2
Ngan-m-je, mꞌndàngɨ ta kin mꞌadɨ-si kdɔ kadɨ ꞌrai majal al. Ngà kinə dow madɨ ra majal rəmə, njèpata gangɨ-né dɔ-ji rɔ Bɔbɨ-ji-tɨ isɨ nɔ̰ɔ̰, to Jeju Kristɨ kɨ́ to dow kɨ́ njururu. Jeju Kristɨ lé, ḛ ya kɨ̀ dɔ-é ilə rɔ-é kadkare-tɨ oy kdɔ majal-je lə-ji; ḛ oy kdɔ majal-je lə-ji jə̰i ya par al, ngà kdɔ majal-je lə dow-je lay kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè tɔ.
Təl rɔ go ta-tɨ lə Lubə kɨ̀ ndigna̰
Mat 7:21-23; Ja̰ 13:34,35; 14:21-24
Né kɨ́ jꞌgəi-né kɨ́ jꞌgəi Lubə lé, to təl kɨ́ jꞌtəli rɔ-ji go ndukun-je-tɨ liə. Dow kɨ́ panè nꞌgə-é ya ɓá təl rɔ-é go ndukun-je-tɨ liə al lé, to njèkədta ə ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ goto ta-é-tɨ. Ngà dow kɨ́ təl rɔ-é go ta-tɨ lə Lubə lé, dowbé ndigɨ-é adɨ ɔr njutɨ. Né kɨ́ jꞌgəi-né kɨ́ jꞌtoi dow-je kɨ́ jꞌnami kàdɨ̀-é-tɨ ə́n: Dow kɨ́ pa rəsɨ panè nꞌnam kàdɨ̀-é-tɨ lé, dowbé à kadɨ panjiyə-é tana̰ kɨ̀ panjiyə ꞌƁaɓe ya bè tɔ.
2:7 Ja̰ 13:34Sə̰i kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ, to ndukun kɨ́ sigɨ ɓá mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si al, ngà to ndukun kɨ́ low kɨ́ ingəi lo kulə gin-é-tɨ* 2:7 Ta kinlé sɔbɨ dɔ kulə gin kadmḛḛ lə-dé. kin ya; ndukun kɨ́ low kinlé, to ta kɨ́ ooi kete kin ya. Rəm ɓá to ndukun kɨ́ sigɨ kɨ́ mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si ya rəm; ta kinlé, to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ, kdɔ tɔjɨ rɔ-é rɔ Kristɨ-tɨ rəm, tɔjɨ rɔ-é rɔ-si-tɨ rəm; kdɔtalə londul goto ə londógɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓá isɨ ndógɨ ngá.
Dow kɨ́ ɔsɨ ngonkɔ̰-é kɨ̀ ta ya rəmə ɓa rɔ-é njèkisɨ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ lé, to dow kɨ́ isɨ lo kɨ́ ndul-tɨ ya ɓəy. 10 Dow kɨ́ ndigɨ ngonkɔ̰-é lé, to dow kɨ́ isɨ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ ə né kɨ́ à ra-é kadɨ usɨ ya goto. 11 Ngà dow kɨ́ ɔsɨ ngonkɔ̰-é kɨ̀ ta lé, to dow kɨ́ isɨ lo kɨ́ ndul-tɨ; dowbé njiyə lo kɨ́ ndul-tɨ ə gə lo kɨ́ isɨ ɔw-tɨ al, kdɔtalə londul kəm-é-tɨ ndḭ-ndḭ.
12 Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i ngan-m-je,
kdɔtalə majal-je lə-si tokɨ kin̰ə go-é kɔgɨ kɨ̀ takul Jeju Kristɨ.
13 Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i bɔbɨ ngan-je,
kdɔtalə njèkisɨ lo kulə gin-é-tɨ lé, sə̰i ꞌgəi-é.
Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i ngan-je kɨ́ rɔ-si tò kəm,
kdɔtalə sə̰i ꞌtəti rɔ Njèmḛḛndul.
Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i ngan-je,
kdɔtalə sə̰i ꞌgəi Bɔbɨ-si.
14 Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i bɔbɨ ngan-je,
kdɔtalə sə̰i ꞌgəi njèkisɨ lo kulə gin-é-tɨ nṵ.
Mꞌndàngɨ ta-je kin mꞌadɨ-si sə̰i ngan-je kɨ́ rɔ-si tò kəm,
kdɔtalə sə̰i lé tɔ́gɨ-si tò rəm, ta lə Lubə uwə lo kisɨ mḛḛ-si-tɨ rəm,
ɓá sə̰i ꞌtəti rɔ Njèmḛḛndul rəm tɔ.
15 Adi ɓo dunin̰a ra-si al rəm, ɓá adi ɓo né-je kɨ́ dunin̰a-tɨ ra-si al rəm tɔ. Kinə ɓo ra dunin̰a ra dow rəmə, dowbé ndigɨ Bɔbɨ-ji Lubə al. 16 Kdɔtalə né-je lay kɨ́ dunin̰a-tɨ kɨ́ to, kəmnda né kɨ́ ra dow-je, kɨ̀ né-je kɨ́ nəl kəm dow-je, kɨ̀ kində kàdɨ̀ kdɔ nékingə-je kinlé, to né-je kɨ́ ḭ rɔ Bɔbɨ-ji Lubə-tɨ al, ngà ḭ dunin̰a-tɨ nè. 17 Ə dunin̰a à goto rəm, ɓá kəmnda né-je kɨ́ titɨ kàrè à goto rəm tɔ; ngà dow kɨ́ njèra né kɨ́ mḛḛ Lubə ndigɨ lé isɨ kəm ya sartagangɨ.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njèkɔsɨ ta Kristɨ
Ja̰ 16:13-15
18 Ngan-je, to kaglo kɨ́ dɔbəy ndɔ-je-tɨ ngá; titɨ kɨ́ ooi-né ꞌpanè njèkɔsɨ ta Kristɨ à ree lé, ooi, ɓone bè kin njékɔsɨ ta Kristɨ ꞌn̰a̰ ngá, ə gangɨ-é kin ya jꞌgəi-né kɨ́ to kaglo kɨ́ dɔbəy ndɔ-tɨ lé ngá. 19 Njékɔsɨ ta Kristɨ lé, ꞌtḛḛ dan-ji-tɨ nè ya dꞌɔw, ngà to ɓá ꞌto ꞌlə-ji al; kdɔtalə kinə ꞌto ꞌlə-ji rəmə lé dꞌa kisɨ sə-ji; ngà kin̰ə kɨ́ dꞌin̰ə-ji dꞌɔw kinlé ya tɔjɨ ndaa-tɨ rəsɨ kɨ́ dow-je lay kin ya ꞌto ꞌlə-ji dɔrɔ al. 20 Sə̰i rəmə, njèkaa njay adɨ-si Ndil-é 2:20 Ubɨkin tɔjɨ Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ Jeju adɨ dow-je kɨ́ dꞌadɨ-é mḛḛ-dé. adɨ sə̰i lay ya ꞌgəi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 21 Gə ɓá sə̰i ꞌgəi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al ɓá mꞌndangɨ-né ta-je kin mꞌadɨ-si kdɔ al; ngà mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si kdɔtalə sə̰i ꞌgəi ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ rəm, ɓá ꞌgəi kɨ́ takədɨ káre ya kàrè à kḭ rɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ-tɨ al rəm tɔ.
