2
Ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kɔrkəm-na̰
Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kadmḛḛ ꞌƁaɓe lə-ji Jeju Kristɨ kɨ́ njèriɓa lé, ori natɨ kɨ̀ kɔrkəm-na̰ al. Kinə dow madɨ ulə ꞌningə́ lɔr ji-é-tɨ kɨ̀ kubɨ-je kɨ́ majɨ-majɨ rɔ-é-tɨ ɔw-né lo kəwna̰-tɨ lə-si je bè ə njèndoo madɨ ulə kubɨ-je kɨ́ ndisɨ rɔ-é-tɨ ɔw-né kəykəwna̰-tɨ lé tɔ, rəmə kəm-si tò sikɨm dɔ dow-tɨ kɨ́ ulə kubɨ-je kɨ́ majɨ-majɨ rɔ-é-tɨ lé adɨ idəi-é ꞌpainè: «I, ꞌisɨ nè, lo-tɨ kɨ́ majɨ kin.» Ngà njèndoo lé ɓá idəi-é ꞌpainè: «I, ꞌa̰ taá tin» al rəmə «ꞌisɨ nangɨ lo kungɨ nja-m-tɨ tin.» Lokɨ sə̰i ꞌrai né kɨ́ bè kin dan-si-tɨ lé to kɔr kəm-na̰ ɓan al wa? Ə sə̰i ꞌtəli njékɔr gangɨ né-je kɨ̀ tagɨr-je kɨ́ majɨ al kɨ́ mḛḛ-si-tɨ ɓan al wa?
Ooi, ngankɔ̰-m-je kɨ́ mꞌində-si dan kəm-m-tɨ: ꞌGəi tokɨ Lubə mbətɨ dow-je kɨ́ dow-je kɨ́ dɔnangɨ-tɨ nè dꞌoo-dé kɨ njéndoo-je lé, kadɨ ꞌtəl njénékingə-je kɨ́ mḛḛ kadmḛḛ-tɨ rəm, kadɨ kɔ̰ɓe kɨ́ ḛ un mindɨ-é kdɔ kadɨ njéndigɨ-é-je lé, təl nédɔji lə-dé rəm ya al wa? Ngà sə̰i ngá ɓá ꞌnədi njéndoo-je! Njénékingə-je ya ɓá ꞌto njékadɨ-si kɔ̰̀-je kɨ̀ njékɔw sə-si nɔ̰̀ njégangta-je-tɨ lé al wa? Dḛ ya ɓá ꞌto njésɔkɨ ri kɨ́ majɨ kɨ́ tokɨ kində dɔ-si-tɨ lé al wa?
Tɔgrɔ-tɨ ya, kinə ꞌtəli rɔ-si go ndukun-tɨ kɨ́ ɔ̰̀ madɨ-é-je lay kɨ́ to ndukun lə Lubə kɨ́ to ngar lə-ji, kɨ́ ꞌndàngɨ mḛḛ mbete-tɨ kɨ́ aa njay ꞌpanè: «ꞌA ndigɨ dow madɨ-i titɨ-na̰ kɨ̀ rɔ-i bè tɔ 2:8 Luk 10:27» kin rəmə to né kɨ́ majɨ. Ngà kinə sə̰i ɔri kəm dow-je rəmə sə̰i ꞌrai majal ə ndukun gangta dɔ-si-tɨ kdɔ sə̰i ali dɔ ta. 10 Kdɔtalə kinə dow təl rɔ-é go ndukun-tɨ ɓikti lay ya ɓá ḛ al dɔ ndukun káre rəmə, dowbé al dɔ ndukun-je lay ya. 11 Kdɔ dow kɨ́ njèpanè: «ꞌA ra kaya al» lé, ya panè: «ꞌA tɔl dow al» tɔ. Adɨ kinə i ꞌra kaya al kàrè ɓá kinə i ꞌtɔl dow rəmə, i ꞌal dɔ ndukun ɓikti lay. 12 ꞌPai ta rəm, ꞌrai né rəm, kəm dow-je kɨ́ dꞌa gangta dɔ-dé-tɨ kɨ̀ ndukun kɨ́ njètaa dow-je kilə-dé taá kin ɓane. 13 Kdɔ, dow kɨ́ njèkoo kəmtondoo lə madɨ-é al lé, ta kɨ́ gangɨ kɨ́ dɔ-é-tɨ kàrè koo kəmtondoo à goto-tɨ tɔ. Ngà koo kəmtondoo ɓá dow à dum-né dɔ ta kɨ́ gangɨ.
