23
Pol adɨ kəm-é tò kɨ dɔ ꞌboy-je-tɨ kɨ́ njégangta-je lə jipɨ-je gə́rə́rə́, ɓá idə-dé panè: «Ngankɔ̰-m-je, panjiyə-m kɨ rɔ Lubə-tɨ lé, mḛḛ-m kɨ̀ ndḛ bè ya kàrè uwə-m kɨ̀ ta dɔ-tɨ al ya sar ɓone.» Rəmə Ananiasɨ kɨ́ burə dɔ njégugné-je lə Lubə un ndu adɨ dow-je kɨ́ dꞌa̰ mbɔ́-é-tɨ ngɔsi kadɨ dꞌində ta-é. Beɓa Pol idə-é panè: «I kɨ́ ꞌtitɨ-na̰ kɨ̀ ndogɨ bɔr kɨ́ ꞌra kɨ̀ pɔ̰ dꞌadɨ nda kin bè kinlé, i ɓá Lubə à kində-i* 23:3 Kɨ go lo-tɨ jipɨ-je bè lé, ra ndògɨ bɔr kɨ̀ pɔ̰ kadɨ nda lé, tɔjɨ dow kɨ́ mḛḛ majɨ al ya ngà ra rɔ-é kɨ dow kɨ́ njururu bè. 23:3 Mat 23:27-28! I isɨ lo kin-tɨ kdɔ gangta dɔ-m-tɨ kɨ́ go ndukun-tɨ lə Lubə rəmə, i ꞌnədɨ ndukun ə ꞌun ndu kadɨ dꞌində-m!» Ngà dḛ kɨ́ dꞌa̰ lo-é-tɨ lé, dꞌidə-é ꞌpanè: «I ꞌtajɨ burə dɔ njégugné-je lə Lubə!» Beɓa Pol ilə-dé-tɨ panè: «Ngankɔ̰-m-je, mꞌgə to kɨ́ ḛ to burə dɔ njégugné-je lə Lubə al. Kdɔ mbete kɨ́ aa njay panè: “ꞌA pa ta kɨ́ majɨ al dɔ ꞌboy-tɨ kɨ́ dɔ gin dow-je-tɨ lə-i al 23:5 Tḛt 22:27!”»
23:6 Knj 26:5; Plp 3:5Pol gə kɨ́ dan ꞌboy-je-tɨ kɨ́ njégangta-je lə jipɨ-je lé, Sadusi-je dꞌisɨ nɔ̰ɔ̰ rəm, ɓá Parisi-je kàrè dꞌisɨ nɔ̰ɔ̰ rəm tɔ. Beɓa ḛ ur kəə nɔ̰̀-dé-tɨ panè: «Ngankɔ̰-m-je, ma̰ lé, mꞌto Parisi rəm, ɓá mꞌto ngon kojɨ Parisi-je rəm tɔ. To ta lə nékində mḛḛ dɔ-tɨ lə-ji kɨ́ sɔbɨ dɔ tɔsɨ kɨ́ dow-je dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ, ɓá ꞌgangɨ-né ta dɔ-m-tɨ kin.» Ḛ pa ta kinlé ilə nangɨ al ya ɓəy rəmə, Parisi-je kɨ̀ Sadusi-je ꞌgakɨ-na̰ adɨ ꞌgángɨ-na̰ lo joo. 23:8 Mat 22:23; Mar 12:18; Luk 20:27Sadusi-je lé dḛ ꞌpanè tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ goto rəm, malayka-je ꞌgoto rəm, ɓá ndil kàrè goto rəm tɔ; ngà Parisi-je rəmə dꞌində mḛḛ-dé dɔ né-je-tɨ kin lay tɔ.§ 23:8 Mat 22:23; Mar 12:18; Luk 20:27. Né kin ra adɨ ꞌsingə dɔ-na̰-tɨ sokro. Njéndó dow-je ndukun-je kɨ́ ná̰-je kɨ́ dan Parisi-je-tɨ dꞌḭ taá ꞌnajɨ ta kɨ̀ tɔ́gɨ-dé ə ꞌpanè: «Né madɨ kɨ́ majɨ al káre ya kàrè jḛ jꞌingə rɔ dingəm-tɨ kanlé al. Dɔmajɨ ə to ndil, al rəmə malayka ɓá idə-é ta wa ə́n!» 10 Tanajɨ lé, nga̰ n̰a̰ adɨ njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓudɔgɨ lé, ɓəl panè dꞌa kḭ gángɨ Pol dana̰ bɛtɨ-bɛtɨ. Beɓa ḛ un ndu adɨ asgar-je kadɨ dꞌur dan kosɨ dow-je-tɨ dꞌɔr Pol ji-dé-tɨ dꞌɔw siə lo-tɨ lə-dé dḛ asgar-je lé. 11 Ndɔ-é-tɨ kinlé ndɔɔ rəmə, ꞌƁaɓe tḛḛ dɔ Pol-tɨ idə-é panè: «ꞌUwə rɔ-i nga̰! Gangɨ-é kɨ́ i ꞌpa-né ta lə-m Jorijalḛm-tɨ kinlé, ꞌɔw ɓebo Rɔm-tɨ kàrè ꞌpa bè ya tɔ ɓane.»
