Ŋgwalak i bazlam nakə
Markus
a watsa aye
Məfələkwe
Markus a dazlay məwetse labara nakay na, a gwaɗ nakay na: «Labara ŋgwalak eye nakə a tsik ka Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom». A ɗa ha Yesu na, ndo məge məsler, a sla faya məge wu hay. Ka tətikatay a ndo hay, ka həhar fakalaw abəra mə bo i ndo hay, kə pəsatay ha mezeleme a ndo hay. Yesu a gwaɗ neŋgeye Wawa i Ndo, a yaw a vəl ha məsəfəre ŋgay hərwi mətəme tay ha ndo hay abəra mə mezeleme tay.
Markus a watsa ka məsler i Yesu, i Yuhana madzəhuɓe ndo a yam, ka gər i madzəhuɓe i Yesu tə masəpete nakə a say a Fakalaw masəpat na aye, a ɗa ha məsler i Yesu ta məmbəle tay ha ndo i ɗəvats hay tə matətike nakə a tətikatay a ndo hay aye. A watsa ka gər i məndze maduk i duk eye ka məndzibəra, ka gər i məməte ŋgay ka mayako mazləlmbaɗa eye, mələtsew ŋgay abəra ma mədahaŋ.
Madazlay i labara 1.1-13
Məsler i Yesu ma Galile 1.14–9.50
Yesu a lətse abəra ma Galile a ye a Zerozelem 10.1-52
Maduk i duk i məhəne i Yesu 11.1–15.47
Mələtsew i Yesu abəra ma mədahaŋ 16.1-8
Yesu a bəz ha bo ada mede ŋgay a mbəlom 16.9-20
1
Yuhana madzəhuɓe ndo a yam
Mata 3.1-12; Luka 3.1-18; Yuhana 1.19-28
Labara ŋgwalak eye nakə a tsik ka Yesu Kəriste Wawa i Mbəlom aye, a dazlay andza nakə mawatsa eye mə ɗerewel i Ezay ndo məɗe ha bazlam i Mbəlom aye, a gwaɗ:
«Neŋ Mbəlom, na sləriye naha ndo məɗe ha bazlam ga kame yak.
Ma lambaɗakeye na tsəveɗ.
Faya ma wudiye mə kəsaf, a gwaɗ:
Lambaɗumay tsəveɗ a Bəy Maduweŋ,
lambaɗumay tsəveɗ hay fehe lele, tâ hədzak bay.* Ezay 40.3.»
Andza niye, Yuhana madzəhuɓe ndo a yam a ndohwaw mə kəsaf. A tsikatay me a ndo hay, a gwaɗatay: «Mbəɗum ha mede kurom. Dzəhuɓum bo a yam ada Mbəlom ma pəsakumeye ha mənese kurom hay.»
Ndo neheye ma Zerozelem ada ka dala i Yahuda ti ye tebiye. Tə yawa ka təv i Yuhana. Tə ɗawa ha mezeleme tay hay parakka kame i ndo hay ada Yuhana a dzəhuɓawa tay ha a yam mə magayam nakə tə zalay Yurdum aye. Yuhana niye na, petekeɗ ŋgay maŋgara eye ta məkwets i zləgweme ada a ɓarawa bəzihuɗ ŋgay na, ta həzlay. A ndayawa mə kəsaf niye na, heyew ta wum.
Anaŋ labara nakə a tsik aye sa, a gwaɗ: «Ndo mekeleŋ eye ma deyeweye kame ga, neŋgeye na, gədaŋ eye a ze ga. Na sliye mahəndzəɗe ka təv ŋgay, məpəlay ha ləɓer i tahərak ŋgay bay tebiye. Neŋ na, na dzəhuɓ kurom ha a yam tsa. Neŋgeye na, ma dzəhuɓiye kurom ha ta Məsəfəre Tsəɗaŋŋa eye.»
Madzəhuɓe i Yesu a yam, a say a Fakalaw masəpete Yesu
Mata 3.13–4.11; Luka 3.21-22, 4.1-13
Ma məhəne niye na, Yesu a yaw ma Nazaret ka dala i Galile. A ndislew na, Yuhana a dzəhuɓ na a yam mə magayam nakə tə zalay Yurdum aye. 10 A həlay nakə faya ma tsalaweye abəra ma yam aye na, a ŋgatay a magərmbəlom a ta ka bo bəra ndzaɗəɗəɗa. Tsa na, Məsəfəre i Mbəlom a mbəzlaw ka Yesu andza bodobodo. 11 Ada mətsike me a tsənew abəra mə mbəlom, a gwaɗ: «Nəkar na, wawa ga. Na wuɗa kar haladzay. Ɗərev ga faya ma ŋgwasiye tə nəkar.»
