Ndzum ɓəŋɓəŋ hus ka mandəve eye hərwi ada ka tərumeye masəra gər eye hay mə wu hay tebiye ada wuray mâ kətsakum bay, wu nakə lele bay aye mâ ge andaya mə ɗərev kurom bay.
Taɗə ndoweye mə walaŋ kurom metsehe ŋgay andaya hala bay na, mâ tsətsah ka Mbəlom hərwi ada Mbəlom mâ vəlay. Mbəlom a vəlawa kwa a way tə ɗərev ŋgay peteh, ma kərahiye ha a ndo bay, ta deɗek ma vəliye metsehe a ndo nakə ka tsətsah faya aye. Ane tuk na, taɗə ndoweye ma tsətsahiye wu ka Mbəlom na, mâ sər ha ta deɗek Mbəlom ma vəleye, mâ dzala gər faya sulo sulo bay hərwi ndo nakə mədzal gər ŋgay sulo sulo aye na, neŋgeye andza dəlov nakə wekit wekit mətasl a ɓəl kwa a diye wuray wuray tebiye aye. Slala i ndo nakay andza niye mâ dzala mə gər ŋgay Bəy Maduweŋ ma vəleye wu bay, hərwi mədzal gər ŋgay sulo sulo ka Mbəlom, mədzele gər ŋgay ka wu nəte bay.
Ndo i mətawak hay ta ndo i zlele hay
Ndo nakə mətawak eye faya ma pay bəzay a Yesu Kəriste aye na, ɗərev ŋgay mâ ŋgwasa hərwi Mbəlom ka səkah ha. 10 Ndo nakə zlele eye faya ma pay bəzay a Yesu Kəriste aye na, ɗərev ŋgay mâ ŋgwasa dərmak hərwi Mbəlom kə ma ha ka dala. A sər ha na, ma dziye andza məvurze i guzer nakə a ɓəta bəse aye. 11 Pat kə zla faya abəra ŋgulak na, ma kuliye ha guzer, məvurze hay ta kutsiye ada məle tay kə nas. Andza niye, ndo i zlele ma dziye tə məsler ŋgay hay tebiye andza guzer neheye tə ɓəta kəriye tsa aye.
Mbəlom ma dziye ha ndo bay
12 Məŋgwese ma ndziye ka ndo nakə a səmay naha a mədze neheye tə dza ha aye. Kə səmay a mədze neheye na, Mbəlom ma vəleye magogoy ŋgay, andza məgweɗe sifa nakə a gwaɗ ma vəliye a ndo neheye a wuɗa tay ha aye.
13 Taɗə masəpete kə ndzay a gər a ndoweye na, mâ gwaɗ «Maa səpat ga na Mbəlom» bay hərwi ndəray ma sliye masəpete Mbəlom ka məge mənese bay, ada Mbəlom a səpat ndo a mənese bay dərmak. 14 Kwa way a ge mənese na, ta bor i bo ŋgay nakə lele bay a səpat na ka məge mənese aye. 15 Wu neheye lele bay a dzala mə gər ŋgay aye, ma dəba i məndze tsekweŋ na, ma giye parakka. Mezeleme niye ka səkah haladzay na, ma diye ha a məməte. 16 Malamar ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, ndəray mâ vakum gər bay. 17 Wu neheye ŋgwalak eye tebiye ti yaw abəra ka təv i Mbəlom, wu neheye lele eye na, i Mbəlom Bəba kway nakə a ge pat tə wurzla hay aye. Mbəlom na, a mbəɗa bay, a mbəɗa andza pat nakə a mbəɗa ma gəriye kurom ha a ləvoŋ aye bay. 18 A vəlakway sifa tə bazlam ŋgay deɗek eye. A ge niye na, tə ɗərev hərwi ada kâ tərakwa kurre eye hay mə walaŋ i wu neheye a ge aye.
Pumay zləm a bazlam i Mbəlom ada gum wu nakə a tsik aye
19 Malamar ga neheye na wuɗa kurom haladzay aye, dzalum ka wu nakay anaŋ aye: Ndzum tsezlezleŋŋe ka məpay zləm a wu neheye siye i ndo hay ta tsikiye aye, ane tuk na, kâ tsik me bəse tsa bay, zla həlay eye təday ada kâ ge mevel bəse bay dərmak, 20 hərwi ndo nakə ma giye mevel aye na, ma sliye faya məge wu nakə a yay a gər a Mbəlom aye bay. 21 Hərwi niye, zlum na wu neheye lele bay tebiye abəra mə ɗərev kurom, kâ gum mezeleme sa bay. Rəhum ha gər kurom ka dala kame i Mbəlom, ada pumay zləm a bazlam nakə a pa a ɗərev kurom aye. Bazlam nakay na, gədaŋ ŋgay andaya mətəme ha məsəfəre kurom.
22 Kâ tərum ndo məpay zləm a wu nakə Mbəlom a tsik aye ɗekɗek bay, gum wu nakə a tsik aye dərmak. Ndo nakə a pay zləm ɗekɗek tsa kə ge na faya məsler eye bay na, a vay gər a bo ŋgay. 23 Taɗə ndoweye a pay zləm a bazlam nakay ada kə ge wu nakə a tsik aye bay na, neŋgeye andza ndo nakə a zəba ka ɗəre ŋgay mə malam, neŋgeye kəkay na, a ŋgatay. 24 A zəba ka ɗəre ŋgay lele na, a ye ŋgway. Neŋgeye kəkay na, a mətsa ha gər tə mazəbe ŋgay. 25 Ndoweye ka zəba ɗəre a bazlam i Mbəlom mapala eye, kə ge ha məsler tə wu nakə a tsik aye na, Mbəlom ma piye faya ŋgama. Mâ pay zləm ɗekɗek tsa ada mâ mətsa ha gər bay. Ane tuk na, ɗuh mâ rəhay ha gər. Mbəlom ma piye faya ŋgama hərwi bazlam nakay mapala eye ŋgwalak eye, neŋgeye gədaŋ eye hərwi mətəme kway ha abəra mə mezeleme.
26 Taɗə ndoweye kə dzala neŋgeye ndo məpay bəzay a Mbəlom, kə gay metsehe a ɗərneh ŋgay bay faya ma tsikiye wu neheye lele bay aye huya na, a vay gər a bo ŋgay, məpay bəzay a Mbəlom ŋgay niye ma giye ŋgama kwa tsekweŋ bay. Bazlam ŋgay neheye faya ma tsikiye ta təra kəriye. 27 Məpay bəzay a Mbəlom ta lele eye nakə a yay a gər a Mbəlom aye na, məgatay gər a wur mətawak hay, a madakway i ŋgwas neheye faya ta siye ɗəretsətseh aye. Mâ gay metsehe a bo ŋgay hərwi ada wu i məndzibəra neheye lele bay aye tâ ye ha a mezeleme bay.