Jipɨ-je dꞌɔjɨ-na̰ ta kɨ́ majɨ al dɔ Pol-tɨ
12 Lo aa kɨ́ ndɔge lé, jipɨ-je dꞌɔjɨ-na̰ ta kɨ́ majɨ al ndil Pol-tɨ ə dꞌubɨ rɔ-dé dɔ-tɨ ꞌpanè, nꞌa ka̰yi man al rəm, nꞌa kusoi né al rəm ya kadɨ nꞌtɔli Pol mɔkɨ tá. 13 Dow-je kɨ́ dꞌɔjɨ-na̰ ta kɨ́ majɨ al dɔ Pol-tɨ lé, kɔr-dé tɔy kɔrsɔ. 14 Dḛ dꞌɔw dꞌingə njékun dɔ njégugné-je lə Lubə kɨ̀ ꞌngatɔ́gɨ-je lə jipɨ-je dꞌidə-dé ꞌpanè: «Jḛ lé, jꞌadɨ rɔ-ji, ə jꞌubɨ rɔ-ji dɔ-tɨ, kadɨ né à kɔdɨ ta-ji al ya sar kadɨ jꞌtɔl Pol mɔkɨ tá. 15 Beɓa kɨ́ ngɔsnè-tɨ kinlé, ꞌadi ta-si asɨ-na̰ kɨ̀ ꞌboy-je kɨ́ njégangta-je lə jipɨ-je ə indəi nɔ̰ɔ̰ njèkun dɔ kutɨ asgar-je-tɨ kɨ́ ɓudɔgɨ kadɨ-é ree kɨ̀ Pol nɔ̰̀-si-tɨ, rəmə ꞌrai titɨ-na̰ né kɨ́ ꞌndigi ndəri gin ta lə Pol lé majɨ kdɔ koo bè. Ngà jḛ tɔ rəmə, jꞌisɨ pèrèrè kdɔ kadɨ, lokɨ Pol isɨ ree lé, jꞌgangɨ-é jꞌtɔl-é kɔgɨ.»
16 Ngà lokɨ, ngon lə kɔ̰nan Pol-je oo ta lə gangɨ kɨ́ dꞌɔjɨ kdɔ gangɨ-é lé rəmə, ɔtɨ ɔw lo-tɨ lə asgar-je, ilə ta lé mbi Pol-tɨ. 17 Lokɨ Pol oo ta kin bè lé, ḛ ɓa kɨ́ káre dan njékun dɔ kutɨ asgar-je-tɨ ɓu idə-é panè: «Basa kin, ɔw kɨ̀ ta madɨ kdɔ kidə njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓudɔgɨ, ə́n ə́ ɔw siə rɔ-é-tɨ.» 18 Beɓa njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓu adɨ basa lé, ɔtɨ ɔw siə rɔ njèkun dɔ kutɨ asgar-je-tɨ kɨ́ ɓudɔgɨ lé, ə idə-é panè: «Pol kɨ́ to dangay lé, ɓa-m ə dəjɨ-m kadɨ mꞌree kɨ̀ basa kin rɔ-i-tɨ, kdɔ ɔw kɨ̀ ta madɨ kadɨ ilə mbi-i-tɨ.» 19 Beɓa njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓudɔgɨ, uwə ji basa lé, ɔr-é adɨ dꞌa̰ kɨ̀ kár-dé ɓá dəjɨ-é panè: «Ta ri ɓá ɔw-né kdɔ kilə mbi-m-tɨ wa?» 20 Basa lé idə-é panè: «Jipɨ-je dꞌadɨ ta-dé asɨ-na̰ kadɨ ꞌdəjɨ-i kadɨ bore ə adɨ ꞌree kɨ̀ Pol nɔ̰̀ ꞌboy-je-tɨ kɨ́ njégangta-je-tɨ lə-dé, tokɨ né kɨ́ dꞌɔw kɨ̀ sangɨ kdɔ koo ta kɨ́ njururu dɔ ta-tɨ liə lé bè. 21 Ngà i rəmə, kadɨ ꞌndigɨ sə-dé dɔ-tɨ al, kdɔ dow-je kɨ́ kɔr-dé à tɔy kɔrsɔ ya dꞌɔjɨ kdɔ gangɨ-é. Dowbé-je kinlé, dꞌadɨ rɔ-dé ə dꞌubɨ rɔ-dé dɔ-tɨ kadɨ nꞌusoi né al rəm, nꞌa̰yi man al ya sar kadɨ nꞌtɔli Pol mɔkɨ tá. Dḛ dꞌisɨ pèrèrè ngá, rəmə né kɨ́ ꞌngəbɨ lé, ꞌngəbɨ kadɨ ꞌilə mindɨ-i adɨ-dé ya par.» 22 Njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓudɔgɨ, ndɔr mbi basa lé panè: Né-je kɨ́ i ꞌree ꞌɔr-m poy-é kinlé, ꞌpa adɨ dow kɨ́ rangɨ oo al. Go-tɨ, ḛ tubə basa lé, adɨ-é ɔw.
