10
Ta lə Piyər-je kɨ̀ Kɔrnəy
Knj 11:5-17
Dingəm káre bè isɨ ɓebo Sejare-tɨ, ri-é lə Kɔrnəy, ḛ to njèkun dɔ kutɨ asgar-je ɓu kɨ́ ꞌɓa-dé «asgar-je kɨ́ Itali.» Kɔrnəy lé, to dow kɨ́ njèkilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ rəm, to njèɓəl Lubə rəm, ɓá dow-je lay kɨ́ mḛḛ kəy-tɨ liə kàrè bè ya tɔ. Njéndoo-je kɨ́ dan jipɨ-je-tɨ lé, taá-taá ya ḛ ra sə-dé majɨ n̰a̰ rəm, to njèpata kɨ̀ Lubə taá-taá rəm tɔ. Lokɨ kàdɨ̀ təl rɔ-é adɨ à to kàdɨ̀ mutə je bè lé, né ra-é tokɨ nḭ bè, adɨ ḛ oo malayka lə Lubə yə́rə́rə́ kəm-é-tɨ, ree rɔ-é-tɨ ə ɓa-é panè: «Kɔrnəy!» Kɔrnəy oo malayka lé gə́rə́rə́ rəmə, ḛ ɓəl n̰a̰ adɨ dəjɨ-é panè: «Ri ra né wa, ꞌƁaɓe?» Malayka lé, idə-é panè: «Ta-je kɨ́ ꞌisɨ ꞌpa kɨ̀ Lubə rəm, majɨ-je kɨ́ ꞌisɨ ꞌra kɨ̀ njéndoo-je lé, ɔw tḛḛ rɔ Lubə-tɨ ə mḛḛ-é ole dɔ-i-tɨ. Beɓa kɨ́ ngɔsnè-tɨ kin ya, ꞌulə dingəm-je mḛḛ ɓe-tɨ kɨ́ Jope, kdɔ kadɨ dꞌɔw ꞌɓa Simɔ̰ kɨ́ ri gajɨ-é lə Piyər dꞌadɨ-é ree. Piyər lé, tò ɓe lə Simɔ̰ kɨ́ to njèkɔl ndaá, kɨ́ kəy liə tò kàdɨ̀ babo-tɨ ngɔsi kin.» Lokɨ malayka kɨ́ pa siə ta lé, ɔtɨ ɔw bè ya rəmə, Kɔrnəy ɓa ngannjékullə-je liə joo rəm, ɓa asgar káre kɨ́ to njèkilə kujɨ dɔ Lubə-tɨ n̰a̰ dan dḛ-tɨ kɨ́ dꞌisɨ gin tɔ́gɨ-tɨ liə, adɨ ꞌree ə ɔr-dé poy né-je kɨ́ ra né lé lay, ngá ɓá ulə-dé ɓebo Jope-tɨ.
Lo aa go-tɨ, lokɨ ngannjékullə-je, dꞌusɨ rəbəə dꞌɔw sar ꞌtḛḛ ngɔsi kɨ̀ ɓebo Jope rəmə, Piyər al taá dɔ kəy dur dur-tɨ kdɔ pa ta kɨ̀ Lubə kɨ̀ kàdɨ̀ kɨ́ a̰ jam dɔ ɓe-tɨ. 10 Ɓo ra-é adɨ ndigɨ kuso né. Ngà lokɨ dꞌisɨ ꞌra nékuso kdɔ kadɨ-é ya ɓəy rəmə, né ra-é tokɨ nḭ bè. 11 Ḛ oo lo kɨ́ dɔra̰-tɨ tò tagra, rəmə né kɨ́ titɨ-na̰ kɨ̀ takubɨ kɨ́ tatɨ pəl-pəl, ə ꞌtɔ́ kulə sul-é-je-tɨ sɔ lay, ḭ taá isɨ risɨ kɨ dɔnangɨ-tɨ. 12 Da̰-je