Dagba waraga 'ba Yowani
1
Me'do 'ba dïdï
Dayöru zi ye kö'du me'do 'ba dïdï, mati ëdï kyere biyeto aba. Dowo ze ku, dongɔ ze ku komo ze aba. Ɔɔ, dongɔ ze ku, kala ze ise rɔ mo ku. Mati dïdï nenye alaya ku, dongɔ ze, here da me'do kö'du mo ehe yada zi ye kö'du 'ba dïdï ŋburu ŋburu mati 'Bu o'dɔ na yɔlɔ zi ze. Wa mati dongɔ kowo mo aba, dayöyö ze kpa zi ye, here zi ye re 'e drɔkɔ ze aba mï mötu 'ba ga bi kölö mati dëdï mo aba, Wïrï ehe Wisi ɔmo Yësu Korisitɔ. Dayöru ze henye zi rakyenyi 'beze kinde.
Wïrï bikanyi ra
Yaanya aba kö'du kise mati dowo ze kazi Wisi ɔmo, ehe yöyö mo ëdï henye, Wïrï bikanyi ra, biköndu ako anza dë mï mo. Ëzë diya ze henye, ze na radrɔko mo aba, mora mï kadra kölö ne zɔ lima mï biköndu, ze ne 'dö ndɔndɔ kiga mï me'do 'beze kpa kö'du ko'dɔ 'beze aba. Mora ëzë dalima ze mï bikanyi, kaa mo ëdï mï bikanyi, here datëdï ze mï lima kölö oka maako aba, ehe yama 'ba Yësu, Wisi ɔmo o'dɔ ze ku ŋbala tëmï kö'du kyënyë.
Ëzë diya ze danza kö'du kyënyë aba, do'ba re ze ku, ani kö'du tïnyö ako anza dë mï ze. Mora ëzë dayasi kö'du kyënyë 'beze zi Wïrï, mo akasesi kö'du kï'dï ënï ako'dɔ wa mati ëdï laka, mo akila ze tëmï kö'du kyënyë 'beze, maŋbala biya tëmï kö'du ko'dɔ kyënyë 'beze. 10 Ëzë diya ze henye, do'dɔ kö'du kyënyë dë, do'dɔ ze Wïrï yada zi tëdï na vo ndɔndɔ, me'do 'bɔmo anza dë mï ze.