12 Kwayaŋŋa Məsəfəre i Mbəlom a zla na a makulkwandah. 13 Yesu a ndza mə kəsaf məve kuro kuro faɗ. Mə ɗəma na, a say a Fakalaw masəpete na ada mədəɗe ha a mezeleme. Mə kəsaf niye na, wu i pesl hay mə ɗəma haladzay. Gawla i Mbəlom hay ti yaw ka təv i Yesu, tə vəlay wu mənday.
Yesu ma gəma i Kafernahum
Mata 4.18-22; Luka 5.1-11
14 Ma dəba eye na, tə gəs na Yuhana a daŋgay. Tə gəs na Yuhana na, Yesu a ye a Galile. A ɗa ha Labara Ŋgwalak eye i Mbəlom mə ɗəma. 15 A gwaɗ: «Həlay eye kə ndislew tuk, mbəɗum ha mede kurom. Təmum Labara Ŋgwalak eye i Mbəlom a ɗərev kurom hərwi Bəy i Mbəlom ka həndzəɗaw.»
16 Yesu a zəŋgal me i dəlov i Galile. Ahəl nakə faya ta zəŋgaliye me i dəlov niye aye na, a ŋgatay a ndo məgəse kəlef hay sulo. Niye hay na, Simoŋ ta malamar ŋgay Aŋdəre, faya ta kaliye gadaŋ tay a dəlov. 17 Tsa na, Yesu a gwaɗatay: «Dumara, pumeŋ bəzay. Anəke faya ka həlumeye kəlef, ane tuk na, na təriye kurom ha ndo məhəlaw ndo hay.» 18 Tə tsəne na, tə gər ha gadaŋ tay hay, tə pay bəzay a Yesu.
19 Yesu a ye kame tsekweŋ na, a ŋgatay a Yakuba ta malamar ŋgay Yuhana. Nəteye na, wawa i Dzebede hay. A ŋgatatay na, nəteye mə kwalalaŋ i yam faya ta lambaɗiye gadaŋ tay hay. 20 Kwayaŋŋa Yesu a zalatay. Tə tsəne məzele i Yesu na, tə gər ha bəba tay Dzebede mə kwalalaŋ i yam ta ndo i məsler ŋgay hay, tə pay bəzay a Yesu.
Yesu a mbəl tay ha ndo hay abəra ma ɗəvats tay hay wal wal
Mata 8.14-17; Luka 4.31-44
21 Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye a wuzlahgəma i Kafernahum. Pat i mazəzukw bo na, Yesu a ye a gay i maɗuwule me. Mə ɗəma na, a tətikatay a ndo hay. 22 Ndo hay tə tsəne matətike ŋgay nakə a tətikatay aye na, a gatay hərɓaɓəkka. Hərwi neŋgeye a tətikatay andza i ndo neheye tə dzaŋgawa bazlam i Mbəlom mapala eye bay. Ane tuk na, i ŋgay a tətikatay na, ta məzlaɓ eye. Hərwi bazlam niye hay ti yaw na, abəra mə neŋgeye ŋgway.
23 Ahəl nakə faya ma tətikateye a ndo hay aye na, ndo wuray məsəfəre lele bay eye, paf a ye naha a gay i maɗuwule me niye. Tsa na, a wuda ta magala kələrra. 24 A gwaɗ: «Nəkar Yesu ndo i Nazaret, mey yak ka nəmay na, mey? Ka yaw na, mata dze may ha ɗaw? Nəkar way na, na sər ha lele: Nəkar na, ndo nakə tsəɗaŋŋa Mbəlom a sləraw aye.»
25 Tsa na, Yesu a gay me, a gwaɗay: «Ndza ɗikɗik. Dara abəra mə bo i ndo nakay.»
26 Kwayaŋŋa məsəfəre lele bay eye a ɓəl ha ndo niye ta gədaŋ tə mawude eye kələrra. Tsa na, a yaw abəra mə bo i ndo niye.
27 Ka təv niye na, a gatay a ndo hay daɓək daɓək, hərɓaɓəkka. Tə gwaɗ mə walaŋ tay: «Eh! Eh! Nakay na, wu wuray? Labara nakay a tsik aye na, ta məzlaɓ eye. Nakay na, ndo waray, a gatay me a məsəfəre lele bay eye hay ada tə gəsay me na, ndo waray.»
