2
Mabəzləme gər i dahəlay ma gəma i Kana
Məhəne sulo ma dəba i mədzəgər i Yesu ta Nataniyel na, mabəzləme gər i dahəlay a ge bo ma gəma i Kana, ka dala i Galile. May i Yesu andaya mə ɗəma. Ta zalay a Yesu ta gawla ŋgay hay dərmak.
Faya magurlom ma giye na, guzom a ndəv fataya abəra. May i Yesu a gwaɗay a wawa ŋgay Yesu: «Guzom andaya sa bay. Ka ndəv na, kəkay?»
Yesu a mbəɗay faya, a gwaɗay: «May ga, wu nakə neŋ na giye na, mata tsikeŋ na, nəkar ɗaw? Həlay ga kə slaw zuk bay.»
May i Yesu a tsəne andza niye na, a ye a gwaɗatay a ndo i məsler hay: «Gum wu nakə ma tsikakumeye tebiye.»
Ka təv eye niye na, gah hay andaya məkwa. Gah niye hay məkwa aye na, Yahuda hay ta mbəɗawa a ɗəma yam ka məbere wu hay ada tə həlay andza nakə bazlam tay mapala eye a tsik aye. Gah niye hay na, yam ma diye a ɗəma ma giye kalawah zlam, zlam.
Yesu a gwaɗatay a ndo i məsler hay: «Dum naha təɗumaw yam, rahum ha a gah neheye tsesləsle tsesləsle.» Ndo i məsler niye hay ti ye tə təɗaw yam. Tə rah ha a gah niye hay tsesləsle tsesləsle. Yesu a gwaɗatay: «Anəke na, təɗum yam nakay, zlumay naha a ndo mələvay gər a magurlom, mâ ndzaka na.» Ndo i məsler hay tə zlay naha yam niye.
Ndo mələvay gər a magurlom niye a ndzaka na, yam niye a təra guzom aye. A ndzaka na, guzom eye a yaw məŋgay na, a sər bay. Ane tuk na, ndo i məsler neheye tə təɗ yam aye na, nəteye tə sər ha. Yesu a zalay a zal i dahəlay, 10 a gwaɗay: «Kwa way kə zalatay a ndo hay na, ma vəlateye guzom nakə a tsəhən aye təday. Ta sa haladzay na, ma vəlateye nakə a tsəhən bay aye tuk. Ane tuk na, nəkar na, ka pa na nakə lele eye wu yak hus anəke na, kəkay!»
11 Nakay na, makurre i masuwayaŋ nakə Yesu a lah məge aye. A ge na, ma Kana ka dala i Galile. Andza niye Yesu a bəz ha məzlaɓ ŋgay. Hərwi niye gawla ŋgay hay tə dzala ha ka Yesu.
12 Ma dəba aye na, Yesu a ye a Kafernahum ta may ŋgay, ta malamar ŋgay hay ada ta gawla ŋgay hay. Tə ndza mə ɗəma məhəne tsakway.
Yesu a həhar ndo hay abəra mə gay məvəlay wu a Mbəlom
Mata 21.12-13; Markus 11.15-17; Luka 19.45-46
13 Magurlom i Yahuda hay nakə tə zalay Pak aye na, mazlambar kə ndzew bəse. Hərwi niye, Yesu a həl bo a ye a Zerozelem. 14 A ndisl a Zerozelem na, a ye a dalamətagay i gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A ye naha a ɗəma na, a ndzay a gər a ndo masəkəme ha sla hay, ta təɓaŋ, ta maydagwar hay. A ndzay naha a gər a ndo mambəɗe suloy hay mandza eye hay ka wu məpe wu tay hay dərmak.
15 Tsa na, a zla ləɓer, a slapa ha ka bo, a təra ha mandalaɓa. A ye a həhar tay ha ndo niye hay abəra dəreŋ, tə sla tay hay, ta təɓaŋ tay hay tebiye abəra mə gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom. A kwats ha suloy i ndo mambəɗe suloy ka dala, a pay həlay a wu məpe wu tay niye hay. 16 A gwaɗatay a ndo masəkəme ha maydagwar hay: «Həlum wu kurom neheye abəra kanaŋ! Kâ tərum ha gay i Bəba ga, gay i məge tsakala mə ɗəma bay.»
17 Gawla ŋgay hay tə ŋgatay andza niye na, wu nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye a matayaw a gər. Tə watsa na, tə gwaɗ: «Gay yak nakay na, na wuɗa na haladzay. Mədzal gər ga peteh, na pa na a ɗəma.* Dəmes hay 69.10.»
18 Bagwar i Yahuda hay ta tsətsah faya, tə gwaɗay: «Ka sliye faya məge na, masuwayaŋ waray nakə ada nəmay nəmaa səriye ha ta vəlaka tsəveɗ ka məge wu andza nakay aye?»
19 Yesu a mbəɗatay faya, a gwaɗatay: «Mbəzlum ha gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom nakay. Ma məhəne mahkar na, na lətsiye ha ka mbəlom.»
20 Tə gwaɗay: «Gay nakay nəmaa ndza faya ka maɗəzle na, məve kuro kuro faɗ gər eye məkwa tuk na, ada nəkar i yak na, ma məhəne mahkar tsa na, ka ɗəzl na, kəkay?»
21 Ane tuk na, gay i məɗəslay ha gər a Mbəlom niye Yesu a tsik faya aye na, a tsik dzeke ka bo ŋgay. 22 Ahəl nakə Yesu a mət ada a lətsew abəra ma mədahaŋ aye na, bazlam ŋgay niye a tsik aye a matayaw a gər a gawla ŋgay hay. Pat eye niye na, tə dzala ha ka wu nakə mawatsa eye mə Ɗerewel i Mbəlom aye ada ka bazlam ŋgay nakə a tsik aye.
23 Ahəl nakə Yesu neŋgeye ma Zerozelem ada neŋgeye mə magurlom i Pak aye na, kə ge wu neheye a ge masuwayaŋ haladzay aye. Andza niye, ndo hay haladzay ta ŋgatay a masuwayaŋ niye hay ada ta dzala ha ka Yesu. 24 Ane tuk na, Yesu na, kə pa mədzal gər ŋgay ka nəteye bay hərwi neŋgeye a sər tay ha tebiye, 25 ada neŋgeye na, ndo məɗay ha wu nakə mə bo i ndo zezeŋ aye ka həlay təbey hərwi bo ŋgay eye a sər ha wu nakə mə ɗərev i ndo zezeŋ aye.

*2:17 Dəmes hay 69.10.