Kadmḛḛ kɨ̀ kullə kadmḛḛ
14 Ngankɔ̰-m-je kɨ́ njékadmḛḛ, kadɨ dow panè: «Mꞌɔw kɨ̀ kadmḛḛ», ya ngà ḛ ra né kɨ́ tɔjɨ kadmḛḛ lé al lé, se majɨ-é to ri wa? Se kadmḛḛ kinlé à kajɨ-é ya ɓan wa? 15 Kinə ngankɔ̰-si-je əse kɔ̰nan-si-je madɨ dꞌɔw kutɨ-dé dum əse nékuso-dé kɨ̀ ndɔ-je lay goto 16 ya rəmə dow káre dan-si-tɨ idə-dé panè: «Ɔwi kɨ̀ lapiya, adi rɔ-si tungə jùrùrù ə adi mḛḛ-si ndan!» Lokɨ sə̰i ꞌpai bè ya ɓɨ adi-dé né kɨ́ dꞌa ra-né kɨ̀ rɔ-dé al lé, sé majɨ-é to ri wa? 17 Kɨ́ sɔbɨ dɔ kadmḛḛ kàrè tò bè ya tɔ. Kadmḛḛ lé, kinə kullə-é goto rəmə, to kadmḛḛ kɨ́ oy suḭ.
18 Ngà dow madɨ à panè: «I ꞌɔw kɨ̀ kadmḛḛ, ngà ma̰ rəmə mꞌɔw kɨ̀ kullə kadmḛḛ», ə́n ə́ «ꞌɔjɨ-m kadmḛḛ lə-i kɨ́ kullə-é goto lé adɨ mꞌoo ə ma̰ mꞌa kɔjɨ-i kullə kadmḛḛ lə-m kadɨ oo-né kadmḛḛ lə-m tɔ.» 19 I ꞌadɨ mḛḛ-i kɨ́ Lubə ra káre-rè, ꞌlə-i to tó-é ya. Ndil-je kɨ́ majɨ al kàrè, dꞌadɨ mḛḛ-dé kɨ́ Lubə ra káre-rè tɔ, ə ꞌdadɨ ngin-ngin. 20 Mbə́ dow, se i ndigɨ gə né kɨ́ tɔjɨ kɨ́ kadmḛḛ kɨ́ kullə-é goto to kadmḛḛ kɨ́ mḛḛ wəy kare lé wa? 21 Ka-ji Abrakam ilə ngon-é Isakɨ logugɨ né-tɨ kdɔ kadɨ Lubə kadkare-tɨ, adɨ to takul kullə ra-é-je ɓá ta ɔr-né dɔ-é-tɨ ya al wa? 22 I gə majɨ kɨ́ kadmḛḛ liə ɔw natɨ kɨ̀ kullə ra-é-je ə kɨ̀ takul kullə ra kadmḛḛ ɓá kadmḛḛ liə majɨ ɔr-né njutɨ. 23 Beɓa ta kɨ́ mbete kɨ́ aa njay pa lé né-é ra né. Mbete kɨ́ aa njay lé panè: «Abrakam adɨ mḛḛ-é Lubə, beɓa Lubə ɔr-né ta dɔ-é-tɨ ə ɓa-é-né nam-é.» 24 Sə̰i ꞌgəi kɨ́ to kullə ra dow ɓá ta ɔr-né dɔ-é-tɨ ɓɨ kɨ̀ takul kadmḛḛ liə ya par al. 25 Bè ya tɔ ə́ Rakabɨ* 2:25 Joj 2:1-21 kɨ́ to dené kɨ́ njèkaya ya, uwə njétən lo-je kɨ́ ꞌto Israyel-je kɨ rɔ-é-tɨ, ə adɨ-dé ꞌtəl kɨ̀ rəbɨ kɨ́ rangɨ, adɨ to takul kullə ra-é ɓá Lubə ɔr-né ta dɔ-é-tɨ. 26 Titɨ kɨ́ dow kɨ́ koo goto mḛḛ-é-tɨ to-né dow kɨ́ oy kinlé, gangɨ-é kin ya tɔ ə́ kadmḛḛ kɨ́ kullə-é goto to-né kadmḛḛ kɨ́ oy tɔ.

2:8 2:8 Luk 10:27

*2:25 2:25 Joj 2:1-21