Mbete kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ
Tesalonikɨ-je
Ta-je kɨ́ dɔ mbete-tɨ kɨ́ njèkungɨ joo kɨ́ Pol ndàngɨ adɨ Tesalonikɨ-je
Kaglo dəə n̰a̰ go mbete-tɨ liə kɨ́ dɔsa̰y kin al ya Pol ndàngɨ mbete kɨ́ njèkungɨ joo kin adɨ njékadmḛḛ-je kɨ́ Tesalonikɨ. Ḛ isɨ ɓebo Kɔrḛntɨ-tɨ ya ɓəy, ɓá njékadmḛḛ-je kɨ́ Tesalonikɨ lé kàrè, dꞌisɨ dꞌulə kəm-dé ndoo kdɔtalə kadmḛḛ lə-dé ya ɓəy rəm. Beɓa ḛ ndàngɨ mbete adɨ-dé kdɔ tɔjɨ-dé-né né-je kɨ́ to tó-é al kɨ́ tò tagɨr-tɨ, kɨ̀ panjiyə dow-je madɨ-je-tɨ kɨ́ dan-dé-tɨ.
Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 1 lé, Pol ra oiyo kdɔ Tesalonikɨ-je lé, dan kulə kəm ndoo-tɨ ya kàrè, dḛ dꞌɔw kɨ kete-kete mḛḛ kadmḛḛ-tɨ lə-dé rəm, mḛḛ ndigɨ dow-je-tɨ rəm. Ngà ḛ ree oo kɨ́ dow-je madɨ ꞌtulə-dé natɨ mḛḛ néndó-je-tɨ kɨ́ ngɔm kɨ́ sɔbɨ dɔ təl ree lə ꞌƁaɓe. Gin-é kin ɓá, lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 2 lé, ḛ ndó-dé ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ panè: ꞌƁaɓe təl ree al ɓəy, rəm ɓá tò kadɨ né-je madɨ à ra né kete nɔ̰̀ ndɔ ree-é-tɨ. Lo kɔr-é-tɨ kɨ́ 3 lé, ḛ ndó-dé kɨ́ njékadmḛḛ-je kɨ́ panjiyə-dé tò jugɨ-jugɨ lé, kadɨ dꞌoo kəmtondoo lə-dé al. Mbete kin tɔjɨ ndigɨ kɨ́ ḛ ndigɨ Tesalonikɨ-je titɨ kɨ́ tò-né mḛḛ mbete-tɨ liə kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ adɨ-dé kin ya tɔ.
1
Tɔjɨ rɔ kɨ̀ lapiya kɨ́ ra
1:1 Knj 17:1Ma̰ Pol, jꞌisɨ natɨ kɨ̀ Silbḛ-je* 1:1 Silbḛ lé ya to Silasɨ (Knj 15:22; 2Kɔ 1:19) kɨ̀ Timote ɓá mꞌndàngɨ mbete kin mꞌadɨ-si sə̰i njékəwna̰-je kɨ́ ɓebo Tesalonikɨ-tɨ kɨ́ ꞌnami kàdɨ̀ Bɔbɨ-ji Lubə-tɨ rəm, ꞌnami kàdɨ̀ ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ-tɨ rəm. Kadɨ Bɔbɨ-ji Lubə dḛ kɨ̀ ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ dꞌadɨ ramajɨ kɨ̀ lapiya lə-dé nà̰y sə-si.
