5
Njèrɔkoy kɨ́ Betesda ingə lapiya
Ja̰ 7:19-24; 9:1-17
Go né-je-tɨ kinlé, ndɔ ra na̰y madɨ lə jipɨ-je asɨ, adɨ Jeju ɔw ɓebo Jorijalḛm-tɨ.
Ə mḛḛ ɓebo Jorijalḛm-tɨ, ngɔsi kɨ̀ tarəbɨ kɨ́ batɨ-je dꞌandɨ-né mḛḛ ɓebo-tɨ lé, dangɨ madɨ tò-tɨ nɔ̰ɔ̰, ꞌɓa-é kɨ̀ ta əbrə ꞌpanè Betesda. Lo-é kinlé pal ra-tɨ mḭ. Gin pal-je-tɨ kinlé njémɔ̰y-je ꞌtò-tɨ nduy-nduy, adɨ to njékəmtɔ-je, njémətɨ-je, njérɔkoy-je [njérɔkoy mburukɨ-je ꞌtò ꞌngəbɨ kadɨ man lé ləngɨ. Kdɔ taá-taá ya malayka káre ree usɨ kəm man-tɨ lé ə ra adɨ ləngɨ-ləngɨ. Ə dow kɨ́ man ləngɨ ɓá ḭ usɨ kəm-tɨ kete lé, lé mɔ̰y liə to mɔ̰y kɨ́ ban-ban ya kàrè dowbé ingə lapiya.]* 5:4 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.
Dingəm káre kɨ́ mɔ̰y ra-é ɓal kɔrmutə gidɨ-é jinà̰y joo tò ta man-tɨ lé nɔ̰ɔ̰ tɔ. Jeju oo-é kɨ́ tò nangɨ ə gə kɨ́ ḛ tò lo kin-tɨ low nṵ. Beɓa dəjɨ-é panè: ꞌNdigɨ kingə lapiya wa? Rəmə njèmɔ̰y lé ilə-é-tɨ panè: ꞌƁaɓe, lokɨ man ləngɨ lé, dow kɨ́ à kun-m kilə-m kəm-tɨ ya goto ə lokɨ ma̰ ya mꞌisɨ mꞌndɔr jan-jan kadɨ mꞌɔw mꞌusɨ-tɨ kàrè, dow kɨ́ rangɨ ḭ usɨ-tɨ kete nɔ̰̀-m-tɨ rəm. Beɓa Jeju idə-é panè: ꞌḬ taá, ꞌun né tò-i ə ꞌnjiyə. Ə tajinatɨ nè ya dingəm lé ingə lapiya adɨ un né tò-é ə njiyə.
Ndɔ-é-tɨ kinlé to ndɔ taakoo lə jipɨ-je, 10 adɨ ꞌboy-je lə jipɨ-je ꞌpa kɨ̀ njèkingə lapiya lé ꞌpanè: To ndɔ taakoo adɨ kutɨ kɨ́ utɨ né tò-i kinlé to tó-é al! 11 Ḛ ilə-dé-tɨ panè: Njèkadɨ-m lapiya lé ya ɓá idə-m panè: ꞌUn né to-i ə njiyə. 12 Dḛ ꞌtəl dəjɨ-é ꞌpanè: Ná̰ ɓá idə-i kadɨ ꞌun né tò-i ə ꞌnjiyə wa? 13 Ngà njèkingə lapiya lé, gə dowbé al. Kdɔtalə Jeju lé, ur dan kosɨ dow-je-tɨ kɨ́ dꞌa̰ lo-é-tɨ kinlé.
Jipɨ-je ꞌtilə ta dɔ Jeju-tɨ ə Jeju ilə-dé-tɨ
14 Go-tɨ, Jeju ingə dingəm lé takəy-tɨ lə Lubə ə idə-é panè: Yən, i lé ꞌingə lapiya ngá ə́ ꞌra majal al nè né kɨ́ nga̰ itə ḛ kin a̰ kḭ tḛḛ dɔ-i-tɨ. 15 Dingəm lé ɔsɨ təl ɔw idə ꞌboy-je lə jipɨ-je lé panè: Dow kɨ́ adɨ-m lapiya lé to Jeju. 16 Gin-é kin ɓá jipɨ-je dꞌilə-né ta dɔ Jeju-tɨ, kdɔtalə ḛ adɨ lapiya dingəm lé ndɔ taakoo-tɨ.