lay kɨ́ nja-dé ra sɔ-sɔ, dḛ kɨ́ dꞌagɨ nangɨ, kɨ̀ yəl-je kɨ́ ꞌnar taá ꞌtò mḛḛ takubɨ-tɨ lé, kɨ̀ kutɨ-dé kutɨ-dé. 13 Rəmə Piyər oo ndi dow pa siə ta panè: «Piyər, ꞌḭ taá ꞌtɔl-dé ꞌuso!» 14 Ngà Piyər panè: «Kuy! ꞌƁaɓe, né kɨ́ majɨ al əse né kɨ́ tò n̰ḛ bè kinlé ma̰ mꞌuso nja káre al* 10:14 Mbl 11:1-4715 Piyər oo ndi dow lé təl pa siə ɓəy panè: «Né kɨ́ Lubə təl-é adɨ aa njay ngá lé, i ꞌa koo kɨ né kɨ́ tò n̰ḛ al ngá. 10:15 Mar 7:15» 16 Né-é kinlé ree bè-bè nja mutə rəmə, lo-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ya təl ɔw dɔra̰-tɨ gogɨ, 17 adɨ Piyər dəjɨ rɔ-é ta panè: «Né kɨ́ ra-m tokɨ nḭ bè kinlé, kɔr mḛḛ-é to ri wa?» Ngà lokɨ ḛ isɨ gɨr ta-é kɨ gɨr ya ɓəy rəmə, dingəm-je kɨ́ Kɔrnəy ulə-dé lé, dꞌa̰ ꞌdəjɨ ꞌpanè se kəy lə Simɔ̰ tò rá wa, ə ꞌree dꞌa̰ takəy-tɨ ngɔsi ngá. 18 Dḛ ꞌɓa ɓa kɨ̀ ndi-dé kɨ́ boy ꞌdəjɨ ꞌpanè: «Lo kin ya ɓá Simɔ̰ kɨ́ ri gajɨ-é lə Piyər tò-tɨ lé al wa?» 19 Lokɨ Piyər isɨ gɨr ta kɨ́ dɔ kɔr mḛḛ né-tɨ kɨ́ ra-é tokɨ nḭ bè kinlé ya ɓəy rəmə, Ndil kɨ́ aa njay idə-é panè: «ꞌOo bè, dingəm-je mutə dꞌa̰ ꞌdəjɨ-i. 20 ꞌḬ taá, ꞌrisɨ nangɨ ə ꞌɔw sə-dé, ɓɨ ꞌtadɨ ti-ti al, kdɔ to ma̰ ya ɓá mꞌulə-dé.» 21 Ngá ɓá Piyər risɨ nangɨ ɔw rɔ-dé-tɨ idə-dé panè: «Yən, ma̰ kɨ́ ꞌsangi-mi lé, ya ə́ mꞌa̰ tin. Ngà se sə̰i ꞌreei ban wa?» 22 Dḛ dꞌilə-é-tɨ ꞌpanè: «To Kɔrnəy njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓu ɓá ulə-ji. Ḛ to dow kɨ́ njururu, to njèɓəl Lubə, jipɨ-je lay ya ꞌpa ta kɨ̀ dɔ-é-tɨ majɨ. Lubə adɨ malayka kɨ́ aa njay ree tḛḛ kɨ̀ dɔ ta adɨ-é kadɨ ulə kulə ɓa-i kdɔ kadɨ ɔw idə-é ta.» 23 Beɓa Piyər adɨ-dé ꞌtò kəy rɔ-é-tɨ nɔ̰ɔ̰ ya.
Lo aa kɨ̀ ndɔge ngá ɓá Piyər usɨ rəbəə ɔw sə-dé. Njékadmḛḛ-je kɨ́ ná̰-je mḛḛ ɓebo Jope-tɨ ꞌdan-é.
