Ɗerewel nakə Pol a watsay naha a
Filimoŋ
aye
Məfələkwe
Filimoŋ na, dzam i Pol. Pol a ɗay ha Labara Ŋgwalak eye, a təra ndo məpe mədzal gər ka Yesu. Filimoŋ neŋgeye zlele eye. Beke hay andaya mə gay ŋgay. Ndo nakə tə zalay Onezim aye na, beke i Filimoŋ. A hway ŋgway abəra mə gay i Filimoŋ. A ndzay a gər a Pol ma daŋgay. Neŋgeye dərmak a təra ndo məpe mədzal gər ka Yesu. Pol a maya ahaya Onezim a Filimoŋ, a watsayaw ɗerewel a həlay. Filimoŋ ma təmiye na Onezim na, ma kəkay?
Ɗerewel nakə Pol a watsay a Filimoŋ aye na, hərwi ndo neheye tə hayawa gər a gay ŋgay aye dərmak (mede 2).
Mə ɗerewel na, Pol a gwaɗay a Filimoŋ mâ təma na Onezim andza malamar ŋgay nakə a wuɗa na haladzay aye. Andza niye, ndo neheye beke hay bay aye, beke hay, nəteye malamar hay mə Kəriste. Ane tuk na, Pol kə gay kutoŋ a Filimoŋ bay. A say na, Filimoŋ mâ dzala tə gər ka wu nakə ma giye aye.
Labara i mawuɗe bo a ge məsler ka məndze i ndo nəte ada ka məndze i ndo hay tebiye.
1
Mətsike me
Maa watsa ɗerewel nakay na, neŋ Pol. Neŋ ma daŋgay hərwi məge məsler i Yesu Kəriste. Maa watsa na, nəmay ta malamar kway Timote. Nəmaa watsa naha a nəkar dzam may Filimoŋ. Hərwi nəkar na, ka dzapakwa nəte ka məsler i Bəy maduweŋ kway Yesu Kəriste.
Tsikatay me a Afiya ta Arsip neŋgeye nakə sidzew i Yesu tə neŋ ka tsəveɗ i Mbəlom aye. Ada kâ tsikatay ha me a siye i ndo neheye ti yawa naha a gay yak mata ɗuwulay me a Mbəlom aye tebiye dərmak. Mbəlom Bəba kway ta Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste tâ pa fakuma ŋgama ada tâ vəlakum zay.
Ahəl nakə faya na giye amboh a Mbəlom aye na, na gaway naha sɨsœ a Mbəlom hərwi yak huya. Hərwi na tsəne na, nəkar ka wuɗa ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ta deɗek ada ka pa mədzal gər yak na, ka Bəy Maduweŋ kway Yesu. Neŋ faya na ɗuwuleye me a Mbəlom hərwi ada mədzepe kway nakə ka dzapakwa ta ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu aye hərwi nakə ka dzala ha ka Yesu aye ma dzəniye kway. Ma dzəniye kway hərwi ada kâ sərakwa ha wu neheye Mbəlom a vəlakway lele aye hay tebiye. A vəlakway tə həlay i Yesu Kəriste. Malamar ga Filimoŋ! Ɗərev ga kə ŋgwasa haladzay ada ka vəleŋ gədaŋ haladzay dərmak hərwi ka wuɗa siye i ndo məpe mədzal gər hay ka Yesu ada faya ka vəlateye gədaŋ sa tsa.
Pol a gay amboh a Filimoŋ hərwi Onezim
Hərwi niye, neŋ faya na gwaɗakeye amboh ka məge wu nakə na tsikakeye anəke aye. Neŋ na, ndo i maslaŋ i Yesu Kəriste. Na sliye faya mətsikaka ta gədaŋ ka wu nakə ka giye. Ane tuk na, na tsikakeye andza niye bay. Na dzala ɗuh na, məgaka amboh hərwi ka wuɗa ndo hay. Neŋ Pol na, neŋ guram eye ada neŋ anəke madərəzla eye ma daŋgay hərwi məsler i Yesu Kəriste nakay faya na giye aye. 10 Neŋ faya na gakeye amboh hərwi Onezim. Neŋgeye na, kə dzala ka Yesu, ka təra andza wawa ga kanaŋ ma daŋgay. Neŋ na təra bəba ŋgay. 11 Ahəl niye na, kə gaka məsler sa bay. Ane tuk na, anəke na, ma gakeye məsler sa, a nəkar ada a neŋ dərmak.
12 Anəke na, na slərakeye naha ka təv sa. Ma diye naha andza maa ye naha ka təv yak na, neŋ.
13 Haɓe a seŋ na, mâ ndza ka təv ga kanaŋ ma daŋgay hərwi ada mâ dzəna ga a bəram yak nakə taɗə nəkar ka təv ga na, ka dzəniye ga aye. 14 Ane tuk na, na sliye faya məge andza niye ze nəkar məgweɗe faya ayaw bay na, na sliye faya bay. Na sliye faya məgaka kutoŋ məgwaɗaka geŋ ŋgwalak bay. A seŋ na, dzəna ga tə mədzal gər yak. 15 Agəna a say a Mbəlom Onezim mâ ye a təv aye mâ ndzaw tsekweŋ andza nakay hərwi ada mâ ma naha ka təv yak ada ka ndzawumeye salamay ka tor eye. 16 Anəke na, neŋgeye andza beke sa bay. A ze beke. Neŋgeye malamar may nakə deɗek eye ma mədzepe tə Yesu Kəriste. Neŋ na, na wuɗa na haladzay. Nəkar dərmak ka wuɗiye na ma ziye i ga ada neŋgeye malamar yak ka tsəveɗ i Bəy Maduweŋ andza nəkar.
17 Taɗə ka zəba fagaya neŋ dzam yak deɗek na, təma na Onezim tə həlay sulo sulo eye a gay yak andza ka təma na, neŋ. 18 Taɗə kə nasaka ha wu yak ada agəna wu yak andaya faya a saka mâ maka ha na, tsikeŋ, neŋ eye na hamakeye na. 19 Maa watsa bazlam neheye na, neŋ Pol tə həlay ga aye: Na hamakeye. Ane tuk na, na hamakeye sa bay hərwi sər ha, maa tsikaka bazlam i Mbəlom nakə ka huta ha məsəfəre aye na, neŋ. 20 Amboh malamar ga, neŋ faya na gakeye amboh tə məzele i Bəy Maduweŋ. Geŋ wu nakə lele eye, meŋ ha ɗərev tey hərwi nəmay tebiye may aye ka dzapama ka Yesu Kəriste. 21 Ɗerewel nakay na watsaka naha na, na sər ha wu nakə na tsətsah naha fakaya aye na, ka giye ma ziye nakə na tsətsah aye. 22 Onezim ki ye naha ka təma na na, ləva ha bo tə gay nakə na ta həniye mə ɗəma aye dərmak hərwi na dzala na, Mbəlom kə tsəne amboh kurom nakə faya ka gumeye. Ma vəleŋeye tsəveɗ mede naha ka təv kurom sa.
Mandəve i mətsike me i Pol
23 Epafəras neŋgeye nakə tə neŋ salamay kanaŋ ma daŋgay hərwi məsler i Yesu Kəriste aye kə tsikaka naha me. 24 Markus, Aristark, Demas ta Luka nəteye neheye ti yawaw ka təv ga ada faya nəmaa giye məsler i Mbəlom dziye, ta tsikaka naha me dərmak.
25 Bəy Maduweŋ kway Yesu Kəriste mâ pa fakuma ŋgama.