5
Takɔjɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ ꞌngatɔ́gɨ-je, kɨ̀ njékadmḛḛ-je
1Ti 3:1-7
Beɓa ꞌngatɔ́gɨ-je kɨ́ dꞌisɨ dan-si-tɨ lé, ma̰ kɨ́ mꞌto ꞌngatɔ́gɨ madɨ-dé mꞌulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ. Ma̰ lé, kɔ̰̀-je kɨ́ Kristɨ ingə kàrè mꞌa̰ lo-é-tɨ mꞌoo kɨ̀ kəm-m rəm, ɓá riɓa liə kɨ́ Lubə à tɔjɨ ndaa-tɨ rəsɨ lé kàrè mꞌa ka̰ lo-é-tɨ rəm tɔ. 5:2 Ja̰ 21:15-17Mꞌulə dingəm mḛḛ-dé-tɨ mꞌpanè: Uli batɨ-je lə Lubə kɨ́ ində-si ta-dé-tɨ; uli-dé kɨ̀ mḛḛ ndigɨ lə-si kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ nəl Lubə ya ɓɨ titɨ né kɨ́ dow uwə-si kɨ́ lə njètɔ́gɨ-tɨ bè al rəm, ꞌrai kɨ kullə là al rəm, ngà uli-dé kɨ̀ mḛḛnda ka̰y. Batɨ-je kɨ́ Lubə ində-si ta-dé-tɨ kinlé, ꞌrai ngar dɔ-dé-tɨ al, ngà ꞌtəli néndajɨ kadɨ ꞌndajɨ. Beɓa lokɨ njèkul batɨ-je kɨ́ boy à ree lé, sə̰i a kingəi jɔgɨ riɓa kɨ́ ndole-é à goto al.
Bè ya tɔ, sə̰i basa-je kàrè uləi dɔ-si gin tɔ́gɨ-tɨ lə ꞌngatɔ́gɨ-je tɔ. Sə̰i lay ya ꞌsɔli dɔ-si lɔm-lɔm nɔ̰̀-na̰-tɨ. Kdɔ Lubə ɔsɨ ta njékində kàdɨ̀-dé-je, ngà ḛ ramajɨ kɨ́ njésɔl dɔ-dé-je.* 5:5 Gos 3:34; Jak 4:6
5:6 Mat 23:12; Luk 14:11; 18:14Ə́n ə́ ꞌsɔli dɔ-si nɔ̰̀ Lubə-tɨ kɨ́ tɔ́gɨ-é asɨ gakɨ kin, kdɔ kadɨ kaglo kɨ́ mḛḛ-é ndigɨ ə itə dɔ-si kɨ taá. Né-je lay kɨ́ mḛḛ-si a̰ kə́kə́kə́ kdɔ lé, in̰əi mḛḛ ji-é-tɨ, kdɔtalə ḛ to njèkoo go-si. 5:7 Pa 55:23
Kɔ̰̀-je kɨ̀ riɓa lə njékadmḛḛ-je
Indəi kəmkaa dɔ rɔ-si-tɨ. Isi kəm dɔ rɔ-si-tɨ. Njèba lə-si kɨ́ to Sú isɨ ijə rɔ tokɨ ɓɔl bè, ilə gəə dɔ-si, isɨ sangɨ dow kɨ́ nꞌa tujɨ-é. ꞌNdángi-é ə a̰i gərərə dɔ kadmḛḛ-tɨ lə-si, ə kadɨ ꞌgəi kɨ́ kɔ̰̀-je kɨ́ isi ingəi kinlé, ngankɔ̰-si-je kɨ́ njékadmḛḛ dꞌisɨ dꞌingə kəl lo-je-tɨ kɨ́ rangɨ dɔnangɨ-tɨ nè bè ya tɔ. 10 Go kɔ̰̀-je-tɨ kɨ́ tò kadɨ à kingəi kaglo sḛ ɓəy kinlé, Lubə kɨ́ to njèramajɨ mḛḛ né-je-tɨ lay kɨ́ ɓa-si kɨ̀ takul Kristɨ, kdɔ kadɨ ingəi riɓa liə kɨ́ à to sartagangɨ lé, à təl kində-si ɗɨrə̀-tɨ kɨ́ mbaa sɔ rəm, à mbusɨ nja-si rəm, à kadɨ-si tɔ́gɨ rəm, ɓá à ra sə-si kadɨ a̰i lo ka̰-si-tɨ gərərə rəm tɔ. 11 Ḛ ya tɔ́gɨ to ꞌliə kɨ̀ dɔ ɓal-ɓal! Amḛn!
Sɔ̰y ta-je kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
1Te 5:23-28
12  5:12 Knj 15:22,40Kɨ̀ takul ngonkɔ̰-m Silbḛ 5:12 Silbḛ lé ya to Silasɨ. Knj 15:22; 2Kɔ 1:19 kɨ́ to njèka̰ dɔ ndi-é-tɨ, ɓá mꞌndangɨ-né ta-je kɨ́ sḛ kin mꞌadɨ-si, kdɔ kulə-né dingəm mḛḛ-si-tɨ rəm, kdɔ kidə-si-né rəsɨ kɨ́ ramajɨ lə Lubə kɨ́ a̰i dɔ-tɨ kinlé ḛ ya to ramajɨ kɨ́ tɔgrɔ-tɨ.
13  5:13 Knj 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; Plm 1:24Njékəwna̰-je kɨ́ Lubə mbətɨ-dé kɨ́ dꞌisɨ ɓebo Babilɔ̰n-tɨ ꞌra-si lapiya rəm, ɓá Markɨ kɨ́ mꞌoo-é kɨ ngon mḛḛ-m bè kin kàrè ra-si lapiya tɔ. 14 ꞌRai-na̰ lapiya kuwə-na̰ kàdɨ̀-na̰-tɨ kdɔ ndigɨ kɨ́ ꞌndigi-na̰. Sə̰i lay kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Kristɨ-tɨ lé, kadɨ lapiya nà̰y sə-si!

5:2 5:2 Ja̰ 21:15-17

*5:5 5:5 Gos 3:34; Jak 4:6

5:6 5:6 Mat 23:12; Luk 14:11; 18:14

5:7 5:7 Pa 55:23

5:12 5:12 Knj 15:22,40

5:12 5:12 Silbḛ lé ya to Silasɨ. Knj 15:22; 2Kɔ 1:19

5:13 5:13 Knj 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Kol 4:10; Plm 1:24