Dꞌulə kɨ̀ Pol dꞌadɨ Gubərnər Pelisɨ
23 Go-tɨ ɓəy ngá ɓá, njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓudɔgɨ lé, ɓa dow-je joo kɨ́ ꞌto njékun dɔ asgar-je kɨ́ ɓu ɓu idə-dé panè: «Adi asgar-je ɓujoo rəm, asgar-je kɨ́ njésində-je kɔrsiri rəm, ɓá dḛ kɨ́ njémandangɨ-je ɓujoo dꞌisɨ pèrèrè, kdɔ kadɨ lokɨ kàdɨ̀ kɨ́ siri kɨ́ ndɔɔ asɨ rəmə dꞌɔw ɓebo Sejare-tɨ. 24 Kadɨ né kal lə Pol kàrè tò tɔ; kdɔ kadɨ ɔw siə kɨ̀ majɨ-é ya rɔ Gubərnər Pelisɨ-tɨ.» 25 Beɓa njèkun dɔ kutɨ asgar-je kɨ́ ɓudɔgɨ lé, ndàngɨ mbete adɨ Gubərnər panè:
26 «Ma̰ Klodɨ Lisiyasɨ mꞌra-i lapiya i Pelisɨ kɨ́ ꞌto dow kɨ́ boy. 27 Jipɨ-je dꞌuwə dingəm kɨ́ mꞌulə siə madɨ-i kinlé, ə dꞌɔw kdɔ tɔl-é ɓá lokɨ mꞌoo ta-é kɨ́ ḛ to ngon njèɓe kɨ́ Rɔm lé, mꞌḭ ratɨ kɨ̀ asgar-je mꞌɔr-é-né ji-dé-tɨ. 28 Lokɨ mꞌndigɨ gə gin né kɨ́ dꞌilə-né ta dɔ-é-tɨ lé, mꞌɔw siə nɔ̰̀ ꞌboy-je-tɨ kɨ́ njégangta-je lə jipɨ-je. 29 Rəmə mꞌoo kɨ́ dꞌilə ta dɔ-é-tɨ kdɔ tanajɨ-je kɨ́ sɔbɨ dɔ ndukun lə-dé, ɓɨ ḛ ra né madɨ kɨ́ tuwə koy əse tuwə dangay al. 30 Lokɨ jipɨ-je dꞌisɨ dꞌində dɔ-é kadɨ ꞌtɔl-é ɓá mꞌoo ta-é rəmə, tajinatɨ nè ya mꞌulə siə madɨ-i, ə mꞌadɨ njékilə ta dɔ-é-tɨ-je lé ꞌgə tokɨ dow kɨ́ dꞌa səkɨ Pol ta-é-tɨ lé to i. [Oiyo n̰a̰.]»
Pol mḛḛ ɓebo Sejare-tɨ
31 Asgar-je ꞌtəl rɔ-dé go ndukun-tɨ kɨ́ dꞌadɨ-dé lé, adɨ ndɔɔ-ndɔɔ nɔ̰ɔ̰ ya dꞌɔw kɨ̀ Pol njal lo-tɨ lə asgar-je kɨ́ ɓebo Antipatrisɨ-tɨ. 32 Lokɨ lo aa lé, dḛ ꞌtəl kɨ lo kisɨ-dé-tɨ ɓebo Jorijalḛm-tɨ gogɨ, ə dꞌin̰ə asgar-je kɨ́ njésində-je kadɨ dꞌun ta gajɨ rəbɨ lé kɨ̀ Pol. 33 Beɓa lokɨ ꞌree tḛḛ ɓebo Sejare-tɨ lé, asgar-je kɨ́ njésində-je dꞌadɨ mbete lé Gubərnər rəm, ɓá ꞌtɔjɨ-é Pol lé rəm tɔ. 34 Ḛ ndó mbete lé oo rəmə, dəjɨ panè se Pol lé to dow kɨ́ dɔnangɨ-tɨ kɨ́ rá wa? Lokɨ oo kɨ́ Pol to dow kɨ́ dꞌojɨ-é dɔnangɨ Silisi-tɨ rəmə panè: 35 Njékilə ta dɔ-i-tɨ-je dꞌa ree ɓá mꞌa koo ta kɨ́ ta-i-tɨ ɓəy. Go-tɨ, un ndu kadɨ dꞌɔw kɨ̀ Pol panata lə Erodɨ, ə dꞌində kəm-dé go-é-tɨ.

*23:3 23:3 Kɨ go lo-tɨ jipɨ-je bè lé, ra ndògɨ bɔr kɨ̀ pɔ̰ kadɨ nda lé, tɔjɨ dow kɨ́ mḛḛ majɨ al ya ngà ra rɔ-é kɨ dow kɨ́ njururu bè.

23:3 23:3 Mat 23:27-28

23:5 23:5 Tḛt 22:27

23:6 23:6 Knj 26:5; Plp 3:5

23:8 23:8 Mat 22:23; Mar 12:18; Luk 20:27

§23:8 23:8 Mat 22:23; Mar 12:18; Luk 20:27.