5
Panjiyə kɨ́ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ
1Te 4:1-8; 1Kɔ 6:9-11
Sə̰i lé, ꞌtoi ngan lə Lubə, adɨ ḛ ində-si dan kəm-é-tɨ ə́n ə́ ꞌndaji kullə ra-é; adi ndigɨ dow-je ɓá uwə mḛḛ-si, titɨ kɨ́ Kristɨ ndigɨ-ji-né ɓá ḛ ya adɨ-né rɔ-é Lubə kadkare-tɨ adɨ dꞌilə məsɨ-é nangɨ kdɔ ta lə-ji kin bè. Adɨ to kadkare kɨ́ nəl Lubə titɨ ubɨ kɨ́ ətɨ majɨ.
Kaya-je, kɨ̀ né-je lay kɨ́ tò n̰ḛ, əse kəmkəḭ lé, to né-je kɨ́ kadɨ ta-é ya kàrè uwə dɔ-si al. Gangɨ-é kin ɓá tuwə njékaa njay-je. Ta-je kɨ́ tò n̰ḛ, kɨ̀ ta mbə́-je, kɨ̀ sɔkɨ-na̰-je lé, to né-je kɨ́ tuwə-si al. Ngà né kɨ́ tuwə-si lé, to oiyo kɨ́ kadɨ ꞌrai Lubə. Kdɔ né kɨ́ kadɨ ꞌgəi majɨ ə́n: Njèrakaya rəm, njèra né-je kɨ́ tò n̰ḛ əse njèkəmkəḭ adɨ to njèpole magɨ rəm lé, dꞌa goto mḛḛ kɔ̰ɓe-tɨ lə Lubə dḛ kɨ̀ Kristɨ. Adi dow pa ta-je kɨ́ mḛḛ wəy kare ədɨ-si-né al. Kdɔ to ta lə né-je kɨ́ majɨ al kinlé ɓá wɔngɨ ra-né Lubə dɔ njémbatɨ təl rɔ-dé go ta-tɨ liə. Ə́n ə́ kində ya indəi rɔ-si natɨ sə-dé al.
Kdɔtalə, ndɔkɨ isi lo kɨ́ ndul-tɨ, ngà ɓone bè ꞌnami kàdɨ̀ ꞌƁaɓe-tɨ adɨ ꞌtoi dow-je kɨ́ isi lo kɨ́ ndógɨ-tɨ ngá. Beɓa adi panjiyə-si tuwə panjiyə dow-je kɨ́ dꞌisɨ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ. Kdɔ panjiyə kɨ́ lo kɨ́ ndógɨ-tɨ lé to mḛḛmajɨ, kɨ̀ né ra kɨ́ njururu, kɨ̀ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 10 Ɔri kəm né-je kadɨ ꞌgəi né kɨ́ nəl ꞌƁaɓe, 11 ə né-je kɨ́ lo kɨ́ ndul-tɨ kɨ́ to né-je kɨ́ kɔgɨ kare kinlé uləi rɔ-si dan-tɨ al, ngà uni kam dɔ-tɨ. 12 Kdɔtalə né-je kɨ́ dow-je kin dꞌisɨ ꞌra lo ɓɔyɔrɔ-tɨ lé, tò rɔsɔl mbing ya majɨ pa ta-é al. 13 Ngà né-je lay kinlé lokɨ dow un kam dɔ-tɨ rəmə, lo ndógɨ dɔ-tɨ. 14 Kdɔtalə, né kɨ́ lo ndógɨ dɔ-tɨ lé, né-é təl to londógɨ ngá. Gin-é kin ɓá ꞌpa-né ꞌpanè:
I njètoɓi, ḭ taá dɔ ɓi-tɨ,
Ḭ taá dan dow-je-tɨ kɨ́ dꞌoy
ə Kristɨ à kadɨ lo ndógɨ dɔ-i-tɨ doo.
15 Beɓa ooi go panjiyə-si majɨ. ꞌRai né tokɨ mbə́-je bè al, ngà ꞌrai né ra lə dow-je kɨ́ kəm-dé aa njay. 16  5:16 Kol 4:5In̰əi kaglo adi dəə kɔgɨ kare al, kdɔtalə jꞌisi mḛḛ ndɔ-je-tɨ kɨ́ majɨ al* 5:16 Kol 4:5. 17 Gin-é kin ɓá kadɨ ꞌtoi mbə́ dow-je al, ngà kadɨ ꞌgəi né kɨ́ mḛḛ ꞌƁaɓe ndigɨ. 18 Adi yibɨ ra-si al, nè à ra kadɨ kullə ra-si tò jugɨ-jugɨ; ngà adi Ndil kɨ́ aa njay ɓá taa lo mḛḛ-si-tɨ 19  5:19 Kol 3:16,17rəmə, ɔji-na̰ ta kɨ̀ pa-je, kɨ̀ pa kɔsgajɨ-je, kɨ̀ pa-je kɨ́ gay-gay kɨ́ Ndil kɨ́ aa njay ində ta-si-tɨ rəm, ɓá usi pa-je ꞌtɔ́yi-né ꞌƁaɓe kɨ̀ mḛḛ-si kɨ́ káre-rè rəm tɔ. 20 Dɔkaglo-je lay ya, ꞌrai oiyo Bɔbɨ-ji Lubə kɨ̀ ri ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kdɔ né-je lay.