17 Ngà Jeju ilə-dé-tɨ panè: Bɔbɨ-m ra kullə sar ɓone. Ma̰ kàrè mꞌisɨ mꞌra kullə tɔ. 18 Lokɨ ḛ pa ta kin bè ɓəy lé, jipɨ-je ꞌsangɨ kəm lo tɔl-é kɨ̀ rɔ tungə-dé itə kɨ́ kete-je ya ɓəy; kdɔtalə ndɔ taakoo kɨ́ ḛ ilə kujɨ dɔ-tɨ al kin par al, ngà kdɔ pa kɨ́ ḛ panè Lubə ɓá to Bɔbɨ-nꞌḛ̀ kɨ́ ojɨ-nꞌḛ̀, adɨ ḛ ya kɨ̀ dɔ-é oo rɔ-é kɨ́ njèkasɨ kɨ̀ Lubə tɔ.
Tɔ́gɨ lə Jeju
19 Beɓa Jeju təl un ta idə-dé panè: Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; Ngon lé né kɨ́ à kasɨ ra kɨ̀ dɔ rɔ-é ya goto. Ngà né kɨ́ Bɔbɨ-é ra adɨ-é oo ɓá ḛ ra. Ə né lay kɨ́ Bɔbɨ Ngon ra lé, Ngon kàrè à ra ya tɔ. 20 Kdɔtalə Bɔbɨ Ngon lé ndigɨ ngon-é adɨ né-je lay kɨ́ ḛ isɨ ra ya ɔjɨ-é. Né-je kɨ́ tò ɓəl-ɓəl itə né-je kin kàrè Bɔbɨ Ngon à kɔjɨ-é, kdɔ kadɨ ɔr ndil-si. 21 Mꞌpa bè kdɔ, titɨ kɨ́ Bɔbɨ Ngon isɨ adɨ dow-je ꞌtɔsɨ-né ꞌndəl dꞌində lo ꞌtḛḛ dꞌisɨ kəm kinlé, gangɨ-é kin ya dow kɨ́ Ngon ndigɨ kadɨ-é isɨ kəm lé à kadɨ-é isɨ kəm ya tɔ. 22 Rəm ɓá Bɔbɨ Ngon gangta dɔ dow-tɨ al. Ngà ḛ təl kɨ̀ ta kɨ́ gangɨ lay ya adɨ Ngon-é, 23 kdɔ kadɨ dow-je lay dꞌun ta Ngon-é titɨ kɨ́ dꞌun-né ta Bɔbɨ ngon kin bè tɔ. Adɨ dow kɨ́ un ta Ngon al rəmə to Bɔbɨ-é kɨ́ njèkulə-é kin ya dowbé un ta-é al tɔ. 24 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; dow kɨ́ taa ta lə-m ə adɨ mḛḛ-é njèkulə-m lé isɨ kəm ya sartagangɨ, adɨ ta kɨ́ gangɨ goto dɔ-é-tɨ; dowbé lé, isɨ kəm ɓɨ oy al ngá. 25 Ooi majɨ, mꞌa kidə-si rəsɨ; kaglo madɨ à ree nɔ̰ɔ̰ – ə ree ngá rəm – adɨ to kaglo kɨ́ dḛ kɨ́ dꞌoy dꞌa koo ndi Ngon lə Lubə ə lokɨ dꞌoo ndi-é rəmə dꞌa kisɨ kəm. 26 Kdɔtalə titɨ kɨ́ Bɔbɨ Ngon to-né njèkadɨ dow-je dꞌisɨ kəm lé, gangɨ-é kin ya ḛ adɨ-né tɔ́gɨ Ngon-é kadɨ-é to njèkadɨ dow-je dꞌisɨ kəm rəm, 27 ḛ adɨ-é tɔ́gɨ kadɨ-é gangta dɔ dow-je-tɨ, kdɔ ḛ to Ngon lə dow. 28 Adi ta-je kin ɔr ndil-si al, kdɔ dɔkàdɨ̀ kɨ́ kadɨ dḛ kɨ́ ꞌto ɓe nin-tɨ dꞌa koo-né ndi-é asɨ ngá. 29 Beɓa dḛ kɨ́ ꞌra né kɨ́ majɨ lé, dꞌa tɔsɨ ndəl kində lo tḛḛ kdɔ kisɨ kəm ə dḛ kɨ́ ꞌra né kɨ́ majɨ al lé, dꞌa tḛḛ kdɔ ta kɨ́ gangɨ tɔ. 30 Ma̰ lé, né kɨ́ mꞌa ra kɨ̀ dɔ rɔ-m ya goto. Adɨ mꞌgangɨ ta kɨ̀ gangɨ-é kɨ́ Bɔbɨ-m idə-m-né ya. Ə ta kɨ́ gangɨ lə-m tò njururu, kdɔ né kɨ́ mḛḛ njèkulə-m ndigɨ ɓá mꞌsangɨ ɓɨ mꞌsangɨ né kɨ́ mḛḛ-m ma̰ ɓá ndigɨ al.