24 Lo aa go-tɨ, ꞌtḛḛ mḛḛ ɓebo Sejare-tɨ. Lokɨ Kɔrnəy isɨ ngəbɨ-dé lé, ḛ ulə kulə ɓa nojɨ-é-je, kɨ̀ nam-é-je kɨ́ ḛ ndigɨ-dé n̰a̰. 25 Lokɨ Piyər ɔw kdɔ kandɨ kəy go-dé-tɨ rəmə, Kɔrnəy tilə kəm-é, usɨ nangɨ nja-é-tɨ, ɔsɨ dɔ-é nangɨ nɔ̰̀-é-tɨ. 26 Ngà Piyər uwə-é kɨ taá ə panè: «ꞌḬ taá! Ma̰ kàrè mꞌto dow madɨ-i tɔ.» 27 Piyər pa siə ta taá-taá andɨ-né mḛḛ kəy-tɨ rəmə, ingə dow-je kɨ́ ꞌkəw-na̰ n̰a̰. 28 Ə ḛ pa sə-dé panè: «Sə̰i ꞌgəi majɨ, ndukun lə-ji lé, ɔgɨ dow kɨ́ to jipɨ kadɨ ində rɔ-é natɨ kɨ̀ dow kɨ́ to jipɨ al əse kadɨ ɔw mḛḛ kəy-tɨ liə. Ngà ma̰ lé, Lubə idə-m panè: “Mꞌa koo dow kadɨ to dow kɨ́ majɨ al əse to dow kɨ́ tò n̰ḛ takəm-nꞌḛ̀-tɨ al.” 29 Gin-é kin ɓá lokɨ sə̰i ꞌɓai-mi lé, mꞌtadɨ ti-ti al ya mꞌɔtɨ par mꞌree-né tin. Mꞌdəjɨ-si se ri ɓá uləi-né kulə go-m-tɨ wa?»
30 Ngá ɓá Kɔrnəy idə-é panè: «ꞌOo bè, ɓone, asɨ ndɔ sɔ ngá, mꞌisɨ mꞌpa ta kɨ̀ Lubə mḛḛ kəy-tɨ lə-m kɨ̀ kàdɨ̀ kɨ́ mutə kɨ́ losɔlɔ, rəmə tajinatɨ nè ya dingəm káre kɨ́ ulə kubɨ kɨ́ ndóle kə̰́y-kə̰̀y a̰ nɔ̰̀-m-tɨ, 31 idə-m panè: “Kɔrnəy, Lubə oo ndi-i, ɓá mḛḛ-é ole dɔ majɨ-je-tɨ kɨ́ isɨ ra kɨ̀ njéndoo-je kin rəm tɔ. 32 ꞌUlə dow-je ɓe-tɨ kɨ́ Jope, kdɔ kadɨ dꞌɔw ꞌɓa Simɔ̰ kɨ́ ri gajɨ-é lə Piyər dꞌadɨ-é ree. Ḛ tò mḛḛ kəy-tɨ lə Simɔ̰ kɨ́ to njèkɔl ndaá kɨ́ isɨ kàdɨ̀ babo-tɨ ngɔsi kin.” 33 Beɓa kalangɨ bè ya mꞌulə-né dow-je go-i-tɨ tin. Adɨ ree lə-i kinlé, majɨ n̰a̰. Kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, jḛ lay ya jꞌisɨ nɔ̰̀ Lubə-tɨ nè, kdɔ koo ta-je lay kɨ́ ꞌƁaɓe un ndu kadɨ ꞌpa adɨ-ji.»