28 Labara i Yesu a ɗa a zləm kwayaŋŋa ka dala i Galile tebiye.
29 Ma dəba eye na, Yesu ta gawla ŋgay hay ti ye abəra mə gay i maɗuwule me niye, ti ye a gay i Simoŋ ta Aŋdəre. Nəteye ti ye dziye ta Yakuba ada ta Yuhana. 30 Tə ndisl naha na, mese i Simoŋ mahəna eye mə gay, maraɓaraɓ a gay. Tsa na, tə gwaɗay a Yesu: «Mese i Simoŋ lele bay.» 31 Yesu a ye ka təv ŋgay a gay. A ye naha na, a gəs na abəra mə həlay, a lətse ha ka mbəlom. Tsa na, maraɓaraɓ a ndala faya abəra. A ye, a gatay mbəlok.
32 Ta huwa ma dəba i pat mədəɗe na, ndo hay tə həlaw ndo i ɗəvats hay haladzay ta ndo neheye fakalaw mə bo tay aye. 33 Ndo i gəma niye hay tebiye tə haya gər ka məgeɗ i gay nakə Yesu mə ɗəma aye. 34 Ndo neheye ɗəvats a gatay wal wal aye na, Yesu a mbəl tay ha ada a həhar fakalaw abəra ka ndo hay haladzay dərmak. Ane tuk na, Yesu a ŋgərəz fataya, a gwaɗatay: «Kâ tsikum me bay.» Hərwi nəteye na, Yesu neŋgeye way na, tə sər na.
35 Pərik, mbəlomɗa i dzagulok məzlehe na, Yesu a lətse, a ndohwaw abəra mə gay. Tsa na, a ye dəreŋ abəra ma wuzlahgəma. A ye na, a təv nakə ndəray andaya mə ɗəma bay aye. A ye a ɗəma mata ɗuwule me. 36 Simoŋ ta siye i gawla ŋgay hay ta pəɗeke abəra ka məndzehəre na, ta ŋgatay a Yesu bay. Tsa na, ti ye ta pəla na Yesu. 37 Ka təv nakə faya ta pəliye na aye na, ta huta na. Tə gwaɗay: «Ndo hay haladzay faya ta pəliye kar.»
38 Yesu a gwaɗatay: «Kwa ta pəliye ga bəbay na, takwa a təv mekeleŋ. Ka deyekweye na, a gəma neheye bəse bəse aye. Na ɗiye ha bazlam i Mbəlom mə ɗəma dərmak. Na yaw na, hərwiye.»
39 A ndəv ha mətsike me ŋgay niye na, a lətse a ye a həhal ka dala i Galile tebiye. A ɗawa ha bazlam i Mbəlom mə gay i maɗuwule me ada a həharawa fakalaw abəra ka gər mavuwe hay.
Yesu a mbəl ha ndo madəgwaɗa eye
Mata 8.1-14; Luka 5.12-16
40 Pat wuray na, ndo wuray madəgwaɗa eye a ye ka təv i Yesu. A ye naha na, a dəkw gurmets kame i Yesu. A tsətsah ka Yesu, a gwaɗay: «Kə saka na, ka sliye faya matəre ga ha tsəɗaŋŋa.»
41 Yesu a zəba faya na, a gay mə bo. A nduɗa ha həlay ŋgay, a lamay. Tsa na, a gwaɗay: «A seŋ na, təra tsəɗaŋŋa!»
42 Tsa na, ɗəvats i madəgweɗe a ye faya abəra. A mbəl suwuɗ suwuɗ lele.
43 Ane tuk na, Yesu a gay me, ada a gwaɗay: 44 «Do, ka diye wu yak na, tsəne lele hədzakay zləm.» Tsa na, Yesu a gwaɗay: «Tsəne lele: Kâ tsik wu nakay a ndəray bay. Ane tuk na, do ta bəzay ha bo a ndo məvəlay wu a Mbəlom ada vəl wu nakə Musa a tsik aye hərwi məɗatay ha a ndo hay tebiye na, ka təra tsəɗaŋŋa.»
45 Ma dəba eye na, ndo niye a ye. A ye naha ɗuh na, a pa bo ka matəkəratay wu nakə a təra tə neŋgeye aye a ndo hay. Yesu kə sla faya mabəz ha bo ma wuzlahgəma sa bay. A ndzawa na, dəreŋ ta wuzlahgəma, ma təv neheye ndo hay mə ɗəma haladzay bay aye. Ada huya, ndo hay ti yawa ka təv ŋgay kwa məŋgay, kwa məŋgay.

*1:3 Ezay 40.3.