13
Ndəjɨ-je kɨ̀ lapiya-je kɨ́ ra
To kɔw kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə ngá ɓá mꞌɔw kɨ̀ kɔw rɔ-si-tɨ tin. Ta lay kɨ́ à tokɨ gɔl lé, à to ta kɨ́ dow-je joo əse mutə ꞌpa ta kɨ́ dɔ-tɨ ɓane. Kɔw-m rɔ-si-tɨ kɨ́ njèkungɨ-tɨ joo lé, ndɔkɨ mꞌpa ta kin kete, ə ɓone bè kɨ́ mꞌgoto rɔ-si-tɨ kin ya kàrè, mꞌa təl kidə dow-je kɨ́ ndɔkɨ ꞌra majal kete lé ya ɓəy rəm, ɓá mꞌa təl kidə ndəgɨ-é-je lay rəm kɨ́ kinə mꞌtəl mꞌɔw rɔ-si-tɨ rəmə, mꞌa kɔr kəm dow al. Kdɔ sə̰i ꞌsangi kadɨ ꞌgəi né kɨ́ tɔjɨ kɨ́ Kristɨ pa ta kɨ̀ takul-m; kɨ rɔ-si-tɨ lé, ḛ to njèyay al, ngà ḛ ɔjɨ tɔ́gɨ-é dan-si-tɨ. Tɔgrɔ-tɨ ya, ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ kdɔ yay (liə), ngà ḛ isɨ kəm kɨ̀ takul tɔ́gɨ lə Lubə; jḛ kàrè, jꞌyay siə tɔ, ngà kɨ rɔ-si-tɨ rəmə, jꞌa kisɨ siə kəm kɨ̀ takul tɔ́gɨ lə Lubə.
Sə̰i ya ꞌtəni mḛḛ-si ooi, se a̰i mḛḛ kadmḛḛ-tɨ wa? Sə̰i ya ꞌdəji rɔ-si ta ooi. Se sə̰i ꞌgəi kɨ́ Jeju Kristɨ isɨ mḛḛ-si-tɨ ya al wa? Bin al tɔ rəmə tən kɨ́ ꞌtəni mḛḛ-si lé, ilə ta dɔ-si-tɨ. Ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ-ji jḛ rəmə, mꞌgə mḛḛ-m-tɨ kɨ́ sə̰i a gəi kɨ́ tən mḛḛ lə-ji, ilə ta dɔ-ji-tɨ al. Jḛ jꞌpa ta kɨ̀ Lubə kadɨ né kɨ́ majɨ al káre ya kàrè ꞌrai al; mꞌpa bè kdɔ tɔjɨ kɨ́ tən mḛḛ lə-ji ɔr ta dɔ-ji-tɨ al, ngà mꞌpa bè kdɔ kadɨ lé jḛ ɓá tən mḛḛ lə-ji ilə ta dɔ-ji-tɨ kàrè, sə̰i ə ꞌrai-né né kɨ́ majɨ. Jꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kdɔ kɔsɨ-né ta ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al, ngà jꞌɔw kɨ̀ tɔ́gɨ kdɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. Lokɨ sə̰i tɔ́gɨ-si tò, ə jḛ ɓá jꞌyay rəmə, jḛ jꞌra rɔnəl, ə né kɨ́ uwə mḛḛ-ji mḛḛ pa ta-tɨ kɨ̀ Lubə lé, to ta lə kɔw kɨ kete-kete lə-si. 10 Gin-é kin ɓá, mꞌgoto sə-si ya kàrè, mꞌndàngɨ-né ta kin bè, kdɔ kadɨ lé mꞌisɨ sə-si natɨ kàrè kadɨ mꞌgakɨ-si al, ngà kadɨ mꞌra kɨ́ go tɔ́gɨ-tɨ lə ꞌƁaɓe kɨ́ adɨ-m kadɨ mꞌadɨ ɔwi-né kɨ kete-kete ɓɨ kadɨ mꞌtujɨ-si-né al.
11 Kadɨ mꞌtɔl-né ta-é lé, sə̰i ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, isi kɨ̀ rɔnəl, ɔwi kɨ kete-kete, uləi dingəm mḛḛ-na̰-tɨ, adi tagɨr lə-si tokɨ káre-rè, isi-na̰ kɨ̀ lapiya, ə Lubə kɨ́ njèndigɨ dow-je, kɨ̀ njèlapiya à ra sə-si. 12 ꞌRai-na̰ lapiya kuwə-na̰ kàdɨ̀-na̰-tɨ kɨ̀ mḛḛ kɨ́ aa njay. Njékaa njay-je lay ꞌra-si lapiya.
13 Kadɨ ramajɨ lə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ, kɨ̀ ndigɨ dow-je lə Lubə, ɓá kuwə-na̰ lubɨ-lubɨ kɨ̀ takul Ndil kɨ́ aa njay kɨ́ tɔ́-ji natɨ kin nà̰y sə-si lay.