Piyər ɔr ta mḛḛ kəy-tɨ lə Kɔrnəy
34 Piyər un ta panè: «Ooi majɨ, mꞌgə kɨ́ Lubə ɔr kəm dow al. 35 Gin dow-je kɨ́ rá-rá ya lé, dow kɨ́ ɓəl Lubə rəm, ra né kɨ́ njururu lé, à nəl Lubə ya. 36 Sə̰i ꞌgəi majɨ, Lubə adɨ ta liə kɨ́ to Poyta kɨ́ Majɨ kɨ́ sɔbɨ dɔ lapiya ɔw rɔ Israyel-je-tɨ kɨ̀ takul Jeju Kristɨ. Ḛ ya to ꞌƁa dow-je lay 10:36 Eja 52:7. 37 Né kɨ́ un kutɨ ra né dɔnangɨ Galile-tɨ, sar tḛḛ-né dɔnangɨ Jude-tɨ go mbḛ-tɨ kɨ́ Ja̰ ilə sɔbɨ dɔ batḛm lé, sə̰i ꞌgəi majɨ. 38 Kəm rəbɨ kɨ́ Lubə adɨ-né Ndil kɨ́ aa njay rəm, adɨ-né tɔ́gɨ Jeju kɨ́ Najarɛtɨ-tɨ lé, kàrè sə̰i ꞌgəi majɨ tɔ. Jeju kɨ́ ɔw kɨ̀ ɓe-ɓe ra majɨ kɨ̀ dow-je, ajɨ dḛ kɨ́ dꞌisɨ gin tɔ́gɨ-tɨ lə Sú lé, kàrè sə̰i ꞌgəi majɨ rəm tɔ, kdɔtalə Lubə nà̰y siə. 39 Né-je lay kɨ́ Jeju ra mḛḛ ɓe-je-tɨ lə jipɨ-je, kɨ̀ né-je kɨ́ ḛ ra mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ lé, jḛ joo kɨ̀ kəm-ji, ɓá jꞌoo ta-é kɨ̀ mbi-ji rəm tɔ. Ngà dḛ ꞌɓə-é kagdəsɨ-tɨ ꞌtɔl-é. 40 Rəmə Lubə adɨ-é tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ mḛḛ ndɔ kɨ́ njèkungɨ-tɨ mutə ə Lubə adɨ-é tɔjɨ rɔ-é. 41 Rɔ dow-je-tɨ lay al, ngà rɔ-ji jḛ-tɨ kɨ́ Lubə mbətɨ-ji kete kdɔ kadɨ jꞌto njékɔr poy ta-je liə lé ɓá ḛ tɔjɨ rɔ-é rɔ-ji-tɨ. Lokɨ ḛ tɔsɨ ndəl ində lo tḛḛ kàrè, jḛ jꞌuso siə né natɨ rəm, ɓá jꞌa̰y siə natɨ rəm tɔ. 42 Beɓa ḛ un ndu adɨ-ji, kdɔ kadɨ jꞌilə mbḛ jꞌadɨ dow-je ꞌgə kɨ́ Lubə ində-nꞌḛ̀ kɨ́ njègangta dɔ dow-je-tɨ kɨ́ dꞌisɨ kəm rəm, dɔ dḛ-tɨ kɨ́ dꞌoy rəm. 43 Njépata-je kɨ́ ta Lubə-tɨ lay ya ꞌpa ta kɨ́ dɔ-é-tɨ ꞌpanè: “Dow kɨ́ rá-rá kɨ́ adɨ-é mḛḛ-é lé, Lubə à kin̰ə go majal-je liə kɔgɨ kadɨ-é kɨ̀ takul ri-é.”»
Dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al kàrè dꞌingə Ndil aa njay
44 Lokɨ Piyər isɨ pa ta bè-bè ya ɓəy rəmə, Ndil kɨ́ aa njay risɨ ree dɔ dow-je-tɨ lay kɨ́ dꞌisɨ dꞌoo ta liə lé. 45 Beɓa njékadmḛḛ-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je kɨ́ ꞌdan Piyər ree siə natɨ lé, ndil-dé tḛḛ sa̰y, kdɔtalə Lubə adɨ Ndil kɨ́ aa njay kadkare-tɨ, dow-je kɨ́ ꞌto jipɨ-je al tɔ. 46 Kdɔ dḛ dꞌoo ndi-dé kɨ́ dꞌisɨ ꞌpa ta kɨ̀ ndɔ̰ ta ɓe lə dow-je kɨ́ rangɨ, ɓá ꞌtɔ́y Lubə rəm, ngá ɓá Piyər panè: 47 «Dow-je kɨ́ dꞌingə Ndil kɨ́ aa njay titɨ-na̰ sə-ji bè tɔ lé se dow à kɔgɨ-dé ra batḛm kəm man-tɨ wa?» 48 Ə Piyər lé, un ndu kadɨ ꞌra-dé batḛm kɨ̀ ri Jeju Kristɨ. Go-tɨ, dḛ dəjɨ-é kadɨ isɨ sə-dé kɨ mbɔr mɔkɨ tá.

*10:14 10:14 Mbl 11:1-47

10:15 10:15 Mar 7:15

10:36 10:36 Eja 52:7