Kö'du Yöyö Laka 'ba Yësu
ma Yowani ayöru
1
Me'do 'ba Dïdï
Mï biyeto aba Me'do ëdï. Me'do ne ëdï Wïrï aba ehe tïnyö Wïrï ra. Tëmï biyeto, Me'do ne ëdï Wïrï aba. Ehe Me'do nenye aba, Wïrï o'dɔ wa biya. Wa maako o'dɔ dë kazi Me'do ne. Dïdï ayi kazi mo, ehe dïdï 'bɔmo ï'dï bikanyi zi vïdï biya. Bikanyi ne asesi tanyi mï biköndu, ehe biköndu ayölu dë.
Wïrï utu kora maako ru mo Yowani. Mo ayi zi yada kö'du 'ba bikanyi ehe zi gaga vïdï biya zi tëdï koma aba. Yowani ra dë bikanyi nenye. Mo ayi nje zi yada kö'du 'ba bikanyi ne. Bikanyi tïnyö mati ayanyi bi da vïdï biya, ëdï tayi mï damöku ne.
10 Me'do ne ëdï mï damöku ne, mora vïdï maako ayɔlɔ mo dë, Wïrï o'dɔ damöku ne le me'do 'bɔmo aba. 11 Mo ayi gogo mï damöku 'bënï, mora vïdï 'bɔmowe ïrïnnï mo dë kalakyedre aba. 12 Vïdï maakowe ombannï mo ehe ï'dï koma 'bënnï mï mo. Here mo ï'dï dangölö zi zë, zi tëdïnnï na gisi 'ba Wïrï. 13 Zë anzannï dë gisi 'ba Wïrï, ta da rë zë, mandere ga kö'du komba 'ba vïdï köndu, mandere kö'du komba 'ba o'di. Wïrï ra na bi dë nï o'dɔ zë na gisi 'bënï.
14 Me'do ne ayi na vïdï köndu, ehe alima kinye ze aba. Dongɔ ze bikanyi kyedre tïnyö 'bɔmo, bikanyi kyedre 'ba Wisi nje kölö 'ba 'Bu. Mo ndɔ rakyëyï ehe tïnyö.
15 Yowani ame'do kö'du mo ehe agbögbö, “Nenye mo mati ma yada zi ye atayi! Mo kyedre ta da ma, ga kö'du mo ëdï na wïdï gba kazi ma ko'jo.”
16 Kazi rakyëyï 'bɔmo dïrï ze ya'da kayo 17 Mosa ra ï'dï kö'du kï'dï, mora Yësu Korisitɔ ika zi ze kö'du laka tïnyö aba. 18 Vïdï maako gba ongɔ Wïrï dë. Nje Wisi kölö ne mo ra tïnyö Wïrï ehe ëdï kara ra 'Bu, ayada zi ze Wïrï ëdï kaa a'di.
Kö'du kise 'ba Yowani Bapatisi
(Mt 3:1-12; Mk 1:1-18; Lk 3:1-18)
19 Vo kalakonda vo yënï 'ba Yude mï Yerusalema utunnï vo karasa maakowe ehe Lëvïyë zi ha Yowani ko'jo mo 'bënï ëyï. 20 Mo omba dɔ mo ayada zi zë huwë tïnyö henye, “Manza dë Korisitɔ ne.” 21 Neene zë ako'jonnï hɔ mo, iyannï henye, “Yï Eliya ra?” Yowani aya'ba henye, “Manza dë.” Zë ako'jonnï hɔ mo iyannï henye, “Yï ra Nëbï ne?” Mo aya'ba henye, “E e!” 22 Ndundu mo aba, zë iyannï henye, “Ayada zi ze, yï 'bëyï ëyï?” Zë iyannï henye, “Zi ze koba hulëhu da kö'du ya'ba 'bëyï ne zi vïdï mati utunnï ze.”
23 Yowani aya'ba da me'do tëmï me'do kiya 'ba nëbï Yisaya. “Ma nje vïdï ma ëdï mbere mï da lïpï, ‘O'de gërï nzɔ zi Yere!’ ” 24 Kya 'ba Farasi maakowe utunnï zë kpa zi Yowani. 25 Zë ako'jonnï hɔ mo, iyannï henye, “Kö'du a'di ëdï vïdï bapatisi, ëzë anza dë Korisitɔ mandere Eliya mandere Nëbïe?”
26 Yowani ayada zi zë iya henye, “Mo'dɔ bapatisi wini aba, mora ëdï yë aba kinye, vïdï maako ayɔle dë. 27 Mayi le dagba, manza dë na laka zi kamoka 'bɔmowe kinga.” 28 Yowani iya nenye mati mo ëdï bapatisi kï'dï humïrë 'ba Ranga Yeredene mï Beteniya.