31 Kinə to ma̰ ɓá mꞌidə dow-je ta kɨ́ dɔ-m-tɨ rəmə, à to ta kɨ́ dꞌa ndigɨ al kare. 32 Ngà to dow kɨ́ rangɨ ɓá idə dow-je ta kɨ́ dɔ-m-tɨ ə mꞌgə kɨ́ ta kɨ́ dɔ-m-tɨ kɨ́ ḛ idə-dé lé, to ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya. 33  5:33 Ja̰ 1:19-27; 3:27-30Sə̰i ya uləi dow-je rɔ Ja̰-tɨ ə ḛ idə-si ta sɔbɨ dɔ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ. 34 Kɨ́ sɔbɨ dɔ-m ma̰ lé, dow ɓá à kidə dow-je ta kɨ́ dɔ-m-tɨ al. Ngà ta kinlé, mꞌpa bè kdɔ kadɨ aji-né. 35 Ja̰ lé tokɨ lampɨ kɨ́ dꞌində pər-tɨ adɨ ndógɨ ə sə̰i ꞌndigi ra-i rɔnəl-é asɨ dɔkaglo madɨ. 36 Ma̰ lé, ta kɨ́ tokɨ pa dɔ-m-tɨ adɨ uwə dingəm n̰a̰ itə ꞌlə Ja̰ kin ya tò nè. Kdɔtalə kullə-je kɨ́ Bɔbɨ-m adɨ-m kadɨ mꞌra kinlé, kullə-é-je kin ya tɔjɨ ndaa-tɨ rəsɨ-rəsɨ adɨ dow-je ꞌgə kɨ́ Bɔbɨ-m ya ulə-m. 37  5:37 Mat 3:17; Mar 1:11; Luk 3:22Ə Bɔbɨ-m kɨ́ ulə-m lé, ḛ ya idə dow-je ta kɨ́ dɔ-m-tɨ. Sə̰i ooi ndi-é nja káre al rəm, ɓá ooi-é nja káre al rəm tɔ. 38 Ta liə kɨ́ ra ɓe mḛḛ-si-tɨ al kinlé ɓá sə̰i adi-mi-né mḛḛ-si ma̰ kɨ́ ḛ ulə-m lé al tin. 39 Sə̰i isi ꞌndəri gin ta-je kɨ́ mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ aa njay, kdɔ sə̰i ꞌgɨri kɨ́ a kingəi ta kɨ́ sɔbɨ dɔ kiskəm kɨ́ sartagangɨ mḛḛ mbete-é-je-tɨ. Mbete-é-je kinlé ɓá isɨ pa ta kɨ́ dɔ-m-tɨ adɨ dow-je. 40 Rəmə kadɨ ꞌreei rɔ-m-tɨ kdɔ kadɨ isi kəm lé, sə̰i ꞌndigi al!
41 Ma̰ lé mꞌsangɨ kadɨ dow-je ɓá ꞌpitɨ-m al. 42 Ngà mꞌgə-si kɨ́ sə̰i lé ꞌndigi Lubə al. 43 Ma̰ mꞌree kɨ̀ ri Bɔbɨ-m ə́ sə̰i uwəi-mi kɨ rɔ-si-tɨ al; kin ya dow kɨ́ rangɨ ree kɨ̀ ri-é ḛ ya rəmə, ḛ ɓá a kuwəi-é kɨ rɔ-si-tɨ. 44 Sə̰i kɨ́ sə̰i ya ꞌpiti-na̰ ɓɨ ꞌsangi kadɨ Lubə ya káre-rè ɓá pitɨ-si al kinlé, a rai ban ɓá a kadi mḛḛ-si wa? 45 Ooi nè a gɨri kɨ́ mꞌa kilə ta dɔ-si-tɨ nɔ̰̀ Bɔbɨ-m-tɨ. Dow kɨ́ à kilə ta dɔ-si-tɨ to Moiyijɨ kɨ́ sə̰i indəi mḛḛ-si dɔ-é-tɨ kin. 46 Kdɔtalə kinə ooi ta lə Moiyijɨ kɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ lé, ma̰ kàrè a kooi ta lə-m kɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ ya tɔ; kdɔ to ta-je kɨ́ sɔbɨ dɔ-m ɓá ndɔkɨ Moiyijɨ ndàngɨ. 47 Ngà kinə ta-je kɨ́ Moiyijɨ ndàngɨ kin ya ooi kɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ al lé, a rai ban ngá ɓá a kooi ta-je lə-m kɨ ta kɨ́ tɔgrɔ-tɨ wa?

*5:4 5:4 Ta-je kɨ́ tò mbunə̰ né-tɨ kinlé [ … ] goto mḛḛ mbete-je-tɨ kɨ́ dɔsa̰y kɨ́ dan-tɨ-je kɨ́ ꞌndàngɨ kɨ̀ ji-dé kɨ̀ ta grɛkɨ.

5:33 5:33 Ja̰ 1:19-27; 3:27-30

5:37 5:37 Mat 3:17; Mar 1:11; Luk 3:22