Ta kɨ́ gangɨ kɨ́ ndɔ təl Jeju-tɨ
1Te 1:2-7; Plp 1:3-6,27-30; Mat 13:40-43; 25:31-46
Sə̰i ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, tò kadɨ jꞌra oiyo Lubə taá-taá kdɔ ta lə-si, ə to tó-é kadɨ jꞌra bè, kdɔtalə kadmḛḛ lə-si kɨ́ ɔw kɨ kete-kete n̰a̰ rəm, ɓá ndigna̰ kɨ́ dan-si-tɨ lay kàrè ḭ dɔ madɨ-é-tɨ kɨ́ kete-kete rəm tɔ. Ɓəy ɓá dan njékəwna̰-je-tɨ kɨ́ gay-gay kɨ́ ꞌto njékəwna̰-je lə Lubə lé, sə̰i ya ɓá jḛ jꞌɔsɨ-né gajɨ rɔ-ji, kdɔ kuwə rɔ nga̰ lə-si, kɨ̀ kadmḛḛ lə-si dan né-je-tɨ lay ya kɨ́ to kulə kəm-na̰ ndoo-je, kɨ̀ kɔ̰̀-je kɨ́ tḛḛ dɔ-si-tɨ. Né kin ɓá tɔjɨ ta kɨ́ gangɨ kɨ́ njururu lə Lubə, kdɔ kadɨ asi gakɨ kadɨ ooi kɔ̰ɓe liə kɨ́ ingəi-né kɔ̰̀ lé ya. Kdɔtalə Lubə oo adɨ to né kɨ́ njururu kadɨ nꞌadɨ kɔ̰̀ dow-je kɨ́ njékadɨ-si kɔ̰̀ kin tɔ. Ə sə̰i kɨ́ dꞌadɨ-si kɔ̰̀ lé, lokɨ ꞌƁaɓe Jeju à kḭ dɔra̰-tɨ kdɔ ree natɨ kɨ̀ malayka-je liə kɨ́ njétɔ́gɨ-je lé, Lubə à kadɨ ꞌtaai koo natɨ sə-ji. Jeju à ree dan ndɔ̰ pər-tɨ kɨ́ ɔ̰̀ bilɨm-bilɨm, kdɔ kadɨ kɔ̰̀ dow-je kɨ́ njégə Lubə al, kɨ̀ dow-je kɨ́ njémbatɨ təl rɔ-dé go Poyta kɨ́ Majɨ-tɨ lə ꞌƁaɓe lə-ji Jeju. Dowbé-je kinlé né kɨ́ to kɨ́ à ra-dé lé, to tujɨ kɨ́ sartagangɨ kɨ́ à tḛḛ dɔ-dé-tɨ ngərəngɨ takəm ꞌƁaɓe-tɨ, kɨ̀ riɓa liə kɨ́ n̰a̰. 10 Ndɔ-é-tɨ kinlé, lokɨ ḛ à ree kdɔ kadɨ njékaa njay-je liə dꞌɔsɨ gajɨ-é ə kadɨ dow-je lay kɨ́ dꞌa kadɨ-é mḛḛ-dé dꞌoo kurə-é lé, sə̰i kàrè a ka̰i dan-dé-tɨ tɔ; kdɔtalə sə̰i ꞌndigi dɔ ta-je-tɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ-é kɨ́ jꞌidə-si lé.
11 Gin-é kin ɓá jꞌisɨ jꞌpa-né ta kɨ̀ Lubə taá-taá kdɔ ta lə-si, kdɔ kadɨ Lubə lə-ji adɨ panjiyə-si tuwə panjiyə dow-je kɨ́ ꞌndigɨ ta ɓa-tɨ liə rəm, kadɨ adɨ tɔ́gɨ-é ra sə-si dɔ kɔjra-je-tɨ kɨ́ majɨ-majɨ lay kɨ́ tò mḛḛ-si-tɨ rəm, ɓá dɔ kullə kadmḛḛ-tɨ lə-si rəm tɔ. 12 Bè kdɔ kadɨ kɨ̀ takul ramajɨ lə Lubə lə-ji kɨ̀ lə ꞌƁaɓe Jeju Kristɨ lé, ri ꞌƁaɓe lə-ji Jeju ingə-né kɔsgajɨ dan-si-tɨ rəm, ɓá kadɨ sə̰i kàrè ingəi-né kɔsgajɨ rɔ-é-tɨ rəm tɔ.

1:1 1:1 Knj 17:1

*1:1 1:1 Silbḛ lé ya to Silasɨ (Knj 15:22; 2Kɔ 1:19)