Tïmëlë 'ba Wïrï
29 Mï ko'do ma ta gɔ mo, Yowani ongɔ Yësu ëdï tayi zi nï, ehe iya henye, “Kinye ëdï Tïmëlë 'ba Wïrï mati oba kö'du yaŋa 'ba damöku ne 'de. 30 Mo ra mati ma yada kö'du mo zi ye henye, ‘Vïdï maako atayi kpa, mo kyedre ta da ma, ga kö'du mo ëdï na wïdï gba kazi ma ko'jo.’ 31 Ma yɔlɔ dë, mo 'bënï ëyï. Mora mayi zi ye bapatisi wini aba, here vïdï biya mï Yiserele akongɔ mo. 32 Ma mëdï ani ehe mongɔ Lawo Laka ayi akaŋo dɔ mo kaa atu'bu ta komorïyë, ehe Lawo Laka ne alima dɔ mo. 33 Gba kazi nenye ma yɔlɔ dë ëyï 'bënï mo. Mora mo mati utu ma zi bapatisi kï'dï wini aba ne ayada zi ma henye, ‘Akongɔ Lawo Laka tayi akaŋo ehe lima da vïdï maako. Neene akayɔlɔ henye, mo ra vïdï mati akï'dï bapatisi Lawo Laka aba.’ 34 Mongɔ nenye o'dɔ rë nï, ehe ma yada zi ye henye, mo Wisi 'ba Wïrï ra.”
Dagba vo lö'böwë 'ba Yësu
35 Ko'do vere aba, Yowani ëdï ani löhu ehe vo lö'bö 'bɔmowe rïyö ëdïnnï mo aba. 36 Mati mo ongɔ Yësu lasi ta dakapa, mo iya henye, “Kinye ëdï Tïmëlë 'ba Wïrï!” 37 Vo lö'bö 'ba Yowani rïyö owonnï me'do 'bɔmo ne, ehe zë ï'bënnï Yësu aba. 38 Mati Yësu opi rë nï ehe ongɔ zë, mo ako'jo kö'du henye, “A'di ra ombe?” Zë aya'bannï dɔ mo iyannï henye, “Raboni, alima kila?” Mï ha 'ba Hïbïru, “Raboni ne,” “Vo komoyandi” ra. 39 Yësu aya'ba dɔ mo iya henye, “Ayi onge te.” Ëdï ku nzɔ kaa kadra sowɔ mï kadra kutë mati zë ï'bënnï mo aba ehe ongɔnnï bi ma mo alima 'dɔmo. Here zë alimannï nduwë mï ndundu 'ba kadra ne. 40 Kölö tëmï kora rïyö ma owo ha Yowani ehe ï'bë Yësu aba ra Anderiya, öndu 'ba Simona Petero. 41 Dagba kö'du mati Anderiya o'dɔ, ëdï zi koma öndu nï ehe yada zi mo henye, “Di'ja Masiya ne ku!” Mï ha 'ba Hïbïru, “Masiya ne” kpa te kaa mï ha 'ba Gïrïgï “Korisitɔ ne.” 42 Anderiya ika öndu nï zi Yësu. Mati Yësu ongɔ mo, mo iya henye, Simona wisi 'ba Yowani, akako'jo yï Kapahasi. Ru nenye atɔ'bɔ kidra na “Petero.”
Yësu ako'jo Pilipo ehe Natanëlë
43-44 Mï ko'do vere aba Yësu omba zi tï'bë Galilaya. Ani mo i'ja Pilipo, mo ta Beteseyida, gawo liŋɔ 'ba Anderiya, Petero aba. Yësu iya zi Pilipo, “Usu ga ma.” 45 Pilipo i'ja Natanëlë ehe iya henye, “Di'ja ze vere mati Mosa ehe Nëbïyë ayörunnï kö'du mo ne ku. Mo Yësu, wisi 'ba Yosepa ta Nazereta.”
46 Natanëlë ako'jo kö'du iya henye, “Wa laka maako atɔ'bɔ tayi ta Nazereta?” Pilipo aya'ba dɔ mo iya henye, “Ayi ongɔ te.” 47 Mati Yësu ongɔ Natanëlë ëdï atayi zi nï, mo iya henye, “Kinye ëdï tïnyö kozo zutu 'bezee 'ba Yiserele, ehe mo anza dë na vo wakoba.”
48 Natanëlë ako'jo hɔ mo iya henye, “Hala ayɔlɔ ma?” Yësu aya'ba dɔ mo iya henye, “Gba kazi Pilipo yï ko'jo, mongɔ yï hu kaga kyëlu.”
49 Natanëlë iya henye, “Raboni, yï Wisi 'ba Wïrï ehe Yere 'ba Yiserele!”
50 Yësu aya'ba dɔ mo iya henye, “Oma mï ma nje ga kö'du mati miya henye, mongɔ yï hu kaga kyëlu? Akongɔ wa maako kyedre ndra ta da ma nenye. 51 Ma yada zi yï, akonge komorïyë akayëhu rë nï ehe malayike 'ba Wïrï tï'bë rïyë ehe tayi akaŋo da Wisi 'ba Vïdï.”