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kisɨ-na̰ lə dené kɨ̀ dingəm
Kol 3:18–4:1; 1Pi 2:18-25; 3:1-7
21 Sə̰i kɨ́ ꞌɓəli Kristɨ lé, uləi dɔ-si gin tɔ́gɨ-tɨ lə-na̰. 22  5:22 Kol 3:18; 1Pi 3:1Sə̰i dené-je, kadɨ ná̰-ná̰ dan-si-tɨ ulə dɔ-é gin tɔ́gɨ-tɨ lə ngɔbɨ-é titɨ kɨ́ isi uləi-né dɔ-si gin tɔ́gɨ-tɨ lə ꞌƁaɓe kin bè. 23 Kdɔtalə dingəm to dɔ dené titɨ kɨ́ Kristɨ to-né dɔ njékəwna̰-je kɨ́ ꞌto kubru rɔ-é ə ḛ to Njèkajɨ-dé kin bè. 24 Titɨ kɨ́ njékəwna̰-je dꞌulə-né dɔ-dé gin tɔ́gɨ-tɨ lə Kristɨ kinlé, kadɨ ná̰-ná̰ dan dené-je-tɨ ulə dɔ-é gin tɔ́gɨ-tɨ lə ngɔbɨ-é mḛḛ né-je-tɨ lay tɔ. 25  5:25 Kol 3:19; 1Pi 3:7Ə sə̰i dingəm-je, ꞌndigi ne-si-je titɨ kɨ́ Kristɨ ndigɨ-né njékəwna̰-je sar oy-né kdɔ ta lə-dé kinlé bè. 26 Ḛ ra bè togɨ-dé-né kɨ̀ man rəm, kɨ̀ ta lə Lubə rəm, adɨ dꞌaa njay ə ində-dé-né tagay adɨ Lubə; 27 Kdɔ kadɨ njékəwna̰-je kinlé dꞌa̰ nɔ̰̀-nꞌḛ̀-tɨ titɨ dené kɨ́ ɔw kɨ̀ ta ngɔw ə́ ra rɔ-é adɨ ndóle rəm, yoro goto rɔ-é-tɨ rəm, rɔ-é ungɨ kulə al rəm, ɓá né kɨ́ majɨ al ya goto rɔ-é-tɨ rəm kin bè tɔ. Ə kadɨ ꞌto tagay rəm, ɓá kadɨ ta madɨ goto dɔ-dé-tɨ rəm tɔ. 28 Gangɨ-é kin ya dingəm à ndigɨ-né ne-é titɨ kɨ́ ḛ ndigɨ-né dajɨ rɔ-é kin bè tɔ. Dow kɨ́ ndigɨ ne-é lé, dowbé ndigɨ dajɨ rɔ-é ya tɔ. 29 Kdɔtalə dow kɨ́ ɔsɨ rɔ-é kɨ̀ ta ya goto, ngà dow lé ul rɔ-é, ə tɔsɨ kəm-é dɔ-tɨ titɨ kɨ́ Kristɨ ra-né kɨ̀ njékəwna̰-je kin bè. 30 Kdɔtalə jə̰i jꞌtoi ngan rɔ Kristɨ. 31 Beɓa ꞌndàngɨ ꞌpanè: Gin-é kin ɓá dingəm à kin̰ə-né kɔ̰-é kɨ̀ bɔbɨ-é kdɔ tin̰ə rɔ ne-é-tɨ ə dḛ joo lay dꞌa təl to kubru rɔ kɨ́ káre-rè. 32 Ta kɨ́ tò lo ɓɔyɔ-é-tɨ kinlé to ta kɨ́ boy ə ma̰ mꞌidə-si rəsɨ mꞌpanè: To ta kɨ́ sɔbɨ dɔ Kristɨ kɨ̀ njékəwna̰-je. 33 Ngà kɨ́ sɔbɨ dɔ-si lé, kadɨ ná̰-ná̰ ya ndigɨ ne-é titɨ kɨ́ ndigɨ-né dajɨ rɔ-é bè ə kadɨ dené kɨ́ rá-rá kàrè ilə kujɨ dɔ ngɔbɨ-é-tɨ tɔ.

5:16 5:16 Kol 4:5

*5:16 5:16 Kol 4:5

5:19 5:19 Kol 3:16,17

5:22 5:22 Kol 3:18; 1Pi 3:1

5:25 5:25 Kol 3:19; 1Pi 3:7