22 Ná̰ ɓá to njèkədta ta wa? Dow kɨ́ njènajɨ panè Jeju to Kristɨ 2:22 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é. al lé, ɓá to njèkədta ya al wa? Dowbé kinlé to njèkɔsɨ ta Kristɨ, kdɔ ḛ najɨ panè nꞌgə Bɔbɨ-ji al rəm, nꞌgə Ngon-é al rəm. 23 Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ najɨ panè nꞌgə Ngon lə Lubə al rəmə, dowbé gə Bɔbɨ-é al ya tɔ; dow kɨ́ pa ta rəsɨ panè: Jeju to Ngon lə Lubə rəmə, dowbé gə Bɔbɨ-é tɔ.
24 Sə̰i rəmə, ta kɨ́ ooi lo kulə gin-é-tɨ nṵ lé, adi ta-é ra ɓe mḛḛ-si-tɨ. Kinə ta kɨ́ ooi lo kulə gin-é-tɨ nṵ§ 2:24 Ta kinlé sɔbɨ dɔ kulə gin kadmḛḛ lə-dé. kin ra ɓe mḛḛ-si-tɨ rəmə, sə̰i kàrè a nami kàdɨ̀ Ngon lə Lubə-tɨ rəm, a nami kàdɨ̀ Bɔbɨ-é-tɨ rəm. 25 Ə kunmindɨ kɨ́ Lubə un adɨ-ji lé, to kunmindɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ kiskəm kɨ́ sartagangɨ.
26 Ta lə dow-je kɨ́ ꞌndigɨ kədɨ-si kur-si wale lé ɓá mꞌndàngɨ mꞌadɨ-si tin. 27 Sə̰i rəmə, Ndil* 2:27 Ndil kinlé, to ta kɨ́ káre-rè kɨ̀ ta lə ubɨ kɨ́ ta-é tò lo ndó-é-tɨ kɨ́ mḛḛ 1Ja̰ 2:20 Lubə kɨ́ Kristɨ adɨ-si lé, tò mḛḛ-si-tɨ adɨ ɔwi ndoo kadɨ dow ndó-si né al 2:27 Ta kinlé to ta lə mbatɨ néndó-je lay al, ngà to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm. ; ngà titɨ kɨ́ Ndil kɨ́ ḛ adɨ-si ndó-si-né né-je lay, ə ḛ to njèta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ɓɨ to njèkədta al lé, a̰i mḛḛ ta-tɨ liə titɨ kɨ́ ḛ ndó-si-né 2:27 Ja̰ 16:13-15.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ ngan lə Lubə
Rɔm 8:14-19
28 Ngan-m-je kɨ́ ndḛ, beɓa, ꞌnami kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ kdɔ kadɨ ndɔ kɨ́ à tḛḛ tɔjɨ-né rɔ-é ndaa-tɨ rəsɨ lé, mḛḛ-ji nda ka̰y rəm, ɓá kadɨ ndɔ ree-é-tɨ kàrè rɔ-ji sɔl-ji takəm-é-tɨ al rəm tɔ. 29 Kinə ꞌgəi kɨ́ Kristɨ to dow kɨ́ njururu rəmə, kadɨ ꞌgəi kɨ́ dow kɨ́ rá-rá kɨ́ to njèra né kɨ́ njururu lé, to dow kɨ́ Kristɨ ojɨ-é.

2:7 2:7 Ja̰ 13:34

*2:7 2:7 Ta kinlé sɔbɨ dɔ kulə gin kadmḛḛ lə-dé.

2:20 2:20 Ubɨkin tɔjɨ Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ Jeju adɨ dow-je kɨ́ dꞌadɨ-é mḛḛ-dé.

2:22 2:22 Kristɨ lé kɔr mḛḛ-é to dow kɨ́ Lubə mbətɨ-é.

§2:24 2:24 Ta kinlé sɔbɨ dɔ kulə gin kadmḛḛ lə-dé.

*2:27 2:27 Ndil kinlé, to ta kɨ́ káre-rè kɨ̀ ta lə ubɨ kɨ́ ta-é tò lo ndó-é-tɨ kɨ́ mḛḛ 1Ja̰ 2:20

2:27 2:27 Ta kinlé to ta lə mbatɨ néndó-je lay al, ngà to ta kɨ́ sɔbɨ dɔ njéndó dow-je né-je kɨ́ ngɔm.

2:27 2:27 Ja̰ 16:13-15